Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N". 15. Zondag 10 April 1898. 7e Jaargang. N ieu wstij dingen. NIEUWE Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Ocdkarspel, Zuidscharwoude en Bk. op Lanoedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post OO ct. UITGEVER: J. II. KEIZER. BUREEL: Noordscharwoude. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. ltij dit nummer behoort een bijvoegsel. PASCHEN. Het is andermaal gekomen, het feest, waarop een lied des levens ruischt door alle sferen bijna aangebroken is de vriendelijke Paasch- morgen,.die lente-ochtendstond, die van leven spreekt en van lust, van bloemen, die zullen komen, en van vruchten, die zullen rijpen, die ochtend, die met een machtige blijde bood schap tot ons komt, het Paasch-Evangelie, dat spreekt van een onvernietigbaar leven, van een grafsteen, die is afgewenteld, en een graf dat geopend is. Hij klinkt zoo luid, zoo krachtig ons tegen de Paaschzang, en waar hij tot ons klinkt, daar vindt hij. weerklank daarbinnen, daar laat hij in ons ontwaken een gansch bijzon dere blijdschap. In dien somberen winter, met zijn zware grauwe velden, met zijn hardnekkigen mist, die dag aan dag loodzwaar nederhing en onze wereld zoo klein maakte, met zijn korte da gen en lange, eindeloos lange nachten, heb ben wij gesnakt naar den blijden lentegroet. Wij hebben gejuicht, toen wij ze zagen die eenvoudige bloempjes, en toen ze de geestige kopjes omhoog hieven, toen hebben wij ze vriendelijk toegeknikt, alsof wij wilden zeg gen wij zijn oude kennissen wij weten wel wat gij komt doen gij komt ons vertellen, dat de lente komt, dat zij in aantocht is, reeds dicht nabij, dat zij nadert met haar bloesems en haar knoppen en haar zacht koesterende zonnestralen. En nu, nu het Pa- schen is, nu is voor ons gevoel de blijde tijd gekomentoch gekomen, al blaast nog bijwij len de wind scherp en snijdend over de aarde als wilde hij toonen, dat hij er nog is; al worstelt nog de wintervorst, om iets yanzijn oude heerschappij te behouden. Paschen is nog heel iets anders dan slechts het lentefeest. Wat ons oog daarbuiten ziet, is onze pro fetie van wat ons geestesoog óok ziet; over winning van het licht, onvernietigbaar zijn van hetgeen leeft. Paschen is ons het feest des levens, van het waarachtige leven, dat nimmer wordt vernietigd. En daarom heden een blijde boodschap tot allen, die daar neer zitten in rouw, gebogen onder hun kruis, gewond door hun smart. In oude verhalen, die uit het grijs verleden ons zijn overgeleverd en die tot ons spreken van wondere dingen, wordt ons gezegd van een kruis, dat niet het einde was van een leven van liefde van een graf dat niet ge sloten bleef; van een afgewentelden grafsteen. En de groote, de heerlijke waarheid dier oude verhalen spreekt tot ons gemoed met aangrij pende kracht. Schoon zijn zij en zinrijk, die oude verhalen. Wij zullen deze dingen niet allen op de zelfde manier zeggen, maar zullen dit gieten in andere vormen. Maar is dit niet de kern van ons Paaschgeloof Is dit niet de eigen aardige blijdschap, door den Paaschdag in ons gewekt? En als wij, blijde juichend-den len-, teochtend begroeten, is het niet, omdat zijn adem lieflijk zacht wekt elk sluimerend leven, in schaduw van den winternacht lang en diep verborgen Zoo spreke de blijde boodschap van den Paasch morgen tot ons met een boodschap van leven dat verwint, van het goede, dat nooit verloren gaat, van nieuwe kracht, die overal weer ontwaakt. Onzichtbaar, maar gezien nochthans. A. Ct. W ognumSchagen. De aanvoer van zoogenaamde „ballast" waar mede de bovenvermelde lijn zal worden gedekt is te opmeer in vollen gang. Er zal blijkbaar met kracht begonnen worden te werken dan den laatsten tijd 't geval was. 't Stuk OpmeerWog- num zal bij gelegenheid der tentoonstelling stel ling bruikbaar zijn. Volgende huwelijksadvertentie lezen wij in het „Nwsbl. v. d. Hoeksche Waard:" Wegens huwelijk van zijn eenige dochter ver langt de heer Jacob Groenenboom, rustend land bouwer te Barendrecht, Middeldjjk, kennis te ma ken met een fatsoenlijke, welgestelde jonge Doch ter of Weduwe, boven de veertig jaar oud, om na wederzijdsch goedvinden een wettig huwelijk aan te gaan. Geheimhouding op woord van eer verzekerd. Leeftijd van steller dezes negen en vijftig jaar, helder, gezond, fatsoenlijk uiterlijk, vrij van ster ken drank, een groot minnaar van een kop koffie. Vermogen tienduizend gulden, te weing om fatsoenljjk van te leven, bestaande in een nieuwe landbouwwoning, zes nieuwe arbeiderswoningen met veertig bunders land van verschillende land eigenaren, verhuurd aan zijn zoon Gerrit Groenen boom, voor tien jaar, voor drie honderd vijf en zeventig gulden per jaar. Gehuurd een fatsoen ljjk rentenierswoning bij het dorp, winterhuis, zomerhuis en kamertje. Ik heb drie kamers vol meubelen, vier bedden met toebehooren, kostelijk goed, goud, zilver en juweelen, waarde ruim duizend gulden. Berichten worden ingewacht voor vijftien April. Jonge dochters en Weduwen je hebt hier te doen met een heel fatsoenlijk man die groot staat op zijn eer, met een goed hart voor een fatsoen lijke vrouw. Zonder vermogen onnoodig te schrijven. Kalverziekte. Te Birdaard en omstreken heerscht een ont zettende ziekte onder de kalvers. Er zijn boeren van wie de hokken leeg zijn. Een boer onder Wanswerd heeft er zelfs 20 stuks door den dood verloren. Nieuwe dakpannen Te Wilp (gemeente Voorst) wordt op de steen fabriek „De Petra" van Portland-cement een nieuw soort van dakpannen in verschillende kleuren gemaakt. Het model is vlak en ruitvor mig en hier te lande nog niet in den handel gebracht. Als voordeel in het gebruik wordt ge noemd, dat zij beter dekken en niet behoeven aangestreken of gedokt te worden. Ziek Vleesch. Op Tjallewal te Schagen zijn de arbeider A. en diens vrouw na het eten van een zieke kip ongesteld geworden. De man is Woensdag over leden, terwijl de vrouw aan de beterende hand is. Wijl er geen overblijfselen van de kip meer aanwezig waren kon niet met zekerheid gecon stateerd worden of de ziekte en dood het gevolg waren van het nuttigen van het zieke dier. Ver moedelijk is dit echter wel het geval en is het daarom niet ondienstig nog eens ernstig te waar schuwen tegen het gebruiken van vleesch van zieke dieren. Meermalen toch zijn ziekte en dood de treurige gevolgen van het eten van zulk voedsel. Rijks Landbouw-winterschool. Donderdag j. 1. werd te Schagen in bovenge noemde school het openbaar mondeling examen gehouden van de leerlingen der late klasse voor hunne bevordering bij gebleken geschiktheid tot dc 2de klasse. Van de 11 leerlingen slaag den onderstaande 10 (alphabetisch) N. R. Ba rendrecht, Beverwijk, H. S. Eriks, Petten, P. Hopman, Schagen, j. Jimmink, Zjjpe, L. C. Keyzer, Tessel, D. v. d. Oord, Barsingerhorn, D. Smit, Barsingerhorn, J. Vis, Kolhorn, K. Wit, Schagen en J. Zijp, Wognum. Het examen werd afgenomen door de heeren Nobel, De Gier en Muys en gedeeltelijk bjjgewoond door de heeren K. Breebaart Kz. en L. J. T. Groneman leden der commissie van toezicht op de land bouwschool. Examen-hoef beslag. De vanwege de afdeeling Haarlem der „Hol- landsche Maatschappij van Landbouw" gehou den cursus in hoefbeslag werd door 18 leerlin gen gevolgd. Daarvan slaagden A. Groene- woudt, te Beemster, en J. ten Thije, te Haar lem met lof, en voortsK. v. Bodegraven te HarioghuizenJ. Uitman, te Waddingsveen A. J. Somsen, te Hillegom J. de Wit te Schel linkhoutH. te Hiezenbeek, te Vijfhuizen J. Schouten, te HaarlemmermeerB. van Leeu wen, te Nieuwe Wetering, en J. Jongerius te Haarlem. Een stier van f500. Als een nieuw bewijs, welk uitmuntend vee Noordholland bezit, kan dienen, dat de heer W. Bakker te Beemster voor de som van f500 een eenjarigen stier heelt aangekocht, welke bestemd is voor den heer Paul Kruger, President der Transvaalsche Republiek. Alweer een millioenen-erfenis Naar men verneemt is te Zeist onder een aan tal familieleden met een uiteenloopende vertak king sprake van een voor hun in Duitschland uitstaande erfenis, die zoo het gerucht loopt, niet minder dan 11 millioen groot zou zijn. Meteen vertegenwoordiger van een in Duitschland wo nenden advocaat, had Zondag in een koffiehuis te Zeist een familie-raad plaats, waarbij hem volmacht werd gegeven de noodige stappen tot het verkrijgen der erfenis te doen Dat iemand nog twee overgrootmoeders in leven heeft, is zeker een zeldzaamheid. Te Voorthuizen komt zulle een geval voor. De beide oudjes tellen samen 182 jaren. Over de nieuwe infantrie-uniform schrijft men aan het „Vad". Vrjj algemeen is men ingenomen met de nieuwe kortejas, die goed staat en zeer practisch is. Even veel afkeuring vindt echter de overjas, waarvan men den wanstaltigen vorm en de dikke knoopen dagelijks hoort laken. Ook de zg. kepie zal op den duur wel niet voldoen. Van dat alles draagt echter niet de commis sie, die het nieuwe kostuum voorstelde, de schuld. Hoe vreemd het ook klinkt, aan deze commissie was,- reeds hij het ontvangen van haar opdracht, door den vorigen minister zoo ongeveer voorge schreven wat zij voorstellen moest Lichtgeloovige vrouwtjes! In de Haarlemmer Houttuinen te Amsterdam, in een van die hooge, door tal van gezinnen be woonde huizen, met hun steile, uitgesleten trap pen en vettige trapleuningen, woont een oude juffrouw. Zij is slim genoeg, het oudje, en weet drommels goed, hoeveel een kwartje waard is. En toch.... zij is er in gevlogen, een oplichter heeft haar te pakken gehad en niet zuinig ook. Zaterdag kwam er bij de juffrouw een tenger mannetje aan, die heel beleefd vroeg of zij niet juffrouw A. was. Nu, dat kwam uit, en de oude juffrouw was wat gevleid door het beleefde man netje, dat van „uwe" sprak en zoo beleefd zijn hoed had afgenomen. Zij noodigde hem binnen te komen, en toen vertelde hij haar het doel van zijn komst. Ja, ziet uwé, ik weet'n mooi huisje voor uwes, en 't mooiste is nog, dat uwé daar elke week 4.50, niet behoeft te betalen, guns nee, maar toekrijgt." De oogen van het oude mensch begonnen te glinsteren en natuurlijk, misschien nog wel wat wantrouwend, was al spoedig het hooge woord er uit: „Wat moet ik er voor doen, om dat huisje te krijgen Het mannetje trok een gewichtig gezicht. „Ja, kijk 'ns, als 't van mij afhing, dan kreeg uwé het voor niets. Maar nu gaat dat zoo maar niet, dat uwé er met uwes boeltje intrekt. Dan moet uwé eerst 'n papier 'n huurcontract noemen ze zoo'n ding hebben, waarin staat, dat uwé recht op het huis heeft. En dat kost iets, maar niet veel f2.47,/2-" Der oude juffrouw duizelde het voor de oogen voor zoo'n beetje een huis en 4 gulden 50 per week, nou maar! Zij keek het mannetje eens aan, maar die zag er zoo netjes uit, en hij was zóó beleefd. Kortom, het oude mensch haalde haar knipje voor den dag, en een oogenblik la ter stond het mannetje f2.47'/2 rijker, op straat. Toen de oude juffrouw niets van de zaak meer hoorde, heeft zij 't geval aan de politie meegedeeld, maar de troost, dien zij daar kreeg, was schraal. Natuurlijk Cacao aan. de soldaten. Door den heer D. Blooker is aangeboden om op 6 September, den inhuldigensdag van de Ko ningin, aan alle onderofficieren en minderen kos teloos cacao te doen verstrekken en daartoe aan de verschillende garnizoenen, zonder kosten voor het Rijk, de noodige suiker en cacao toe te zen den. Dit aanbod is door den minister van oorlog aangenomen. Afschrift van een hedendaagsche sollicitatiebrief naar de betrek king van Postbode. Ontvangt Mijne letters in Gezonde welstand. Ik hebt ver nomen dat de Post Lopper van Hebt Eer van ont Slag Aan Gevraag Hebt ik vernomen. Dat zoo in dien Hep ik vernomen Dat het is Hoog Moodig Tijd om er Naar te Solieseteeren, Dat ik Maak er be Ding Hop. Ik Ben Heden nog on Ge Trouwt ik wor Dus Iled- den Goede vrjj dag en week de bruggom en een Zondag 3 week in het Huweljjk, "Dat es is Spoed bij. Mijn Adres is Aan de Jonk Heeroud 26 jaar, Boer en Bouwers Knecht Goede Ge tuig Schriften Staan Mijn ten Diensten en een Goed ontwikkelt verstand. Talloos zijn dezer dagen in vakbladen de aanbiedingen van broedeieren. Maar men dient te bedenken, dat niet alle hout timmerhout is. Zijn de eieren afkomstig uit eeD toom, waarop 6 a 8 hennen één haan voorkomt, bij groote soorten op 4 hennen één haan, dan kan men zich op een voldoende bevruchting verlaten. Men koope echter alleen onder garantie van bevruch ting. Naar het schijnt, zijn de eieren van 2-ja- rige hennen de beste in dit opzicht. Er is, naar aan de „Prov. Gron. Ct." van bevoegde zijde verzekerd wordt, een wetsont werp in voorbereiding omtrent een staatsleening van ongeveer 60 a 70 millioen, waaruit o.a, de overneming der Belgische spoorlijnen bekostigd zal worden. Het aantal dag-, week- en maandbladen, hier te lande uitgegeven, klom van 923 in 1897 tot 1250 in 1898. In de laatste 5 jaar is dit getal bijna verdubbeld. In het gesticht „Meerenberg," te Bloemen- daal, werden het afgeloopenjaargemiddeld 1312 patiënten verpleegd. Ook dit jaar leerde weder de ervaring, dat het verleenen van zooveel mogelijk individueele vrijheid, naast het streng handhaven der huis orde, een voornaam middel is om den patiënt alleDgs aan de maatschappij aan te passen. Geen dwangmiddelen werden aangewend. De gewone amusementen hadden plaats en hadden veel succes. Tram Alkmaar—Langedijk. De plannen, teekeningen en begrootingen van do ontwerpen lijn, station, stallen en remisen, zullen Donderdag 14 en Vrijdag 15 April a.s., 's middags van 12 tot 5 uur, ter bezichtiging en inzage liggen in de kolfbaan van den heer H. v. d. Slecsen, (café „de Nachtegaal") bij de voorma lige Bergerpoort. Zooals vroeger reeds gemeld is, werden de ont worpen en begrootingen onderzocht en goed gekeurd door de heeren Scholtens, hoofd-ingenieur van den provincialen waterstaat, en A. Dhooge, ingenieur, directeur van de stoomtram Alk maarHaarlem. De heer C. Ooms Jzn., bouwkundige teAlkmaar die in overleg met den heer A. Vis te Oudkarspel en deskundigen op het gebied van aanleg van spoorbanen de ontwerpen en begrootingen maakte, heeft zich bereid verklaard, op genoemde tijden en plaats, alle verlangde inlichtingen aan heeren inschrijvers en belangstellenden te geven, die bij deze beleefd worden uitgenoodigd, door een be zoek van hunne belangstelling te doen blijken. In de pers der „bourgeoisie" zegt de Am- sterdamsche Correspondent van de Nieuwe Gro ninger Courant is al bijzonder weinig notitie ge nomen van Domela Nieuwenhuis aftreden als

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1