Gemeen te- Sluis, Afslag. MwalMl Mwck (lap) 35 ct. Ontvangen Marktberichten. Groentenvervoer Noordseharwoude. De Notaris DUKER, jMtÉ&b Een Woonhuis met Erf, Publieke Verpachting Noordseharwoude, in de herberg van I). STAM, WOENSDAG 13 APRIL 1898, KOOPT bij Jozeph Brügemann, ge bespaart u minstens fW 20 cent "Wl op eiken gulden. Openbare Verkooping SCHEEPHOUT, Flinke Jongen PUK KOEVET hij de 10 pond 23 ct. bij C. BORST Kz., lste kwaliteit BRANDSPIRITUS, H.H. Landbouwers, „de Kleine Bazar," van J. L. TRIJBETZ, Afdeeling Huishoudelijke Artikelen, J LIND Hz., Zijden Stoffen, Fluweelen, Pluches en Linten DE II OLE WD SC, HE LELIE J (Johanna van Woüde.) drank, die daar zeer slecht is, door niemand wordt goedgekeurd. Spr. besloot zijne mededeelingen met de verze kering dat daar voor een ieder die gezond van lijt en leden is, een goed verstand en lust tot werken heeft, een betere, heerlijker toekomst is weggelegd dan in Holland. Eveneens deelde hij nog mede dat de inhul diging van onze Koningin Wilhelmina, ook daar ter plaatse door de Nederlandsche kolonie zal worden gevierd. Door stemgerechtigden van de Ned. Her vormde kerk te Oud-Karspel zijn benoemd tot notabelen, de heeren A. Kroon Pz., A. Borst Az. en D. Hopman. Door notabelen der Nederduitsch Hervormde Kerk te Oud-Karspel zijn tot kerkvoogden benoemd de heeren J. Butter Cz. en A. Eecen. Ook van den Gemeenteraad en het Polder bestuur van Broek op Langedijk heelt de Naamlooze Landbouw- en Handelsvereeniging, gevestigd aldaar, een gunstig advies ontvangen op haar adres, aan genoemde college's, daar werd besloten voor gezamenlijke rekening de ratten te verdelgen en die vreeselijke plaag tegen te gaan. De Heer J. Visser Jr. te Oud-Karspel heeft zich kortelings met den verkoop belast van het rij wiel de „Success" ovenals door hem de Mercury rijwielen reeds langen tijd worden ge leverd. De „Success" echter heeft eene nieuwe constructie. Aan die machine bestaat as en crank uit een stuk, dit is niet het geval met andere machines. De as waaraan het kettingrad is be vestigd bestond tot heden op zich zelf, waaraan met een pin de „crank" bevestigd was. Die on- derdeelen waren dan ook los te verkrijgen. Bij de „Success" nu is crank en as aaneengesmeed, wat, o.i. de deugdelijkheid moet verhoogen. Blijkens achterstaande advertentie zijn aan deze nieuwe constructie nog al wat voordeelen ver bonden. Het rijwiel is verder zeer sierlijk afge werkt. Zuidscharwoude. De Raad dezer ge meente behandelde o.m. in zijne vergadering van j.l. Woensdag de vraag, of het niet wen- schelijk zou zijn den toegang tot het berhalings- onderwijs alleen te verleenen aan die kinderen, welke tot minstens 12-jarigen leeftijd de lagere school hebben bezocht. Van den heer arrondis- sements-schoolopziener was een schrijven inge komen, waarin de wenschelijkheid van dien maat regel werd betoogd. Tegenwoordig toch verlaten sommige kinderen te vroeg de dagschool, door dien de ouders meenen, dat ze het te kort aan kennis, op de herhalingsschool wel kunnen aan vullen en zoodoende wordt het herhalingson- derwijs als 't ware eene premie op het te vroeg verlaten der school. Ofschoon de raad de wen schelijkheid van den maatregel erkende, besloot hij, in afwachting van het aanhangig gemaakte wetsontwerp op den leerplicht, een eindoordeel tot nader orde op te schorten. Zuidscharwoude. Een vierjarig kindje van J. v. D. alhier, nog gauw den weg willende oversteken, toen de kar van Dr. R. kwam aan rijden, kreeg een der wielen over het been ter hoogte van den enkel. Hoewel het kind weinig of geen pijn gevoelt, vreest de geneesheer, dat het been gebroken is. Correspondentie. Burgerlijke Stand. Gemeente Noordseharwoude. Ingeschreven van 1 31 Maart 1898. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Geboren: Cornelis, z, van Arie Swager en Marijtje Vlam. Anna, d, van Peter Verburg en Maartje Paarl- berg. Marie, d, van Cornelis Swager en Jantje Groot. Overleden: Klaas Barten echtgenoot van Maartje de Geus 65 jaar. Evert Bos echtgenoot van Theodora Margaretha Mulder 45 jaar. Maria Best ongehuwde dochter van Jan Best en Maartje Groenenwoud beiden overleden 53 jaar. Gemeente Oudkarspel. Ingeschreven van 1-31 Maart 1898. Geboren: Neeltje, d, van Reijndert de Vries en Iefje Roos. Klaas, z, van Dirk Hoogeboom en Geertje Klaver. Jan, z, van Cornelis Visser Jz. en Aafje Scheltus. Anthonius, z, van Pieter Rijkes en Johanna Bruijn. Ondertrouwd en GetrouwdGeene. OverledenJohannes Cornelis van Loo, z, van Wil lem van Loo en Henriette Sophie van Wulven. Theo- dorus Bruin, z, van Cornelis Bruin en Antje Hooge boom. Catharina Pieternella van Loo. d, van Willem van Loo en Henriette Sophie van Wulven. Gemeente Zuidscharwoude. Ingeschreven van 1-31 Maart 1898. Ondertrouwd en GetrouwdD. Mienes en A. Kasten. GeborenHenricus, zoon van G. Bekker en M. Smit. Johannes, zoon van J. Mettes en A. Berkhout. Jacob, zoon van J. Kos en F. Gildemeijer. Geertruida Adriana, dochter van C. Bakker en A. Belleman. OverledenNicolaas Jonker oud een maand. Neeltje van der Oord oud 34 jaar. Gemeente Broek op Langedijk. Ingeschreven van 1-31 Maart 1898. Geboren: W. Hart-de Boer zoon. Gr.Glas-Zinger dochter. M. Kuitwaard-Dirkmaat zoon. Overleden: Dirk Otto, echtgenoote van Neeltje Bak 53 jaar. Pieter de Boer 11 jaar. Bregje de Bree, Wed. van Jb. Balder 31 jr. Ondertrouwd en Getrouwdgeene. Gemeente Haringcarspel. Ingeschreven van 1 31 Maart 1898. GeborenArie, z, van Jacob Pancras en Catharina Maria Weel. Veronika, d, van Jacob Jong en Trijntje Zomerdijk. Maria, d, van Cornelis Tol en Katharina Takken. Cornelia en Trijntje, d, van Bernardus Kieft en Grietje Asjes. Antje, d, van Gornelis Stam en Antje van Diepen. Cornelia Maria, d, van Johannes Tool en Aafje Adrichem. Lena, d, van Pieter Kos en Dientje van Wachendorff van Rijn. Johanna, d, van Johannes Borst en Maria Tak. OndertrouwdReijer Bronder, jm. 22 jaar en Neel tje Borst, jd. 20 jaar, beiden te Haringcarspel. Marti- nus de Gruiter, jm. 42 jaar te Amsterdam en Grietje Zijdewind, jd. 30 jaar te Haringcarspel, onlangs te Amsterdam. Gehuwd: Geene. Overleden: Jan Bruin, oud 86jaar,weduwnaar van Maartje Groen. Trijntje Boekei, oud 16 jaar. Maria Groen, oud 6 weken. Trijntje Bruin, oud 5 maanden Plaatsgebrek noodzaakt ons de „Transvaal- sche brief" en eenige familieberichten tot de vol gende week uit te stellen. Red. PREDIKBEURTEN. NED. HERV. GEM. OUD-KARSPEL Zondag 10 April (le Paaschdag) v.m. 9.30 ds. Stramrood. Maandag 11 April (2e Paaschdag) geen dienst. NED. HERV. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 10 April (le Paaschdag) vm. 9,30 ds. Habbema. Maandag 11 April (2e Paaschdag) geen dienst. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 10 April (le Paaschdag) v.m. 9 uur, Voorbereiding, en Openb. Belijdenis nm. 2 u. ds. Boeijenga. Maandag 11 April (2e Paaschdag) vm. 9 uur ds. NED. HERV. GEM. ZUIDSCHARWOUDE. Zondag 10 April (le Paaschdag) vm. 9,30 ds. Melchers. Maandag 11 April (2e Paaschdag) geen dienst. NED. HERV. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 10 April (le Paaschdag) v.m. 9 u. n.m. 2 u. ds. Gemser. Maandag 11 April (2e Paaschdag) vm. 9 uur ds. Gemser. GEREFORMEERDE KERK. (Zu ide rkerk.) Zondag 10 April (le Paaschdag) vm. 9,30 nm. 2.30 ds. Bakker. Maandag 11 April (2e Paaschdag) vm. 9.30 ds. Bakker. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 10 April (le Paaschdag) vm. 9.30 nm. 2.30 Godsdienstoef. Maandag 11 April (2e Paaschdag) vm. 9,30 de heer v. d. Vegt van Zaandam. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 10 April (le Paaschdag) vm. 9.30 ds. Fleischer. SCHAGEN, den 7 April 1898. 3 Paarden Veulens Os t 175 0 u »o 0|40 Stieren 20 Geldekoeien (magere) 10 Idem (vette) 50 Kalf koeien 1 Vaars Graskalveren 90 Nuchtere Kalveren Rammen Schapen (magere) Idem (vette) 150 Overhouders Lammeren 5 Bokken en Geiten 41 Varkens (magere). 17 Vette varkens p. kilogr.„ Biggen Konfjnen Kippen' Eonden Duiven Kipeieren (per 100) Eendeieren Boter (Kilogram) Kaas ALKMAAR, 8 April 1898. Aangevoerd: 126 stapel Kaas, wegende 59174 Kg. Kleine f28, Commissie a f 23,Middelbare f 23. 654 HL. Granen, als 44 Tarwe f 8,75 a f0.— 0 Rogge f 0.— a f 0.— 0 Gersf f0.— a f 0,—, 53 ld. Chev. f 7,— a f 0,- 486 Haver f3.40 a f4.— 57 Boonen als Paardenboonen f7,a f0,Bruine 8.25 a f 8,75 Citroen f 9,50 f— Duiven a f7,125 a f0,— Witte f 10,—af—,0 Kanariezaad t 0,f 0,— 0 Rood Mos terdzaad f a f 0 Geel id. f 0. f Koolzaad f 0,— a f Lijnzaad a f 1 Karwijzaad f 0,a f 0. 0 Blauw Maanzaad f0,af ,13 Erwten als Groene f 12.a f 16,Grauwe f 13.50 a f 17,Vale id. f 0.— a f ALKMAAR, 9 April. 1898. Aangevoerd Paarden f 80,— a f 300.—33 Koeien f 130.— a 200; 180 Nuchtere kalveren f 6.a H4. Vette Kalveren t a f per kilo f0.— a0.- 255 Schapen f10, a f23,— 10 Lammeren f 6,- 8.152 Magere varkens f 16.a f20. 261 Biggen f 6. a f 11,50; 11 Bokken f 2.—a f 4. 9 kleine id. f 0.25 a 10.35. Boter per halve K.G. f 0.45 a f 0.52. Aardappelen f0— a f 0.—bieten fl.atO.- uien f5.50 a t 0.Bloemkool f 0.af .- per *100; wortelen per 100 bos f0,60 roode kool f 0,f 10,savooische 14.f7,Koolrapen f3,50 a 0,—. Kippen f 0.40 a f 1.25; eenden f0.90 a fl.10 konijnen f 0.10a fl.kippeneieren f2.50 a f3. eendeneieren f 3.a 0.— kuikens f0.30af 1.20 Groentemarkt. Van 2 April 9 April besteedde men voor: Geele kool f 10,—f 13,— f 17,Uien f4,— f0,— f 0, per baal; Rapen per 100 stuks f0,— a f 0,Bieten per 1000 stuks f 4,— a f 6,— Wortelen per baal f 0,— a f 0,- Uitersche kool per 100 stuks f 10,f 13,— f 17, Handel in kool vlug. Het aantal wagons groenten verzonden van het station Noordseharwoude met bestemming naar het buitenland, bedroeg in 1897 I V. 3 A.—10 A. I 25 w. 1898 I v. 2 A.— 9 A. I 18 w. Van 2 April 9 April zijn van I het station HEER-HUGOWAARD verzonden 14 wagons groenten met bestemming naar het buitenland. Advertentiën. Voor de vele blijken van belangstelling bij de geboorte onzer dochter ontvangen, betuigen wij onzen liartelijlten dank. M. EECEN. D. EECEN-v. d. Stok. April 1898. gevestigd te Zuidscharwoude, is voornemens op Donderdag- 31 April 1HO®, des avonds te 7 ure, in de herberg „de Burgte Noordseharwoude, ten verzoeke van den heer JACOB SIJPHEER, publiek te verkoopen aan de oostzjjde der straat, kadaster sectie C, no. 1426 groot 1 are, 67 centiaren, benevens 3 akkers Bouwland, alles in de gemeente NOORDSCHARWOUDE, breeder bij biljetten omschreven. te 's avonds teil 6 ure, van de voor den tijd van 2 jaren. Notaris DUKER. Japonstoffen, Katoentjes, Jongens- en Manspakken, Vitrages voor Gordijnen, kortom alle manufacturen, wat tlan ook, uit SCHAGENbijna dage lijks aan de Langedijk en Aanbevelend, Brügemann. Laatste zeer belangrijke VAM HllilvY en ORKEYEV afkomstig van het Ital. barkschip, Michel Angelo di Pivie te BERGERVLOTBRIG, gein. ZIJPE, op Dinsdag 13 April, 's morgens ten 10 uren precies. (Zie verder de biljetten.) Informatiën te bekomen aan de slooperij, bij de firma MUIJS, WAGENAAR en Co. te Alk maar en bij J. G. KLEIN, deurwaarder aldaar. Aan de drukkerij dezer courant kan een geplaatst worden. Rollade AO ct. Vette lappen 30 ct. per 5 ons. OUD-KARSPEL. een groote sorteering Matten, Karpetten, Deurkleed jes, Matjes, Loopers, Vloer en Tafelzeil, Behangsel- en Kastpapier, Kastranden,Zeem lappen, Dweilen, Sponzen en Borstelwerk, alles tegen concurreerende prijzen. VANAF HEDEN tegen 22»/2 cent per liter, 20 ets. per flesch en 10 ets. per 12 flesch verkrijgbaar. Uw Dienaar, A. GROOT Nz Noordseharwoude. moet gij goedkoope Gereedschappen hebben, komt dan naar Achterstraat 1128, Alkmaar en Pajglop A 21. De beste Ballastschoppen 65 ct. Mestvorken50 Tuinharken15 Ieremmers 60 Kant- of Poepengraven 70 Ronde Moesgraven 125 Spitgraven met stëel 150 Mollenklemmen12V2 Ilondenkettings20 Houten Bezemschoppen 50 IJzeren Varkensbakken 100 Hakbijlen40 Handzagen van af 30 Nijptangen10 Rechte Melkemmers 80 Zinken Roomschalen van af 30 Koe-Roskammen 10 Ilekdraad per pond 7 Vlechtwerk per Meter 2 Gegoten fornuizen van af700 3-vlams geëmail. Rookstellen 220 l-vlams idem 70 Bijpassende Ketels 50 Mooie Doofpotten met koperen deksel 100 Geëmailleerde grijze of blauwe Pannen 50 Geëmailleerde witte schalen 10 30 Kleerenknijpers voor 10 Baleinen Straatbezems 20 Luiwagens18 Beste zware Boenders 6 Kamerbezems 40 Beste groote Sponsen 8 Molton Dweilen 8 Houten Potlepels 2'/2 Broodtrommels om in te bakken 30 Broodovens met trommels 200 Zinken Tobbes 40 Zinken Akers20 Koekpannen80 IJzeren Potten per pond 6 Handstoffers11» Houten Waschborden 35 Zinken Waschborden 25 Mient 3. ALKMAAR. Meest gesorteerd Magazijn van voor JAPONGARNEERINGr. Naaisters en wederverkoopers bijzondere prijzen. Uitgebreide collectie SfALII voor Zijden Blouses en Costumes van een der grootste fabrieken van Crefeld en Zurich. Bij den ondergeteekende verschijnt I iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. G. van Wermeskerken-Junius 1 ,,De Hollandsche Lelie" is liet eenige Week- blad in Nederland voor Dames uit de hoog ste en beschaafdste kringen; let hierop voor I nwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f 5,- Proefnummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 3