Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N*. 29. Zondag 17 Juli 1898. 7e Jaargang. Nieu wstij ding en Feuilleton. SI OÏÏSI PliFISeOE. XI EU WE LANG1RIJKER COURANT Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct-, franco p. post 0O ct. UITGEVER: J. II. KEIZER. BUREEL: nïoordschar wonde. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Sint Pancras, 15 Juli. Mej.J. O. Bouma, onderwijzeres te dezer plaatse, is als zoodanig benoemd aan eene der openbare scholen te Alk maar. Hoewel door het koude weder later dan 't vorige jaar, komen nu toch reeds kleine partijtjes bloemkool dagelijks hier aan de markt. Woensdag werd het eerste partijtje gekocht voor 18 ct. per stuk. Donderdagavond vierden te Winkel de werklieden van de trambaan op hun manier feest, want de laatste bout was geslagen in de rails, zoodat het heuglijk feit vermeld kan worden, dat Schagen sedert Donderdag met Wognum is ver bonden. Heerhugowaard. Bij de harddraverij aan den „Hengstman" den 10 dezer gehouden, zijn de prijs en premiën gewonnen door de paar den van de heeren C. Broers te Benningbroek, B. Lijding te Oude Niedorp en A. Over te Veen- huizen. Op den eerste mooien dag. Eersteling van mooie dagen? Intree van een schoon verschiet? Meent ge dat? of is 't maar plagen, Dat g'ons zon en zomer biedt? Kan de paraplu geborgen? De overschoenen in de kast, Met demi en regenmantel, En verkoudheids naren last? Alle reis- en uitgaansplannen Wachten op uw wijs besluit. Mooie dag na weken regens Zeg ons, wat uw komst beduidt. Eene verbetering bij gasgloeilicht. Het is bekend, dat stof de groote vijand is van het gloeilicht, niet alleen omdat het zich hecht op het gloeilichaam, maar het verstopt ook de fijnu gaatjes van den brander. Hierdoor komt het kousje dikwijls slechts gedeeltelijk in gloeiïg. Dit gebeurt onder het branden, daar de gaatjes lucht inzuigen, maar buitendien stijgt nog een gedeelte van het stof naar boven, en blijft zich hechten aan de zeef boven den brander. Dien tengevolge moet de blauwe vlam hooger branden dan bepaald is, en het kousje oxydeert. Dit komt dikwijls voor. Om het stof weg te houden, kan men zich bedienen van een omhulsel, dat overeenkomstig met de gaten in den brander, ook openingen heeft, maar die met fijn gaas zijn bedekt. Hier op zet zich het stof af, en als dit gereinigd wordt of uitgeblazen, kan men het licht beter doen branden. Deze inrichting is zeer eenvoudig. Ten tweede heeft men aangebracht eene vee- rende buis. Evenals in de huizen heeft het gloeilicht ook zijn weg gevonden op de straat en in fabrieken. Maar in de laatsten heerscht dikwijls dreu ning, en dat is voor de kousjes zeer slecht. Wel heeft men inrichtingen gemaakt, die verticale stooten tegenhielden, maar horizontale trillingen bleven over, en deze kwamen het veelvuldigst voor en werkten schadelijk. Een zeer merkwaardige en tevens vernuftige viudiDg is hiertegen aangewend, door middel van een veerenden spiraalvormig gebogen hollen ko perdraad, die tevens gas doorlaat. Bjj elke tril ling geraakt het kousje in eene onmerkbaar trillende beweging, en loopt geen gevaar ver nield te worden. Naar gelang der grootte regelt men de elasticiteit der veer en reeds zijn op verschillende plaatsen deze veeren toegepast. Bij hangende toestellen kan men de veer aan het op- hangpunt bevestigen. Zeldzame visch. Dezer dagen is door de visschers Gebrs. Van Dort te Bergen op Zoom op de Schelde een zee engel (Squatina Angelus) gevangen. Deze visch, ook wel schoorhaai genoemd, moet slechts zeer zeldzaam gevangen worden, ofschoon hij veel op onze kusten voorkomt. De gevangen visch is een bijzonder groot exemplaar en meer dan twee voet hoog. Pin de siècle. Te Loosdrecht heeft een Geldersche gras maaier zijn intrede gedaan op .een rijwiel. Fin de siècle In de oude Amersfoortsche Crt." van 5 Juli lezen wij de volgende advertentie Een tienjarige, vroolijke knaap uit een pro vinciestad, die twee maanden vacantie heeft, zou zoo gaarne in een andere plaats gaan logeeren in een gezin, waar jongens zijn, liefst in het bezit van fietsen. Zij, die hem inviteeren willen, worden vrien delijk verzocht brieven te zenden enz. Een eigenaardig geval doet zich in de gemeente Hoogeveen voor. Aldaar is zonder stemming tot lid van den gemeenteraad gekozen de heer K. Visser Nz. Des avonds werd hem een serenade gebracht met muziek en fakkellicht. Daarvoor was door de deelnemers geen vergunning gevraagd. Naar men zegt, zal nu proces-verbaal worden opge maakt. Het bijzondere van de zaak is, dat zij bij het kantongerecht moet worden behandeld, waarbij do gekozen deurwaarder en de voorzit- j ter der liberale kiesvereeniging, die het initia- j tief voor den optocht nam, kantonrechter is. Het wapen der Koningin, i Naar aanleiding van een door den heer J. M. Lion, wapen teekenaar te 's Gravenhage, aan H. I M. de Koningin-Regentes gericht request om j inlichtingen te mogen ontvangen omtrent het wapen van H. M. de Koningin, is aan requestrant medegedeeld, dat het wapen van wijlen Z. M. den Koning bij Kon. besluit is vastgesteld en dat, zoolang hieromtrent niet anders is bepaald, dit wapen ook voor H. M. de Koningin onver anderd blijft gehandhaafd. De gala-japon van H. M. de Koningin. Eenigen tijd geleden is medegedeeld, dat de gala-japon der koningin, die H. M. bij gelegen heid der inhuldiging zal dragen, voor een deel, speciaal wat het borduurwerk betreft, op de af- deeling kunstnaadwerk van de in het rijks-mu seum te Amsterdam gevestigde rijksschool voor kunstnijverheid, onder de leiding van de leer- aresse, mevrouw I. van Emstede-Winkler, zou worden vervaardigd. Met dit kunstwerk, waaraan bjjna drie maan den door zes borduursters werd gewerkt, is men thans gereed gekomen. Op het ivoorkleurig zwaar satijn is in goud en zilverdraad een breede sierlijke rand gebor duurd, waartusschen paarlen zijn aangebracht, terwijl het borduurwerk zich voorts bepaald tot stersgewijze versieringen, eveneens in goud- en zilverdraad met paarlen. De verdere afwerking der japon geschiedt thans te Parijs. De plaatsvervanging behouden? Iloe men terwijl de plaatsvervanging is afge schaft toch een plaatsvervanger kan stellen. Den heer Coolen, notaris te Helvoirt, komt daarvan de eer der uitvinding toe. Hij vestigt er de aan dacht op dat de voor de militie ingeschrevenen die zich voor de loting als vrijwilligers aanmel den, in mindering komen van het getal milliciens welke iedere gemeente te stellen heeft. Moet nu een gemeente b. v. 12 milliciens leveren, maar hebben zich van te voren 12 dergenen die dat jaar voor de militie zijn ingeschreven als vrij willigers aangegeven dan behoeft die gemeente geen milliciens meer te leveren. De oplossing is dus, te zorgen dat men vóór de loting een voldoend aantal militieplichtigen door geld en goede woorden (het eerste vooral) tot vrijwillige dienstneming beweegt. De heer Coolen wil met dat doel vereenigingen in Lim burg en Noord-Brabant oprichten. Eene andere aardappelziekte. Eene andere dan de gewone aardappelziekte is de „krul" of „kroesziekte", die thans veelvul dig te Borger (prov. Drente) voorkomt, zoodat op sommige akkers wel het 2/3 van de planten er door is aangetast. De ziekte werkt er even nadeelig als de gewone ziekte, doch is niet zoo besmettelijk. De heer der Ritzema Bos raadt aan om van het gewas, waarin deze ziekte voorkomt, geene pooters over te nemen, wijl anders zeer licht de ziekte in 't volgend jaar weer kon ont staan. Onze slimme bereden politie. Men schrijft uit de prov. Groningen Yoor eenigen tijd de zaak is nog hangende kon men in verschillende bladen lezen, dat tegen een onderwijzer in Friesland, volgens an dere in de provincie Groningen, proces-verbaal was opgemaakt, wegens het onbevoegd verkoopen van geneesmiddelen, De zaak is, dat om genoemd strafbaar feit het hoofd der christelijke school in het grensplaatsje Burum, gemeente Kollum- merland, bekeurd werd. Op interview uit, ge werd ons het volgende Men was er achter gekomen, doordat bedoelde onderwijzer, in het oogloopend vaak, kleine pak ketjes, als monster zonder waarde, verzond. De brievengaarder meende, dat hier inbreuk ge maakt werd op de in deze vigeerende bepalin gen, dat als postpakket moest verzonden worden. Hij deed, wat hij meende te moeten doen, om de waarheid te ontdekken, de pakketten werden opgezonden, geopend enhet bleek, dat ze geneeskrachtige kruiden bevatten. De politie werd met een en ander in kennis gesteld. De hoofdzaak was echter nu nog, het verkoo pen der geneesmiddelen te constateeren. Een maréhaussee van de brigade te Buitenpost er op af. Als „Delftsche wonderdokter" verscheen hijeen koffertje in de hand, zwierig in kleedij en in geheel zijn optreden, goed van de tong riem gesneden. Een heel heerschap, op en de op een kwakzalver. Zijn grooten naamgenoot deed hij met al zijn humbug maar weinig eer aan. De Delftsche wonderdokter, Jacob Janszn. Graswinckel, gezegd Booth, de edele figuur uit den bekenden roman van mevrouw Bosboom Toussaint, was de eenvoudigheid zelve. Maar hij speelde zijn rol toch meesterlijk en het doel werd er niet minder om bereikt. Heel spoedig had hij eenige adressen van huizen, waar hij de lijdende menschheid zijn onbetaalbare dien sten kon aanbieden. Met de voorstelling liep het als van een leien dakje. Met veel aplomb trad de dokter opmeester Barbaners, die zelfs aan de hoven van koningen zijn kunsten vertoond had, kon niet zoo opsnijden als hij. Wat wist hij er een lange rij van kwalen en kwaaltjes op te dreunen. Maar het baatte hem niet. Hij vischte achter het net. Al spoedig wist hij, dat de mees ter zijn concurrent was. Wel zoo. Men had er toch niet op tegen, dat hij diens kruiden eens DOOR EDUARD ENGEL. Uit het Duitsch door C. H. W. B. 2-} Juist, zoo was het geweest: hij was op eer. Zaterdag, nog in de vacantie, iets vroe ger dan gewoonlijk uit de leeszaal der bi bliotheek weggegaan en thuisgekomen voor de wekelijksche groote schoonmaak geheel geëindigd was. O, een beuzeling, juist als in zijn knapen en jongelingsjaren. Het was zoo belachelijk en toch tevens zoo vreese- iijk. Zorgvuldig als altijd had Helene een groot laken over zjjn schrijftafel gelegd, want deze moest onaangeroerd blijven; niets mocht erop verschoven worden, geen enkele der bladen of blaadjes met de lange rijen cijfers mocht worden aange raakt. Toch moest een windvlaag door het open venster een streepje papier, zonder eenige waarde, op den grond geworpen heb ben Helene had het niet gezien en zoo lag het dan nog daar toen de oude zgn kamer binnentrad. Dadelijk had hij het bemerkt. Eerst stond hij verbaasd, daarna kreeg hij een gevoel, als welde hem een heete stroom bloed in de keel op, als werd hjj geworgd en hij had moeten schreeuwen om zich van deze vreeselyke benauwdheid te bevrijden.1 En toen zijn heesche stem door de wan den der ontredderdekamer weerkaatst werd, toen had een woedende toorn zich van hem meester gemaakt en had hij tegen Helene gesproken gelijk nimmer te voren. Haar niet uitgescholden, niet aangeraakt, maar vreeselijk hard geschreeuwd op woesten, blaffenden toon. De oude dienstmaagd was verschrikt de deur uitgevlogen, maar He lena was gebleven en stond daar met doods bleek gelaat tegen den muur geleundeens klaps begon ze geweldig te huiveren, had met bevende hand naar haar hart gegre pen en was vervolgens bewusteloos ineen gezonken. Toen was hg kalmer geworden en had geschreid, voor de eerste maal se dert onheugelijke tjjden en had haar on der duizend zoete woorden en liefkozingen naar haar kamer gedragen. De arts had het hoofd geschud van een hartvliesverlamming gesproken, maar goede hoop gegeven. Van de ware oorzaak had Helene den arts niets gezegd. In het laatst had ze tot haar man, die handenwringend aan het sterfbed zat, nog slechts gefluisterd: sMijn arme Gottholddezelfde woorden, en nu werd zij door hem weggebracht, werd ze voor hem uit gereden, en hjj zou alleen naar huis terugkeeren, alleen, altijd alleen zijn. Het rgtuig hield stil vóór de geopende kerkhofspoort. Wij hebben hier geen blijvende plaats, maar zoeken de toekomstige" sprak de gees telijke en hielp den professor by het uit stappen. II. De begravenis was afgeloopen en pro fessor Milde zat onbewegelijk alleen vóór zijn schrijftafel. Zijn zwager en zuster had hij verzocht,hem alleen te laten,dat zou hem goeddoen en zij waren na eenige vergeefsche pogingen om hem van besluit te doen ver anderen, naar Stettin teruggereisd. Zij wis ten dat hij bij de oude Karoline, althans wat keuken en huishouding betrof, goed was bezorgd. Hg was alleen en te voet naar zijn wo ning teruggekeerd hij was huiverig geweest om weer in dat zwarte rijtuig te stappen. In de Potsdammerstraat klonken de kin derstemmen hem weer in de ooren »Hebt ge geen lekkers, oom professor?" Hij was een banketbakkerswinkel bin nengegaan en had een grooten zak met suikergoed gekocht. Even als vroeger had hg het onder de arme kinderen der straat verdeeld eer hij met slependen tred de trap zijner verlaten woning beklom, waar Helene hem nu niet meer .afwachtte. Zoo even was ook de ledige meubelwa gen die voor het huis naast hem had ge staan, onder vroolijk belgerinkel wegge reden. Ja, nu had hg nieuwe buren. De stok oude ministersweduwe, die bgna zoolang als hij in het huis, dat met het zijne onder één dak stond, gewoond had, slechts van het zijne door een gemeenschappelgken dun nen binnenmuur gescheiden, was zes we ken geleden gestorven, een stille vrouw van wie men nooit eenig gedruisch door den muur had gehoord. De kamer aan gene zijde van den muur was haar bloementuin ge weest. In het vervolg zou dit wel anders worden. Karoline had hem zuchtend medegedeeld, dat de nieuwe buurman, mgnheer Von Jan- senius, vier dochters had van 16 tot 6 jaar, nu toch altijd beter, dan vier luidruchtige jongens. Nu hadden de nieuwe buren hun woning betrokken. Hg kon hen hooren, hen en het geluid dat veroorzaakt werd door het ver schuiven en plaatsen van meubelen in de aangrenzende balkonkamer. Er werd geklopt en gehamerd het hinderde hem maar hij had geduld genoeg om zich te troosten met de gedachte, dat dit weldra in orde zou zgn. Toch dreunde hem het kloppen en hameren door de ooren. Hij had een pijn- lgk gevoel in het hoofd en in het hart. Die nagelnieuwe, rumoer makende buren daar, weinige schreden van hem verwgderd, die zich in zijn stille leven drongen en rondom hem deze leegte en verlatenheid in zijn eigen woning hij loosde een diepen zucht het scheen hem toe,(als was er een einde aan zijn leven gekomen en als moest hij een nieuw beginnen. En dat op zijn leeftijd, ze ventig jaarZonder Helene Waarom was zij juist weg, nu hij alleen was Hg begreep het nog altijd niet. Hij ging voor het gedruisch aan gene zijde van den muur en vooi zijn hulpelooze verlatenheid op de vlucht naar Heienes Ka mer en ging in haar rieten stoel vóór het open venster zitten. De zonneschermen bui ten maakten het donker in het vertrek. Den stil daar tennederzittenden grysaard om ving het zachte gevoel der tegenwoordigheid zijner juist begraven vrouw. Hg wist wel, dat zg zelve niet meer hier was; maar op alle voorwerpen om hem rustte nog een waas van haar lichamelijke tegenwoordig heid. Hg was nooit of zelden lang met zgn vrouw in gezelschap geweest; ieder had zg'n werkzaamheden en had zich met het gevoel tevreden gesteld, dat de andere slechts en kele schreden ver verwgderd was. Slechts dan, wanneer hg te vermoeid was van het rekenen en de cijfers hem vóór zgn bran dende oogen begonnen te dansen, had hg zacht aan de tusschendeur geklopt en was haar kamer binnengetreden. Vervolgens had hij in een hoek der sofa plaats genomen en naar haar gezien of geluisterd, als ze naaide, teekende of speelde. Hij behoefde; thans slechts de oogen te sluiten en hij gevoelde zich bg haar en haar bij hem. Dit moest alles zoo blijven. Hg riep de schreiende Karoline en gaf haar de noodige inlichtingen: Alles zoo laten, als het door mevrouw, isjaten staan, Karoline Niets omkeeren niets van zgn plaats zetten, niets alleen afstoffen, netjes afstoffen zooals mevrouw dat gaarne zag. En ver geet bloemen niet en de schilderijen ook niet." sAlles zal geschieden, zooals mgnheer professor zegt" snikte de dienstmaagd. Hij trad aan het venster. Deze thans ver welkte clematisrank had Helene met een koord aan het kozgn gebonden, toen ze in het voorjaar uit het tuintje naar boven was

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1