Bedden. Bedden. Oprniming Rjjwielen. Koolrekening, lJaiiuaril899 Aardappelen! WAAR Ill P. BE WIT, BERICHT! Ügta geteeld WOEÏIllMS. De Landbouw- on Handolsvereeniging P. STEEN, Zaadhandel, Noorderbank Alkmaar. G. Wagenaar J.Gz., H.H. ROOKERS BOOK-TABAK BAAI P, en de Specialiteils-Tabak, van 10 cents Jb. KOK Pz., NAAIMACHINES. LOTEEOJ ZOIBIB HUTU. J. EI. Keizer. Verhuurt en verkoopt Verkoopt en verhuurt WAT? Dekkleeden en Bascules. WIE? Naaitafels. ALLES te zomen voor f36,00 1 Veeren Bed 1 Peluw 2 Kussens 1 paar Stroomatrassen 1 "Wollen Deken lWatten Deken 1 BED, 1PEÜL, 2 KUSSENS, fljiSlö SOU C. W. BöTTGER. STIKKEL. BOF 1 13, ALKMAAR. ONZE OMGEVING. JAC. GBBISFIJI, Hcffotograaf, Verdrookenoord. Alkmaar. fijn bewerkte Portretten tegen lage prijzen. Atelier ook 's Zondags geopend. TUIVERSMAGAZUN. DE NIEUWE Prijs 35 cent. Vroeg-e bloedrood; Gewoon Langedijker en Echt Friescb zaad. verkrijgbaar bij s C. BAK Kz., Broek op Langedijk. D. SWAGrER Cz., Zuidscharwoude. K. SWAGrER Cz., Noordscharwoude. Aanbevelend, A. OUDES. te BROEK OP LANGEDIJK, brengt in herinnering of maakt bekend haar besluit, genomen in gemeenschappelijke verga dering van het BESTUUR met 29 van de groot ste g roe n ten h an d el aar s aan de LANGE DIJK en Omstreken: dat vanaf ALLE koolsoorten en andere groenten uitsluitend per 1ÖO stuks, «lus ZOIDEK liet ge- gebruikelijke toetal. xullen worden verkocht. Blij stem ming vereenigden 25 hande laars zich met dit besluit. Belangstellenden in dengroentenhan- del worden beleefd verzocht van deze ken nisgeving wel notitie te willen nemen en het streven der genoemde Yereeniging te be vorderen. De Secretaris A. DIRKMAAT. BLAUWE: Puik lekker: f 1,75 per halve H.L. ZEEUWSGHE JAMMEN -2,25 ROODBONTE, minder lekker-1,50 Tevens Extravroeg Bloemkool zaad, echt soort. TE VERKRIJGEN BIJ: Oude Niedorp. Cr edicten, Deposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken Voor inlichtingen vervoege men zich tot den Agent der bank den Ileêr BROEK OP LANGEDIJK. Boet uw voordeel en probeert eens de geurige a f0.17V2 het half pond, de rook- en pruinilaha" merk B K 17' 2 ct. per '/2 pond, het half pond. A. GROOT Nz., NOORDSCHARWOUDE. vindt men de ruimste Sortee ring STALEN voor Heeren en Dame s-C o s t n n m s te Oudkarspel. In 2000 verschillende soorten voorradig. Ueerenstof vanaf 85 ct.per el en Damsstof vanaf 25 ct. per el, waaronder 150 stalen in zwarte stoffen. Tevens verkrijgbaar: Voor hen, die hunne loten in leveren, zijn de prijzen bij on- dergeteekende beschikbaar. NOORDSCHARWOUDE. fMST- Onder de inteekenaressen op den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargang een AANTAL NAAI TAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 1—12 zijn ingeteekend of alsnog daarop in- teekenen, ontvangen bij No. 8 kosteloos een genummerd Premiebewijs, recht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige practische Meubeltjes als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenbage, na de verschijning van No. 12; de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgens de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 sup plementen, geteekende snijpatronen) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten) (le Uitgave) f 1.25 per post f 1.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofd bureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100—102, Den Haag. Stellen veeren bedden van ƒ50,ƒ60,70,enz. KAPOK BEDDEN in alle prijzen, alles in voorraad, en te bezichtigren. Aanbevelend, Opruiming nieuwe RIJWIELEN met 25% korting van eenige beste merken, zoolang de voorraad strekt, alle met een jaar garantie. 1 ste Klasse BURGERS, van f 180 voor f 135.— Dames CRESCENTS, van f 150 voor f 112.50 zoowel heeren als dames. Dames YANKEE, -160 -120. 2 de Klasse BURGERS, van f 150 voor f 112.50 Heeren YANKEE, -160 -120.— ZWALUW, NIJMEGEN, - 130 - 100.— Dames ATALANTA, -125 -100.— THEFREDERIK, - 125 - 96.— DELEWARE, - 85 - 65.— WILHELMINA, dames, - 225 -170.— CRESCENTS-TANDEM voor heer en dame, 1 ste klasse, f 200.— IVogr enkele grebrnikte, in gfoeden staat, voor weinig-. UEd. Dw. Dienaar, UIT DE KRONIEK door W. WIJKER. PRIJS f 1.25. Dit boek bevat zeer aardige beschrijvingen uit vroeger jaren van de gemeenten AnnaPau- lowna, Barsingerhorn, Callantsoog, Dirkshorn, Eenigenburg, Haringhuizen, Heer Ilugowaard, Den Helder, Huisduinen, Oudkarspel, Het Koe gras, Kolhorn, Sint Maarten, O.- en N. Niedorp, j Sint Pancras, Petten, Schagen, Noord- en Zuid scharwoude, Valkoog, Waard en Groet, Warmen- huizen, Wieringerwaard, Winkel, Zijdewind, De Zijpe. Verkrijgbaar door tusschenkomst van den Boekhandel of direct van den uitgever J. VAN LEVERINK te Schagerbrug, na ontvangst van Postwissel. Gunstigst adres voor Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Uosch. Ter perse, om binnen enkele «lagen te verschijnen: bewerkt door J. VROEGOP Jz., waarin «le prijzen van alle groote en kleine partijen bij «le invoering van het nieuwe stelsel (afschaffing «Ier over- fallen en berekening per stuk) «eer nauwkeurig en *00 nitg.e breid mogelijk zijn opgenomen. het geluk of ongeluk onzer medemenschen oordeelen of wel over hun doen en laten het onze zeggen, doen wij dat dik wijls zon der behoorlijk ingelicht te zijn ot op de hoogte te wezen van de oorzaken, die hen er toe leidden. Gaat er soms iemand den verkeerden weg op zjen we een onzer medeburgers eenen in onze oogen dwazen stap doen, maar al te dikwerf breken wij den stat over zijne daden, zonder ons de moeite te geven, eenig onderzoek te doen naar de motieven die er hem of haar toe brachten, om dus en niet anders te ban delen. Oordeelen en veroordeelen, 't schijnt den mensch wel aangeboren en eene niet geringe kunst is het, zoo iets dan eerst te doen, als men omtrent alle gegevens is in gelicht. Het huwelijk van Van Dongeren en Ma thilda was inmiddels voltrokken en verschil lend waren ze geweest, de oordeelvellingen van vrienden en bekenden over Mathilda's handelswijze. De groote hoop had haar ge lijk gegeven, 't was in zijn oog verstandig, een rijken meneer boven een armen drom mel de voorkeur te gevenzq zouden ook zoo gedaan hebben; geld was toch maar alles in de wereld en een rijk huwelijk verre te verkiezen boven eene verbindtenis die den zegen miste, genoegzame middelen te bezitten. Ja, 't was wel mooi, uit liefde te trouwen, maar och 1 als de wittebroodswe ken voorbij waren en de zorgen aan de deur klopten, men zag dat maar al te vaak. nam de liefde de vlucht en diende het be rouw over den gedanen stap zich aan. Anderen braken onbekookt den staf ovei het jonge vrouwtje en noemden haar slecht: zij hadden zoo iets nooit van Mathilda ge dacht en beklaagden Paul, dat hij zoo be drogen was geworden. Het was toch maar lang niet prijzenswaardig in hunne oogen, iemands hoofd op hol te maken en dan voor den eersten den besten die meer geld had, zijne liefde prijs te geven. Zij, die een zoo hard oordeel uitspraken, waren voorname lijk ongehuwde dames, die nimmer aanzoek om hare hand hadden gehad en uit eene soort van nijd Mathilda misprezen. Enke len waren er, die dieper doordachten en als hunne meening te kennen gaven, dat er wellicht oorzaken konden bestaan, die Ma thilda er tegen hare bedoeling toe hadden gedreven, het aanzoek van den heer Van Dongeren aan te nemen, omstandigheden toch vormen den mensch en men kan niet altijd zoo als men wil. De stem dier enke len echter ging te loor in het gedruisch der wereld en slechts hier en daar hoorde men iemand die Mathilda voorsprak. Langzamerhand sleet het praatje natuur- qk uit en toen de jongelui hun huwelijks- reisje hadden gemaakt en de gekochte wo ning betrokken hadden, hoorde men wei nig meer over hen spreken, er kwamen an dere nieuwtjes en verdrongen het huwelijk van Mathilda naar den achtergrond. Bij wien echter ook het gebeurde mocht uitslijten, bij de jonge vrouw in geenen deele. Zq kon Paul en zijne liefde niet ver geten en in eenzame uren, als zq alleen op hare kamer zat, welden er dikwqls tranen uit hare oogen en bange zuchten uit haar hart. Dit was vooral het geval, toen zq hoorde dat Paul plan maakte om het vaderland te verlaten en in Amerika fortuin te zoeken. Fortuin, achl zq wist het wel beter, dat de zucht naar rijkdom hem niet naar den vreemde dreef. Zij begreep het maar al te goed, waarom hij heen wenschte te gaan en een innig en diep medelqden vervulde haar hart, als zij er aan dacht, hoe hij wel licht spoedig zou ronddolen onder vreem den, met het treurig knagend heimwee in de ziel naar zqn verloren geluk. Ach 1 zij mocht er niet aan denken, dat hij zonder van haar afscheid te nemen zou heen gaan. om ginds misschien wel 'n vroegen dood te vinden en begraven te worden in een een zaam graf. Het offer dat ze had moeten brengen, helaas! het was groot geweest. O, er zouden verscheidenen zijn, die haar benqden om haren rijkdom en hare groot heid, maar ach! ze wisten het niet, wat al bitter leed haar die giootheid had ge kost en hoe duur zq dien rijkdom had ge kocht. Als Van Dongeren te huis was, trachtte Mathilda opgeruimd en tevreden te schijnen, maar het gelukte haar slechts gedeeltelijk en spoedig genoeg bemerkte haar echtge noot, dat zq zich niet gelukkig gevoelde. Loszinnig van aard, had de heer Van Don geren weinig liefhebberij om. zoo als hij het noemde, tegenover zure gezichten te zitten en zette heel spoedig koers naar zijne ge wone club, waar hq met uitbundige hoera's ontvangen werd en men hem eerst een ke rel noemde, die toonde, dat hij niet onder den pantoffel zat van vrouwlief. Tot laat in den nacht zat hq aan de speeltafel en verwaarloosde zijne vrouw hoe langer zoo meer. Mathilda leed onder dit dubbele verdriet geducht en werd ziekelqk, hetgeen haren echtgenoot eene reden te meer scheen om zqn huis zoo weinig mogelijk te be wonen. Paul hoorde zoo nu en dan, hoe het bq zijnen doodvijand aan huis ging en het was hem een spoorslag te meer, om zijn plan door te zetten, en toen hjj op een goeden dag weder een brief van zijn vriend Beers ontving, waarin deze hem wel den stap af ried, maar zich toch bereid betoonde om hem, zoo hij overkwam met raad en daad te helpen, wachtte hij niet langer en gaf docter van Tinhoven kennis van zijn be sluit. Deze sprak geheel anders dan Paul ge dacht hadinstede toch van hem den stap at te raden, zeide hij er volstrekt geen kwaad in te zien, dat een jongmensch de wereld eens ging bekijken. Het dwalen in den vreemde, het worstelen met de tegenheden des levens, dit vormde volgens hem den mensch en maakte hem tut een nuttig en bruikbaar wezen. »Ga," sprak hij, sbeproef, wat ge kunt worden in het groote land en help u zeiven vooruit; gij weet mqne stelling, dat het meestal alleen van ons zelf af hangt, of we voor- dan wel achteruit zeilen op de levens zee. Eén ding echter zij u op het hart ge drukt, bewandel nimmer slinksche wegen, maar toon, waar ge ook zijt, een rond en eerlijk Hollander te wezen. Voor gij gaat," voegde hij er bq, »komt ge nog wel een avond bij me praten en dan zal ik u een brief medegeven aan een vriend van mij, die bij de Unie als officier van gezondheid in dienst is." Zoo scheidde de oude man van zqnen pupil en deze ging op een Zondag zqne zuster opzoeken, om ook haar zqne plannen mede te deelen. De familie Doever ontving hem met de meeste voorkomendheid. Augusta was bo venmate verblijd, haren broeder te zien en hij sleet een aangenamen dag in het geluk kige huisgezin. Het spreekt wel van zelve, dat zusjelief er vreeselijk tegen opzag, dat Paul zoo ver weg zou gaan. Ook mevrouw Doever huiverde van zulk een plan, maar haar echtgenoot lachte beiden uit en prees Paul om zijne kloekmoedigheid. Als hij nog zoo jong was, zou hij zich geen oogenblik bedenken hetzelfde te doen en het speet hem wel, dat hij zoo weinig van de wereld had gezien. Niet weinig versterkt in zqn voornemen haastte zich Paul den volgenden dag, zijnen patroon kennis te geven van zijn voornemen en alles tot de reis in gereedheid te brengen. Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4