Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 47. Zondag 20 November 1898. 7e Jaargang. J. LI. KEIZER. JALOERSCHHEID. N ieu wstij dingen LANGEDIJKER NIEUWE» COURANT. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoüde en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post ÖO ct. UITGEVER: BUREEL: Woordscliarwoude. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 1—5 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. HU dit nummer behoort een t>U voegsel. Van onze bespreking sluiten we de bijzondere beteekenis uit, die dit woord heeft in den ro man van de liefde en van het huwelijk, maar wat wij uitsluitend op het oog hebben, dat is de houding die wij aannemen, tegenover hetgeen anderen wedervaart. Naar het uiterlijk te oordeelen is die houding correct. Treft een onzer naasten eenig leed, wjj betuigen hem onze deelneming, en in de meeste gevallen is deze ongehuicheld. Valt hem daarentegen iets goeds ten deel, wij bieden hem gelukwenschen aan, ook welgemeend veelal, maar, helaas! niet zelden ook met een bijgedachte, die, werd zij door den gelukkige slechts vermoed, aan onze woorden al hun waarde ontnemen zou. Er is in ons binnenste een klein duiveltje, dat opspringt en voor een oogenblik zijn leeljjk ge laat vertoont; het fluistert ons toe: Waarom moet hem dit buitenkansje overkomen, terwijl ge u den tijd niet meer weet te herinneren, dat u iets dergelijks in den schoot viel? Is hij dan zooveel beter, zooveel bekwamer dan gij Dat is, in zijn meest alledaagsche verschijning, de booze geest der jaloerschheid, die zich van ons meester maakt. Hij is zwartgallig en wan trouwend, en rust niet voor wij aan hem gelijk zijn; hij kan niet velen dat de menschen broe derlijk met elkander omgaan, hoogstens staat hij toe, dat zij er slechts den schijn van aanne men. Zijn kwaadaardige inblazingeu zouden doen gelooven dat hetgeen aan een ander wordt gege ven, eigenlijk aan ons is ontstolen. Twee menschen, oogenschjjnljjk van gelijke verdienste en in dezelfde mate gerechtigd, din gen naar dezelfde betrekking. Beiden doen hun best om de aandacht op zich te vestigen, gebruik makende van elke gelegenheid om hun candida- tuur te doen gelukken. Slechts één kan natuur lijk de bevoorrechte zijn. En als de beslissing is gevallen, ja, dan zou het te veel gevergd zijn van den menscheljjken aard als men wilde dat A zich verheugde dat B boven hem werd ver kozen, doch gene zou toch zonder morren in het voldongen feit kunnen berusten. Niet alzoo, zegt de jaloerschheid. Dat het niet anders is uit gevallen, wordt toegeschreven aan allerlei oorza ken, die de geprikkelde verbeelding maar kan uitdenken. B. heeft ongetwijfeld vriendjes aan het werk gehad, die voor hem gepleit hebben, misschien nog erger dingen dedeD. B. heeft, zon der dat men het wist, dichter bij het vuur ge zeten en daardoor zich beter kunnen warmen. Het gaat nu eenmaal zoo in de wereldeen lood voorspraak brengt iemand verder dan een pond verdienste, en zoo B. geen kruiwagen had ge had, zou hij er stellig niet gekomen zijn. Al^ is nu van dat alles geen woord waar, al zijn het niets dan onderstellingen van een verbitterd gemoed, men kwelt er zichzelven toch mee. Dat is de uitwerking van al die verschil lende duiveltjes, die wij zoo af en toe vergun nen over ons den baas te spelen. Zij maken ons het leven zuur, ontnemen ons den lust om nieuwe pogingen te doen, vervullen ons met een gevoel van wantrouwen dat niet dienen kan om het ons in de samenleving behagelijk te maken. Het ergste is, dat wij die slechten nog niet eens mo gen uitspreken; deden wij het, men zou ons te recht vragen naar bewijzen voor hetgeen wij beweren, en bij gebreke van deze zouden we uitgelachen worden. De jaloerschheid is als een worm, die in het verborgen knaagt; wij moeten daarbij nog zorg dragen, dat de oppervlakte gaaf blijft net als van een stuk hout, dat door witte mieren wordt uitgehold. Jaloerschheid is de moeder van den nijd; zij en haar lief zoontje hebben al heel wat kwaad gebrouwen in de wereld, en zullen voortgaan het te doen, zoolang wij nog dwaas genoeg zjjn het hun aan voedsel niet te laten ontbreken. Wie meenen mocht, dat de harten verstijvende jaloerschheid niet zoo veelvuldig voorkomt dat het noodig is tegen haar dwingelandij te waar schuwen en ons te wapenen, gelieve maar even na te denken. Zij vervult niet slechts menige levensgeschiedenis, zij speelt zelfs een voorname en hoogst verderfeljjke rol in de historie der volken. Zij treedt op onder den naam ijverzucht of naijver, en doet de natiën grijpen naar het zwaard. De eenvoudige waarheid, dat de welvaart van het eene volk aan het andere ten goede komt, dat zjj in onderlinge samenwerking, elkanders belangen het best kunnen behartigen, een waarheid die Goddank niet meer geheel wordt miskend waar wij gemeenschappelijke zaken vaker dan voorheen door congressen zien rege len, zij wordt, waar het stoffelijke voordeelon geldt, nog maar al te zeer uit het oog verloren. Het is niets anders dan naijver, die belet het beschavingswerk in verwijderde deelen der aarde met kracht en met gepaste middelen ter hand te nemenwaren de volken van Europa meer ge neigd, elkander in dien arbeid te steunen, zon der angstvallig te waken voor het behoud van ieders „kring van invloed" de schatten,die overal op en in de aarde verspreid liggen zouden aller deel kun nen worden en men zou niet overal radeloos staan tegenover de veelheid van handen, die bezigheid vragen. En hoeveel oorlogen zjjn niet gevoerd, alleen omdat ijverzucht met zijn oogen de vooruitgang van een ander volk aanzag, daarin vindende een begin van eigen terugzetting. Het ernstig karakter, onder hetwelk de jaloersch heid vaak optreedt, kan niet met te veel kracht worden in het licht gesteld. Laten we vooreerst ons best doen, om de wor steling om den voorrang binnen meer bescheiden grenzen terug te brengen. Wij zjjn veel te veel gehecht aan relatieve waardeom koning te zjjn in het land der blinden zouden we ons desnoods een oog doen uitrukken. Heel het leven wordt haast een soort van wedstrijd, waarin niemand tot rust komt of hjj moet een of ander record geslagen hebben. Minder de blikken richtende op anderen, hebben wjj te zorgen zelf iets te beteekenen, afgescheiden van elke vergelijking een waardevol nummer te wezen in arbeid voor anderen en invloed op anderen, in plichtvervul ling en volharding. Het nummer één zjjn beduidt op zichzelf niet veel. En als er eenige waarheid ligt in onze verze kering van broederljjke gezindheid, dan zul len we tevens gevoelen hoe onverantwoordeljjk dwaas het is, iets anders dan blijdschap te heb ben bij het aanschouwen van het geluk dat an deren ten deel valt, in ons iets te ontwaren dat het leed van anderen opvat als een soort van vergoeding voor eigen leed. Daar zjjn van die dingen die we ons zeiven haast niet durven bekennen, en toch is het waar, dat bjj eene teleurstelling soms gedacht wordtGelukkig ben ik de eenige niet. Zoodra het onkruid van de jj verzucht in ons tuintje zich vertoont, dadelijk aan het wie den! De jaloerschheid bestrjjdd* men in eiken vorm waarin zij zich vertoont. Heer-Hugowaard. Woensdagavond werd bjj den hr. Van Rhjjn alhier eene vergadering gehouden van de afdeeling „Heer-Hugo waard en omstreken" van het Witte Kruis. Slechts een achttal leden was ter vergadering verschenen. Daar voorzitter en vice-voorz. niet aanwezig wa ren, werd de leiding aan den heer D. de Boer opgedragen. Na lezing der notulen, werd de mededeeling gedaan vau de afwjjzonde beschikking door het Gem. Best. op het gedane verzoek om subsidie ter zake van het plaatsen van een-regen water pomp bjj school No. 3. De beschrijvingsbrief, weinig belangrjjks be vattende, gaf geene aanleiding tot discussie. Wel werd door den heer P. Wonder Pz. voorgesteld den afgevaardigden naar de Alg. Verg. op te dragen bet H. B. te verzoeken wat eerder den beschrijvingsbrief te zenden. Vele plattelandsaf- deelingen zouden zich dan kunnen verheugen in eene beter bezochte vergadering, aangezien deze dan met lichte maan zou kunnen worden uitge schreven. Met algem. stemmen wordt hiertoe be sloten. Tevens werd door denzelfde voorgesteld, den afgevaardigde vrjj mandaat te geven, waartoe eveneens werd besloten. Tot afgevaardigden werden gekozen de heeren A. C. G. Post en S. Brogman tot plaatsvervan gers de heeren D. de Boer en P. Wonder Pz. Aan het punt meededeelingen gekomen ver neemt de verg. van het Bestuur, dat de regen bak bjj school No. 3 thans van eene aanvoerbuis wordt voorzien, ter wjj 1 nu binnen enkele dagen de pomp geplaatst zal worden, waarna het publiek vnn deze pomp gebruik zal kunnen maken. Op voorstel van den lieer Brugman zal eene bestrating worden aangelegd, treinde de pomp behoorljjk te kunnen bereikentevens zal de pomp van een kroes worden voorzien, opdat de schooljeugd zich van drinkwater zal kunnen voor zien. Bjj de rondvraag deelt de Bode mede twee le den voor de vereeniging te hebben gewonnen. Met dankzegging sluit de waarnemende Voorz. do vergadering. Voor het herhalings-onderwjjs in deze ge meente hebben zich slechts elf leerlingen aange meld, en weldrie aan school No. 1, en No: 3, vijf aan school No. 2. Door gebrek aan deelne ming wordt nu aan geene der scholen herhalings- Leerplicht, kom, o kom Beroepen naar Heer Hugowaard Ds. L. B. Onnes te IJzendjjke. Onze gemeente, althans Veenhuizen, schjjnt een aantrekkeljjk punt voor veedieven. In den nacht van Woensdag op Donderdag werd uit de weide van den heer Jb. Smit aldaar eene koe gestolen. Na de ontdekking begaf zich de eigenaar onmiddellijk naar de Schager-markt, doch zonder resultaat. In vereeniging met de politie is hij nu onver wijld naar de Leidsche markt gegaan, van welke nasporing nog geene mededeeling kan worden gedaan. Verleden jaar werd bjj zjjn zwager insgeljjks een koe uit de weide ontvreemd. Alle nasporin gen hebben toen tot niets geleid. Beide zwagers zjjn haast buren. Sint Pancras, 18 Nov. .1898. In eene alhier ten Raadhuize gehouden vergadering is met algemeene stemmen herkozen als lid van het bestuur van den polder Westbeverkoog de heer J. Blom te Oudorp. Is gedurende eenige weken de school alhier ontvolkt geweest door het heerschen der maze len, thans zijn nagenoeg alle plaatsen weder be zet. Dat het onderwjjs weder veel nadeel heeft ondervonden, spreekt wel van zelf. Daar zoo'n mazelen-epidemie nog al eens voorkomt, was het misschien, in aanmerking genomen het geringe gevaar dezer ziekte, wel wenscheljjk om, zooals vele geneeskundigen dit wenschen, de ma zelen, met het oog op de school, uit de rjj der be- smetteljjke ziekten te schrappen en kinkhoest daarin op te nemen. Als notabelen der Ned. Herv. Kerk alhier zjjn gekozen de heeren A. Oudes en C. Wielings, de laatste in de plaats van den heer K. Mad- derom, die niet meer in aanmerking wenschte te komen. Bjj de, den 3en November, ten overstaan van den Notaris D. H. Senator, te 's-Gravenhage, gehouden trekking der premiebewijzen, door de Uitgevers van De Bazar ten geschenke aange boden aan de inteekenaressen op dat Mode-Week blad, No. 3748 van den loopenden Jaargang, zjjn de prijzen gevallen op de nummers 26199 en 34844. Elk der winsters, Mej. H. E. van Wouw, Haarlemmerdijk 28, Amsterdam en Mej. C. van Duij venbode, Schiedamschedjjk 141, Rot terdam ontving een Singer-Naaimachine, Vibra- ting-Schuttle, No. 3. (Gewoneinkoopsprjjs f 57.50.) Voor den XLIIIen Jaargang van De Bazar, waar van no. 1 juist is verschenen, hebben de uitge vers een overeenkomst gesloten met eene groote Meubelfabriek, en zullen zjj onder de inteeke naressen op dit Modeweekblad een aantal sier lijke en doelmatige naaitafeltjes verlotende eerste maal zullen de inteekenaressen een premie-bewjjs ontvangen bjj De Bazar no. 8; de trekking zal vermoedelijk plaats hebben in Februari 1899. Iemand te Goes had zooveel muizen in huis, dat ze in een bewoonde kamer met rjjtjes krjjgertje speelden. Toen ging hjj vloeren, mu ren, zolders, kortom alles insmeren met een car- boloplossing. Den volgenden dag legde hjj voor de muizengaten allerlei lekkere beetjes, om te zien, of zijn gasten nog aanwezig waren. Maar zie, geen enkele vertoonde zich; ze waren alle verdwenen. Uit de strafgevangenis te Leeuwarden is ontslagen een gewezen bootmansmaat, die, ruim 25 jaren geleden wegens moord van een ser geant der mariniers aan boord van Zr. Ms. stoom schip 4e klasse „Sommelsdjjk", in de haven van Curasao door de krijgsraad ter zee veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Ongeveer 5 jaren geleden werd deze straf door H. M. de Koningin-Regentes veranderd in 25 ja ren gevangenisstraf. Men schrjjft uit Apeldoorn Met het mooie najaarsweer, dat wjj hier heb ben, zien wjj bjjna eiken dag onze jonge Koningin uitrijden. Voor een dag of drie is daarin echter ver andering gekomen, die de aandacht trekt en druk besproken wordt. Tot dusver reed de Koningin alleen, dat wil zeggen in een rijtuigje bespannen met twee paarden, die zjjzelve mende, terwijl twee koetsiers achterop zaten. Naast de Koningin zat de Ko ningin-Moeder of eene hofdame. Sedert een paar dagen is dit echter veranderd. Het Koninklijk rjjtuig wordt nu steeds vooraf gegaan door een gesloten rjjtuig en door twee voorrijders, terwjjl vlak naast het portier, in de onmidelljjke nabijheid der Koningin, een heer te paard rijdt. Dit voor ons geheel vreemde schouwspel de Koningin is van jongst gewend geweest zich hier zoo ongedwongen en vrjj mogeljjk te bewe gen heeft aanleiding gegeven tot allerlei ge ruchten, waarvan wel een het hardnekkigst aan houdt, dat hier in de buurt zwervende is aan getroffen een Italiaan, die opgepakt en naar Arnhem is gezonden. Ik deel u dit mede, uitsluitend omdat derge lijke geruchten, als ze verzwegen worden, ge woonlijk in korten tijd vervaarlijk zwellen en dan over enkele weken openbaar worden als zeer zorgwekkende berichten. Daarvan mag geen sprake zjjner is hier hoegenaamd niets ge beurd maar voor het feit dat H. M. de Koningin thans niet meer zonder gevolg rijdt, wordt door ieder op zjjn eigen houtje eene verklaring gezocht. De Koningin ziet er overigens patent uit en is, zooals zjj altijd was, de innemendheid in persoon. v_ Een kunststukje. Iemand nam aan om op een 20-tal vragen steeds zulk een antwoord te geven, dat men elk woord van achteren naar voren kon lezen, zon der verandering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1898 | | pagina 1