NIEUWE Weekblad voor LANGEDIJ K en Omstreken. N". 20. Zondag 15 Mei 1898. 7e Jaargang. N ieuwstij dingen. LAiGEDIJKER EOIRAAT Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post GO ct. UITGEVER: II. KEIZER. BUREEL: Noordscharwoude. PRIJS DER Al) VERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. BEij dit nummer behoort een bijvoegsel. Baron von Beuter, de Er is zeker geen naam op de geheele wereld, welke vaker geschreven, gedrukt en gelezen wordt dan die van dien man. En toch zjjn er betrek- lijk weinigen, die zich een duidelijke voorstelling weten te maken, omtrent de belangrijkheid van de werkzaamheden, de verdiensten en het leven van dezen man; von Reuter, die in zekeren zin de vader is van de courant, zooals wij die nu kennen, welke ons geregeld een overzicht geeft van de wereldgebeurtenissen, gedurende de laatste vier-en-twinlig uren voorgevallen. Reuter's correspondenten zijn over de geheele wereld verspreid. Reuter slaapt nooit. Zoowel des nachts als overdag snellen de tijdingen van Reu ter over den bodem van den Oceaan over bergen en dalen en des morgens en des avonds bij het ontbijt of na het diner lezen we ze, zonder er veel bij na te denken of ons te verbazen over de snelheid, waarmee zij ons onder de oogen ko men. Voor veertig jaren zou zoo iets onbegrijpe lijk zijn geweest. De telegraaf diende toen nog niet voor de systematische verspreiding van nieuws tijdingen. Men had toen nog slechts eukele tele graaflijnen en de seinkosten waren enorm hoog, zoodat uitgebreide telegrammen ver boven de krachten van de toenmalige dagbladen gingen. De man, die daarin verandering bracht was baron Von Reuter, toen nog niet geadeld, die thans den eerbiedwaardigen ouderdom van 81 jaren heeft bereikt. Julius Reuter is een Duitscher van geboorte en aanschouwde in 1816 te Kassei het levenslicht. Als knaap van 13 jaren kwam hij als klerk op het kassierskantoor van zijn oom, waar hij meer dere jaren werkzaam was. Hij kwam in aanra king met den beroemden professor Ganss, wien hij gelegenheid had eenige kleine diensten te bewijzen. De professor begon belang in den jon gen man te stellen en noodigde hem uit om zijn proefnemingen en onderzoekingen op het gebied der telegraphie bij te wonen. Zoodoende werd de jonge Reuter vertrouwd met de techniek van de telegraaf. De eerste telegraaf op- het Continent werd in 1849 tusschen Berlijn en Aken in werking ge steld. Het succes, dat met de openstelling van deze lijn werd bereikt, overtuigde Reuter, dat er een nieuwe aera was aangebroken voor de cor respondentie en hij besloot om, terwijl hij het publiek er de voordeelen van liet genieten, zelf er zaken mee te doen. Eerst opende hij te Aken een bureau en zond correspontenties en nieuwstijdingen naar andere voorname plaatsen, ook in het buitenland, met name Brussel, door middel van postduivenop die wijze kwamen zijn berichten daar soms 6 a 8 uren vroeger dan die, welke met den trein waren verzonden. Langzamerhand werd het telegraafnet uitgebreid en weldra bestond er kans, dat er een rechtstreeksche telegrafische verbinding tusschen Berlijn en Parijs zou gereed komen. Tusschen die plaatsen op het traject Berljjn-Parijs, waar de te legraaflijn nog niet was gelegd, onderhield hij door middel van ruiters een soort van courier- dienst, welke de berichten weer overbrachten naar liet naaste telegraafkantoor, tot zo eindelijk Parijs bereikten. Toen de kabel Calais—Dover was gelegd, bracht Reuter zjjn bureau naar Londen over, en liet zich als Engelschman naturaliseeren. Hij zag in dat Engeland het eenige land waar vrijheid van drukpers heerschte hem slechts de gelegenheid bood om een onafhankelijk persbu reau tot ontwikkeling te brengen en er zaken piede te maken. Den 14en October 1851 vestigde hij zijn bu reau te Londen. In dien tijd konden de Londensche groote och tendbladen het publiek slechts weinig en onvol ledig buitenlandsch nieuws aanbieden, en wat zij gaven, veroorzaakte hun nog enorme kosten. De Times had een eigen stoomboot, welke de couran ten van Calais naar Engeland overbracht, zoodra die uit Parijs daar waren aangekomen. Reuter bedacht nu een plan om buitenlandsche berichten spoediger en vaker naar Londen te brengen en te gelijker tijd goedkooper. Eerst giug hij naar den directeur van do Times, maar deze verklaarde hem, dat hij het onmogelijk beter kon doen dan zij het nu deden. Reuter gaf echter den moed niet op. Op een goeden morgen in October van het jaar 1858 trad hij het bureau van de Morning Ad vertiser binnen, welke destijds uitgegeven werd door James Grant. „Mjjn naam ts Reuter," sprak hij. „Ik beu een Duitscher en jaren langgeëm- ployeerd geweest als courier voor de regeering te Berlijn aan verschillende hoven van Europa en in die hoedanigheid heb ik relaties aangeknoopt met personen die in de regeeringslcringen van verschillende Europeesche staten verkeeren. Daar door ben ik in staat om per telegraaf dagelijks de Londensche pers vroeger en goedkooper, uit gebreider en belangrijker berichten te doen toe komen dan u van het Continent ontvangt. Grant betaalde toen 40 pond sterling per maand voor zijn buitenlandsche telegrafische berichten, terwijl Reuter aanbood betere en uitgebreidere te leveren voor 30 pond. Om te bewijzen, waartoe hfj in staat was, bood hij aan om gedurende veer tien dagen gratis als proef zijn telegrammen te leveren. Zes andere bladen namen mede zijn voor stel aan en zjjn succes was zoo volkomen, dat alle groote Londensche bladen, behalve do Timeszijn cliënten werden, welk blad echter weldra even eens genoodzaakt was om bij Reuter aan te kloppen. Van nu af was Reuter's fortuin gemaakt. Wel dra had hij het monopolie der verspreiding van het wereldnieuws. Het eerste belangrijke bericht waardoor de pers zoowel als het publiek vertrouwen kreeg in Reuter's News Agency was het volgende, dat geheel Europa deu schrik om het hart deed slaan. Het was op den gedenkwaardigen 9den Fe bruari 1859, dat Napoleon III Oostenrijk den oorlog verklaarde en dit den Oostenrijkschen gezant meedeelde. Beiden bevonden zich op dien dag des middags te 1 uur in de Tuillerieën, en daar sprak de Keizer tot den gezant: „Het doet mij leed, dat mijn relaties met uwe regeering niet zoo goed zijn als vroeger; maar ik verzoek u uw vorst te willen mededeelen, dat mijn per soonlijke gevoelens te zijnen opzichte geen ver andering hebben ondergaan." Een uur later werden de woorden des Keizers geplubiceerd in de derde editie van de London Times dank zij de activiteit van Reuter. Eerst wilde men aan de waarheid van deze mededeeling geen geloof slaan, maar later bleek Reuter vol komen juist te zijn ingelicht. Yan nu af was de belangstelling van het publiek voor Reuter's te legrammen voor goed gevestigd. Toen er nog geen telegraaf kabel van Engeland naar Amerika gelegd was en de Amerikaansche berichten dus per mail werden aangebracht, had Reuter altijd eeu stoomboot gereed, welke mail booten op de kust van Ierland opwachtte. De couranten, enz. voor Reuter bestemd, werden in waterdichte bussen gedaan en zoo op Reuter's stoomboot geworpen. De boot stoomde dan snel naar Crookhaven. van waaruit het nieuws aau de bladen werd getelegrafeerd. Zoodoende was het Amerikaansche nieuws altijd 6 uur vroeger bij Reuter, dan bij ieder ander bekend. Het was ook door bemiddeling van Reuter, dat de eerste berichten kwamen omtrent de overwin ning der Boeren bij de bestorming van den Majuba- heuvel door de Engelsehen. Toen de oorlog met Atjeh uitbrak was de Transatlantische telegraafkabel gestoord en kon het bericht van den oorlog onze regeering niet bereiken. Het kwam niet bij de Hollanders op, om van de lijn China-Siberië gebruik te maken. Maar het was alweder de actieve correspondent van Reuter, die op deze gedachte kwam en dan ook de Hollandsche regeering op de hoogte bracht van wat in Indië voorviel, gedurende de drie we ken, die zij moest wachten voor er direct nieuws met de mail werd aangevoerd. In 1865 veranderde Reuter zijn nieuwsbureau iu een Naamlooze Yennootschap, waarvan hij tot 1878 directeur was. In dat jaar trok hij zich uit de zaken terug eu werd zijn zoon Herbert zijn op volger. Een tweede zoon is medebestuurder van deze uitgebreide onderneming. Den titel van baron verleende hem in 1871 de hertog van Coburg-Gotha als erkenning voor zijn buitengewone verdiensten. (E. G.) Sint Pancras 13 Mei. Woensdagavond vergaderde in het lokaal van den heer T. Rujjs alhier de Tuinbouwvereeniging „Vrones Hope". Ruim 30 leden waren tegenwoordig. 'tBelang- rjjkste punt der agenda was wel do bespreking over de aardappelen veiling in den a.s. zomer. Het vorige jaar was reeds door de kooplieden te kennen gegeven, dat zij de veiling te dezer plaatse gaarne zagen vervallen en ook waren daartoe reeds pogingen door hen aangewend. De voorzitter, de heer A. Oudes zegt, dat de veiling hier nu twee jaren lang goed gewerkt heeft en een groot gerief is voor de bouwers van Sint Pankras. De bouwers moeten dus hun best doen om de veiling hier te behouden en pal staan tegenover de kooplieden. De vergadering is het hiermede volkomen eens en meent, dat, wanneer de bouwers maar eens gezind zijn, de handelaren hier wel moeten komen. Er wordt besloten, dat de bouwers, leden der vereeniging hunne aardappelen niet uit de hand mogen verkoopen. Wanneer tweemaal is geveild en de aardap pelen niet gemijnd zijn, is de bouwer verplicht met zijn waren terug te keeren. Den handelaren zal per advertentie kennis wor den gegeven van het begin der veiling, welke weder zal aanvangen om half-vijf evenals vorige jaren. De heer D. Kloosterboer vindt 't wenscheljjk, dat de bouwers niet genoodzaakt worden de ver kochte aardappelen naar Broek op Langedijk te brengen, doch dat de kooplieden ze hier in ont vangst nemen. De vergadering vereenigt zich hiermede. Nu kwam na eenige discussie in stemming do vraag „Moeten de kooplieden zorgen zelf een voldoen den voorraad Ieege manden bij zich te hebben, of hebben de verkoopers vrjjheid om de manden mede te geven?" Met algemeene stemmen wordt de eerste vraag bevestigend beantwoord en besloten dit ter kennis van de handelaren te brengen. Dit besluit werd geacht te zijn in het belang van verkooper en kooper beiden. Deze kan zich nu bij het overstorten dadelijk overtuigen, of de maat aanwezig is en de verkooper ondervindt later geen teleurstelling bij betaling. Ook loopt men zoodoende geen gevaar, wat ook een enkelen keer voorkomt dat er manden verloren gaan. De vergadering vindt het wenschelijk, dat mede ter kennis van de kooplieden wordt gebracht, dat de bouwers geen overtalleo meer geven, al zal 't op onze veiling zelden voorkomen, dat dit besluit zal moeten worden toegepast, daar behalve de aardappelen niet veel te koop wordt aange boden. Met het oog op den gunstigen toestand der kas van de vereeniging wordt besloten dit jaar geen contributie te heffen. Bij de rondvraag wordt er aan herinnerd, dat er nog een afslager moet worden benoemd. Nadat over dit punt nog eene kleine discussie gevoerd werd wordt als zoodanig aangesteld Jb. Groen op dezelfde voorwaarden als den vorigen zomer. Yolgens 't reglement moest het bestuur der vereeniging aftreden, doch daar reeds een groot deel der leden was vertrokken, werd besloten dit punt aan te houden tot de volgende verga- deridg, waarna de bjjeenkomst werd gesloten. Het aantal ratten is hier evenals elders zeer verminderd. Yoor ongeveer 1200 ratten is hier de premie a 10 cent uitbotaald. Daar worden er weinig meer aangebracht. Het schijnt, dat meer nog dan door knippen en het lood van den jager de ratten zijn gedood door het ongedierte. Een groot aantal althans wordt door de arbei ders met den beugel opgevischt. Wellicht is dit ook in de andere deden van de Qeestmor-Ambacht het geval. Op de door de leden van de Yereeniging „De IJsbreker" gehouden vergadering bleek uit de rekening van den penningmeester, dat er een batig Saldo was gemaakt van ruim f29. Als bestuursleden traden af de heeren Jb. Wagenaar en Jan Wagenaar, in wier plaats wer den verkozen de heeren C. Kloosterboer en J. de Vries. Een nieuw reglement werd vastgesteld, waarbij werd bepaald, dat de contributie voortaan zal zijn 5 cent van elke 1000 kooien, die op 1 Decem ber voorradig zijn. Iloevele duizenden guldens er met 't inlich ten van de inhuldigingsfeesten gemoeid zijn, in welke verbazende eischen een commissie heeft te voorzien, kan men eenigermate afleiden uit het feit, dat alleen voor het bouwen van de tribunes achter het Rijksmuseum te Amsterdam voor één dag volksfeesten f9115 noodig is. Een guitige jongen, pas van school werd door zjjn vader meegenomen naar een notaris kantoor, waar hij voor klerk zou worden opge leid. Men werd het weldra eens en de notaris zei tot den knaapde eerste zes maanden ontvang je geen salaris, maar na dien tijd krijg je f2 per week. Uitstekend, antwoordde de jongen, ik zal over een half jaar terugkomen. Winkel 13 Mei. Onder geleide van den lieer J. Knecht te Winkel zijn de vorige week 5 personen naar Duitschland vertrokken om daar als melkknecht of bouwknecht dienst te doen. Zij ontvangen daar een weekloon van f 4 tot f 6 boven kost en inwoning. 8 Personen zijn er nu geplaatst, terwijl er nog 20 ongeveer voor een dergelijke betrekking in aanmerking knnnen ko men. We twijfelen niet of de heer J. Knecht, die op de hoogte is, zal belanghebbenden gaarne inlichtingen verstrekken. De Ijsbond Hollands Noorderkwartier zal op Donderdag 19 Mei, des nam. half een in het lokaal Doelen te Purmerend een algemeene ver gadering houden, waarin door de afdeelings af gevaardigden verslag zal worden uitgebracht over de werkzaamheden gedurende den afgeloopen winter. Die verslagen zullen zeker kort zijn, want er is in den afgeloopen winter weinig of niets ge daan, omdat er geen ijs is geweest. Twee nieuwe leden moeten worden gekozen in het Dagelijksch Bestuur voor de aftredende leden de heeren H. L. de Vries te Hoorn en W. Bakker te Avenhorn, die echter herkiesbaar zijn. De Voorzitter, de lieer Minnema van Oudendjjk, zal ter bespreking inleiden het punt IJspolitie. Op de vergadering der No ordhollandsehe vereeniging „Het Witte Kruis," op Dinsdag 17 Mei in het gebouw Concordia te Amsterdam, zal de afdoeling Winkel vertegenwoordigd worden door de heeren A. J. Onnekes en J. Porte, die in opdracht hebben voor leden van 't Hoofdbe stuur hun stem uit te brengen op de heeren D. ran Leijden te Krommenie, Dr. M. Niemeijer te Monnikendam en Th. J. Wijnoldy Daniëls te Yelsen en voor lid der Commissie van Beheer voor het Hers tel linsoord te Hilversum op den heer B. W. Blijdenstein, aftredend lid. Wat het voorstel betreft tot Wijziging van het Reglement op de subsidiën aan de Afdeelingen, ingediend door de Afdeelingen Alkmaar, Nieuwe Niedorp en Purmerend, besloot de afdeeling mede te gaan met 't praedvies van 't Hoofdbestuur en daarop als amendement voor te stellen, dat de contributie van ieder lid bepaald worde op niet meer en niet minder dan 11. Wie dus meer betalen, worden, voor de berekening der inkom sten van de afdeelingen tocji op fl gerekend. Slechts dan kan volgens de afdeeling een bil lijke verdeeling der subsidiën naar de inkomsten plaats hebben en wordt tegemoet gekomen aan het amendement Uitgeest, dat die verdeeling wil hebben naar het ledental. Het gemiddeld bedrag van Nederl. Bank biljetten in omloop bedroeg het afgeloopen jaar ruim 205 miliioen gulden. Als ongeschikt voor da circulatie werden in getrokken of onbruikbaar gemaakt 500,800 bank biljetten, eon waarde vertegenwoordigende van ongeveer 40 miliioen gulden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1