Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 27. Zondag 3 Juli 1898. 7 e Jaargang. Nieuwstij dingen. Feuilleton. 0)1 GEN KLEINIGHEID. NIEUWE COMMIT. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. UITGEVER: J. EL KEIZER. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Zuidscharwoi^de en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct-, franco p. post 60 ct. BUREEL: Noordscharwoude. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct-, elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. KENNISGEVING. De Burgemeester van Oud-Karspel en Noord scharwoude Ontvangen hebbende brief van den Hoofdoffi cier van het Reservekader, tevens belast met de leiding van het voorbereidend Militair onderricht, van den 23 Juni waarbij gevoegd een paar Exem plaren van de REGELING van het voorbereidend Militair Onderricht, vast gesteld bij beschikking van don Minister van Oorlog 1 Juni 1898, Vile afd. No. 10, in hoofd zaak de navolgende bepalingen bevattende Onder voorbereidend militair onderricht begrijpt deze regeling het elementair practisch en theore tisch onderwijs in den dienst der Infanterie en der Vesting-Artillerie, dat door officieren en min der kader van het leger wordt gegeven aan jon gelieden, buiten den troep, die zich tot het ont vangen van dat onderwijs vrijwillig aanmelden. Het voorbereidend militair onderricht heeft in liet algemeen ten doel, door locale oefening, die zooveel mogelijk aansluiting zoekt bij het school onderwijs in de gymnastiek, de bekendheid te be vorderen met de eenvoudigste militaire exercitiën, terwijl het tevens leert kennen de algemeene plichten van den soldaat. Dat onderricht strekt bovendien om hen, die de verbintenis wenschen aan te gaan als vrijwil liger voor het reservekader, in de gelegenheid te ■stellen zich de voor die verbintenis gevorderde bedrevenheid in de behandeling van het geweer ■eigen te maken en voorts tot opleiding van toe komstige militieplichtigen, die aanspraak wenschen te verkrijgen op plaatsing bij het korps en in het garnizoen hunner keuze, of die zich tijdens hun verblijf onder de wapenen wenschen toe te leggen op het erlangen van eenen graad. Het voorbereidend militair onderricht vormt eenen cursus, die loopt over twee achtereenvol gende wintertijdperken, telkens van ongeveer half October tot ultimo Februari en gedurende ten minste 3 uren per week. Het voorbereidend militair onderricht is koste- ïow voor de deelnemers en kan worden gevolgd .door jongelieden van 16 tot 24 jarigen leeftijd. Het wordt zoo de daarvoor benoodigde loca- liteit beschikbaar of tegen billijke voorwaarden rte verkrijgen is gegeven: a. in plaatsen, waar Infanterie of Vesting-Artil lerie in garnizoen ligt en in die, waar ten be hoeve van de oefeningen van het reservekader Instructeurs van het leger beschikbaar worden igesteld, indien daar ten minste 5 adspiranten woor het reservekader of in het geheel ten minste ïvO deelnemers de lessen volgen; b. in andere plaatsen, dan die sub a bedoeld, indien daar ten minste 5 adspiranten voor het reservekader of in het geheel ten minste 20 deel nemers de lessen volgen. De aanmeldig tot deelneming aan het voorbe reidend militair onderricht geschiedt jaarlijks vóór 1 Juli, in de zooevenbedoelde garnizoensplaatsen bij den commandeerende officier der Infanterie of de Vesting-Artillerie, in de overige plaatsen bij den burgemeester. De commandeerende-officieren en burgemeesters zenden jaarlijks op 1 Augustus aan den Hoofd officier voor het Reservekader te 's Gravenhage eene opgave, c. q. ook negatief, houdende de namen, enz. van de jongelieden, die zich bij hen tot deelneming aan het voorbereidend militair onderricht hebben aangemeld, zoomede de ver- eischte inlichtingen omtrent de aanwezigheid en de beschikbaarstelling van een voor de oefenin gen geschikt lokaal. De ovengenoemde Hoofdofficier doet jaarlijks in de maand Februari een onderzoek instellen naar de vorderingen der jongelieden,die aan het voorbe reidend militair onderricht deelnemen. Aan hen, die voor de militie hebben geloot en den hoogervermelden 2-jarigen cursus inzjjn geheel en, blijkens het onderzoek, met vrucht hebben doorloopen, wordt uitgereikt een getuig schrift model W. Lotelingen, die op het tijdstip hunner inlij ving bij de militie in het bezit zijn van het ge tuigschrift model W komen, behalve dat zij aan spraak kunnen maken op plaatsing bij het korps en in het garnizoen hunner keuze, vóór andere lotelingen hunner lichting in aanmerking voor de opleiding tot eenen graad, indien het korps, waarbij zij zijn ingelijfd, een onderdeel is van het wapen, voor welks dienst zij voorbereidend onderricht genoten en zij ook in andere opzich ten voor die opleiding de noodige geschiktheid bezitten. Aan de ingeschrevenen voor de lichting 1899 der militie wordt het getuigschrift model W uit gereikt, indien zij bij het onderzeek naar hunne geoefendheid in Februari 1899 blijk geven het onderricht gedurende het oefeningstijdperk 1898/99 met vrucht te hebben gevolgd. Waarvan bij dezen openbare kennisgeving 24 Juni 1898, De Burgemeester van Oud-Karspel en Noordscharwoude voornoemd, C. KROON Mz. KENNISGEVING. De Burgemeester van Zuidscharwoude Ontvangen hebbende brief van den Hoofdoffi cier van het Reservekader, tevens belast met de leiding van het voorbereidend Militair onderricht, van den 23 Juni waarbij gevoegd een paar Exem plaren van de REGELING van het voorbereidend Militair Onderricht, vast gesteld bij beschikking \an den Minister van Oorlog 1 Juni 1898 Vile afd. No. 10, in hoofd zaak de navolgende bepaling bevattende. Gelijk aan Oud-karspel en Noordscharwoude. (Zie hierboven.) Waarvan bij dezen openbare kennisgeving 24 Juni 1898, De Burgemeester voornoemd, J. W. C. KROON. Sint Pancras, 1 Juli. Ook hier wor den maatregelen genomen tot het vieren van het Kroningsfeest. In eene vergadering van ingeze tenen van St. Pancras en van het aan deze ge meente grenzende deel van Koedijk is eene feest- - commissie gekozen. Deze commissie benoemde tot haren Voorzitter den heer L. van de Vijzel, burgemeester, tot Secretaris den heer G. Kern- pers, Hoofd der School en tot Penningmeester den Heer K. Visser, gemeente-ontvanger. Het jaarlijksche schoolfeest zal samenvallen met het Kroningsfeest. Alhier is het bouwen van eene bijzondere school aanbesteed. Aannemer is C. Verweel, tim merman te dezer plaatse. De aannemingssom bedraagt f1700. Op de Voordracht van eene betrekking als on derwijzeres aan de Openbare tusschenschool te Alkmaar komt als No. 1 voor mej. J. C. Bouma, onderwijzeres alhier. Noorder Bank Alkmaar. Onder Voorzitterschap van den Heer P. P. Wiegman, had heden de jaarl. Algemeene Ver gadering van bovengenoemde Bank plaats. Het jaarverslag der Directie over 1897, waaruit blijkt, dat de zaken regelmatig in omvang toenemen, werd uitgebracht en de Balans- en Winst- en Verliesrekening per 30 December 1897 goedge keurd. Besloten werd uit de Winst aan aandeelhou ders een dividend uit te keeren van 5% en op de Reserve eene som van f2500 bij te boeken, waardoor dit fonds tot f4580 stijgt. De Voorzitter deelde nog mede, dat het plan bestaat, aan aandeelhouders een vergrooting van het Maatschappelijk Kapitaal met f 200.000 voor te stellen, en dat binnenkort eene buitengewone Vergadering van aandeelhouders zal bijeengeroe pen worden, waar dit voorstel ter tafel zal wor den gebracht en in verband daarmede tevens een wijziging der Statuten zal worden voorgesteld. Winkel, 1 Juli. Door het gemeentebe stuur daartoe uitgenoodigd, waren Donderdag avond op de bovenzaal van den heer W. Smit 33 personen bijeen, ten einde het feestelijk ge denken van den dag der troonsbestijging van H. M. Koningin Wilhelmina te bespreken. De commissie, die gelden voor 't huldeblijk had ingezameld, werd bij acclamatie bestendigd en daaraan werden tien nieuwe leden toegevoegd. Alzoo bestaat de feestcommissie uit 25 leden, waarvan den burgemeester het eerevoorzitterschap werd opgedragen. Een voorstel om eenige bus sen te plaatsen, opdat ieder die wat voor de fees ten wil afstaan, zijn gaven daarin kan werpen, werd verworpen en besloten lijsten bij de inge zetenen te laten rondgaan ter teekening. Door den voorz. werd den wensch uitgesproken, dat de feesten in deze gemeente op 31 Augustus goed zullen slagen. Het bestuur der afdeeling Winkel van Volks onderwijs heeft besloten op Woensdag 13 Juli met de kinderen van de hoogste klassen der drie scholen, die ge gedurende het laatste jaar geen enkel willekeurig verzuim hebben, een uitstapje te maken naar Amsterdam. Hieraan zal door 61 kinderen 'worden deelge nomen. Met de andere kinderen zal op Zondag 17 Juli een feest op de plaats gevierd worden. In plaats van prijzen, zal aan ieder kind een fotografisch portret van II. M. de Koningin wor den uitgereikt. Al te dwaas. Maandag werd door een Enkhuizer aansjovis- visscher in de Zuiderzee dijvende gevonden een bootje, waarin zich een vrij net gekleed jonge ling bevond, die, aan boord opgenomen zijnde, mededeelde, dat hij afkomstig was van Amster dam. Hij was buiten weten zijner ouders te voet naar Harderwijk gegaan, om dienst te nemen als koloniaal. Daar hij echter de vereischte stuk ken miste, moest hij onverrichter zake terugkee- ren. Daar hij geen geld had en er tegen op zag nogmaals denzelfden afstand te voet af te leggen, had hij een bootje genomen en was daarmeê in zee gestoken, om zoodoende zijn woonplaats we der te bereiken. Toen het donker werd, en hjj de kust uit het oog verloor, raakte hij geheel den koers kwijt. Daar hij van Zaterdagmorgen Novelle van JASSY TORRUND, uit het Duitsch door C. H. W. B. -8) SLOT. X. Franciska was thuisgekomen. Een eindeloos langen tijd had zjj moeten wachten op een smallen, sterk verhitten, dompigen corridor van het reusachtige rechtsgebouw, waar menschen onophoude lijk kwamen en gingenwaar de advocaten en schrijvers met hun zware bundels akten heen en weder liepen, waar zonder ophou den aan de talrijke deuren de namen der gedagvaarden werden afgeroepen, waar jong en oud stond te kpen met plechtig-ern- slige gelaatstrekken. De kwartieren schenen haar eeuwigheden toe; dat rusteloos komen en gaan, dat eentonig gefluister van stem men rondom haar deed haar duizelen en veroorzaakte haar bijna lichamelijke pijnen. Alleen de bemoedigende woorden der trouwe vriendin en haar bovennatuurlijke wils kracht hadden haar staande gehouden. De »zaak Wodrich" kwam aan de orde. Franciska kromp ineen, toen de naam luid in haar ooren klonk. Het pijnlijke wachten had een einde genomen sidde rend, doodsbleek betrad zij de rechtszaal. Daarna echter was alles verrassend snel in zjjn werk gegaan. De aanklager had twee getuigen, jonge winkeldames die de zaak in kwestie hadden bijgewoondtoen het verhoor van die twee beginnen zou, trok zich de eene, bevreesd geworden door de ernstige waarschuwing van den rechter nog vóór de eedsaflegging terug. De tweede legde den getuigeneed at, kwam vervolgens door het kruisvuur van vragen, die haai werden voorgelegd, met zichzelve in tegen spraak en bekende ten slotte schreiend dat ze te ver had afgestaan om alles dui delijk te hooren. Mevrouw Lorenz legde duidelijk en met zekerheid haar getuigenis af, die bijna woordelijk met Franciska's eigen verklaring overeenstemdedaarna kregen de advocaten van beide partijen het woord. Die der tegenpartij trachtte met groote welsprekendheid zijn cliënt te ver dedigen doch het gelukte hem niet. Dr. Sonnenthal vatte alle feiten, die tot vrijspraak zijner cliënte konden strekken, in een korte, diep doordachte rede samen. Hierna trok het hof zich terug en na korte beraadslaging velde de rechter het vonnis: De aangeklaagde werd van alle schuld vrijgesproken de aanklager werd •eroordeeld tot betaling van alle kosten. Franciska had gedurende al dien tijd, den raad van haar advocaat gevolgd en naast de zoo erg gevreesde bank der be schuldigden plaats genomenmeer en meer verdween de verlammende angst, die sedert weken als een centenaarslast op haar had gelegen. Zij hoorde de kalme, rnet vaste stem uitgesproken getuigenis van mevrouw Lorenz, de korte, overtuigende rede van haar verdediger en dacht met stille dank baarheid, dat ze zelfs in dit moeilijk oogen- blik nog vrienden had, die haar trouw en belangeloos ter zjjde stonden. Nu was alles geleden. Dr. Sonnenthal ge leidde de jonge vrouw naar het rjjtuig en toen hij haar aanzag, met die uitdrukking van stille zaligheid in de rood geweende oogen, in het bleeke kinderlijke gelaat werd het hem, in weerwil van alle krachts inspanning toch wonderlijk te moede. «Nu rjjdt ze naar huis benijdenswaardige kerel, die Wodrichmompelde lijj tusschen de tanden. Een laatste dankbare handdruk en het rijtuig rolde weg. Franciska kwam thuis niet zoo gelukkig, zoo vrij, zoo verlost als haar vrienden meenden. Het ergste kwam immers nog Ernst moest alles nog we ten en plotseling schoot haar te binnen, hoe ziek, hoe boos hij dezen morgen ge weest was. Maar geduld! Binnen een kwar tier zal hij alles weten- Dan zal alles weer goed zijn en zjj van al haar smart en leed weer mogen uitrusten uitrusten in zijn armen Toen Franciska de hand uitstak naar de deurknop van Ernst's kamer, stond ze een paar seconden stil, om zich te herstellen, om haar hevige opgewondenheid meester te worden, eer ze binnentrad. Daar werd de deur van binnen geopend en Aurelia stond op den drempel. »G(j hier?" stamelde de jonge vrouw verschrikt en staarde freule von Hagen met groote, verwonderde oogen aan. Rieke, die haar meesteres had opengedaan, had met opzet geen woord gesproken van Ernst's plotselinge ongesteldheid, noch van de te genwoordigheid van Aurelia. Freule von Hagen trok de deur achter zich dicht, om zoodoende Franciska te be letten binnen te treden, zelfs naar binnen te zien. »Ja, ik ben hier op de plaats, die g(j verlaten hebt", sprak ze vervolgens met (jzige kalmte en greep Franciska's hand om haar weg te voeren. Rieke stond wantrouwend op den achtergrond toe te kjjken en trad nu naar voren. «Mevrouw moet naar bed, freule de dokter heeft het gezegd", sprak ze met nadruk. »Ik zal mevrouw wel te bed brengen" antwoordde Aurelia. «Laat mjj naar mjjn man gaan" riep Franciska, door een vreeselijk vermoeden aangegrepen, en trachtte haar hand loste maken. «Ernst wil u volstrekt niet zien 1 siste Aurelia haar in het oor, terwijl ze het arme vrouwtje met geweld naar de voorkamer drong. Met één ruk maakte de gemartelde vrouw haar hand los, fier, met opgeheven hoofd stond ze voor haar vijandin en mat deze met vlammende blikken. «Dat is uw werk 1" Freule von Hagen trok onverschillig de schouders op. «Al naar ge het nemen wilt. Maar kom mee in de kamer, het is niet noodig, dat uw dienstboden ons gesprek hooren." «Ik wil naar Ernst J" riep Franciska. «En ik zeg u, dat hij u volstrekt niet zien wil", herhaalde Aurelia spottend. De jonge vrouw gaf toe trotsch, met opgeheven hoofd ging ze haar vijandin voor in de stille, gezellige woonkamer, waarde hyacinten nog altjjd geurden. «Wat wilt ge van mjj, en wat is hier gebeurd vroeg ze kort. Aurelia mat haar met een spottenden blik. «Lieve hemel wees maar niet zoo hoogmoedig, mevrouw de prinsessprak ze bitter. «Als men van een rendez-vous met zijn »vriend« komt, als men zjjn eigen man bijna vermoord heeftct »Wat?« schreeuwde Franciska, die bij deze woorden al haar zelfbelveersching ver loor, «Wat is er met Ernst O God - - de druppels «Morphine® sarde de slang Aurelia. «Morphine? en ik gaf ze hem. «Ja gij gaaft ze hem« herhaalde de andere wreed. Franciska sloeg zich wanhopig voor het hoofd en wilde uit de kamer ijlen; maar weder was Aurelia haar voor. Lenig als een tjjgeiin, was ze met één sprong bij de deur, draaide den sleutel om en nam hem er uit. «Geen schandaal!" sprak ze onmêedoogend en sleurde Fran ciska naar het midden der kamer. «Blijf toch! Hij leeft immers maar hjj wil niets meer van u weten. Dit uur be hoort mjj, verstaat ge? en ik zal u ein delijk eens alles zeggen, wat mij op het hart ligt". Ze noodzaakte de arme Fran ciska in een leunstoel plaats te nemen, dio

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1