Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 17. Zondag 24 April 1898. 7e Jaargang. Nieuwstijdingen. NIEUWE LAHIvEDl coiimiT, Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. abonnementsprijs voor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 et.* franco p. post 60 et. UITGEVER: J. II. KEIZER. BUREEL: Hoordscharwoude. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels 30 et., elke regel meer 5 et. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Itij dit nummer behoort een bijvoegsel. Sint Pancras, 22 April. Dat 't aantal ratten in dit gedeelte van Geestmer-Ambacht ook nog al van beteekenis is, blijkt wel hieruit, dat ingevolge de uitgeloofde premie in een paar dagen in deze gemeente reeds 375 stuks zijn ge vangen. Op de voordracht voor de betrekking van Hoofd der nieuw gebouwde openbare school aan den Parallelweg te Helder komt voor de heer G. Kempers, hoofd der school alhier. Gepasseerden Zondag kwamen evenals an dere jaren tal van Langedijker meisjes en knapen naar hier om voor eenige centen afgesneden tul pen te koopen. Velen zullen echter eene vergeefscbe reis heb ben gemaakt, daar nog weinig bloemen waren ontloken. Nu staan echter nagenoeg alle soorten in bloei. Wanneer dus a.s. Zondag (morgen) de jeugd nog eens eene wandeling naar hier maakt, zullen ze te kust en te keur kunnen gaan. Wachten zij nog eene week, dan is de keus minder ruim, daar dan reeds vele tulpen zijn afgesneden. Winkel, 20 April. De Vrijzinnige kies- vereeniging te Winkel vergaderde den 18 April tot het stellen van een cand. voor de Pr. St. Opge geven werden de hh. Th. J. Waller te Anna Pau- lowna, aftredend lid, en K. Breebaart Jz. te Winkel. Ter aanbeveling van den eersten can- didaat werd alleen gezegd, dat hij als lid der P. S. getoond heeft te zijn een der besten en daarom verdient herkozen te worden. De tweede candidaat werd aanbevolen als zijnde een zeer bekwaam en in 't district en daarbuiten bekend persoon, die in alle opzichten geschikt is om met vrucht de belangen der provincie te behar tigen. Ook werd er op gewezen, dat jaren lang twee afgevaardigden woonachtig waren in de gemeente Winkel en het dus wenscheljjk zal zijn, dat een vertegenwoordiger in dien hoek blij ve. Bij de stemming, die plaats had, werden beide heeren met algemeene stemmen gekozen als de candidaten der Liberale Kiesvereeniging te Win kel en werd besloten hiervan kennis te geven aan de andere kiesvereenigingen in het district met 't verzoek beide candidaten te willen steu nen. De heer Breebaart heeft zich de candidatuur laten welgevallen onder de mededeeling, dat hij, mocht hij als afgevaardigde worden gekozen, al les zal doen om zich alsdan het in hem gestelde vertrouwen waardig te maken Met applaus wer den deze woorden begroet en daarna de verga dering door den Voorzitter, den heer J. Bakker, gesloten. Kolven. De jaarljjksche] wedstrijd van de „Kolfvereeni- ging Noord-Holland" zal dit jaar den lOn en lln Mei gehouden worden te Krommenie. Voor dezen wedstrijd zal, behalve de gewone prijzen, tevens een corpsprjjs beschikhaar worden gesteld, be staande in drie medailles, waarnaar door elke combinatie van drie personen, mits leden der ver- eeniging, kan worden gedongen. De aangifte voor de deelneming aan den corpswedstrijd moet ge schieden voor den ln Mei a.s. bij den secretaris der vereeniging, den heer A. de Boer, te Koog Zaandijk. De afdeeling Schagen der „Liberale Unie" heeft voor de periodieke verkiezing van twee le den der Prov. Staten van Noord-Holland in het hoofdkiesdistrict Schagen candidaat gesteld den heer Th. J. Waller, te Anna-Paulowna (aftre dend lid), en voor de vacature van den heer K. Breebaart, die wegens hoogen leeftijd niet meer in aanmerking wenscht te komen, den heer P. Buis Jz., te Schagen. Inhuldigingsfeesten. Het programma voor de feestelijkheden te Amsterdam bevat de volgende hoofdpunten. Maandag 5 September. H. M. do Koningin, vergezeld van H. M. de Kouingin Moeder, zal te 1.20 uur uit Den Haag vertrekken en aan komen aan het station Weesperpoort alhier. De koninkljjke stoet, waarbjj zich natuurlijk de eere- wacht bevindt, begeeft zich langs den volgenden weg naar het PaleisSarphatistraat, Frederiks- plein, Utrechtschestraat, Heerengracht (oneven zijde), Vjjzelbrug, Heerengracht (even zijde, Leidschestraat, Keizersgracht (oneven zijde), Raad huisstraat, Paleisstraat, om het Monument op Dam, Paleis. Langs dezen weg, die zeer fraai versierd zal zijn, zullen op do volgende punten tribunes worden opgeslagen, welke tegen entrée toegankelijk zullen zijn Weespcrplein, Sarpha tistraat bij het Paleis voor Voldsvljjt, Frederiks- plein en Raadhuisstraas bij de Keizersgracht en tusschen Singel en Spuistraut. Aan werklie den vereenigen en andere corporatiën zal gele genheid gegeven worden aan de Kouingin hulde te bewijzen door zich met hare banieren langs den intochtweg te plaatsen. Dinsdag 6 September. 7—8 uur. Gewjjde koraalmuziek op bazuinen van verschillende kerk- transen (o. a. van de Niewe Kerk) 11 121 2 uur. Inhuldiging, 2'/24 uur. Groote rijtoer langs de hoofdversieringen en door den Jordaan met de Willemstraat, Eilanden en de Israëlieten- wijken. 9—10. Rijtoer langs de illuminatie. Woensdag 7 September 78 uur. Koraal muziek als den vorigen dag. 10 10' 2 uur. Au bade van den Nederlandsche Zangersbond voor het paleis op den Dam. l3/43%. Bezoek van de Koninginnen aan de terreinen van de groote volksfeesten achter het Rijks-Museufn, alwaar HH. MM. den historischen allegorischen optocht in oogenschouw zullen nemen, welke optocht daarna, langs den reeds medegedeelden weg, de stad intrekt. Van het terrein zullen bij de komst van de Kóninginneu 6000 postduiven worden opgelaten. Aan deze feesten wordt ook deelge nomen door een 1000 tal leden van het Nederl. Gymnastiekverbond, die voor de koninklijke tri bune evolutiën zullen uitvoeren. Namens dp Ne derlandsche werklieden zal te dezer plaatse aan H. M. de Koningin een adres van hulde wor den aangeboden. 4V26'/2 uur. Passade voor in woners van Amsterdam en van de provinciën. 83/4—uur. Waterfeesten en illuminatie met vuurwerk op het IJ. De Koninginnen zullen uit een aan den Westindischen steiger te bou wen Paviljoen de feesten gadeslaan. Donderdag 8 September. 78 uur. Koraal muziek als den vorigen dag. 103/4Ï2 uur. Be zoek aan de tentoonstelling van voorwerpen be trekking hebbende op het Huis van Oranje in het „Fragmentengebouwvan het Rijks-Museum en van do Rembrand-tentoonstelling in het Ste delijk Museum en kleine rijtoer. 2'/24 uur. Bezoek aan de matinee musicale in het concert gebouw door de Nederl. toonkunstenaars, met inbegrip van den rit heen en terug. 89';2 uur. Gala-voorstelling in den Stadsschouwburg. Vrijdag 9 September. 11 uur. Vertrek van de Koninginnen aan het Centraal Station. Gedurende de drie eigenlijke feestdagen zullen in den middag en des avonds in verschillende stadsgedeelten muziekuitvoeringen gegeven wor den en wel in tenten geplaatstAmstelveld, Westerpark, Waterlooplein, Sarphatipark, Wes terstraat, Nieuwmarkt, Kattenburg en Oosterpark. Zij, die bij de feesten mochten wenschen langs de walkanten der grachten, waar de „Intocht" of de „Historische Optocht" zal passeeren, vaar tuigen te leggen, ten einde daarop zit- of staan plaatsen voor het publiek beschikbaar te stellen, behooren schriftelijke aanvragen daarvoor te doen aan hoofd-commissaris van politie, door wien alsdan vergunningsbewijzen kunnen worden afge geven. Die aanvragen zullen moeten zijn inge komen uiterlijk vóór 1 Juli. Eenige slagers op de markt te hebben twist. Ie slager in 't vuur van het debat: je bent een boef. 2e slager bedaard en flegmatiefgooi 't naam kaartje van je vader niet weg. (Historisch.) Hoe slaapt gij? Gezonde menschen moeten geen hooger hoofd kussen hebben dan zulk een, waardoor 't hoofd maar weinig hooger dan 't overige deel van 't lichaam komt te liggen, omdat deze houding 't gemakkelijkst en op de meest natuurlijke wijze den bloedsomloop doet plaats vinden en daardoor hart en longen niet belemmerd worden in hunne verrichtingen. Ligt het hoofd hoog, dan komen de schouders in vooroverliggende houding, de kin komt op de borst en de armen krijgen een rich ting naar binnen alle houdingen, die te zamon medewerken om de borst te vernauwen. Middel tegen mond- en klauwzeer! Volgens zijn beweren heeft de veehandelaar Ger. Pisters, te Valkenburg (Limburg), een pre ventief middel tegen mond- en klauwzeer ont dekt Het is een feit, dat hij dit middel in ver schillende stallen met volkomen succes heeft toe gepast. Om er nog verdere uitbreiding aan te geven, wendde hij zich voor eenigen tijd tot den minister van Binnenlandsche Zaken, de regeering verzoekende inzage te willen nemen van hetgeen hij, Pisters, door zijn langjarige ondervinding ontdekte. Naar we vernemen wordt het onder zoek door den minister opgedragen aan den heer Sickesz, directeur der afdeeling Landbouw. Aan de „Tel." wordt geschreven: „Aprilletje zoet, „Geeft nog vaak een witten hoed!" èn in weerwil daarvan, toch maar schoonmaken d. w. z. Haarden, kachels weggenomen, Schoorsteenvegers op het dak; Platte borstels, zeepsopstroomen, En de tering in den zak! omdatchercbez la femme. Schoongemaakt moet er worden, redeneeren zij, die Himmlisehe Rosen flechten und weben. Im mers, al worden er dagelijks kamers gedaan, die bovendien minstens iedere week een „goeie beurt" krijgen, kan men in zoo'n vuilen rommel niet leven. Daarbij houden onze „betere helften" geen re kening met den barometer, maar beginnen zij al len, zonder uitzondering, heel vroeg met het uit halen van kasten, zwaaien van stofdoeken, on bruikbaar verklaren en opruimen van allerhande zaken, die nog goed bruikbaar zijn, omdat het bij het uitstellen van den aanvang van het reinigings proces zoo'n verschrikkelijk, ellendig getob geeft met de ambachtslui, want dan hebben de schilders, behangers, witters en schoorsteen „trekkers" het, volgens de logica onzer „tweede ikken", veel te druk om met bekwamen spoed te kunnen optre den en amourettes aan te knoopen met de keuken- en kamer-princessen. Alles veranderd; Niets bestendig hierbeneên. Vroeger zongen we: Al komt Paschen vroeg of laat, Steeds is dan de bloem in 't zaad Dan was het koolzaad volop in den bloesem „alle knoppies alebessen" en dit jaar was er b|j het einde der lijdensweken geen blommetje te zien. Eveneens is het zoo gesteld met de visscherjj althans voorheen gold het: De eerste donder in Maart, Pakt den elluft bij den staart, en dan werd er, par maniere de dire, zooveel gevangen als de visschers wilden en komt daar nu eens om? Alle goeie dingen bestaan niet eens meer in drieën, want het heeft in Maart jl. wel drie- of viermaal geonweerd en wat wordt er gevangen? 't Is 'n schijntje, beweren de zegenvisschers en de drijvers; Alles ademt naar nieuw leven. Naar koeste rende zonnestralen wordt verlangend uitgezien, zoowel door boeren, burgers en buitenlui als door de argelooze stedelingen die „netjes aange daan" te voet, per „kar" of in „allerlei" voer tuigen de schoone dreven en bekende uitspan ningsplaatsen, met omhoog geslagen kraag van jas en mantel, rood gepunte neuzen en blauwe koonen, gedurende de beide feestdagen bezoch ten. Het was een „kouwe" winderige boel en meer weer, om een heet grokje te verschalken, dan om een „kwast" te pakken. Eigenaardig en typisch leuk was de keuze eener levenslustige „schoone" die bij de aanbieding van een opknappertje, de voorkeur gaf aan een„boerenjongen" boven een „advocaatje". De jongste storm en regenachtige dagen waren zeer bevorderlijk voor het weiland. Ruw, onstui mig, nat weer geeft gras en kievitseieren, dan „hoort" men hef gras om zoo te zeggen groeien, 's Lands wijs 's lands eer. In den nacht van Zaterdag op Zondag j.l. werden de bewoners van de Hoofdstraat te Schie dam uit hun slaap gehouden en naar buiten ge lokt door een ongewoon leven in de haven. De bemanning van het Grieksche stoomschip Am- phitrite was n.l. bezig onder het maken van veel geraas en het voortdurend luiden van een bel, om een pop over het dek te sleepen die daarna aan den mast werd gehangen en zooda nig geranseld, dat de stukken er afvlogen. Het bleek, dat aldus, volgens een oud gebruik, het Rus sisch Paaschfeest werd gevierd, en dat de pop den trouweloozen apostel Judas moest voorstellen. Dat dieren elkaar in gevaar bijstaan en ook over 't geheel genomen zeer hulpvaardig onderling zijn, daarvan zjjn talrijke interessante voorbeelden bekend. Zoo bezat iemand een oud paard, welks tanden zoodanig afgesleten waren, dat het zijn voedsel niet meer fijn kon malen; de beide paaarden die naast den ouden rossinant in den stal stonden, kauwden jarenlang de haver voor hnn hulpbehoevenden makker en schoven hem het voeder dan toe. Een geweermaker in Duitschland, die eenige honden hield, behandelde de dieren zeer slecht. Toen hij een der kleinste eens weder afranselde, sprong plotseling een der grootere op den bar baar toe en beet hem zoodanig, dat de man na verloop van drie dagen stierf. Een roerend geval van hulpvaardigheid wordt verteld van pelikanen. Op een der eilanden van het groote Zoutmeer vond een natuuronderzoeker een zeer vetten, doch totaal bl nden vogel van deze soort, welke door andere pelikanen werd ge voed. Ofschoon de vogels meer dan zes mijlen vliegen moesten om visschen te vangen, lieten zij het hun blinden makker aan niets ontbreken. Een dergelijk geval wordt uit Parijs gemeld. Een jongen had een zwaluw gevangen en liet het diertje, aan een touw bevestigd, vliegen. Ang stig klemde het beestje zich aan de hooge goot van een der huizen vast. Op zijn klagend ge tjilp kwamen plotseling honderden andere zwa luwen aanvliegen, die eigenaardige kringen in haar vlucht om de gevangene beschreven en haar als 't ware met de vleugels schenen te lief koozen. Een tamelijk lange poos duurde dit schouwspel plotseling echter viel nu de draad naar beneden en verhief de gevangene zich met de andere zwaluwen in de lucht. De redders hadden den draad doorgebeten. Een paar grappenmakers, vrijwilligers te 's Hertogenbosch in garnizoen, hadden eenige recruten weten w|js te maken dat de pluim, be stemd om de kepie tot sieraad te verstrekken, bestemd was om er de voorbereidende werkzaam heden voor het baardscheren mee te verrichten, en zoo kwam 't, dat de korporaal van de week, dezer dagen eenige dier pluimen alsscheerkwastjes zag dienst doen. 't Gevolg van een en ander was dat nu ook de vrijwillige grappenmakers oftewel de grappenmakende vrijwilligers zeer waarschijn lijk, z|j 't dan ook op een andere manier, zullen worden ingezeept. Elkaar toch nog gekregen! Te Schoondijke is in ondertrouw opgenomen een jongeling van 71 jaar en een jongedochter van 70 jaar. Veertig jaar geleden raakte hun engagement dat 8 jaar had geduurd, af en beiden bleven ongetrouwd. Maar nu Donderdag over 8 dagen hopen de twee oudjes toch nog onder zeil te gaan 1 Wat iedere huisvrouw moet weten. Om ruwe handen glad te maken, gebruike men citroensap. Met warme melk en water kan men zonder zeep olievlekken uit linnen ver wijderen. Een gloeiend strijkijzer, boven meu bels gehouden, doet de witte vlekken verdwij nen. Strooi saffraan tusschen gedroogde vruch ten en de wormen blijven weg. Een handvol hooi met water in een emmer neemt den reuk van de verf weg. Inktvlekken op zjjden, wollen en katoenen goederen gaan met terpetijn weg. Leg nooit komkommers in, in een pot, waarin smout is geweest. Visschen laten de schubben gemakkelijk los, door ze een oogenblik in water te houden. Taai vleesch verbetert belangrijk, wanneer men een weinig azijn in 't water doet. Om eiwit sneller te kloppen, voege men een beetje zout erbjj, zooveel als op de punt van een mes kan liggen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1