Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. TSr» 14. Zondag 3 April 1898. 7 e Jaargang. I' Nieuwstijdingen. NIEUWE m (oniwi Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oüdkarspei,, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per,drie maanden 50 et., franco p. post GO ct. UITGEVER: J. H. KEIZER. BUREEL: Noordscharwoude. PRIJS DER Al) VERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. 88ïj dit miinmer behoort een bijvoegsel. Onze correspondent te Sint-Pancras schrijft Door den Heer L. van de Vijzel, burgemees ter dezer gemeente, was Donderdagavond in het lokaal van den heer Greeuw eene vergadering belegd met het doel eene vereeniging op te richten tot hulpbetoon bij ziekenverpleging. 41 dorpsgenooten hadden aan de oproeping ge hoor gegeven. Algemeen was men van meening, dat het wenschelijker was eene plaatsel ijke op zich zelf staande vereeniging op te richten dan eene afdeeling te vormen van het Witte Kruis. Op één na alle aanwezigen traden als lid tot do vereeniging toe. Een voorloopig bestuur werd benoemd, aan hetwelk opgedragen werd een re glement samen te stellen, dat op eene volgende vergadering aan het oordeel der leden zal wor den onderworpen. Het plan bestaat in deze provincie eene afdeeling op te richten van den „Nederlandschen Bond van Boekverkoopersbedienden. Het Be stuur noodigt alle bedienden uit, die daartoe willen medewerken, hun naam en adres te wil len opzenden aan den heer J. Jukkers Dekker len Secretaris, Marnixkade 100, Amsterdam. De Zetel van deze afd. zal gevestigd worden te Haarlem. Ook de Gemeenteraad van Haringcars- pel besloot gunstig te beschikken op het adres der Landbouw- en Handelsvoreeniging te Broek- op Langedijk, en een premie te stellen op het dooden der ratten in genoemde gemeente. Groenvoederteelt. Nadat in 1896 de teelt van Westenveldsch zaaigras in verschillende bladen, en ook vooral in „De Telegraaf" werd aanbevolen, zijn som mige landbouwers te Borger in 1897 met die teelt begonnen, welke daar zóó gunstige resul taten heeft opgeleverd dat tal van landbouwers dit jaar besloten hebben hunne beste perceelen zandgrond met dit gewas te bezaaien. Callanitsoog. In den 29 Maart gehóuden zitting der prov. staten van Noordholland werd het ontwerp be treffende Callantsoog na1 beraadslaging aangeno men met 62 tegen 2 stómmen. Zwarte Boerenkool. Door een kweeker op Valkenbosch, Den Haag, is thans, als nieuwe kleurschakeering, ook zwarte sier- of boerenkool geteeld. Een grijsaards-familie Te Roordahuizum (Friesland) doet zich het zeldzame geval voor, dat er 5 broeders en zus ters wonen, waaronder tweelingzusters, die thans met elkander 415 jaren tellen. De oudste is 88, de tweede 85, de t^éelingen 82 en de jongste 78 jaar. Nog woont er boVjendien een vrouw, Eitje Heeringa, die heden haar 98sten verjaardag viert. De Oranj e-Nassau-tentoonstelling. Omtrent deze tentoonstelling kunnen wij het navolgende mededeeleh Ook in Duitschland zjjn eenige leden van het comité voor de Oranje-Nassau-tentoonstelling be zig kunstwerken en historische herinneringen aan de Oranje's bijeen te brengen. Berlijn, Bruns- wijk, Hannover en Weimar werden reeds bezocht en in de paleizen en openbare musea aldaar werd menig belangrijk stuk gevonden, voornamelijk por tretten. Daaronder zijn er waarin tot heden het bestaan te nauwernood was bekend. O. a. bevinden zjich onder de talrijke kunst schatten te Hannover en Herrenhausen, toebehoo- rende aan den hertjog van Cumberland, de twee dochters van Willelm I, nl. van Louise Juliana van Oranje, de moeder van den Winterkoning, en van Charlotte Braba ntina, de gemalin van den her tog de la Frénaille In het Hertogelkk Paleis te Bronswijk vonden de comitéleden een jzeer fraai portret van de eenige zuster van Koning! Willem I, terwijl de Konink lijke Paleizen te Boirlijn en Potsdam een groot aan tal zeer fraaie portretten bevatten, wat niet te verwonderen is als men denkt aan de veelvuldige familiebetrekkingen tusschen de Oranje's en Hohenzollerns. Het comité ontving overal de meest mogelijke hulp en medewerking van hoo- ger hand en bet lijdt geen twijfel of veel zal voor de tentoonstelling aan de heeren worden af liet bleek het comité o. a. dat reeds door het Pruisisch Cultus-Ministerium aan do directeuren van alle Musea in het Koninkrijk was last gege ven de heeren behulpzaam te zijn, waardoor het hun mogelijk werd ook aan het Staatsarchief onderzoekingen te doen, welke met goed gevolg bekroond werden. Natuurlijk dat men te Weimar het meest zocht naar herinnering aan Prinses Sophie der Neder landen. De buste der bekende Vorstin, eerst se dert eenige dagen door den beeldhouwer Daun- moet nu de lijn van zijn paard losmaken,'die nnrrr vnltnmn on wo or var» rl r» Unr. tnsx-tfV.*-*1 J«t I 1 Hij vliegt over de brug, draait ze af, plant zjjne voeten op het middendeel der brug en werpt met effen gelaat het klompje dat over de leu ning der brug hangt in de richting van den schipper. Dit klompje behoort der brugafdraaister en hangt onder aan een aan een stok gebonden touw, zooals het aas aan een hengelsnoer. Het dient om een cent als loon voor 't brugafdraaien op te vangen. De schipper vangt het klompje op, laat er een cent in glijden, waarna de verheugde jongen, met moeite een vreugdelach op zijn gelaat terug dringend, het ding weer naar zich toe hengelt. Heeft de schipper turf in, dan beloont hij den bewezen dienst meestal met een paar turven. De scheepsjager gaat ondertusschen voort, ont moet in het drukbevaren kanaal een collega, en drie studentjes van het eerste jaar. Knipoogend tot den kellner roept de acteur luid: „Jan! breng mij wat ik zelf ben", en spoe dig daarna verschijnt Jan met een kwast. De studentjes vinden dit aardig en bestellen ook „wat ze zelf zijn" en even vlug daarna ver schijnt Jan metdrie echte Friesche dorff voltooid, en waarvan de gelijkenis treffend is, is door genoemden kunstenaar toegezegd. Zij is bestemd voor het Goethe- en Schiller-archief te Weimar en is eenige dagen te Eisenach ten toon gesteld geweest. Over scheepsjagers. Van het Drentsche platteland wordt aan de „Tel." geschreven: Als de dichters praten van huikjes op de levenszee en van de zoo teisterende stormen en orkanen, och, dan moet u dat niet zoo erg op nemen, waarde lezer, de meeste komen niet ver der dan de binnenwateren van het leven, waar over ze zich zachtkens laten voortglijden. Zacht jes aan, dan breekt de lijn niet. En aan de lijn trekkend, stappen langs den kanaaloever soms al de huis(?)genooten des binnenschippers: voorop de kleinste, lengte een halve meter, en verder naar de grootte de vijf of zes analphabetische kinderen om te eindigen met de schipperin. Een opklimmende hoofdenlijn, waardige studie voor een empirischen wijsgeer. Allen schrijden voort, borst en hoofd voorovergebogende strakke beenspieren drukken bij elke overhelling der lichaamszwaarte den aardbol een eindje onder den klompenvoet voort. Achter op het vaartuig staat rustig de schipper, pijpje, waarboven opstijgend rookwolkje, tusschen de linker snijtanden, pet even scheef. Met breede, kalme bewegingen be stuurt bij het roer, leidt hij de richting van het schip. Soms als de schipper haast heeft engageert hij een jager. Na- eenig over en weer bieden en dingen wordt men het eens over het door den schipper uit te betalen loon en de jager knoopt de treklijn aan den stok, aan welker einden de touwen zijn ver bonden, die voor en langs het lichaam van des jagers paard zijn aangebracht. Waaraan denkt wel zoo'n scheepsjager als hij uren en uren langzaam met eenigszins gebogen hoofd voortsukkelt achter zijn sleepend loopend paard, langs het eentonige kanaal Ziende naai de vaartstreep, naar de wegstreep, naar de lijn waaraan zijn paard trekt, en weerszijden uitge spreid alleen de dorre bijna kleurlooze heide met hier en daar een grauwe boerenwoning, is er wellicht meer lijn dan kleur in des scheepsja gers verbeeldelingen. Waarde lezer, er zijn scheepsjagers èn scheeps jagers. De Drentsche scheepsjager, gewoon aan lange kanalen zonder vele krommingen met om het half uur een brug, die bij zijne nadering steeds behoorlijk afgedraaid wordt, heeft weinige redenen om zich driftig te maken. Hij is dan ook kalm en rustig in zijne bewegingen en niet luid-schreeuwerig als zijn collega's elders. Ik denk hierbij aan de Groninger Veenkolo niën. Daar moet je de scheepsjagers zien. Een twistziek, rumoerig volkje. Tot hunne verontschuldiging is aan te voeren, dat vele vaarten daar met talrijke krommingen en legio klap- en draaibruggen, die niet altijd met de noodige vlugheid worden opgetrokken of afgedraaid dikwjjls den scheepsjager stof te over geven om uit zijn vel te springen van ergernis. Daar heeft hij eenige keeren geschreeuwd: „draai hui!" en nog komt de vrouw, die de brug heet te bedienen, niet voor den dag. Misschien tracht zij haar krijtend kind te susen, of den middagpot voor aanbranden of overkoken te be waren. Gelukkig ziet een schooljongen, die op zulke buitenkansjes loert, des scheepsjagers mise rabele positie. door den schipper aan boord getrokken wordt, om zoo collega gelegenheid tot passeeren te ge ven. Dat is weer een heele drukte, geeft licht aanleiding tot onaangenaamheden. Soms tot „hand tastelijkheden". De heeren van den gerechte te Winschoten weten daarvan mee te praten. Tot besluit nog een kenmerkend verschil tus schen den veenkolonialen scheepsjager en zijn Drentschen collega. Gaat de eerste 's avonds huiswaarts, dan zit hij op zijn paard amazonens- gewijze, maar minder lier, den rug sterk ge kromd, borst bijna rakend de knieën; de Drent zit als een ruiter, waardig en rechtop. Beide la ten zich, als vrouwlief wat lastig is, even vóór tot dat zij van uit hunne woning kunnen opge merkt worden, van het paard glijden om zoo een standje te ontgaan van de vrouw, die oordeelt dat haar man wel zelf loopen kan en 't paard moet sparen. Met Pasehen naar Haarlem en omgeving. Was door 't vorstvrije voorjaar het vooruit zicht dat de bloei der hyacinthen met Paschen reeds grootendeels geheel voorbij zou zijn ge weest, zoo is door de koude van den laatsten tijd hierin groote verandering gekomen, en zoo April ons in 't begin eenige mooie zachte da gen geeft, dan zijn met Paschen alle hyacinthen in haar volle pracht, en daar Lisse, doorsneden met breede harde wegen, waarlangs de zeer uitgestrekte bloemvelden liggen, zich bijzonder voor wandelaars en wielrijders eigent, zoo zal geen stedeling zich beklagen, een bezoek te brengen aan deze prachtige streek, in de onmid dellijke nabijheid van Haarlem gelegen. De sneeuw der laatste dagen is den hyacin then niet schadelijk geweest en heeft tot haar lateren bloei veel bijgedragen. Van de vroegste soorten zijn reeds eenige half open trossen naar Engeland verzonden, welke verzending zeer ze ker tegen de a.s. feestdagen een groote vlncht zal nemen. Een meisje gestolen. Toen Donderdagmiddag te 12uur een aantal meis jes onder geleide van een der onderwijzeressen der school van mevr. BoumanBuisman aan de W.-Zeedijk te Rotterdam, terugkeerde van de gymnastiekles van het schoolgebouw aan de van Brakelstraat, werd een der meisjes, de 13 jarige R., die in het achterste gelid liep, plotseling aangegrepen en door twee manspersonen in een rijtuig getild, waarin ook een dame zat. In vliegende reu verwijderde het rijtuig zich, dat bespannen was met een voskleurig paard. Groot was de ontsteltenis, die zich van de on derwijzeres en de meisjes meester maakte. Een onderzoek bij de stalhouders is ingesteld en overal is heengeseind om aanhouding en bericht. Tegen kraaien Als ka, rock of grijze kraai het koren ver nielen, is 't best zich te bedienen van een doo den vogel van een dezer soorten. Men schiet er des winters eenige van, daar ze nu te wild zijn, snijdt er de vleugels en den kop af en werpe deze deelen op een meter afstands van elkaar op het land. Men schrijft, dat men met een of twee vo gels zoo handelende, vaak 21/2 H.A. land daar mee totaal beschermde. V d p s t. Een onzer eerste acteurs treedt te Am sterdam een café binnen, direct gevolgd door I Mr. P. J. Troelstra deelt in L mokractt mede, dat een vermogend belangstel- lende in de zaak-Hoogerhuis op zich heeft ge nomen den overocht van Paulus van Dijk uit Amerika te betalen. In den loop der week zal de hiervoor benoodigde som voor dat doel wor den gedeponeerd, opdat Van Dijk de zekerheid hebbe, indien hij Mr. Troelstra aanklaagt, het ticket 2e klasse en bij aankomst alhier zijne f 3.75 per werkdag te zullen ontvangen. Alkmaar—Langedijk. Aan de Alkmaarsche Tramvereeniging, waar aan vroeger reeds concessie was verleend tot het leggen van rails in de wegen onder de gemeente Oudorp voor de lijn Alkmaar—Oudkarspel, is door den raad dier gemeente toegestaan, die con cessie overtedragen aan de opterichten naamlooze vennootschap AlkmaarLangedjjk. Domela Nieuwenhuis. De heer Domela Nieuwenhuis neemt in „Recht voor Allen" afscheid als redacteur van het blad, dat deze week vóór 20 jaar door hem werd op gericht. Hij deelt daarin tevens mede, dat hij voorne mens is op te treden als redacteur van „De So cialist." Mr. E. Fokker. De heer Fokker, lid der Tweede Kamer, heeft zich bereid verklaard binnen kort in het lokaal „Cérès" te Schagen eene lezing te houden over „Leerplicht." Gewichtige bepaling De ambtenaren der centrale controle van Ne- derlandsche spoorwegen zullen, volgeDs het „U. D.," in het vervolg 10 minuten langer mogen besteden aan hun tweede ontbijt: in plaats van 12 tot 1 uur 15 minuten, zullen zij er zich thans tot 1 uur 25 minuten aan kunnen wil den. Oude liefde roest niet! Donderdag zullen in den echt worden verbon dende portier en een verpleegde van het Lu- thersche Oude Mannen en Vrouwenhuis aan de Keizersgracht te Amsterdam. De bruidegom heeft den respectabelen leeftijd van 79 en de bruid dien van 82 jaren. In hunne jeugd hadden zij reeds de kennismaking, waar van dit huwelijk het gevolg is, aangeknoopt. In het eerste nummer van Recht voor Allen, verschenen onder de nieuwe redactie (de Heer J. A. Bergmeyer), worden eenige woorden gewijd aan den afgetreden redacteur, den Heer Domela Nieuwenhuis. Er wordt herinnerd, dat R. v. A. en de Heer Nieuwenhuis bijna twintig jaren vereenigd zijn geweest en dat de laatste gedurende dien tjjd onvermoeid zijne ideeën in het blad verkondigd heeft. 8 ,En al zijn er nu een aantal bedillers" zoo wordt verder gezegd „die van meening zijn, dat hij dit niet goed heeft gedaan, of ook, dat zij het zooveel beter zouden hebben gedaan, wij meenen, dat, met voorbijzien van de gebreken, die nu eenmaal alle menscben werk aankleven, hij in het algemeen genomen geslaagd is in dat, wat hij zich voorstelde. „De arbeiders zijn wakker geschud en het socia lisme is voor goed ingeburgerd. „Zelfs de partijen, die vierkant tegenover D. N. en het socialisme stonden, hebben de wisselwer king der uitgestrooide gedachten ondervonden. Het zich tooien bijwijlen met vederen, die eigen lijk bij den socialistischen vogel bebooren, is een onwraakbare getuigenis voor den grooten invloed, dien D. N. op zijn tijdgenooten heeft uitgeoefend. En in dit opzicht heeft hij ontegenzeggelijk veel gewrocht, alleen door dengeno naar behooren te schatten, die nog heugenis heeft van de jaren vóór het verschijnen van Recht voor Allen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1