E Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. Zondag 22 Mei 1898. 7e Jaargang. Van J Platteland. N ieu wstij dingen N". 21. NIEUWE Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordsciiarwoude, Oudkarspel, Züidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 et-, franco p. post OO ct. UITGEVER: J. IJ. KEIZER. BUREEL: loordscharwoude. PKIJS DEIt ADYEItTENTIËN: Van 15 regels CAO et., elke regel meer 5 ct. Grootc letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Hij dit nummer behoort een bijvoegsel. Overgenomen uit de „Enk. Crt De Mei is in het landDe liefelijke Mei, niet, zooals wij ons haar voorstellen in den barren wintertijd, als eene blijde maagd, die, huppelend door de velden bloemen strooit langs de paden, en de roosjes doet ontluiken, waar zij naakt. Neen, maar de meimaand der werkelijkheid; het jongere zusje van den wispelturigen kwa jongen, die Maart en van den nukkigen klant die April heet. Dat we toch nooit wijzer worden! Al zoovele jaren hebben wij de Noordsche Mei van zeer nabij leeren kennenpersoonlijke omgang, ja een dagelijksch verkeer hebben ons haar karakter doen kennen in al haar koude plaagzucht, die van geen medelijden weet. En toch, jaar in jaar uit, laten wij ons door onze malle verbeelding bedotten. Dat de stedelingen niet wijzer zijn, ik kan het me niet begrijpen; dat ze anderen de schuld van hunne begoocheling geven, en alles op reke ning van de dichters schuiven, die alleen eene mooie Mei kennen, welnu daar zijn ze ste delingen voor. Maar wij, Plattelanders, moes ten wijzer zijn. Als wij een vers lezen over de Mei en raeiweer en meigevoelens, ik zeg, als we zoo'n vers lezen, dan denken we: nu ja, er komen wel eens mooie dagen in voor, evengoed als in April of Maart, en mijn vader wist te vertellen van drie zomersche dagen, die er in het jaar zooveel in Januari waren voorgekomen. Maar we weten te goed, dat Mei beroerd koud wezen kan en het niet zelden ook is. En toch, -als wij in Maart of April langs onze open wegen ploeteren, dan kunnen ook wij de verzoeking niet weerstaan, om naai de Meimaand te verlangen. Dan rijst ook voor onzen prozaïschen blik eene lieve, pha.ntasti- sche gestalte, het blonde meisje, dochter dei- zon, schutsengel van het prille lentekruid en van ons eigen dierbaren corpus. Telken jare duikt deze verleidelijke sirene weer op, en telken jare komen we tot het besluit, dat deze verleidster ons te kwader ure wegtroonde uit ons veilig gebied, uit dat der nuchtere, maar ware werkelijkheid. En nu van 't jaar Op den eersten Meidag niets dan zonnige blijheid, dan pure klaarheid van licht en zachte aanwaaiïng van lauwe luchten. „Zou ze toch wezenlijk dachten we; „zou ze toch werkelijk zijn, als de dichters droomden en wij haar wenschten, zoo zoet zuiver van ziel, zoo lonulachend van oog, zoo Lacy, we weten nu, hoe zij is, en be schaamd en ontgoocheld zwijgen wij, schuld bewust. Doch weldra heffen we het hoofd weer op, vast besloten, om alle poëtische aanwaaiing te wederstaan en slechts oog en hart te heb ben voor land en luyden, voor volk en vee, voor beroep en bedrijf, we klagen niet over gure, natte, winderige dagen, we herinneren ons, dat deze bijna ons alle jaren ten plaag zijn. We laten, ons oog gaan over den akker en maken onze rekening. We vragen in plat prozahoe staat de boel er bij naar den tijd van het jaar? En we antwoorden het gaat wel. De zachte winter, die geen winter was, wekte aanvan kelijk de alweer voorbarige verwachting, dat „alles wel eens heel vroeg kon wezen." Maar, eigenlijk gezegd, sprak het verstand hierin weer niet mee; want iéder weet, dat het vroege niet afhangt van den winter, maar van het voorjaar. Deze poëzie der toekomst werd dan ook (voor de zooveelste maal) beschaamd door het proza van het hedenhet voorjaar, het begin van Maart was koud en nat. De gras landen, die zoo bij uitstek goed door den win ter gekomen waren, gingen minder goed voor uit. Koude, schrale winden zijn nu juist de factoren niet, om een weligen groei te bewerken. De aardappelen kwamen volstrekt niet vroe ger in den grond, dan andere jaren; maar ge middeld ook niet later. En in het laatst van April liep het moeste vee al in de weide. En nu moge gebrek aan hooi het zijne daartoe hebben bijgedragenen nu moge men hebben kunnen zien, dat het vee „inat"; het ging toch en het gaat nog. Nachtvorsten, die geduchte verwoesters van 'slandmans hoop, deden zich tot nog toe niet gevoelen, al is de vrees nog niet volkomen ge weken de rieten hekken hebben hunnen plicht met groote standvastigheid, gedaan, en een grooton voorsprong gegeven aan het beschutte gewas; maar ook op het vrije veld staan de aardappelen flink. Waar het water boven peil bleef, hadden de lager gelegen landerijen er nogal wat last van doch dit is eene zaak, meer nog afhankelijk van den goeden wil der polderbesturen, dan van de natuur: de machines kunnen het snel genoeg weg werken. Waar de landbouwer nu behoefte aan heeft is: warmte. Laten wij hoopen, dat de mei maand nu genoeg haar hoofdje getoond heeft en dat er nu zonnige dagen komen, een „Do rado" voor de kleine lieve werkzame bacte riën in den bodem, die de overvloedige mest verwerken, en opizetten in salpeler, het onont beerlijk .plantenvoedsel, dat het gewas aanzet en onze vele markten weldra het eerste pro duct en vervolgens overvloedigen aanvoer geeft. Duizenden zijn alweer wachtende op „de din gen die komen zullen." De mensch heeft het zijne gedaan; de welvaarteener geheelestreek is in handen van het weer. Benoemd tot onderwijzer aan de Openb. School te Oudkarspel, de heeren II. J. Min- derhoud te Sneek en R. Rakker te Giethoorn. Aardappelen. De twee nachtvorsten in het begin dezer week hebben vele aardappelvelden, die toch over het geheel niet bijzonder gunstig staan, vrij ernstig nadeel toegebracht. In het Noorderkwartier en aan de Langedijk is van vele velden het loof bevroren, waardoor de aardappel eerst een veertien dagen later op zijn verhaal kan komen. Gelukkig is de vorst niet in den grond gedrongen en heeft de knol len dus niet geraakt. Het vele water, dat den grond koud maakt, heeft zijn ongunstigen invloed daarentegen wel op de knollen doen gevoelen. Het ziet er voor een voordeeligen aardappelteelt niet gunstig uit. Sint Pancras, 20 Mei. Door den heer Jb. Keizer, onlangs alhier overleden, is aan de diaconie der Ned. Hervormde kerk te dezer plaatse gelegateerd eene som van 500 gulden. Op de Dinsdag te Amsterdam gehou den vergadering van „Het Witte Kruis" werden tot hoofdbestuursleden gekozen de heeren J. G. v. Eden te Nieuwe NiedorpD. v. Leyden te Krommenie en dr. M. Niemeyer te Monniken dam. Het door Amsterdam geamendeerde voorstel van het hoofdbestuur betreffende de subsidies, werd aangenomen. Het aangenomen voorstel luidde „De afdeelingen ontvangen in de eerste plaats ieder f50. De rest wordt verdeeld als volgthet grondgetal van deze verdeeling gelijk a stellende ontvangen de afdeelingen le groep een bedrag gelijk aan f a 2e l'/2 a 3e v v t> 2 a 4e 2,/2 a 5e „„„3a De som dezer factoren a gedeeld op boven bedoelde rest, geeft de waarde van a in guldens (geheele getallen) aan. VoorbeeldDe jaarlijksche vaste rente van het Stamkapitaal bedraagt f9750. Hiervan gaat af voor de thans erkende afdeelingen, 55 in ge tal, 55 X f 50 f 2750. Blijft f 7000 a f 70. De 5 groepen ontvangen dan respectievelijk f 50 a f 120. 50 -f l'/s a 155. „50+2 a 190. 50 2 V2 a 225. „50+8 a 260. De afdeelingen, die niet erkend zijn op het tijdstip der vaststelling der begrooting over het loopende jaar, genieten geen subsidie ove r het dienstjaar, waarover de begrooting loopt. Friesche paarden naar Engeland. In Friesland worden tegenwoordig paarden voor Engeland opgekocht, n.l. zwarte hengsten of ruinen, die in Londen voor de Ijjkkoetsen ge bruikt worden. De prijs varieert van f300 tot f 550. Een nieuwe groentenmarkt. Den 13 vergaderden te Hoogwoud burgemees ters en wethouders der gemeenten Spanbroek, Opmeer en Hoogwoud, om plannen te beramen voor de oprichting eener groentemarkt. Besloten werd, dat te Opmeer eene zoodanige markt zal worden opgericht, genaamd: „Voorwaarts". Den 15 Juni e.k., zal weder eene vergadering wor den gehouden ten einde eenige zaken nader te bespreken. Inspectie Verlofgangers Militie. Deze inspectie zal plaats hebben door den mili tie-commissaris te Schagen, op Zaterdag 11 Juni, des vooi1- middags 10 ure, voor de gemeentenSchagen, Barsingerhorn, Ilariugcarspel, St. Maarten, Zjjpe, Anna Paulowna, Callantsoog en Wieringerwaard te Winkel, op Donderdag 9 Juni, des voor middags 9'/2 ure, voor de gemeenten: Winkel, Hoogwoud, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Span broek en Opmeer; te Heerhugowaard, op Vrijdag 10 Juni, des voormiddags 9 ure, voor de gemeenten Heerhugowaard, Broek op Langendjjk, St. Pan cras, Oterleek, Obdam, Hensbroek, Oud-Karspel, Noordscharwoude en Zuidscharwoude. In Den Haag wonen! Den Haag is in rep en roer. Waarom Van wege den hoofdeljjken omslag. De Hagenaars kregen hun aanslagbiljetten voor den Iloofdelijken Omslag thuis en ontwaren dat ze geweldig zijn opgeslagen. Verdubbeling is al zoowat 't minste dat men krijgt; zoowel onder de kleinen als onder dé grooten zijn er die nog met veel meer zijn op gevoerd. In de middenklasse (menschen in wonin gen van f300 a f 500 huur) hoort men algemeen, dat ze zoowat tweemaal zooveel te betalen krjj- gen; maar iemand, die op kamers woont, klom van f30 tot f 100een juffrouw, die van een pensioentje leeft, zag haar aanslag van f 6 op f 20 brengen zeer vermogenden kregen een f 1000 opslag, enz. In 1894 werd iemand uit Opsterland door de Rechtbank te Heerenveen tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat bij zich in zijn qualiteit als armvoogd had schuldig gemaakt aan fraude door zich een som gelds uit de ar menkas wederrechtelijk toe te eigenen. Zoodra zijn vader van het feit kennis kreeg, begaf hij zich naar den burgemeester van Op- sterlank en stortte f 1000, omdat hij niet wilde, dat de gemeente door de handelingen van zijn zoon schade zou lijden en tevens inet de hoop, dat hij daardoor de straf van zijn zoon zou ver lichten. Toen het vonnis gevallen was en het bleek dat het bedrag der fraude ongeveer f58 bedroeg, begaf do vader zich opnieuw naar den burge meester, om na aftrek van dit bedrag het gestorte terug te ontvangen, maar te vergeefs. Den 22n April j.l. zond nu de vader een adres aan den Commissaris der Koningin, die een onderzoek instelde. De vader heeft nu van deze autoriteit bericht ontvangen, dat blijkens een door hem ingesteld onderzoek de door den vader bedoelde gelden door den burgemeester van Opsterland zijn ge stort in de Armvoogdijkas van Langezwaag en in de rekening dier Armvoogdij over 1894 zijn verantwoord. Indien de vader meent nadere rekening en verantwoording dier gelden te kunnen vorderen, hij daartoe een eisch bij den burgerlijken rechter zal moeten instellen, doch dat er voor den Com missaris geen termen bestaan verder in deze zaak tusschenbeiden te komen. Naar men verneemt heeft de minister van Binnenlandsche Zaken tot alle burgemeesters in het land een schrijven gericht, waarbij opgave verzocht wordt van alle feestelijkheden welke in ieder der steden of dorpen van gemeentewege zullen plaats hebben, ter gelegenheid van de in huldiging van Hare Majesteit de Koningin. De gemiddelde wandelpas van een gezon den man of eene vrouw is 75 stappen per mi nuut. Daar wil ieder wel aan! Een visscher te Lemmer had het geluk in één nacht 86,000 stuks ansjovis te vangen, waarvoor hij ongeveer f900 besomde. Niet te verwonderen is het, dat te Wieringen, Tessel en Enkhuizen velen spade en greep in den steek laten en naar de netten grijpen Van hier en gincls. Het graan wordt duur, bijgevolg, het meel wordt duur, bjjgevolg, het brood wordt duur, bij gevolg, de bakkers gaan „knijpen" of den prijs verhoogen. Het laaste is gebeurd o. a. aan de Langedijk, het eerste o. a. te Almkerk (N.Br). Toen de politie de brooden aldaar eens ging we gen, bevond zij ze bij alle bakkers op één na beneden 't gewicht. Bovendien gaan ze nu nog naar een rijksproefstation om de kwaliteit der in grediënten te onderzoeken. Dat dure brood sticht de laatste weken wat 'n on heilYooral in Italië ziet het er treurig uit. Te Milaan hebben zelfs de kanonnen door de straten gevuurd, dood en verwoesting aanrichtende onder de oproerige me nigte. In het machtige Rus land heerscht hongers nood, zoo vreeselijk, dat de regeering de liefda digheid te hulp heeft geroepen. De liefdadigheid van ons Nederlanders is spreekwoordelijk gewor den, en toch kunnen we soms zoo hardvochtig ook zjjn. Zoo werd te Valtermond, het huis raad van een weduwe, terwijl deze afwezig was, op den l8ten Mei het bosch ingesjouwd, omdat ze hare woning moest ontruimen. Met twee kin deren moest zij den nacht onder den blooten he mel doorbrengen. Yan overheidswege is haar thans een andere verbijjfplaats aangewezen. Zoo gemak kelijk ging het te Drachten niet. Eene vrouw, voor geruimen tijd reeds door haren man ver laten, zou gerechtelijk uit hare woning worden gezet, doch zij weerde zich zoodanig met een mes en een hamer, dat twee maréchaussées ernstig werden verwond. Natuurlijk kreeg het moeder tje proces-verbaal. Dat zal te Middelburg ook wel niet uitblijven. Burgers en militairen zijn daar slaags geweest. Aan beiden zijden gekwetsten, twee soldaten in 't hospitaal. Niemand gekwetst, en door 35 geweren dragende jagers vervolgd, hoe is het mogelijk! Dat sterke stuk speelde te Frederiksoord. Jagers uit Noord-en Zuid- Hol land, Gelderland, Friesland, Drente, bijgestaan door 70 drijvers en jachtopzieners werkten mede om dit schitterend resultaat te verkrijgen. Men zou een jachtpartij op wilde varkens houden. Het geluk diende, dat men er één onder schot kreeg. Negen schoten werden er op gelost, waarvan som migen hebben getroffen volgens de jagersmaar het varken lachte er om en maakte zich haastig uit de voeten. Over een paar weken zal men 't nog eens dunnetjes overdoen. Wij wenschen den heeren dan een beter succes toe. Een andre mis lukte jacht, doch met veel onaangenamer gevol gen, had plaats in een modewinkel te Am sterdam. De heer des huizes ondervond in zjjn artikelen overlast van een rat, en, goed schutter als hij dacht te zijn, wilde hij het dier met z'n pistool het levenslicht uitblazen. Doch, helaas! de brandende petroleumlamp viel doodelijk getroffen van den tafel op den grond en oogenblikkeljjk stond het Sousterrein in brand. Gelukkig wist de brandweer het gevaar spoedig te keeren, maar als m'nheer het beestje, dat nog altijd leeft, weer mocht gaan trachten te vangen, zal hij 't wel niet langs dezen weg probeeren. Noodlottiger gevolgen had een groote brand te 's-Graveland. De groote bleekerij van II. Stuivers werd een prooi der vlammen. Zijne dienstbode is bij de ramp omgekomen, en een buurman-collega is zoo erg van den brand ge schrokken, dat hij kort daarna overleed. Zoo komt zelden een ongeluk alleen. Te Veenwou- den geraakte eene koe, heel alleen, in een steegje, en wel zoodanig tusschen de muren be klemd, dat ze er niet weer uit kon, vóór men één muur gedeeltelijk had weggebroken. Het zelfde overkwam te Dordrecht een barkschip

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1