Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 38. Zondag 18 September 1898. 7e Jaargang. KERMIS. SAMSHWBRKIHG, Nieuwstijdingen. NI EU WE LMGERIJKER COERAIT, Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct«, franco p. post 0O ct. UITGEVER: J. HL KEIZER. BUREEL: Noordscharwoude. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. OFFICIÉÉL. De Burgemeester van Zuidscharwoude, er prijs op stellende, dal nergens misverstand besta, brengt ter kennisse van de Ingezetenen dat by Raadsbesluit dd. 23 November 1896, goedge keurd door Gedeputeerde Staten dd. 16;Dec ember 1896, Prov. blad no. 101, de kermis aldaar is vastgesteld op den derden Zondag, Maandag en Dinsdag in de maand September; dat hieruit ten duidelijkste blijkt, dat noch de Bur gemeester, noch zelfs de Raad het recht heeft hieraan een dag toe te voegen niet alleen, doch zy in stryd met de wet zouden handelen, waarvoor zij zich wel zullen wachten; dat daarentegen alleen het houden van kegel-, kolf-, biljart of dergelijke wedstrijden in alle herbergen, als zijnde geen kermis, den Woensdag daaropvolgende, evenals in de omliggende gemeenten, wordt toegestaan; dat hij van de Ingezetenen verwacht, dat zij boven staande volkomen begrijpen enallen zullen medewerken om den goeden gang van zaken te bevorderen. ZUID-SCHARWOUDE, 15 September 1898. De Burgemeester J. W. C. KROON. Geëindigd zijn de feesten. Reeds is alles tot den ouden gang van zaken, tot de werkelijkheid teruggekeerd. De werkelijkheid! 't Is niet onze bedoeling een oordeel over de waarde,het al of niet overdreven dier feesten te vel len, dat we ons gedrongen gevoelen, deze rege len neer te schrijven, maar 't is onze bedoeling te wijzen op het vele sohoone, 't verhevene, 't indrukwekkende, 't overweldigende dat zij meer malen te zien, te genieten gaven meer nog te wijzen op de beteekenis van het feit, wat door „s a m e n w e r k i n g" kan verkregen worden; wat we zien tot stand brengen, wanneer partij schap, oude veeten, zelfzucht en eigenbelang ter zijde worden gezet; wanneer alle partijen, alle gezindten, alle standen bijeenkomen, beraadsla gen, zich vereenigen, de handen in een slaan, om zich in te spannen en hunne beste krachten op te offeren ter verkrijging van één geheel; er op te wijzen tot welk een toppunt, een eenig effect, tot welk een verbroedering 't kan leiden, wanneer éen vuur, éen streven allen bezielthoe het dan verkregen glanspunt de aandacht trekt, $nls ware 't een magnetische kracht, een trilling, die allen verbindt. Reeds keert alles tot de werkelijkheid terug, de werkelijkheid, die voor velen zoo koud is, waar de strijd om 't bestaan, waarin zoovele ka rakters verloren of dreigen ten onder te gaan, velen zoo moeielijk valtwaarin we zooveel lij den zien, op geestelijk zoowel als op stoffelijk ge bied, door mannen zoowel als door vrouwen, veel in lagere kringen, niet minder in hoogere stan den, al is dat lijden weer anders. O, zeker, er wordt veel door eigen schuld geleden, maar is dat lijden niet nog zwaarder, dan daar, waarde onschuld een pleister op de wonde legt? Straks zullen vele ernstige en dringende vraag stukken weer de aandacht roepen, dan zal de partijstrijd, waarin elkanders goede zijden niet altijd gewaardeerd, waarin niet altijd met eerlijke middelen gestreden wordt, weer de hoofden warm maken. Dan zal weer menigeen in vuur geraken. Zal het altjjd een edel vuur zijn, aan waren grond ontleent, waarvan de glans helder zacht stralend is? Dan zullen weer de hartstochten worden op gewekt, oude veten opgerakelddan zal weer het standenbegrip de menschen ver van elkander zet ten, een dam opwerpen tegen iedere toenadering dan zal niet altijd eendracht en verbroedering worden aangekweekt, maar zal weer ieder zijns weegs gaan, d.w.z. zullen eigen belang en zelf zucht dikwijls den boventoon voeren, en men slechts noode van elkanders goede hoedanigheden gebruik makendan zal weêr een algemeene geestverwarring heerschen dan zal niet altijd redelijk en onpartijdig geoordeeld en gehandeld worden dan zullen edeler kiemen van zelfopof fering, waarheids- en naastenliofde, meermalen verdoofd, verstikt worden. Danja dan zal er zooveel, niet altijd van 't beste. Zou 't niet anders kunnen Zijn er niet vele mannen en vrouwen uit alle rangen en standenvan alle partjjen en gezind ten mannen en vrouwen bij wien het hart meer spreekt dan het hoofd, die zooveel om zich heen zien, dat hun gevoel kwetst, dat misstanden zijn, dat veranderd, ook verbeterd kan worden strijders op elk gebied, schijnbaar ver van elkander staande, in werkelijkheid door één band, één geest verbonden? Zouden, waar nu zooveel verdeeldheid, zooveel meeningverschil schijnt te heerschen, bij nadere kennismaking niet menigmaal dezelfde belangen, dezelfde behoeften, zoowel op geestelijk als op stoffelijk gebied blijken te bestaan Zouden, wanneer men slechts zocht naar dat gene wat vereenigt en dat in den grond uit één bron zjjn bestaan ontleent, verwijderende datgene wat verdeeltZouden door die sa menwerking niet vele vraagstukken kunnen wor den opgelost Zeker, zou er veel gewonnen zijn. Misschien zouden de menschen niet zoover van elkander blijken te staan, dan de schijn ons doet gelooven. Want gloort niet in elk mensch een vuur van zuiverder glans, krachtiger dan dat der partijschap, der zelfzucht, een vuur dat allen gemeen hebben, en dat slechts op een gunstig oogenblik wacht, waarop het z'n helderen, door dringenden, verkwikkenden gloed kan verspreiden, om alle dwaallichten te verdooven, en ons een betere toekomst te voorspellen P Laat ons hoopen, het daget in 't Oosten. Nd.-Sch. V. - Te Winkel is Donderdagnamiddag te 3 uur de hoeve „Veelust", bewoond door den heer Jb. Dekker, een prooi der vlammen geworden. In een oogenblik stond 't solide gebouw, dat in zijn voorgevel 't opschrift: Veelust, anno 1805 droeg, in volle vlam en daardoor was 't den be woners on andere hulpvaardigen niet mogelijk veel te redden. Was de wind eenigszins sterk geweest, dan zou 't onheil zeker veel grooter af metingen hebben aangenomen. Nu konden de spui ten zich bepalen tot 't brandende gebouw, want rook en vonken gingen recht omhoog, zoo dat de belendende perceelen geen last hadden. De oorzaak van den brand is niet bekend. Huis en inboedel waren verzekerd te Oud- Karspel en 't hooi te Barsingerhorn. Het Hoofdbestuur der groentenvereeniging jNiedorper Kogge" heeft Vrijdagavond bij den heer P. Haringhuizen te Nieuwe Niedorp een vergadering gehouden, ter bespreking van inge komen stukken en staking der markt bij 't station te Noordscharwoude. Onder de ingekomen stukken is er een, betreffende de tot standkoming van een weg Moerbeek—Lutjewinkel. Den uitslag der vergadering kunnen we nog niet mededeelen. Misschien in het volgend nommer. De Maatschappij tot exploitatie van Staal- waterbronnen te Haarlem heeft eene aardige kroningsreclame van de Hollandia bron uitge geven. Het zjjn twee medailles van carton ge slagen, voorstellende de beeltenissen van H.H. M.M. de Koningin en de Koningin Moeder. In goud zoowel als in zilver maken deze een aardig effect, terwijl de geljjkenis der portretten zeer goed is. Natuurlijk dat de achterzijde der medailles de reclame uitmaakt. Daar kan men o. a. lezen „Elk rechtgeaard Nederlander drinke slechts 't Nationale Tafelwater uit de Hollandia bron. Hendrik de Jong. Te Ostende heeft het gerucht geloopen dat de vermoedelijke moordenaar de Jong aangehouden was. Dit nieuws was valsch. Terwijl De Jong te Ostende verbleef, heeft hij de zuster van een der voornaamste personen van de stad ten hu welijk gevraagd. Hij heeft haar zelfs op zijn appartement onthaald op champagne, dien hij eenigen dagen te voren gestolen had. Hij heeft ook een herbergierster ten huwelijk gevraagd. Het schijnt zeker, dat De Jong, na de moorden te Gent gepleegd, te Antwerpen heeft gewoond, vanwaar hij trachte eene vrouw mee te lokken naar het buitenland. Men zegt, dat men de juweelen heeft ontdekt die aan De Jong hebben toebehoord. „U.D." Naar aanleiding der berichten omtrent een aanslag op het leven van H. M. de Koningin, ontvingen wij van verschillende zijden een be vestiging daarvan, o.a. van iemand, die toeval lig op vrij officieele wijze reeds ongeveer 3 we ken geleden het bericht vernam, ook dat niet H. M. de Koningin maar een der Hofdames verwond werd. Van andere zijde evenwel deelt men ons mede, dat het gerucht als zou er een aanslag zijn gepleegd op het leven der Koningin, zijn oorsprong heeft in een aardigheid op de Utrecht- sche kermis, waar een schiettent aanwezig moet zijn geweest waar voorkwam als noviteit eene schijf, die het portret van Hare Majesteit ver toonde, zoodra roos was geschoten. Daar vroeg men elkaar gekscherend: „Hebt gij de Koningin geschoten," en een ander ^Weet gij, dat op de Koningin is geschoten (R. Nlb.) Door F. V. te Woudrichem zijn niet minder dan 19V2 ILL. aardappels gedolven van slechts 7 vijfkoppen poters, in het voorjaar daartoe verbruikt. Pensioenen. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika be talen jaarlijks aan hun civiele en militaire ge pensioneerden f375 millioen. Er zijn er dan ook niet minder dan 989,613, waarvan de meeaten uit den afscheidingsoorlog met het Zui den, die vijf on half jaar duurde. Frankrijk betaalt f85,000,000 aan zijn 763,700 gepen sioneerden. Alleen in het tijdvak 1873—1893 steeg hun getal met 132,000. Engeland keert per jaar 325 millioen gulden uit en Duitschland niettegenstaande zijn groot aantal militaire en civiele ambtenaren slechts 40 millioen. 't Liep zoo'n vaart niet! De drukte, waarop men te Amsterdam in de bakkerij gedurende de feestweek gerekend had, is geducht tegengevallen. Ons onderzoek, zoo schrijft de Bak kers-C t., daaromtrent bracht aan het licht, dat er in de drie eerste dagen be langrijk minder aan brood geconsumeerd is dan in de drie eerste dagen der daaraan voorafgaande week. Waaraan dit vreemde verschijnsel moet worden toegeschreven, is moeielijk te zeggen. Wij voor ons meenen, dat de Pers onwillekeurig door haar berichten over doodkisten, brancards, ziekenver pleegsters, eerste hulp bij ongelukken enz., de Amsterdamsche burgerij een zeer slechten dienst heeft bewezen. Angst en schrik waren hiervan bij de provin cialen zoozeer het gevolg, dat het als een gevaar volle onderneming werd aangemerkt de feesten te Amsterdam te gaan bij wonen Bovendien was het publiek, dat des ondanks toch hiertoe overging, zoo voorzichtig, ten minste niet ongeproviandeerd „die plaats van gebrek en duurte" te gaan bezoeken. De weinige menschen, die door de vele extra- treinen werden aangebracht, waren allen behoor lijk uitgerust met trommels, manden en karbiezen. Ridderorden! Bij gelegenheid der Inhuldiging van Koning Willem III, in 1849, werden in de orde van den Nederl. Leeuw, benoemd tot grootkruis 2, tot commandeur 15, tot ridder 140, te zamen 157; in de Militaire Willemsorde 7, in de orde van de Eikenkroon tot Grootkruis 3, tot ridder met de Ster (later veranderd in Groot-officier) 8, tot commandeur 49, tot ridder 205, te zamen 265, algemeen geheel 429 personen. Nu, op 31 Augustus jl., hadden de volgende benoemingen plaatsOrde van den Nederl. Leeuw: tot grootkruis 4, tot commandeur 21, tot ridder 176, te zamen 201; orde van Oranje-Nassautot grootkruis 5, tot commandeur 18, tot officier 114, tot ridder 271, te zamen 408, algemeen ge heel 609. 8 Neemt men in aanmerking, dat de bevolking van Nederland in de laatste vijftig jaren wel met een derde is vermeerderd, dan is het totaal cijfer betrekkelijk niet zoo groot als in 1849. Men dient echter niet te vergeten, dat ditmaal een zeer groot getal personen de eeremedaille in goud, zilver of brons van de Orde van Oranje-Nassau ontvingen. Schandelijk Te Abbenbroek heeft men Woensdag 4 melk koeien van den landbouwer A. Kooyk de spe nen afgesneden. De politie doet ijverige pogin gen om de daders op te sporen. Het „Hbld." oppert het denkbeeld, dat de feestcommissies der laatste dagen zich niet ont binden, maar in stand blijven om als commis sies voor socialen arbeid op te treden. Op de markt van Dinsdag j. 1. te Purme- rend, werden twee manden peren verkoch t voor den buitengewoon hoogen prijs van zes en dertig guldenDeze peersoort droeg den naam van „Bon Louis". De uitslag der harddraverij, die telken jare te Alkmaar gehouden wordt vanwege de Alk- maarsche Harddraverijvereeniging en thans be stemd was om te prijken op het programma van Alkmaarsch Inhuldigingsfeesten, was als volgt: „Huntres," bruine merrie van Jb. de Mol, 's Hage, bereden door B. W. Schipper le pr. f200 „Moquette," vosmerrie van den stal „Unitas," te Charlois, bereden door M. J. Oppelaar, 2e pr. f 100„Rejected," schimmel ruin, uit den stal „Trio," te Soest, bereden door P. Schönrock 3e pr. f50.—. Overigens namen aan de harddraverij nog deel bruine hengst van den stal „Espérance," te Am sterdam; „Newbold," van J. W. Schuijl, Rotter dam; „Wim," van Jb. de Mol, 's Hage, „Sador," van den stal „Trio," te Soest; „Constantijn," van H. Dalenberg, Alkmaar; „Lucille," van J. W. Schuijl, Rotterdam; Richard van den stal „Espérance," van Amsterdam; „Ideaal," van S. Snoeck, Bergen. Over het vuurwerk, afgestoken op het afge sneden Kanaalvak, geleverd door den heer A. van Gall te Rotterdam, en de ingezetenen aangebo den door de gemeente Alkmaar, laat de „Alk- maarsche Courant" zich als volgt uit: Het was er een prachtige avond voor en onaf zienbaar was de menschenmassa, die zich langs de boorden van het kanaal verzameld had. Het vuurwerk was echter zoo geplaatst, dat degenen, die aan de overzijde eene plaats hadden moeten zoeken en dat waren er niet weinigen de groote stukken juist op hun kant zagen eene verbazende onhandigheid. Verder veroorloofde de leverancier zich de on vergeef! jjke onhebbelijkheid, het tallooze publiek een half uur te laten wach ten, wat voor ons althans eene aanleiding zou zijn, om met dien heer nimmer meer in zee te gaan. Ten slotte was het vuurwerk zelf ééne groote teleurstelling en ware 't beter geheel ach terwege gelaten, dan zulk een menschenmassa daarvoor op de been te brengen en wat het ergste is, p.m. 2 uur tot stilstaan te dwingen. Alle leiding ontbrak blijkbaarde nummers werden zelfs niet in volgorde afgestoken. Men kan ge rust zeggen de heer van Gall heeft hier ter stede voor goed uitgediend. Voor naaimachines kan men het beste zui vere glycerine, dus chemisch zuivere glycerine ge bruiken. Deze maakt geen vetvlekken, verhardt en koekt niet, maar laat de machinedeelen steeds zuiver blank blijven en verzekert daardoor een rustigen en gelijkmatigen gang van de machine, terwijl, wanneer de stof toevallig hiermede in aan raking komt, geen vlekken ontstaan. Opzienbarend. Een opzienbarend geval had Donderdagmiddag omstreeks twaalf uur op den Maliesingel te Utrecht plaats. Daar wandelde, naar men ons mededeelt, omstreeks dien tijd een dame met een vierjarig kind aan den arm. Plotseling kwam van den Tolsteegsingel een rijtuig aandraven, waarin een heer gezeten was. Bij de dame gekomen, hield de koetsier de paarden in, de heer verliet het rijtuig en trachtte de dame, waarschijnlijk zijn vrouw, het kind te ontrukken. Daarin werd hij geholpen door den koetsier, die daarbij tegen de dame de woorden uitte: „Den man behoort het kind." Nadat heer en kind in het rijtuig hadden plaats genomen, reed het pijlsnel weg. De dame scheen erg opgewonden, zij begaf zich echter zon der alarm te maken in tegenovergestelde richting huiswaarts. Dat in korten tjjd een menigte nieuwsgierigen het geval stonden te bepraten, laat zich zeer goed begrijpen. (U. D.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1