Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 3. Zondag 15 Januari 1899. 8e Jaargang. J. H. KEIZER. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. N ieu wstij dingen Feuilleton. Paul en Augusta NIEUWE Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Züidscharwoüde en Br. op Langedijk per drie maanden 50 et-, franco p. post GO ct. UITGEVER: BUREEL: Aoordscliarwoude. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Yan 1—5 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Armenzorg. Maandag j.l. werd te Schagen eene vereeni- ging opgericht tot ondersteuning bij ziekte, leni ging der armoede, enz., alles tot indirecte we ring der bedelarij. Een 16tal ingezetenen traden staande de vergadering, waarin tot oprichting der vereeniging werd besloten, als leden toe. Woensdag werd den burgemeester, den oprichter der nieuwe vereeniging, door iemand, die onbe kend wenscht te blijven, f 100 ter hand gesteld als blijk van groote instemming met het schoone doel door de vereeniging beoogt. Heer-Hugowaard. De heer K. Kasper, postbode alhier, is benoemd tot brievenbesteller te Beverwijk. Niet alleen in de plantenwereld vallen hier voorjaarsverschijnselen waar te nemen, ook de dierenwereld levert ze ons. Den 9en dezer toch kon men bij de Gebr. Boekwinkel te Heer Hugowaard reeds een lammetje bij een moederschaap zien rondhuppelen, dat, dank zij het zachte wéér, geen bijzondere verpleging behoeft. Dan liever een nieuwjaarswensch in een nieuwsblad In de Amsterdamsche brievenbussen werden op 1 Januari 180,000 nieuwjaarskaartjes bezorgd, alle voor Amsterdammers bestemd, en van bui ten de stad kwamen er op dien eenen dag nog 250,000 stuks bij Begin daar maar eens aan! De knecht. Uit Hunsingo schrijft men De boerenknechten in deze streken verdienen tegenwoordig, als ze voor de werkzaamheden be rekend zijn, honderd daalders en dat loon berei ken velen al, als zij aan de loting moeten deel nemen. Worden deze knechten ouder, kunnen ze flink ploegen en weten ze de zicht zeer goed te gebruiken als het graan rijp is, dan klimt het loon wel tot f175 en spaarzame jongelieden en die zijn er nog wel brengen daarvan jaar lijks honderd gulden in de spaarbank. De meiden verdienen hoogstens tachtig tot negentig gulden per jaar. Op eene groote boerderij zijn vier knechten en twee meiden. De oudste, en meteen de eerste mannelijke dienstbode, heet groote knecht of knecht en het lidwoord blijft steeds voor dezen naam weg. Hierop volgt in rang de middelste, daarop de derde of „de derde vent" en de vierde ot „de vierde vent", ook wel schaapvent genoemd. De laatste naam ontleent zjjn oorsprong hieraan, dat de hoofdbezigheid van dit knechtje is, de schapen in den zomer te melken en in den win ter van voedsel te voorzien. En al heeft nu ook een boer bij zijn eenen knecht zulk een aankome- ling als tweede, toch heet deze „vierde vent" of schaapvent. De groote knecht is de eerste onder allen. Gaan de knechten met den ploeg naar het veld, hij gaat vooraan, verlaten ze de schuur met paard en wa gen, hij is de eerste. Bij den maaltijd zit hij bo venaan en als hij begint, gaan de anderen hem volgen. Legt hij den lepel omgekeerd neder, dan is voor hem het eten dien middag gedaan, maar tegelijk voor alle andere dischgenooten. Bij de vrije of schafturen is hij de eerste, die weder aan den arbeid gaat. Ook is hij de eerste, die des morgens opstaat, om dan de anderen te gaan wekken en op hem rust dus de zware taak de waak of de wacht te houden, want bij den boer weet men van vroeg opstaan, des zomers tus- schen drie en vier, des winters tusschen vijf en zes uur. Om den knecht te hulp te komen, hebben de boeren eene wekkerklok hangen naast het bed van den knecht en als de wekker op een vastgesteld uur afloopt, dan valt een zware steen van eene plank en die steen is met een band aan den arm van dezen knecht bevestigd en de val maakt hem dus wakker. Te Gorichem doet fzich in het gezin van den schoenmaker G. S., een geval van nona (slaapziekte) voor. De patiënte, een meisje van ongeveer 20 jaren, viel Vrijdag bij haar werk in slaap, was den velgenden dag een oogenblik ontwaakt, doch slaapt sedert onafge broken voort. Ook in Den Haag heeft zich een geval van nona of slaapziekte voorgedaan. Op Nieuwjaars morgen kreeg een bewoonster van de Rembrandt- straat, na de gewone nachtrust genoten te heb ben, een onweerstaanbare behoefte om nog wat te gaan liggen. Er werd niets bijzonders in ge zien, haar man zou dan al vast vooruit gaan naar de ouders om te feliciteeren met het nieuwe jaar. Maar de vrouw bleef slapen en de genees heer constateerde een geval van nona. Tot Woens dag duurde de slaap en ging toen zacht eu on gemerkt in den doodsiaap over. Mormonen. Thans zijn er ook Mormonen te Sliedrecht. De heele familie W. v. d. G. aldaar is tot deze secte toegetreden. Vader en zoons hebben op een zandplaat bij de spoorbrug de onderdompe ling ondergaan. Moeder en dochters zijn voor deze ceremonie naar Dordrecht geweest. „D. C.«) De onderwjjzer te Arnhem, die, wegens zijn weigering om deel te nemen aan de kro ningsfeesten, door B. en W. niet werd voorge dragen voor traktementsverhooging, ontvangt thans „schadeloosstelling" van den Bond van (5000) Nederlandsche Onderwijzers. Een snoekje! Door den visscher Spruit, to Loosdrecht, is in den Loenderveenschen polder een snoek gevan gen ter zwaarte van 20 pond. Toen het reus achtige dier in de kaar was gedaan, spuwde het een ander snoekje uit, dat nog anderhalf pond woog. De bevolking van Amsterdam bedroeg ultimo December 1898 512,758 zielen, tegen 503,045 op ultimo December 1897. Een kink in den kabel. Te Hellendoorn zou een 22-jarig jongeling met een 15-jarig meisje trouwen. De daarvoor noodige vergunning was herkregen. Toen het bruidspaar echter met de ouders op het gemeen tehuis kwam en de burgemeester die hen trouwde aan de ouders de gebruikelijke vraag deed, of ze hun toestemming gaven, antwoordde de moe der ontkennend. Ongetrouwd konden bruid en bruidegom weer heengaan. Een onbescheiden aandrang. De Haagsche politie heeft eergisteren van het Paleis in het Noordeinde een Rotterdamsch koopman moeten verwijderen, die met alle ge wold de Koningin wilde spreken. Verdraagzaam Te Vlissingen heeft de Kerkeraad der Evang. Luth. Gem. haar kerkgebouw tijdelijk aan de Chr. Geref. Gem. afgestaan tot het houden van hare godsdienstoefeningen. In aansluiting met ons vorig bericht om trent het nemen van ontslag door den trommel slager, die met de trom de kerkgangers te Hooge- veen kerkwaarts riep, kan worden medegedeeld, dat Zondag de nieuwe titularis, Jb. Leyssenaar, een schoenmaker, gekozen uit 10 sollicitanten, in functie is getreden. De Prov. Dr. Ct. zegt, dat deze zonderlinge oproeping naar het bedehuis al deteert van vóór 1652. Toen toch had men te Hoogeveen geen kerk, maar bevond zich op pl. m. 1 uur afstand, te Echten, een kapel en liet de heer van de heer lijkheid Echten, die van militairen bloede was, des Zondags trommelen, hetgeen op grooten af stand kon worden gehoord, om de menschen op te wekken in die kapel hun godsdienstplichten te vervullen. Na het bouwen van de kerk te Hoo geveen bleef dit trommelen tot op den huidigen dag in zwang. De vermindering van het aantal kiezers we gens andere redenen dan belastingaanslag, blijkens den pas verschenen staat, is in het geheel 19,775 geweest, op 63,226 (in 1897), dus een daling met ruim 30 pCt.een zeer hoog cijfer. De daling vindt men in alle provinciën behalve Limburg, dat nu 1067 kiezers meer telt dan in 1897. In die provincie zijn echter de belasting kiezers met 1585 toegenomen, zoodat de overigen er eveneens zijn verminderd. Het sterkst was de daling in Drente, nl. 10 pCt., en in Zeeland 9 pCt. ZonderUnge kostwinning! Dr. P. de Jager, te Ternaard, die een beroep deed op den liefdadigheidszin zijner landgenoo- ten ten bate van arme visschers te Wierum en Moddergat, ontving uit Amsterdam volgend schrjjven „Wij veroorloven ons de vrijheid UEd. te melden, dat wij agenten zijn van alle mogelijke zaken op philantrophisch gebied en daardoor ook in staat zijn UEd. de behulpzame hand te bie den tot het verkaijgen van gelden voor het door u beoogde doelwij behoeven slechts een vol macht en laten dan eene inteekenlijst drukken, die wij u overzenden, om door den heer burge meester te laten stempelen en berekenen 10 pet. plus reis-, verblijf- en andere onkosten of 20 pet. waaronder dan alle onkosten begrepen zjjn, zoodat bij een ontvangst van bijv. f100, f 80 wordt afgedragen ontvangen wij niets dan brengen wij ook niets in rekening, van welken aard ook, zoodat u nooit risico beloopt. „Philantropie bien ordonnée commence par soi-même", 't geen ongeveer zeggen wil, dat men verstandig doet, bij het inroepen van de publieke liefdadigheid voor anderen, voor zich zelf den room van de melk te nemen. Ik heb dit voegt dr. de Jager in de „Leeuw. Ct." aan dit schrijven toe dit ook wel in toepas sing zien brengen, maar wist tot nu toe niet, dat het tot een bedrijfsvak gemaakt was. Zorgt voor uw kippen! In dezen tijd van 't jaar nog meer dan anders is het zeer aan te bevelen, om de rennen en hekken der kippen te voorzien van een laag turf molm Deze grond bedekking is warm en wegens zijn groot opslorpend vermogen ook droog, twee noodige dingen bjj de kippen. Bovendien levert ze tezamen met de uitwerpselen een goeden mest. Om het optreden van ongedierte tegen te gaan, bestrooit men het turfmolm met een flink ver dunde oplossing van carbolzuur. Een moordaanslag? Onder dit opschrift deelt het „Handelsblad" mede, dat men onlangs den tooneelspeler, den heer Louis Bouwmeester bij eene voorstelling op het Leidsche plein het leven heeft willen bene men, door in een diep wijnglas, waaruit hij op het tooneel moest drinken, spelden te doen. Gelukkig ontdekte hij de euveldaad nog in tijds. Van den dader geen spoor. De zaak is in handen der politie. Oorspronkelijke novelle. 19.) Misschien zal zij u den eenen of anderen dag wel eens schrjjven en u op de hoogte helpen van haren toestand. En nu iets over mjj zelf. Sedert het voorgevallene met Mathilda heeft het kantoor in deze stad voor mij alle aantrekkelijkheid verloren, en denk ik er sterk over u te volgen. Ik ben reeds aan het sparen voor de reiskosten en verzoek u mjj te melden, welke vooruitzichten er voor een jong mensch als ik aan de andere zjj der zee bestaan. Gaarne vind ik er eene ambulante be trekking, want het kantoorleven bevalt mjj, om u de waarheid te melden, maar zoo matigdat immer en altjjd zittend leven is in ljjnrechten strjjd met mjjn karakter en het is mjjne overtuiging, dat ik veel beter pas in eene betrekking, waaraan rei zen vei bonden is. Zoo altjjd op eene plaats vind ik vervelend. Ik geloof niet er tegen op te zullen zien, in de Vereenigde Staten dienst te nemen bjj de armee, mjj dunkt, het soldaten leven zou voor mjj juist een baantje zijn, vooral nu ik door mjjne tegenspoeden in zulk eene gedrukte stemming verkeer. Strjjden, mar- cheeren,dagelijks van garnizoen veranderen, te midden van bosschen en Indianen leven, ik moet u eerljjk bekennen, dat zulk eene carriere voor mij hare bekoorlijkheden bezit en zoo ten uwent daartoe de gelegenheid bestaat, waaraan ik in het geheel niet twjj fel, kom ik over en word soldaat. Het soldatenleven toch is rjjk aan afwis seling en avonturen en mjjn karakter heeft altjjd naar zoo iets overgeheld. Daarbij komt nog, dat men in de gelegenheid is vooruit te komen en als men oppast en zjjn best doet, op te klimmen tot de hoogste rangen. Wees derhalve zoo vriendelijk, omtrent het militaire leven in Amerika u eens voor mij te informeeren en schrjjf mjj dan zoo spoedig mogeljjk. Gaarne zal ik van uwen eigen toestand en dien uwer moeder eenige bijzonderhe den vernemen en hoop dat gjj betere be richten hebt over te zenden, dan ik helaas heb kunnen doen. Nieuws van vrienden of kennissen heb ik niet te vermelden, eerstens herinner ik er mij weinig van en ten tweede ben ik, gul uit geschreven, in geene gelukkige stem ming daarvoor. Heb ten slotte mijne hartelijke groete, doe uwe moeder mijn compliment en ge loof mjj altjjd te zjjn Uw toegenegen vriend, Paul. Wij willen den brief op zjjnen weg naar Amerika volgen om getuige te zjjn van den indruk, dien de letteren op Beers maakten. De goede lezer vergezelle ons daartoe naar New-York, waar wjj hem in een net bovenhuis in Broad-street aan de familie Beers voorstellen, welke in de gezellige ka mer juist bezig is het nieuws uit Holland te bespreken. Beers had zjjne moeder den brief voorgelezen en op beiden had de in houd een alles behalve prettigen indruk ge maakt. «Die arme jonge klaagde de oude vrouw «hij ondervond waarljjk wel vroeg de tegenheden des levens." «Ik wou wel dat ik wist, hoeof'teigen- Ijjk met Gusta gesteld is," bracht haar zoon in het midden. «Nu, die betert immers alweer, zjj is jong en in de kracht van haar leven, maak u daarover dus maar niet ongerustik voor mjj heb zwaarder hoofd over Pau!soldaat worden, kijk, dat vind ik het naarste waar iemand toe komen kan, gjj moet het hem bepaald afraden." «En dan, moeder?" «En dan? Als hjj volstrekt over wil ko men, zie dan het een of ander voor hem te vinden, dat beter is. Zou meneer van Hessen niets voor hem weten?" «Misschien wel, hjj is aan de sporen ge plaatst en kan wellicht in zjjne betrekking iets voor Paul doen." «Och ja, doe daar uw best eens voor, want soldaat en dan bjj Indianen, dat ljjkt mij verschrikkeljjk toe." «Wel waarom moeder? Ik voor mjj ge loof, dat Paul daarvoor juist geschikt is hij is iemand die nog al van verandering, houdt en van afwisseling en daaraan is bjj de armee geen gebrek." «Afwisseling, dat wil ik niet tegenspre ken, maar dat vechten en doodschieten, o foei I voor geen geld zag ik hem het bin nenland intrekken, want dan zou ik den ken hem nooit terug te zien." «Komaan moeder, wat een zwarigheid ieder die soldaat is, wordt niet dood gescho ten." «Dat is wel mogeljjk, maar de kans be staat toch en al wordt hjj niet doodgescho ten, hjj kan verminkt worden en dan is hjj voor zjjn geheele leven ongelukkig. Als je mjj ten minste pleizier wilt doen, zie hem dan dat uit het hoofd te redeneren en zoek iets anders." «Ik beloof u, mjjn best te zullen doen, moedermaar ik vrees, dat het niet veel zal helpen ik ken Paul te goed en weet zoo ten naasten bjj wel, met wien ik te doen heb." De oude vrouw staakte het gesprek en zuchtte eens, haar zoon zette zich weder voor zjjnen ezel en poogde zjjn werk te hervatten, maar het schilderen ging hem ditmaal niet met de gewone vlugheid van de hand, hjj kon zijne denkbeelden niet goed bjjeen houden en tobde over Augusta's toestand, die hjj zich in een duister dag licht voorstelde. Eindeljjk wierp hjj het pa let en penceelen van zich en begon eene wandeling door de kamer, zich bezig hou dende met allerlei onrustige gedachten. Gelukkig voor hem kwam juist de heer van Hessen te huis en gaf aan zjjnen ge- dachtenloop eene andere wending. De heer van Hessen, die reeds een vriend des huizes was geworden, werd met den inhoud des briefs in kennis gesteld enge raadpleegd. Zjjn advies was zeer in strjjd met de ideën der oude vrouw, hjj verklaarde zich geheel voor het soldatenleven en raadde Beers ernstig aan, zjjn vriend in diens plan nen te versterken. Er staat een groote oorlog voor de deur dus verzekerde hjj, de zuideljjken willen zich van de noordeljjken afscheiden en vol gens mjjn bescheiden oordeel zal daaruit een krijg ontstaan, zoo als de wereld in lang niet heeft gezien. Ontegenzeggeljjk zal er in dien oorlog voor uw vriend, als hjj een weinig gelukkig is. avance zijn te ma ken en misschien wel klimt hjj in betrek kei jjk korten tjjd tot de eerste rangen op. De Hollanders waren van oudsher de beste soldaten van de wereld, dapper, ordeljjk onvermoeid, bedaard en geduldig. Dat zijn deugden in den militair, die hem stellig zeker vooruit moeten brengen. Neen, uw vriend heeft eene zeer goede keuze gedaan en mjjn advies is dit, dat gjj hem den voorgenomen stap ten stelligsten moet aanraden. Wat de heer van Hessen zeide, was in vele opzichten waar, want het was in de dagen dat de groote Amerikaansche oorlog uitbrak, die zoovele offers geeischt heeft en welke met bloedige letters staat opgetee- kend in de geschiedenis der wereld. Het was in het begin van dien broederkrjjg, die met bjjna voorbeeldelooze hardnekkig heid is gestreden en een beslissend keer punt is geweest in den toestand van het groote en schoone werelddeel. Over het een en ander. Wanneer wjj over de gedragingen, over

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1