Brieven uit „de Streek," Buitenland. St. Pancras, 20 Jan. Uitslag van de verkooping, deze week gehouden bij den heer Greeuw, alhier. 27Vj snees bouwland aan de westzijde van 't dorp in 't noordeinde, koopsom f2109, koopers: de armvoogden van St. Pancras. IOV2 snees bouwland in den Achtergeest, koopsom f787,50, kooper de heer H. Nol te St. Pancras. snees in den Achtergeest, koopsom f 525, kooper de heer Jb. Groen te St. Pancras. 12 snees in 't Ambacht, koopsom f984, kooper de heer J. Wa genaar te St. Pancras. IIV2 snees in den Ach tergeest, koopsom f 850, kooper de heer C. Kant een te Broek op Langedijk. Donderdag had in de kerk alhier de verhu ring plaats van 't land, in gebruik bij wijlen den heer Jb. Keizer en in eigendom behoorende aan de diaconie der Herv. kerk. Het bleek ook daarbij weder, dat het land al3 bouwland veel meer waarde heeft, dan als weide. De „Brugweid" toch, groot 143 V2 snees, bracht als groen land f300 huur op, terwijl dit stuk land nu als bouwland werd verhuurd voor f 716. Een ander stuk, groot 24 snees, steeg van f40 tot f92,50. De curcus in hout en marmerschilderen, die van wege de Schildersbond in dezen winter te Schagen gegeven wordt loopt ten einde. On der leiding van den heer Gingnagel te Alkmaar worden de lessen door 15 gezellen gevolgd. Het voornemen bestaat de vervaardigde stalen te Zuid- Scharwoude ten toon te stellen. Algemeen is men over de resultaten van de zen eersten cursus zeer tevreden. Aan den heer S. Gazan te Rotterdam is de levering gegund van 50.000 K. G. thomas- phosphaat, ten behoeve der vereeniging te Heer Hugowaard. De aannemingssom bedroeg 2,74 gld. per 100 K. G., terwijl als voorwaarde is ge steld, dat de kunstmest 14% phosphoorzuur moet bevatten, dat geheel in citraat oplosbaar is. Onlangs werd medegedeeld, dat te Delft niet minder dan 34 bekeuringen waren ingesteld wegens ontduiking voor de belasting met betrek king tot haardsteden. Naar men verneemt heeft over het geheele Rijk de opneming van het getal haardsteden voor den fiscus goede gevolgen gehad. Groot is het getal processen-verbaal dat opge maakt is en bjj velen bleek dat opzettelijk werd ontdoken. Zoq. in het volgende geval De ambtenaren begeven zich naar een boerderij. In de verte zien zij den boer op het eri staan. Tot hun verwondering krijgen zij op hun vraag, of de boer thuis is, een ontkennend antwoord. Na eenig heen en weer gepraat zegt een kind van 3 jaar ongeveer: „Vader zit op het bed met de kachel." En zoo was het! In Rotterdam. Een burgerjuf met een omslagdoek om en een „spoormandje" in de hand, had eenige bood schappen gedaan en was weer op weg naar huis. Doch daar ontdekt ze ineens aan de overzijde der straat een ouwe buurvrouw van d'er, met wie ze zoo lang samengewoond heelt. Ook deze krijgt haar vroegere kennis in het oog en bei den komen op elkaar toegeloopen en schudden elkaar hartelijk de hand. „Wel mins ik docht, dat je dood was." „Nei, hoor, goddank nieten hoe gaat het nou met je, en met je kindertjes Die zeilen zeker wel groot geworden zijn, hè „En waar woon je tegenwoordig P" „O, zou Aldus voortkeu velende zijn ze buiten het ge drang gaan staan, dicht tegen de huizen, en heeft de eerste buurvrouw haar mandje met aardappels en kruidenierswaren naast zich neer gezet. Geruimen tijd duurt het gesprek voort, tot eindelijk het afscheid zal plaats hebben. Maar, 0, weedaar is het mandje verdwenen, en met een uitroep van schrik legt de bestolene haar hand op het hart. „Wel, wel! en dat zoo onder je aigen oogen, hoe is 't mogelijk, hoe is 't mogelijk De minsen bennen toch tegen woordig zoo slecht, je kan je aigen buurvrouw niet meer vertrouwen Dat is op mijn gezeid, valt de ander in, jou leelijke doerak, zeg het nog is als je lef heb, dan krabbel ik je de oogen uit je hoofd De eerste, die het blijkbaar niet zoo slecht be doeld had, kijkt versuft op, en vindt het dan maar geraden den aftocht te blazen, omdat ze met de zwartnagelige vingers van haar vroegere^ buurvrouw geen kennis wil maken. Helaaszoo was de oprechtste vriendschap door een onge lukkig toeval in bittere vijandschap veranderd. De oorzaak van den twist, of liever de dief van het mandje boven bedoeld, wordt door de politie opgespoord. Er zijn reeds twee jongens aangehouden, die een dergelijk mandje bij zich hadden. Personeele belasting voor tappers, enz. De minister van financiën heeft ingediend een wetsontwerp, houdende nadere bepalingen omtrent de personeele belasting, dat niet ten doel heeft ingrijpende veranderingen te brengen in de belastingwet, doch alleen strekt tot ver betering van enkele bepalingen, waarvan duide lijk gebleken is, dat zij gewijzigd moeten worden. Onder meer blijkt de Minister overwogen te hebben of er tegemoet te komen ware aan tal van klachten, die de nieuwe wet op de perso neele belasting heeft uitgelokt van de zijde der tappers, koffiehuishouders en soortgelijke belas tingplichtigen, wier aanslagen veelal zijn opge voerd tot bedragen, die, bjj den vroegeren toe stand vergeleken, zeer hoog moeten heeten. Voor wetswijziging met het doel om hunne lokalen lager dan volgens den algemeenen regel te belasten kan de Regeering geen deugdelijk motief aanvoeren. Maar de Minister kwam tol het denkbeeld eener voorziening van tijdelijken aard. Wordt op de aanslagen onder de tegen woordige wet gedurende een niet te kort tjjdvak een gestadig afnemende remissie toegestaan, dan kunnen de toestanden zich geleidelijk aan die wet, juister gezegd aan hare behoorlijke uitvoe ring, aanpassen. Bij het vernieuwen van huur contracten zal daarmede rekening worden ge houden. In dien zin heeft de Minister een voor stel gedaan. Het bedrag der huurwaarde blijft onaangeroerd, doch voorgesteld wordt op den aanslag naar de drie eerste grondslagen een tel kens kleineren aftrek toe te passen, wanneer hij behoudens zekere speling, den aanslag naar de eerste vier grondslagen onder de oude wet over treft. Voorgesteld wordt de wet 1 Januari 1900 in werking te doen treden. Te s' Hertogenbosch hebben, nadat eenige dames aldaar zich het lot aantrokken van de vele fabrieks- en dienstmeisjes, die de avonden op straat plegen door te brengen en reeds aan ongeveer tachtig geheel belangeloos onderwijs geven in de vrouwelijke handwerken thans ook de kloosterzusters aldaar zich voor een gelijk doel beschikbaar gesteld. Dit mag des te meer een verblijdend verschijnsel geacht worden, omdat het getal dergenen, voor wie dit onderwijs eene dringende behoefte is, veel grooter blijkt te zijn dan men aanvankelijk gedacht had. De vele kloosterzusters te 's Hertogenbosch vinden hier dus een ruim arbeidsveld om nuttig te zijn en in de zen een overwegenden invloed ten goede uit te oefenen. Bescherming. Eenige spoorwegconducteurs, door de Staats spoorweg-maatschappij in het belang van den trei nenloop te Emmerik, dus over de Duitsche grens ge detacheerd, hebben verhooging van inkomsten ge vraagd omdat het leven in Duitschland zoo duur is. Tot toelichting van hunne bewering, dat de bescher mende rechten de levensbehoeften duurder maken, hebben zij een vergelijkend staatje van prijzen opgemaakt, dat wij in het „N.bld. v. Ned." aldus vermeld vinden: Waren. Prijzen in Nederland. Prijzen te Emmerik. Wittebrood p. p. 5 cent. p. p. 27 cent. 48 Boter 45 69 Kaas 30-40 ct. 36-45 Gort 10 cent. 12-15 Meel 7 9 »/2 Rijst 71/2„ 12 Groene erwten „kopl3 L. 1472 Bruine boonen 18 „L.lö1^»!^1^. Thee p.50,75,100c. p.f l,32f 1,5Ö Koffie 30—75 ct. 66-81 Zout 4 cent. 6 Zeep 9 IOV2 Peper V2 ons 3 ct. 1/2 ons 5 Spek p. 25 cent. p. 42 Karbonade 30 42 Rundvleesch 30 54 Reuzel 25 42 Rundvet 18 24 Stijfsel 8 16 Petroleum „5L.37V2 5 L. 37 Leverworst p. 24 p. 42 Vleesch worst „„36 72 Ham 48 108 Yarkensvleesch 36 48 Melk L. 8 L. 97j Havermout p. 9 p. 17 De beweerde ontdekking, dat de werklie den in de Haagsche broodfabriek een deel van den nacht versliepen, had plaats in den nacht van den eersten op den tweeden Kerstdag. Het waren niet 30 zooals het „Vad." nader be richt, doch 4 personen die sliepen, waarvan één niet behoorde tot het persone? 1 der fabriek, doch een opzichter was van de Port. Isr. gemeente, wiens taak geëindigd was. Dat de anderen rust hadden, is best moge lijk. In elke bakkerij is er gedurende den nacht telkens gelegenheid om een poosje te rusten, aan gezien er dan de arbeid hokt. Vermindering van personeel is echter niet mogelijk, daar na een poos weer alle handen noodig zijn. Dat de werklieden in dit geval elke gelegen heid tot rusten aangrepen, is verklaarbaar, daar zij van Zondag-avond 7 tot Maandag-avond 6 uur, dus 23 uren achtereen, aan den arbeid moesten blijven, hetgeen tegenwoordig voor de ploeg, die des Zondagsnacht opkomt, regel is geworden. hoe klein ook, was te vinden. Bloemkool van 10 cM. in doorsnede behoort reeds tot de uit zonderingen, terwijl de gemiddelde maat op niet meer dan 7 cM. kan worden gesteld. De snelle vermindering in het aanbod, werd op den voet gevolgd, door eene even groote ver laging van den marktprijs. Zaterdag varieerde deze van f5 tot f8 en daarna achtereenvol gend van f3 tot f5,25, van f3 tot f4,25 en eindelijk hedenmorgen van f2,50 tot f3 per 112 stuks. De geheele opbrengst bedroeg op de laatste vier marktdagen ruim f 1600. In dezelfde week van het vorig jaar bedroeg de aanvoer, die daarmede tevens was afgeloopen, slechts 2000 stuks, waarvoor dooréén slechts f 1,50 per 112 stuks kon worden bedongen. Van eene volstrekte rustperiode, waarop onze groentebouwers des winters, al is het slechts voor korten tijd, zoo zeer gesteld zijn, is thans geen sprake. Nog is de oogst van reuzenbloemkool riiet geheel afgeloopen en reeds is men druk in de weer met het plaat sen der koude bakken (door onze koolbouwers ten onrechte met den naam „broeibakken" be stempeld), die na enkele dagen met bloemkool, roode en wittekoolzaden zullen worden be bouwd. Overigens gaat men geregeld voort met het aanvoeren van compost, koe- en paarden- mest, het uitspreiden van de verzamelde bag ger en het verzorgen, n.l. het zoogenaamde af- spruiten der poot- of zaaiaardappelen. Onze fruitkweekers houden zich bezig met den snoei hunner aalbessenstruiken, terwijl de appel en perebooraen door snoeiers van professie wor den nagezien, 't Is namelijk een te betreuren feit, dat de eigenaaren van boomgaarden het in den regel niet noodig achten, zich persoon lijk met de verzorging hunner appel-en pere- boomen- te belasten, ja zelfs in de meening verkeeren, dat het reeds ruimschoots voldoende is, wanneer de boomen van tijd tot tijd eene bemesting ontvangen en jaarlijks aan de zorg van den boomsnoeier worden toevertrouwd. Toch laat de bemesting nog zeer dikwijls veel te wenschen over, terwijl de zorg van den boomsnoeier in den regel niet voldoen aan de eischen, die daaraan mogen worden ge steld, beantwoord. Toch kan zulks slechts ten deele aan de boomsnoeiers worden gewe ten. Zij hebben toch, bijna zonder uitzondering, in hoogstens drie maanden een verbazend groot aantal vruchtboomen te snoeien en steeds worden zij door de eigenaren aangemaand om vooral te zorgen dat hunne boomgaarden „op tijd" worden gesnoeid. Het onvermijdelijk ge volg daarvan, is natuurlijk, dat zij in een zoo kort mogelijk tijdbestek een zoo groot moge lijk aantal boomen behandelen en dat zulks op de deugdelijkheid van het werk eene na- deelige invloed moet hebben, ligt voor de hand. De boomsnoeiers verkrijgen door deze wijze van arbeiden eene groote vaardigheid, die ech ter gewoonlijk geen gelijken tred houdt met de kennis van den boomsnoei. 't Is dan ook treurig met de behandeling on zer vruchtboomen gesteld en juist daarom is 't noodzakelijk dat de eigenaar van eene boom gaard zien persoonlijk met de verzorging daar van belast, of minstens de bearbeiding onder zijn toezicht doet geschieden. Voor menig land en tuinbouwer is de boomgaard eene mild vloeiende bron van inkomsten, doch in nog grooter mate kon hij dit zijn, wanneer hij de vruchtenteelt als een deel van zijn bedrijf girtg beschouwen. Waaraan die veronachtzaming van een zoo groot belang toe te schrijven? Is 't misschien zoo moeilijk zich de noodige kun digheden eigen te maken? Och neen; waar de wil is, daar is ook de macht. De bestudeering van eene degelijke handleiding als de ooftboom- teelt van Ottolander, de snoei der fruitboo- men van Burvenich, of boomteelt van Van Hulle, zal menigeen reeds in staat stellen, zijne boomen eene doeltreffende behandeling te verschaffen, terwijl men zich overigens slechts tot de rijkstuinbouwleeraren heeft te wenden, om op de meest welwillende wijze te worden ingelicht. LXV. 12—19 Januari. Hoewel de totale aanvoer van reuzenbloemkool deze week slechts wei nig kleiner was dan gedurende de vorige, loopt het toch blijkbaar snel naar het einde. Zater dagmorgen was het aanbod nog vrij aanzien lijk en bedroeg omstreeks 15000 stuks. Dins dag d. a. v. werden 11000 stuks ten verkoop aangeboden, terwijl Woensdag 4500 en Donder dag slechts 1000 stuks aan de markt werden gebracht. Door menigeen werd gedurende de laatste dagen alles opgesneden, waarin slechts bloem, werd uit Pretoria aan de „Times" geseind, dat de Regeering der Zuid- Afrikaansche republiek sedert 1894 een bedrag van 800000 p. st. naar Amsterdam heeft gezon den, waarvan niet minder dan 740000 p. st. besteed heet te zijn om te influenceeren op amb tenaren, dagbladen en anderen in Europa om den afstand van Delagoa-baai aan Engeland te voorkomen. Genezing van longtering. Uit Berlijn wordt aan de „N. R. Ct." geseind Het bericht dat Tesla er in geslaagd is met een sterken electrischen stroom tuberkel bacillen te dooden en daarmede het middel tot zekere genezing van longtering meent te hebben gevon den, heeft geleid tot een interview met den hoog leeraar Moritz Benedikt, de voornaamste autori teit voor pathologie en eletro-therapie, te Weenen. Hij zegt: „Ik zelf werk met stroomen van Tesla sedert Paschen 1897 en deed de onder vinding op dat de toepassing van die methode bij ziekten van het voedingsstelsel, in het bij zonder bij jicht, en ook in een reeds gevorderd stadium van jeuk veroorzakende huidaandoeningen bepaald schitterende uitkomsten gaf. Mijne proef nemingen op gevallen van de grauwe staar en bij verschillende zenuwziekten zijn nog niet afge loopen maar ik koester er goede verwachtingen van. Bij vormen van suikerziekte zijn de uit komsten reeds bevredigend. Tot dusver is het aan Tesla nog slechts gelukt tuberkel-bacillen te dooden in zijn laboratorium of hij het ook zal kunnen doen in het mensche- lijk lichaam moet de ondervinding uitwijzen. Ik voor mij heb geen reden het te betwijfelen. In elk geval kan men nu reeds zeggen dat voor de sterke electrische stroomen van Tesla voor de toepassing in de geneeskunde eene groote toe komst schijnt te zijn weggelegd." Ook een keizer. Een telegram uit Peking, van Chineesche her komst „Berichten uit het Paleis wijzen erop, dat de verstandhouding tusschen de Keizerin-wed uwe en den Keizer stèeds slechter wordt. De keizer brengt zijn tijd door met het africhten van geiten en apen en is onophoudelijk ongehoorzaam aan de Keizerin." Een Londensch blad verhaalt, dat keizer Nicolaas op zijn reis van Livadia naar het Noor den bij Tula aangekomen zijnde, zijn verlangen te kennen gaf naar een onderhoud met Tolstoï, die daar in de buurt woont. Tolstoi, als boer gekleed, begaf zich naar het station. Keizer Nicolaas vroeg hem, wat hij dacht van het ontwapeningsvoorstel, waarop de oude Russische filosoof vrijmoedig antwoordde „Ik zal er aan gelooven, wanneer Uwe Ma jesteit zelf den anderen naties het voorbeeld geeft." De Czaar scheen niet beleedigd. Hij vroeg integendeel Tolstoï of hij ook op de conferentie aanwezig zou zijn om hem zijn bijstand te ver- leenen waarop deze antwoordde, dat hij gaarne tot zulk een arbeid zou willen medewerken. De te Parijs verschijnende „Antijuif" heeft den raad gegeven om een aantal joodBche kooplieden, wier namen genoemd werden, te boycotten. De genoemde kooplieden hebben zich tot den rechter gewend om in het vervolg der gelijke publicaties te voorkomen en vergoeding te erlangen voor de reeds geleden schade. De rechter heeft elk der klagers een schadevergoe ding toegekend van 1200 frs. en den „Antijuif" verboden met de openbaarmaking voort te gaan, op straffe van 20 frs. boete voor; elke overtreding. In het vonnis wordt o.a. gezegd Overwegende dat men slechts een nummer van den „Antijuif" behoeft te lezen om het doel te leeren kennen dat met de openbaarmaking dier namen beoogd werd overwegende, dat de joden in eiken regel worden voorgesteld als verraders van Frankrijk dat verder Guerin in zijn eerste artikel dreigt, dat de joden bij het ontwaken van Frankrijk hun schanddaden duur zullen betalen en dat de aanvoerders der joden, Bleichröder en Rothschild, in 1870 de ijverigste medewerkers van Bismarck zouden zijn geweest en den Duitschen keizer de hulp hnnner geloofsgenooten hadden beloofd, om Frankrijk des te gemakkelijker te kunnen overwinnen overwegende dat zulk een polemiek niet scherp genoeg gewraakt kan worden, ver klaart de rechtbank de aanklacht der genoemde kooplieden gegrond enz. enz. De Turksche gezant te Madrid, Nedjib pacha, heeft, wegens het geregeld uitblijven van het hem verschuldigde traktement, het gezant- schapshötel te Madrid gesloten en is naar Bar celona vertrokken. Alle pogingen om hem naar Madrid te doen terugkeeren hebben schipbreuk geleden. Brussel heeft zijn Jack the Ripper, die in den laatsten tijd herhaalde malen aanslagen heeft gepleegd op jonge meisjes, en Dinsdagavond een moordaanslag heeft ge waagd op de 17-jarige Elia Massart. Dit meisje begaf zich Dinsdagavond naar huis, toen zij in de Allée Verte, op het gebied van Laeken, werd aangesproken door een onbekende van middel bare grootte. Eerst greep hij het meisje van ach teren bij de taille; daarna ging hij voor haar staan en voegde haar in 't Vlaamsch, met sterk Brusselsch accent, toe: „De beurs of het leven Vervolgens trok hij een mes en bracht zijn slacht offer daarmede een steek toe in den buik en een tweede in de rechterdijbij de worsteling, welke ontstond, kreeg Elia Massart nog een derde wonde. Niettegenstaande haar ernstige kwetsuren wist het meisje te ontkomen, achtervolgd door de moordenaar, die zijn vervolging niet eerder opgaf dan aan de deur harer woning. De geneesheer, wiens hulp werd ingeroepen, constateerde dat de wonden eenige centimeters diep zijn. De justitie is er nog niet in geslaagd een spoor van den dader te ontdekken. De kist met het stoffelijk overschot naar men meent van Columbus, is te Cadix aangekomen en daar geopend. Zij bevatte een dertigtal beenderen en wat asch. De kist is daarna weder gesloten en op het aviso-jacht „Giraldo" naar Sevilla vervoerd. Op den dag der plechtige bijzetting in deca- thedraal aldaar wordt op alle openbare gebouwen de vlag halfstok geheschen, en de straten die de lijkstoet doortrekt, worden met rouwkleeden behangen. Het garnizoen zal langs de straten geschaard zijn. De hertog van Veragau, de eenige levende afstammeling van den grooten ontdek ker, zal bij de plechtigheid tegenwoordig zijn. Zola's brief met het beroemde„Ik beschul dig," den 12den Jan. 1898 aan President Faure

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2