Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 39. Zondag 26 Septembar 1898. 7e Jaargang. J. II. KEIZER. DROESEM. Nieuwstijdingen. NIEUWE LAMGDIJ III IIUT Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Züidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 0O ct. UITGEVER: BUREEL: Noordscharwoude. PRIJS DER ADVERTENTIÈN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. IIU dit nummer behoort een bijvoeg-sel. Als droesem, die den wjjn troebel maakt en bij 't inschenken liefst voorzichtig wordt gemeden en achtergelaten, zoo hebben vooroordeel en kortzichtigheid onze nationale feestviering ver ontreinigd. "We hebben er van gelezen misschien ook iets van gezien hoe hier en daar misdadige handen het eigendomsrecht hebben aangetast, woningen of schepen bezoedelende met verf, die de eigenaar er niet op wenschte, en er de rui ten verbrijzelende. Partijleiders zijn uitgejouwd, politieke tegenstanders geërgerd. Was dat Oranjeliefde? Het wilde zoo heeten, maar de liefde viert haar hoogtijd zonder zang van haat. En hier was de haat aan 't woord. Hier dreef de haat tot wat een afschuw is voor ieder die christelijk en menschelijk denkt en gevoelt. Want die zijn tegenstander niet met rede over tuigt, maar met ruw geweld bestrijdt en met smaad zonder liefde bejegent, is op dien oogen- blik geen eerbiedwaardig mensch, geen christen, maareen dwaas. Want, die zich vergrjjpt aan het eigendom van zijn' tegenstander, ook al is het niet uit hebzucht, is op dien oogenblikeen mis dadiger. Was het geestigwat men deed? Geestig is wat den gedupeerde als ondanks zich zei ven doet medelachen om den truc dien men hem gespeeld heeft. Was iets daarvan in deze geweldplegingen Och armedie zelfde „geestigheden" zijn reeds voor twee honderd jaren vertoond! Och wat, de geest dier „geestigen" was zóó armzalig gestoffeerd, dat ze niet eens één pittig tweeregelig volksdeuntje heeft weten te bedenken in zooveel feestdagen! En alle volksnijd heeft zich geuit in een ver ouderd refrein, dat vóór elf jaren ruim de April feesten reeds bedierf. Was het verstandig? Maakt martelaars en ge maakt propaganda voor uwe tegenpartij. Jouwt uwe tegenstanders uit, benauwt ze, jaagt ze en ge versterkt hen. Neen, verstandig was het niet. Zelfs dom! Nog om een andere reden. Waarom steekt ge uwe vlag uit? Toch zeker om te toonen uwe feestvreugde. Waarom roept ge: „leve de Koningin?" Toch zeker om te geven een vrij getuigenis van uwe liefde voor vorstin en vorstenhuis. Wat baat het dan of daar een vlag wappert op het huis van wie niet in vreugde is? Wat baat dan een „Oranje boven" afgedwongen, afge perst aan een republikein Wat beduidt het anders, dan dat er een hui chelaar meer schijnt te wezen? Welk een onedel genoegen door uwe over macht een huichelaar te maken! Was het Vaderlandsliefde? Maar het vaderland heeft belang bij eendracht. Bij waarachtige eendracht, niet bij schijn en spotbeeld daarvan. En al wat partijgeweld is werkt de oendracht tegen, verbittert, kweekt haat en misdaad. Zoo was het dus on-vaderlandlievend. Ten slotte, nog eens, was het Oranjeliefde? Maar ieder die gelooft in den warmen harte- ljjken toon, waarmede op 31 Augustus en 6 September onze jonge Koningin sprak tot haar volk hij beseft dat haar slecht gediend wordt door hen, die 't partij vuur aanblazen en haat koesteren en kweeken tegen burgers van het volk harer liefde. Wat is dit anders dan schen nis van de trouw, die ons bindt aan haren troon De droesem is niet vreemd aan den wijn. ^t Is natuurlijk dat hij er in is. t Is niet vreemd ook, dat er droesem is ge weest in de opgewondenheid van ons volk. Maar we hadden zoo gaarne gewild, dat die droesem niet ware geraakt in den beker onzer feestvreugde. Dat heeft zoo niet mogen zijn. Helaas Maar moge nu tenminste de nasmaak onzer feestviering er niet door bedorven worden Mogen betere gevoelens bedwingen wat er on heiligs medetrilt in onze partijkeuze! Uit eerbied voor onze medeburgers, uit eer bied ook voor ons zelve; en niet minder uit liefde voor ons volk en onzen staat, uit aanhan kelijkheid en trouw aan onze Koningin, zij daar een einde gemaakt aan deze zinnelooze betoo gingen. Dat alle welgezinden daartoe medewerken! F. C. FLEISCHER. Met de rupsenplaag is het op de eilanden Voorne en Putten en IJselmonde al erg gesteld. Als het zoo voortgaat, dan blijft er geen kool over. Andere jaren bleven de roode kooien nog gespaard, doch deze worden nu ook aange tast en zelfs de knolrapen en winterrapen blij ven niet gespaard. Een practisch middel wordt echter beproefd bedekt de kooien van boven des morgens met nat gras en de rupsen verdwijnen. Ieder kan dit gemakkelijk doen, en waarlijk niemand zal zich hierover beklagen. Ook aan de Langedijk heeft men tegenwoor dig de rupsenplaag. Vooral op de met kool be plante akkers, welke onmiddellijk aan den dijk liggen, worden duizenden bij duizenden gedood. Komt men verder het veld in, onder de huizen vandaan, daar doet de plaag zich in veel gerin ger mate gevoelen, hoewel de rupsenkolonies zich over geheele akkers verspreiden. Tallooze kool- planten, met hare nervige bladstelen, welke ge heel van het bladgroen zijn beroofd, leveren een treurig gezicht op. Vele handen zijn dan ook druk in de weer om aan het vernielingswerk paal en perk te stellen. Winkel, 23 September. In de op Vrijdag 16 dezer gehouden vergadering van het Hoofdbe stuur der groentenvereeniging „Niedorper Kogge," waarvan we in ons vorig nommer hebben melding gemaakt, is besloten de markt bij 't staton Noord scharwoude tijdelijk te staken. Het Hoofdbestuur heeft daarvan mededeeling gedaan aan de leden en tevens gemeld dat de markt zal worden her opend, zoodra met eenigen grond aanvoer van beteekenis kan worden verwacht. Van die her opening zal eveneens den leden kennis worden gegeven. Sint Pancras 22 Sept. 1898. Was er tot nu toe alleen gelegenheid om met den eer sten en den laatsten trein aan de halte Sint Pan kras in- en uittestappen, met den a.s. winterdienst zal die gelegenheid veel gunstiger worden. Althans van den Raad van Administratie is het bericht ontvangen, dat met den winterdienst dagelijks 10 treinen zullen stoppen. Gisteren werd in 't lokaal van Greeuw pu bliek aanbesteed het bouwen van eene boeren woning voor den heer P. van der Woude alhier, in de plaats van het onlangs afgebrande perceel. Er waren 16 inschrijvers. Hoogste inschrijver: De Munck te Alkmaar voor f2666. Laagste inschrijver: Cs. Verweel, te Sint Pankras, voor f 1775, aan wien het werk werd gegund. De Paus en Nederland! Wij lezen in het C e n t r u m „dat Z. H. de Paus heeft laten onderzoeken, of er precedenten konden worden gevonden, die veroorloofden de gouden Roos aan een niet-Katholieke Souvereine werd aangeboden. De H. Vader had nl. het voor nemen dit kostbare geschenk aan de jonge Ko- i ningin van Nederland te vereeren, maar de prece denten verzetten zich daartegen. De H. Vader heeft toen een prachtig mozaïk aan H. M. Wilhelmina gezonden met een eigen handig schrijven, om Haar Zijne gelukwenschen bij de troonsbestijging aan te bieden." Uit het leven onzer Koningin! Het „Prinsesje" kon ook wel eens ondeugend zijn, vraag dat maar eens aan hare Engelsche gou vernante, dan zal die u vertellen, hoe ons Prinsesje haar meer dau eens de zakken met kiezelsteentjes heeft gevuld, en des winters met meer dan één sneeuwbal heeft doen kennis maken. Eenmaal had ze 't zoo gortig gemaakt, dat miss Winter het noodig oordeelde handelend op te treden. Voor straf moest Willemientje een kaart van Eu ropa teekenen. Opvallend gedwee toog zij aan den arbeiden toen zij der Engelsche haar werk toonde, had zij, uit een soort van wrekende pla gerij Nederland-alleen tweemaal zoo groot ge- teekend als Engeland-Schotland en Ierland samen, er misschien wel de voor de hand liggende vraag aan toevoegende: „is het zóó goed?" wat natuurlijk voor een Britsche dame was om De Engelsche gouvernante miss Winter heeft Tiaar jong hartje nooit kunnen stelen. We weten, dat de „little Dutch Queen", zooals de Engelschen t.-;ze Koningin noemen, zelf in Engeland is ge weest en aan Koningin Victoria een bezoek heeft gebracht. Bij deze gelegenheid vroeg Haar de prins van Wales: En wat bevalt U nu wel het best in En geland Het allersbest, antwoordde de jongste Oranje spruit zonder blikken of blozen, is mij bevallen, dat de Engelsche dames, die ik hier heb leeren kennen, heelemaal niet geljjken op mjjn gouver nante 1 De Tweede Kamer heeft in haar vergade ring van Dinsdagmiddag mr. J. G. Gleichman met 87 van de 88 stemmen benoemd tot eersten candidaat op de voordracht voor het voorzitter schap, aan II. M. de Koningin aan te bieden. Woensdag had de wapenschouwing op de heide bij Renkum plaats. Zooveel soldaten 16000 als daar bijeen waren, zijn er in ons land niet vaak bijeen. Heden is H. M. naar Clingendaal, bij den Haag. Door allerlei soort sportlieden, dames en heeren, uit alle deelen van ons land, wordt op dit landgoed de hulde van de sport II. M. aangeboden. De sportlieden, die door den aard van hun vak niet daadwerkelijk kunnen optreden dus de zeilers, roeiers, zwemmers, schaatsenrijders, zullen zooveel mogelijk in sportcostuum voor H. M. defileeren. De andere sportlieden zullen hunne sport wer kelijk vertoonen. Voor het troepenvervoer van en naar Renkum werden door het ministerie van Oorlog van de Maatschappij tot Expl. van Staatsspoorwegen 900 waggons gerequireerd. Waar zit Hendrik de Jong? Op last der juistitie is de politie te Haarlem nogmaals aangezegd alles in het werk te stellen, wat de arrestatie kan bevorderen van den voort- vluchtigen Hendrik de Jong. Een vorstelijke daad. De geneeskundige bladen zijn vol warmen dank en hulde voor de edele daad van Koningin Emma, de stichting van het Sanatorium voor longlijders. Het „Medisch Weekblad" bevat een artikel van Dr. C. F. Schreve, die met woorden van groote erkentelijkheid het besluit prijst. De schrijver herinnert daarbij aan hetgeen in het buitenland ten deze reeds tot stand kwam. Daarbij bleef het land van Boerhaave en Don ders, wat betreft de bestrijding der longtubercu- lose door oprichting van volkssanatoria, jammer lijk ten achter. En thans door één daad, een Vorstinne waar dig, is die vrees gelukkig niet bewaarheid en zullen wij, Nederlandsche medici, in staat ge steld worden onze ongelukkige tubercolose-lijders in de zegeningen dier therapie te doen deelen, zegeningen, welke tot dusverre in ons land steeds tot de pia vota moesten blijven behooren èn door het ontbreken van de noodige geldmiddelen èn door de sociale levensomstandigheden, waardoor het aan de meesten der lijders en dat zijn er duizenden onmogelijk was om zelfs aan de noodzakelijkste voorwaarden dezer behandelings methode: frissche, zuivere lucht en doelmatige, krachtige voeding, te voldoen. Door dit Vorstelijk Besluit zullen wij, genees- heeren, thans in staat gesteld zijn onzen patiën ten, zoodra zij door het monster worden aange grepen, die zegeningen deelachtig te doen wor den, en zullen wij met innige vreugde het oogen blik te gemoet zien, waarop zij, bevrijd van dat monster, weer in het bezit van verjongde, frissche levenskracht en levenslust, de groote maatschappij binnentreden, hun familie, hun huisgezin tot ge luk en steun, hun vaderland tot voorspoed en zegen. De rechtbank te 's Hertogenbosch ver wees een persoon naar de rijkswerkinrichting Veenbuizen, die daar geboren, als wees verpleegd en opgevoed en later vrij geregeld gedurende zÜa geheele leven verpleegd werdhij ging er nu voor de negende maal en voor „driejaar tjes" heen. De man was in de wolken zijn geboorteplaats spoedig te zullen wederzisn. De oudste Nederlander. Wij hebben onze opwachting gemaakt bij den jubilaris, wiens naam in ons geheele land, mis schien ook wel daarbuiten, bekend is, omdat hij is de oudste bewoner van Nederland. Er zijn collega's, die beweren, dat hij het niet lang meer zal zijn, dat Boomgaard het niet lang meer zal maken. Wij doen niet mee aan die voorspel ling, al is zij niet zoer gewaagd met betrekking tot iemand, die nu 110 jaar oud is. Maar meu kan niet weten. Wat vast staat is dit, dat papa Boomgaard sinds de laatste vier weken hard achteruitgegaan is. Zooals men weet, waren zijne vermogens om te gaan, te hooren, te zien en ook om te denken in de laatste jaren zeer afgenomen. Toch was hij tot voor korten tijd wel opgewekt. Maar in de laatste vier weken slaapt hij verreweg het grootste gedeelte van den dag, in zijn armstoel of op bed. En als hij niet slaapt is zijn liefste bezigheid eten, wat hem dan ook nog op de been houdt. Een lievelingskost van den ouden man zjjn ge kookte eieren met suiker, van zoetigheid was hjj altijd een groot liefhebber. Ook rookt hij weinig of in 't geheel niet meer. Het is bekend dat hij tot voor korten tjjd nog hartstochtelijk rookte ia den regel liet hij vijf pond tabak tegelijk halen en het is nog maar een maand geleden, dat hij weer zulk eene partij tabak op sloeg. Dat zal ook nu wel uit zijn. Maar heele maal uit Het is nu juist geen mooie wensch, een 110- jarige een lang leven op zijn verjaardag toe te wenschen, wat wij dan ook niet doen. Maar wij hopen, dat Boomgaard den tijd, dat hij er nog zal zijn, voor ziekte moge bewaard blijven. Naar wij vernemen, is een portret van den ouden man aan H. M. de Koningin aangeboden. („N. Gr. Ct.") Te veel zegen. Een echtpaar te Terneuzen, reeds met een tiental kinderen gezegend, werd dezer dagen verrast door de geboorte van een drieling. Direct aan 't goede adres. Men meldt, dat te Oisterwijk van een kan tonrechter een gouden horloge werd ontrold een boer aldaar miste de geldbeurs. Uit een Drentsche plattelandsgemeente. Het tooneel speelt even vóór de opening der Raadsvergadering. De voorzitter: „Wenschen de heeren nog een medaille van het Kroningsfeest?" (Werpt eenige op de tafel.) Algemeen gegrijp en gegrabbel. Een lid: „De aardigheid is van die medailles af, meneer de voorzitter. Er bestaat namaak en ze zijn in den handel." De voorzitter„Ja, maar dit zijn toch de echte".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1