Koolrekening, I Geïllustreerd Zondagsblad. IJ anuaril899 Aardappelen ea J. H. KEIZER, Ia I-Séfmê. Prijs 35 cent. Hoofdkaas, BE WIT, Beste Java-Koffle f 0.50 per pi y 3 Me 1.3, 0.40 I firma ff. F. STOEL ea Zot J. BOSSERT Hzn., De Nieuwe Langedijker Courant. HOUTVERKQOPING Dinsdag 17 Januari 1801), De Landbouw-en Handelsvereniging PBEIIM, Eigen geteeld WOEÏELZAAD. A. OÜDES. P. STEEN, Zaadhandel, DE NIEUWE GELD I Naaitafels.' HEDEN wederom verkrijgbaar bij Jb. MOSK, JAC. CHRISPIJN, Hoifotograar, Verdronkcnoord. Alkmaar. fijn bewerkte Portretten Verhuurt en verkoopt Verkoopt en verhuurt WAT? Dekkleeden en Bascules. WIE? ONZE OMGEVING VaLKSTHEE T 0.12 per ons. g Dat zult U wel jokken, Cheviot loeroncostuum 6 Gulden, dan bij H. JANSEN, TUIVER8MAGAZIJN. De Grönneger Kemiek Noorderbank Alkmaar. H.H. ROOKERS! BODE-TABAK SAAI P, en de Specialiteits-Tabak, van 10 cenls Verkoop en Reparatie onder garantie t©®eeeeeee*seee*i DE II0LLANDSCHE EELIE Geluk, zegen en voorspoed aan mijne lezers j en lezeressen. in de Bassewerken en het Schou tenbosch, op Maandag 2 Januari 1899, in het Geldebosch, op Dinsdag 10 Januari 1899, en in het Nieuwe Bosch, op Telkens aanvangende voormiddags 11 uur. Aanwijzing bjj den boschbaas JTon Groot i Wz. te HEER HUGOWAARD. Yotaris Dl liUt. te BROEK OP LANGEDIJK, brengt in herinnering of maakt bekend haar besluit, genomen in gemeenschappelijke verga dering van het BESTUUR met 29 van de smot ste groe n ten h an del aars aan de LANGE DIJK en Omstreken: dat vanaf ALLK koolsoorten en andere groenten uitsluitend per tOO stuks, dus ZOiVliKK liet ge- gebruikelüke toetal. zuilen worden verkocht. BSij stem ming vereenigden 25 hande laars zich niet dit besluit. Belangstellenden in den groen ten han del worden beleefd verzocht van deze ken nisgeving wel notitie te willen nemen en het streven der genoemde Yereeniging te be- verkrijgbaar gesteld voor de lezers van ons blad. Ver schijnt elke week in 8 a 10 pagina s tal van Illustratiën en belang- imkkenden tekst Prys per 3 maanden 87 V, cent», franco per post 45 cent. infer IDe Ondergeteekmde verlangt gere geld te ontvangen het (sceillustreerd Zondagsblad tegen den prijt van SV/, ets. per S maanden, franco per post 45cts. WOONPLAATS: vorderen. De Secretaris A. DIRKMAAT. Vroeg-e bloedrood; Gewoon Langedijker en Echt Friesch zaad. verkrijgbaar bij C. BAK Kz., Broek op Langedijk. D. SWAG-fiÉ Cz., Zuidscharwoude. K. SWAGrER Cz., Noordscharwoude. Aanbevelend, BLAUWE: Puik lekker: f 1,75 per halve H.L. ZEEUWSCHE JAMMEN - 2,25 ROODBONTE, minder lekker-1,50 TevensExtravroeg Bloemkool- zaadecht soort. TE VERKRIJGEN BIJ: Oude Niedorp. waarin de prijzen van alle groote en kleine partijen bij «Ie invoering van het nieuwe stelsel (afschaffing «Ier over tallen en berekening per stuk) zeer nauwkeurig en zoo uitgebreid mogelijk zijn opgenomen, kan men hestellen in den boekhandel van NAAM: De»e niuitratie verheugt rich in «ene toenemende belangstelling. Te verwonderen is dit niet, want ean too uitgezochts keur van fraaie novellen en gravures, gszende humor en onschuldige scherts, eooala die in den familiekring pest, werd nog nimmer voor sulk een HOEN prijs (87% cents per 8 maanden; aan! geboden. w D«» i» dan oak voor de lezers van ons blad een premie bq uitnemendheid. Wie deze Illustratie nog niet bij zijne Courant ontvangt, verzuime niet onderstaand intee- kenbiljet in te vullen en aan ons in te zenden. De prijs is zoo gering dat het voor niemand onzer lezers een beletsel kan zijn zich de ge regelde toezending van deze uit muntende premie te verzekeren. beschikbaar op le hypotheek, tegen billijke voorwaarden te bevragen bij D. WAGENAAR Cz te Broek op Langedijk. a 50 et. «ie 5 ons te OUDKARSPEL. Gunstigst adres voor tegen lage prijzen. Atelier ook 's Zondags geopend. NOORDSCHARWOUDE. UIT DE KRONIEK door W. W1JKER. PRIJS f 1.25. Dit boek bevat zeer aardige beschrijvingen uit vroeger jaren van de gemeenten AnnaPau- lowna, Barsingerhorn, Callantsoog, Dirkshorn, Eenigenburg, Haringbuizen, Heer Hugowaard, Den Helder, Huisduinen, Oudkarspel, Het Koe gras, Kolhorn, Sint Maarten, O.- en N. Niedorp, Sint Pancras, Petten, Schagen, Noord- en Zuid scharwoude, Valkoog, Waard en Groet, Warmen- huizen, Wieringerwaard, Winkel, Zijdewind, De Zijpe. Verkrijgbaar door tusschenkomst van den Boekhandel of direct van den uitgever J. VAN LEVERINK te Schagererdg, na ontvangst van Postwissel. Onder de inteekenaressen op den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargang een AANTAL NAAI TAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 1 12 zijn ingeteekend of alsnog daarop in- teekenen, ontvangen bjj No. 8 kosteloos een genummerd Premiebewijsrecht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige practische Meubeltjes als hoven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenhage, na de verschijning van No. 12; de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. I)E BAZAR is volgons de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 sup plementen, geteekende snijpatronen) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten) (le Uitgave) f 1.25; per post f 1.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan hot Hoofd bureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. A Verder beste soorten THEE, A van f0.16, f0.20 en f 0.25 per ons. .4. GROOT A's., A Noordscharwoude. dat U ergens anders een gfeheel kan koopen voor GROSSIER, St. Annastraat, Alkmaar, alsmede fijne Jaeg-er-Borstr-o li - lien voor f 1.dito Broeken voor ÖO et. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat: Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. - Allerlei. Raadsels enz. Abonne- meuteu worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's B o s c h. is het nijste en grappegste Veiirdraehtenb. in de «irönneger toal met 0 stukken (met en zunder zang). Inhold: DE ÜIJNSTMAN. STROAT- KLANTEN. DE DAPPERE PIOT. ONZE BOAKER. 't STAPHORSTER BOER- DIEN. - DOODVERLEGEN. Prijs f 0.25. Franco per post f0.27. Dit grappige boekje wordt, na ontvangst van 27 cent in postzegels ot per postwissel, franco per post toogezonden door den Uitgever: J. D. DIJK, N. Kijk-in-'t Jatstraat, Groningen. CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inlichtingen vervoege men zich lot «len Agent «Ier hank «lei» ifieer G. Wagenaar J.Gz., BROEK OP LANGEDIJK. Boet uw voor-deel en probeert eens de geurige a 1 O.LT'Vj het kalf pond, «Ie rook- en pruimtabak merk B K A 17*/2 c*- Per V2 pond, het half pond. A. GROOT Nz., NOORDSCHARWOUDE. te ALKMAAR belast ziel» gaarne met 1 liet leveren van MO- 1 TOltSCKIKPUY en liet plaatsen van moforen in hesiaaiHle vaartuigen. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE ÉTALAGE. nkoop hoogste waarde. Bij den ondergeteekende verschijnt I iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. C. van Wermeskerken-Junius 1 (Johanna van Woüde.) „De Hollandsche Lelie" is het eenige Week- blad in Nederland voor Dames uit de hoog ste en beschaafdste kringen; let hierop voor I uwe advertentiën. Prijs per jaargang f4,50 fr. p. p. f5- I'roejfnuiiuiicrs gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. AMSTER Smai Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordseharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4