Groentenvervoer. Een verslaggever te Parijs heeft na kerst nacht een onderzoek ingesteld bij de verschillende handelaars in delicatessen en comestibles te Pa rijs. Hij kwam tot do volgende verhoudingen. Parijs heeft in twee dagen opgegeten een worst van 50 K.M. lengte, dat is honderd zes-en-zestig maal de hoogte van den Eiffeltoren. Er zijn honderd vijftig duizend dozijn oesters opgegeten. Zelfs bij benadering is niet op to geven hoeveel K.G. ganzenleverpastei, ganzen en kapoenen zijn naar binnen gewerkt. Wat den wijn, de koffie en do likeuren aangaat, de wijnhandelaars wensch- ten geen mededeelingen te doen. Alleen weet men, dat het gebrek aan water zich te Parijs duchtig heeft doen voelen, zoodat de wjjnleve- ranciers drukke dagen moeten gehad hebben. De vlucht van Zola. De Temps is in staat een uitvoerig verhaal te doen, ter aanvulling en verbetering van het bericht van den Parijschen correspondent van de Times over de vlucht van Zola. Zola begaf zich in den morgen van 17 Juni eerst per rijtuig naar zijn vriend Charpentier, den uitgever, wonende nabij den „Are de Tri- omphe." Daarna begaf hij zich in een rijtuig naar Versailles. Na afloop van 't proces reed Zola met Labori weder naar het huis van Charpentier terug. Er was reeds besloten, dat Zola door de vlucht een beteekening van 't vonnis zou onmogeljjk maken. Zola had de voorkeur aan de gevangenis gege ven, waar hij rustig zou kunnen werken. Doch zijn vrienden waren voorstanders van de vlucht. Mevrouw Zola was zeer ontsteld, toen haar werd medegedeeld, dat zij voor langen tijd van haar man zou worden gescheiden en toen zij inder haast tehuis eenige noodzakelijke toilet- en reis- benoodigdheden zou halen kwam zij door de ge jaagdheid terug met slechts een nachthemd en een kom. Zola dineerde, stak veel geld bij zich, om geen moeite te heben met bankiers, en ging met zijn eebtgenoote per rijtuig naar het „gare du Nord" en nam een kaart naar Londen. Mevr. Zola keerde terug, vertrok naar Medan en wist, door eiken dag uit Parijs de post voor Zola te laten halen, politie en reporters te verschalken. Een duidelijke wenk. De onlangs overleden zanger Alvary werd op zijn laatste rondreis door Amerika van stad tot stad gevolgd door een jeugdige Amerikaansche, die hem vurige minnebrieven schreef, ondertee kend door den naam van een zeer achtenswaar dig geslacht. Alvary was ten einde raad en be sloot zijn romaneske vereerster een kleine te- rechtwijziging te geven. Hij verzocht ze na me- lijk te 12 uur in den middag op een der druk ste deelen van den Broadway te komen. Alvary zelf verscheen er klokslag 12 uur, doch tot ont zetting van de schoone niet alleen maar met zijn jongste kind, dat hij in een kinderwagen voor zich uitduwde PREDIKBEURTEN. NED. HERV. GEM. OUD-KARSPEL. Zondag 1 Jan. v.m. 9.30, ds. Stramrood. NED. HERV. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 1 Jan. v.m. 9,30 ds. Habbema. Bevestiging van kerkeraadsleden. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 1 Jan. v.m. 9 uur, n.m. 2 uur. ds. Woensdag 4 Jan. 's avonds 6.30 ds. Boeijenga. NED. HERV. GEM. ZUIÜSCHARWOUDE. Zondag 1 Jan. v.m. 9.30 ds. Melchers. NED. HERV. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 1 Jan. v.m. geen dinnstn.m. 2 u. ds. Gemser. GEREFORMEERDE KERK. (Z u i d e r k e r k.) Zondag 1 Jan. v.m. 9,30 ds. Bakker, n.m. 2,30. Afscheid. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 1 Jan. vm. 9.30 nm. 2.30 Doe. v. Ling en. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 1 Jan. geen dienet. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE HEER HUGOWAARD. Zondag 1 Jan. v.m. 9.30 ds. Gemser van Broek op Langedijk. Oudejaarsavond in alle kerken dienst. M ar ktberictLten. ALKMAAR, 30 Dec. 1898. Aangevoerd4 stapel Kaas, wegende 2046 Kg. Kleine i 27,— Commissie a f 0,— Middelbare f 0.— ALKMAAR, 31 Dec. 1898. Aangevoerd3 Paard 140— a 170 3 Koeien f 70 a 130; 29 Nuchtere kalveren f 8.00 a f 20. Vette Kalveren t a f per kilo f0.a0. 71 Schapen f8,00 a f 18, 0 Lammeren f 0, 90 Vette varkens per kilo f0,32 a f0,35; 50 Magere varkens f 12.a t 15.250 Biggen f 5.50 a f 8.—5 Bokken f 3.— a f 5.— 0 kleine id. f 0.a i 0.—Boter per halve K.G. f 0.50 a f 0.55. Aardappelen fl.25 a f2.25; bieten f2.at 0.— uien f 1.25 a t 0.- Bloemkool, f 0,— a f 0,— per 112; wortelen per 100 bos 10,70 roode kool f3,— f 6,— savooische t3.— f6,— Koolrapen f 0,50 Meirapen 10.— per 100 bos. Peren f0,— a fO— Appelen f0,— a fO.Pruimen f0.a f0,per mar.dje. Witte kool f0,— Kippen f 0.40 a f 1.00; eenden 0.70 a f 1,25 konijnen f 0.10 a fl.25; kippeneieren f4.50 a f5.- eendeneieren f0.— a 0.— kuikens f 0.30 a f 1.20 8CHAGEN, den 29 Dec. 1898. 5 Paarden1| 125 140 Veulens 50 4,50 0 - 105 0|50 i f o,— 1 Stier 3 Geldekoeien (magere) 27 Idem (vette) 7 Kalf koeien Vaarzen Graskalveren. 20 Nuchtere Kalveren Rammen Schapen (magere) 100 Idem (vette) 630 Overhouders Lammeren Bokken en Geiten 22 Varkens (magere). 32 Vette varkens pkilogr. 70 Biggen Konijnen Kippen Eenden Duiven 1100 Kipeieren (per 100) Eendeieren 1200 Boter (Kilogram) 450 Kaas Bjj geringen aanvoer van magere geldekoeien en kalf koeien, bleven de prijzen stationnair. In vette koeien was een redelijk vluggen handel: le qualiteit gold 28 ets. per halven kilogram. Vette schapen en overhouders gingen tegen betere prijzen vlug van de hand. Vette varkens waren iets grager. Groentemarkt. BROEK OP LANGEDIJK. Van 24 tot 30 Dcc. 24 Dec. Wortelen, bos, f0, per 100 bos. Aardappelen, 0 mnd., 10,a f 0,per 11U2 kilo. Bosuien (halve bossen) fO,— a fO,—Bloemkool, 4100 st., 13,50 a f 5,le soort, f0,50 a f3,2e s. (per 112 st.) 27 Dec. Wortelen,bos, f0,a f0,- per 100 bos. Aardappelen, mnd., fO,a fO,per 17'/2 kilo. Bosuien (halve bossen) f0,a 0,—. Bloemkool, 1500 st., f 4,50 a 1 7,le soort, f 0,a f 0,2e s. (per 112 st.) 28 Dec. Wortelen,bos, f 0,a f 0, per 100 bos. Aardappelen, mnd., f0,a f0,per H'/ï kilo. Bos uien (halve bossen) f 0,— a f0,Bloemkool, 1400 st., f4,50 a f 8,25 le soort, f 1,10 a f0,2e s. (per 112 st.) 29 Dec. Wortelen,bos, f0,a f0, per 100 bos. Aardappelen, 0 mnd., f0,a fO,— per 17'/2 kilo. Bos uienfO,afO, (halve bossen). Bloemkool 1200 st. f 2,50 a f 6,50 le soort, f 1,afO,2e s. (per 112 st.) 30 Dec. Wortelen,bos, f0,a f0, per 100 bos. Aardappelen, mnd., f0,a f0,per 17 Y2 kilo. Bloemkool 300 st. f7,50 a f 8,50 le soort, fO,— a f0,2e e. (per 112 st.) De prijs der Roode kool is p. 112 st., 1 4,a 7,50. Geele f 4.a f 6.Witte kool f 4,a f 8,Uien f 1,75 a t 2,per baal, (50 kilo.) Bieten, f 14,- a f 20,p. 1000. Koolrapen f2,a f3,per 104 st. Wortelen f2,a f2,50 per 1000 st. Het aantal bloemkoolen deze week aangevoerd bedraagt te zamen 8500 stuks. De handel in groenten was iets beter dan de vorige weken. Het aantal wagons groenten verzonden van het station Noordscharwoude met bestemming naar het buitenland, bedroeg deze week 45. Van 24 Dec. tot en met 30 Dec. zijn van het station HEER-HUGOWAARD verzonden 40 wagons groenten met bestemming naar het buitenland. Advertentiën. Veel Heil en Zegen van Begunstigers en Vrienden bij de intrede van 1899. H. de Vries en Echtgenoote. Zuidscharwoude, Januari 1899. Aan Begunstigers, Vrienden en Bekenden wenschen ondergeteekenden een voordeelig nieuw jaar. S. Zeeman en Echtgenoote. Zuidscharwoude, Januari 1899. Een gelukkig Nieuwjaar wenscht ondergetee- kende aan zijne geachte begunstigers bij de in trede van 1899. C. Hinke en Echtgenoote. Zuidscharwoude, 1 Januari '99. Bij de intrede van 1899 wenschen wij onze Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuw jaar toe. W. Koopman en Echtgenoote. Café „De Tijd" bij het station Noordscharwoude. Aan Burgers, Vrienden en Begunstigers zij een zegenrjjk jaar toegewenscht door Jb. van Essen en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. p.f. T. J. Lutterot en Echtgenoote. Zqidscharwoude,! Januari 1899. Veel Geluk en Voorspoed aan Begunstigers n Vrienden bij de intrede van het jaar '99. R. Luijting en Echtgenoote. Zuidscharwoude, 1 Januari '99. p. f. D. Stam en Echtgenoote. Noordscharwoude, Januari 1899. Harteljjke gelukwensch bij de intrede van 899 aan onze geachte Begunstigers en Vrienden. A. Groot en Echtgenoote. Noordscharwoude, Januari 1899. Met deze brengen wij onzen Begunstigers en Vrienden onze beste wenschen bij de intrede van den nieuwen jaarkring. R. Harreveld en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. Bij den aanvang van den nieuwen jaarkring wensch ik mijne geachte begunstigers, vrienden en medeburgers, een in alle opzichten gelukkig jaar toe. Wed. G. v. d. Molen—Veldt. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. Wed. C. Duin. p. f. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. Met dank voor 't genotene in het afgeloopen jaar brengen wij onzen geachten begunstigers en vrienden onzen hartelijken gelukwensch bij den aanvang van 1899. A. Tates en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. Hartelijke gelukwensch aan al mijne mede burgers, begunstigers én vrienden. M. Boeking. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. Veel heil en zegen in het nieuwejaar zij u toe gewenscht door P. Dirkmaat, Gem. veldwachter, en Echtgenoote. Broek op Langedijk, 1 Jan. '99. Aan al onze vrienden, begunstigers en be kenden wenschen wij een rijk gezegend jaar. P. Otto en Echtgenoote. Broek op Langedijk, 1 Jan. '99. Nieuwjaarsgroet aan onze geachte Begunstigers en Vrienden IJ. Bood en Echtgenoote. Zuidscharwoude, 1 Jan. '99. Hartelijke Gelukwensch aan Begunstigers en Vrienden J. Borst en Echtgenoote. Oudkarspel, 1 Jan. '99. Met dank voor het genotene in het oudejaar wenschen wij (onzen Begunstigers en veel Geluk en Zegen toe. K. Bruin en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. Aan onze geachte Behunstigers en Vrienden wenschen wij een voorspoedig jaar. Alb. ten Bruggencate en Echtgenoote. Broek op Langedijk 1 Jan. 1899. Welvaart en Tevredenheid wordt aan allen bij den aanvang van het nieuwe jaar toegewenscht door Jn. Ootjers Jnz. Horlogemaker. Noordscharwoude. Bij de intrede van '99 wenschen wij onzen Vrienden in den nieuwen jaarkring alle Heil en Zegen toe. K. S. Oosterhout en Echtgenoote. Bij de intrede van den nieuwen jaarkring wensch ik mijn Vrienden en Kennissen en vroe gere Begunstigers veel Geluk en Zegen toe. G. P. Dekker Koster en Tuinman. Oudorp, 1 Jan. 1899. Onze beste wenschen aan Begunstigers, Vrien den en Bekenden. G. Oudhuis en Echtgenoote. Oudkarspel, Januari 1899. WJ Jongepier Rijksveldwachter, p. f. Noordsoharwoude, Januari 1899. Aan Vrienden, Buren en Begunstigers, veel heil en zegen bij de intrede van het Nieuwjaar. A. Brügemann en Echtgenoote. Noordscharwoude, Januari 1899. Onzen geachten Begunstigers en Medeburgers zij bij deze onze welgemeende wenschen aange boden. S. Schuitemaker en Echtgenoote. Noordscharwoude, Januari 1899. Een gelukkig nieuwjaar aan Begunstigers en Vrienden. Jb. Mosk en Echtgenoote. Oudkarspel, Januari Veel geluk en voorspoed aan allen toege wenscht bij den aanvang van het nieuwjaar. C. Bierman Oudkarspel, Januari 1899. Aan begunstigers en vrienden, zij bij de in trede van 1899 veel geluk en Zegen toegewenscht door Jb. Smit en Echtgenoote. Noordscharwoude, Januari 1899. Dat het onze geachte begunstigers en mede burgers welga in den nieuwen jaarkring is onze welgemeende wensch. H. Bouwens en Echtgenoote. Noordscharwoude, Januari 1899. Bij de intrede van den nieuwen jaarkring on- :e beste wenschen aan Begunstigers en Vrienden. W. Kroon en Echtgenoote, Oudkarspel, 1 Jan. 1899. Begunstigers en vrienden zij een gelukkig nieuw jaar toegewenscht. P. Kistemaker en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. Geluk en voorspoed brenge het nieuwe jaar aan al mijne begunstigers, vrienden en burgers. G. Bakker. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. Bij den aanvang van den nieuwen jaarkring wordt aan onze burgers, vrienden en begunsti gers veel geluk en zegen toegewenscht. Jb. Slotemaker en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. 'I Compliment van den dag*. Joh. Hulshof en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. Bij de intrede van het nieuwe jaar brengen wij allen onzen hartelijken gelukwensch. K. de Jong en Echtgenoote. Noordscharwoude, 1 Jan. '99. Mantelmagazijn, Mient 9. Alkmaar. Gebr. Goedeman. J. H. Keizer en Echtgenoote.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3