Groentenvervoer. Mr. Fokker. Met de beantwoording van de vragen, tot me gericht, kan ik kort zijn. De eer ste spreker verklaart te hebben hooren ontvou wen een nieuw stelsel van uitknijpen. Waar nu zal worden betaald èn door patroon èn door werkman slechts de helft van de premie berekend voor 16 jarigen leeftijd en de Staat de rest op zich neemt, door de Comm. geraamd op 22 millioen, misschien terug te brengen tot 11 millioen en dit geschiedt geheel ten behoeve der arbeidende klasse, vindt ik dit dan toch een zonderlinge manier van uitknijperij. Mij dunkt waar de Staat een kapitaal van 367 miilioeu geelt, tegenover werkman en werkgever te zamen slechts 167 millioen, dit van den Staat een niet onaardige tegemoetkoming is. De le spr. heeft gezegd, dat het kapitaat wordt gevormd alleen door den arbeiddat neem ik niet aan, en ik geloof ook niet dat de vele staat huishoudkundigen in dat opzicht sprekers mee ning deelen. Dit zijn socialistische theoriën door anderen met teiten bestreden. Ik vind, dat de spr. ook niet gelukkig is ge weest in zijne keuze, waar hij wil bezuinigen op officiers-tractemeuteo, (en van hoogere lui in het leger, roept de heer Kok, waarom bjj door den voorz. tot de orde wordt geroepen) want die zijn inderdaad niet schitterend te noemen. Vroeg pen - eioen komt bij de militairen uit den aard der zaak voort. Neen, dan zouden de oorlogsuitgaven op een andere manier moeten worden ingekrom pen en hiermede kom ik meteen op 't geen door den heer Böttger is aangevoerd. Ja, op 't oorlogsbudget bezuinigen, dan zou men moeten komen èf uitsluitend tot het vesting- ot uitsluitend tot legerstelsel. Ik geloof, dat men met zijne wenschen nog 't verst komt, wan neer men tracht te verkrijgen, wat te verkrijgen is. Men moet niet vergeten, dat een of enkelen te zamen, nog niet de kamer van 100 zijn. Een persoon of partij mag dus niet aansprakelijk wor den gesteld voor de besluiten der geheele kamer. En dan ook nog, wat aangenomen wordt, moet ook worden uitgevoerd. Tot doelmatiger bezuiniging zouden we eerst dan kunnen komen, wanneer was uitgemaakt, wat 't doel onzer verdediging zal zijn. Doch bezuinigen op jaarwedden en pensioenen bij 't leger, daar moet men m. i. niet aan be ginnen. De heer Berkhout heeft, naar 't me voorkomt, een meer practisch terrein betreden. De losse arbeiders, hoe moet dat worden gere geld. Ook de Staats-comm. heeft die moeielijk- heid gevoeld en ook daarbuiten is er op gewezen. In Duitschland gebruikt men plakzegels van ver schillende waarde, al naar de weekpremie. De werkgever koopt ze en piakt ze èn voor zich èn voor den werkman, in 't boekje, daarvoor bestemd. Hierdoor is die moeilijkheid voor een goed deel opgeheven, doch ook hier zijn weer misbrui ken ingeslopen. Gehuwde vrouwen toch worden van de verzekering ontslagen en niet zelden wor den de reeds opgeplakte zegels losgeweekt en weder verkocht. Dit is evenwel ook weer grootendeels op te heffen door plakzegels met een jaartal te bezigen en die niet langer, dan 13 mud. geldig te doen zijn. Een voordeel der plakzegels is ook, dat de werkman volkomen op de hoogte zijner verzeke ring blijft, en weet in hoeverre die door hem zelf wordt gevormd. Nog dit. In Duitschland wordt de jaarpremie geacht voldaan te zijn, wanneer voor 47 weken de weekpremie is opgeplakt. Daardoor vervalt natuurlijk eene verzekering niet zoo gemakke lijk, wanneer de werkman eens eene week bui ten werk is. Ook mag in tijden van ruimere verdiensten, de zegels voor ongunstiger tijden wor den ingeplakt. De staats-Comro. verklaarde zich dan ook voor het gebruik van plakzegels. Hiermede mijnh. de Voorz., meen ik despre kers voldoende te hebben beantwoord. De heer Kok komt nog eens aan 't woord en zegt, dat de heer Berkhout hetzelfde te berde bracht als hij, n.l.dat de kleine man de premie niet zal kunnen betalen. Mr. Fokker antwoordt hierop nog even, doch wordt telkens door Kok in de rede gevallen, wat debatteeren onmogelijk maakt. Alsnu komt de heer Duker aan 't woord ea gelooft uit naam van geheel Langedijk en om liggende plaatsen te spreken, wanneer hij Mr. Fokker dank zegt voor zijne bemoeiingen ten opzichte van het groentenvervoer tijdens de kro ningsfeesten. Mr. Fokker zegt, dat hij na onderzoek zich persoonlijk naar Amsterdam heeft begeven en hoewel niet alles verkrijgende, zich toch ver heugde over het verkregen resultaat. De heer Zeeman deelt mede ook de vrees ge uit te hebben, dat de arbeiders niet altijd in staat zouden zijn de premie te betalen, maar gelooft, dat in dit geval de armenkassen hier wel hulp zouden kunnen verleenen. Ook zou zich 't geval voor kunnen doen, dat iemand op 16 jarigen leeftijd wel, doch later de premie niet zou kunnen voldoen. Ook dan zou, door premiebetaling uit de armenkassen, kunnen worden voorkomen, dat de verzekering vervalt. Een groot voordeel van staatsverzekering is ook nog, zegt Mr. Fokker, dat bij 't ingebreke blijven van premiebetaling toch niet alles weg is, want in ieder geval blijft dan nog 't mini- mum-pensioen behouden. De heer Böttger maakt nog de opmerking dat men tegenwoordig vaak gepensioneerden vraagt voor de vervulling van allerlei baantjes. Wanneer er nu langzamerhand vele gepensioneerde werk lieden komen, zouden die z. i. minder gewenschte concurrenten voor anderen zijn. Zou 't mogelijk zijn, vraagt spr. in dat geval hooger pensioen te verleenen of 't waarnemen van diensten te ver bieden Mr. Fokker zal deze spreker nog beantwoor den en daarna za! de vergadering worden ge sloten. Ja, zegt Mr. Fokker, dat zal zeer moeilijk gaan, mijuheer Böttger. Dat zal aanleiding kunnen ge ven tot onoplosbaren strijd tusschen 65-jarigen, die een pensioentje genieten en anderen. Eu in menging van den Staat? dat mag zijns inziens niet. 'tEenige middel acht Spr. vereeniging van de arbeiders, zooals bijv. in Engeland. De voorz. acht het oogenblik gekomen, tot sluiting der vergadering over te gaan. Z. i. is het onderwerp aan veelzijdige beschouwing onder worpen en al heerschte er verschil van gevoelen, niemand verklaarde zich in principe er tegen; moge ook deze avond ons eenigszins brengen tot het tijdstip van leeniging der maatschappelijke nooden. Een hartelijk woord van dank zjj toegebracht aan Mr. Fokker, die in onze vergadering dit on derwerp heeft willen behandelen. My n dank ook aan de opgekomenen en inzonderheid aan de debatters. En hiermede sluit ik deze vergadering. Mr. E. FOKKER, in de openbare vergadering, uitgeschreven door „BURGERPLICHT", te Heer-Hugo waard. Door den heer S. Brugman, voorz van „Bur gerplicht", verwelkomd, trad Mr. E. Fokker vo >r eene, helaas niet zeer talrijke vergadering, ook hier op met het onderwerp te Zuidscharwoude door hem den vor'gea avond behandeld. Ongeveer als daar, werd ook hier de kwesf'e door Mr. Fokker, we r ouden haast zeggen, in al de onderdeden bebande'd en aan eene veelzij dige beschouwing onderworpen. Na de pauze werd door den Voorz. gelegen heid gegeven, met den Spr. over het onderwerp nader van gedachten te wisselen. Hiertoe bood zich aan de heer Tja!-ma, H. d. S. alhier. De hr. Tjalsma geeft de verzekering, dat hij met veel belangstelling en genoegen de rede van Mr. Fokker hee t aangehoord en niet zoozeer wenscht te debateereu, als .wel een paar vaagen te doen. Ten eerste. wat betreft de verzekering tegen invaliditeit. Wanneer moet iemand als invalide worden beschouwd? De geachte spreker heett Duitschland ten voorbeeld aan ge h uihl. Maar kun nen Duitschland en Nederland in dat opzicht op één lijn woMen gesteld. In Duitschland t'-eedt invalidi eits-pecs:oen ih, wanneer iemand met mee: dan van't gewone inkomen kan *erd:eneo. De heer Tj. vi^dt d't gevaarlijk. Iemand toch, die nog iets meer dan 1 weette verdienen b. v. 1 2 kau niet gepensioneerd worden, kan ook de premie niet meer betalen. Om iels (e roemen, eg; hij De glasblazerijen. De arbijders daarin werken bjj groepen, zoodat de eene week de le, de tweede week de 2e greep werkt, enz., waarbij de arbeiders om de 4 weken eene week werken en dau in die week m:sschion 'n 25 gld. verd;onen. Zoolang die lu« kunDen werken gaat 'tgoed, maar men hee't Sp'\ wel verzekerd, dat de arbeiders 't niet lange-- dan tot 40 jaar ongeveer uithouden. Wat nu? Ze zul len nog wei wat verdiepen, maar allicht niet ge noeg voor de premiebetaling. Spr. vind dan beter eene regeling zooals die bestaat voor de onderwjjzers, die kunnen worden afgekeurd na t-en dienstjaren, ontvangen dan een pensioen naar 't aantal dienstjaren en wel van de jaarwedde voor elk jaar dienst, wat Spr. rationeeler acht. Een enkel woord wil Spr. ook in 't midden brengen over de premie-betaling van den werk gever. In Friesland, zegt hij, zijn pachters van hoe ven, die in den drukken tjjd soms 15 a 20 ar beiders in dienst hebben; de premie-betaling zal voor die pachters, die 't toch al vaak niet te breed hebben, doordien ze te hoogen pacht moe ten betalen, een groot bezwaar worden. Een ander punt. Iemand beeft een werkman in dienst, doch na b. v. 20 of 30 jaar meent hij, dat 'them voordeeliger u ikomtjongere werk kracht in plaats te nemen. Hoe moet 't nu gaan met die oudere, die ontslagen wordt? Zou 't niet noodig geacht moeten worden, dat hieromtrent bepalingen werden gemaakt, zoodat in dit opzicht eene vaste regeling in 't leven werd geroepen, tusschen werkman en werkgever? Mr. Fokker heeft ook gesproken van een over gangstijdperk. Nu zal na afloop daarvan, iemand boven 45 jaar zich niet meer kunnen verzeke ren. Nu is 't evenwel best mogelijk, dat iemand op jeugdigen leeftijd in goeden doen is, doch na zjjn 45ste jaar in minder goede omstandig heden komt. Zoo iemand kan niet profiteeren van de verzekering. En tenslotte een enkel woord over de kosten. Mr. Fokker geeft als middel op verhooging van verschillende belastingen. Spr. acht dit ech ter minder wonschelijk en zou liever de milli- oenen voor leger en vloot besnoeid willen zien. Niet, dat hij oordeelt, dat 't leger gemist kan worden, maar z. i. zou 't meer moeten dienen voor rustbewaring in het land, dan wel ter ver dediging tegen een' of anderen 1 ijand. Daarvoor meent Spr. missen we toch de kracht. Wanneer we de men8chen eens beschouwen met 't oog op maatschappelijk nutdan mag een arbeider niet gesteld worden lager te staan dan een offi cier. Uit het oorlogsbudget meent Spr., zouden wel eenige milioenen gevonden kunnen worden, ten behoeve der verzekering. Mr. Fokker verkrijgt 't woord en verklaart 't aangenaam te vinden, naar aanleiding van 't aangevoerde door den heer Tjalsma in de ge legenheid te zijn, tot het geven van aanvulling en verduideljjking. In de eerste plaats leest hij even voor de omschrijving van 't begrip invali diteit in Duitschland. Iemand, die op lateren leeftijd de premie niet meer kan voldoen, zal dan toch niet 't recht op pensioen verliezen, wat bij gewone verzekering vaak wel 't geval is. Waar bijv. 8 cent premie per week voor ie mand te hoog mocht worden, zouden ook de armbesturen hier de hand der hulpe kunnen uitsteken. Heeft Spr. den indruk teweeg gebracht, dat na 't overgangstijdperk iemand boven 40 jaar niet meer zou kunnen worden opgenomen, dan heeft hij zich niet juist uitgedrukt. De op name is zeer goed mogelijk. Eerst voor invali- diteits-pensioen en dan na 20 jaar te hebben be taald ook voor ouderdoms-pensioen. Voor dit laatste kan zoo iemand dus niet op 65-jarigen leeftijd aanspraak maken op pensioen. Wat de kosten aangaat. De heer Tjalsma zou 't oorlogbudget willen besnoeien. Ja, dit laat zich gemakkelijk zeggen, maar de uitvoering is moei lijk. Men moet natuurlijk voor zoo iets in de kamer eene meerderheid kunnen vinden. Hier mede meent spr. te mogen volstaan. De heer Tjalsma vraagt nog even 't woord, en wenscht nog gaane nadere inlichting omtrent de vraag, of regeling tusschen werkman en werk gever ten aanzien van ontslag niet wenschelijk en mogelijk zou zijn, en of met het oog op de pachters, voor wien premiebetaling moeilijk valt, geene maatregelen genomen moeten worden en 't gebied der pachtcontracten niet zou moeten worden betreden. Mr. Fokker. Wat de eerste vraag aangaat meen ik, dat daaraan weinig te doen zal zijn, immers wil de werkgever niet ouderdom als re den van ontslag opgeven, dan neemt hij een an der, zij het dan slechts een voorwendsel. Ook ten opzichte der pachtcontracten kan de regeering moeielijk tusschen beide treden en bo vendien, wanneer iemand een 10-tal arbeiders in zijn bedrijf kan houden, zal toch die premie bedragen de rekening niet maken, voor een ge heel jaar zou 't bedrag dan nog maar een 40 gld. zijn. Daar 't reeds half elf was geworden en Mr. Fokker den wensch had te kennen gegeven gaarne tegen 10 uur te vertrekken, meent de voorz. dat de tijd is gekomen de vergadering te sluiten. In de eerste plaats brengt hij den dank van 't Bestuur en zeker ook van de vergadering aan den spr. van dezen avond, Mr. Fokker, die zooveel er toe heeft bijgedragen om ons inzicht van deze kwestie te doen krijgen, en zich er van overtuigd kan houden, dat' hij bij velen sympathie voor de zaak beeft opgewekt. In de tweede plaats dankt hij den heer Tjalsma, die door zijn optreden aanleiding gaf, dat een paar punten in een meer helder licht kwamen en ten slotte dankt de voorz. ook al de aanwe zigen voor hunne opkomst en betoonde belang stelling. Vervolg Buitenland. De zaak Dreyfus en alles wat daarmede samenhangt. De Parijsche correspondent van de Brusselsche „Soir" heeft uit de onmiddelijke omgeving van den minister van oorlog, De Freycinet, naar hij althans zegt vernomen, dat deze als zijn overtuiging heelt te kennen gegeven, dat Dreyfus onschuldig is. Het geheime acten-materiaal zou noch direct noch indirect een bewijs van schuld voor den banneling opleveren daarentegen moeten stellige bewijzen voorhanden zijn, dat vóór, gedurende en na de veroordeeling van Dreyfus documenten zoek geraakt zijn. Binnen drie weken zegt de Soir zijn ernstige onthullingen te wachten, die de harten van alle Franschen met rouw moeten vervullen. Esterhazy's advocaat heeft nu officieel aan den President der Strafkamer bij het Parijsche Hot van Cassatie, den Heer Loew, te kennen gege ven, dat zijn cliënt ter beschikking van het Hof is. De President antwoordde, dat nog verschei dene andere getuigen vóór waren, maar dat hij na afloop van hun verhoor zou gewaarschuwd worden. Dit verhoor kan waarlijk interessant worden. Als Esterhazy wil kan hij nog veel goed maken van wat hij bedorven heeft, hij de blinde volge ling zijner chefs. Ook moeten aan de beslissing van bet Hof schriltelijke bewijsstukken ten grondslag liggen, die de openbare meening licht zullen verschaffen omtrent de ware verraders. De Strafkamer zou tot dusver in het geheime dossier niet minder dan 17 vervalschingen heb ben ontdekt. Sprinkhanenplaag Swazieland (Zuid-Atiika) is op een verschrik kelijke maaier door de sprinkhanen geteisterd de geheele oogst is vernield en vele vruchtboo- men zijn zeer beschadigd. Een zwerm trok eveneens over Maseru en Basutoland. Zij was mijlen lang De oudste inwoners verklaarden dat zij nog nooit zulk een grooten zwerm gezien hadden. Ondanks het scherpe toezicht wordt er uit Nederland toch nog vee in Duitschland ge smokkeld. Een Duitsch veehadelaar kocht gere geld gedurende 1898 op eene markt in 't Noor den van Nederland koeien op, welke in Duitsch land gesmokkeld werden. In de Duitsche grens provincies is van elke koe een signalement ge maakt, dat berust bij de autoriteiten, waardoor het smokkelen natuurlijk nog moeielijker wordt. Daarom moeten volstrekt koeien gekocht worden, welke aan dit of dat signalement voldoen, zoo dat de keuze van den Duitschen koopman dik werf zeer beperkt is. „Hoe hij ze over de grenzen krijgt" dat houdt hij natuurlijk geheim. Verleden jaar koch deze handelaar meer dan 200 stuks op. In Engeland zijn sedert geruimen tijd zeer geed geslaagde proeven genomen met een waterrijwiel, hydro-cycle genaamd. De boot, die evenals een gewoon rijwiel door trappers wordt voortbewogen en met een stang bestuurd wordt, kan zich bewegen met een maximum-snelheid van 12 Engelsche mijlen (een Engelsche mijl is 1609 meter) per uur. Het rad, dat door de trappers wordt gedraaid, staat door een ketting- werk in verbinding met een stel riemen, die denzellden vorm hebben en denzelfden dienst doen, als de paddies van een kano, welke, zoo als men weet, beurtelings aan iedere zijde van het bootje in het water worden geduwd. Als het waterrijwiel zijn hoogste snelheid heeft bereikt, maken de paddies 500 slagen in de minuut. M ar ktbericb. te n. 8CHAGEN, den 19 Jan. 1899. 75 150 80 80 110 4 Geldekoeien (magere) 90 110 40 Idem (vette) 150 245 6 Kalf koeien n 120 170 Graskalveren. 20 Nuchtere Kalveren 6 16 Schapen (magere) Idem (vette) 200 Overhouders 14 18 50 2 Bokken en Geiten 4 6 i_ 17 Varkens (magere). 9 12 22 Vette varkens p. kilogr.„ 0 34 0 36 5 50 9 40 1 Kippen 60 0 90 75 1 10 1200 Kipeieren (per 100) 3 50 4 Eendeieren 0 0 900 Boter (Kilogram) 1 10 1 20 250 Kaas 0 25 0|35 De prflzen der magere geldekoeien en kalf koeien ble ven steeds stationnair. De handel in vette koeien was stugle qualiteit gold 27 ets. per halve kilogram. Bij staande prijzen, was de handel in overhouders trek kende. In de prijzen der vette varkens kwam geene verbeteringdeze blijven laag. ALKMAAR, 20 Jan. 1899. Aangevoerd 270 stapel Kaas, wegende 99989 Kg. Kleine 128,50 Commissie a f 28,— Middelbare f 28.— ALKMAAR, 21 Jan. 1899. Aangevoerd: 2 Paard (50,a f 70 1 Koeien f 150 a 0, 22 Nuchtere kalveren t 8.00 a tlG. 0 Vette Kalveren l a f - r jr kilo f0.— a 0, 50 Schapen (8,00 a f20,-: O Lammeren f0. Veile varkens per kilo fO,— a f0. 53 Magere varkens f 12.a f 15.—268 Eiggen f 5.a f 8,508 Bokken f2. af 6. 0 kleine id. f 0.a f 0.— Boter per halve K.G. f 0.52 a f 0.62. Aardappelen fl.52 a f2.25; bieten f2.50at0.— uien i 50 af 0.— Bloemkool f 10,a f 0, per 100 wortelen per 100 bos t0,70 roode kool 13,f 6.savooi«che 13.f7,Koolrapen f 0,50 Meiraperi f 0.— per 100 bos. Peren f0,— a f0, Appelen f0,a f0.— Pruimen f0.a f0,pe mar.dje. Witte kool f0, Kippen f 0.40 a f 1.20; eenden 0.60 a f 1,30 konijnen f 0.70 af 1.40; kippeneieren f 4.a f4.50 eendeneieren f0.a 0.kuikens f 0.40 a f 0.40 Groentemarkt. BROEK op langedijk. Van 14 tot 20 Jan. 14 Jan. Wortelen, bos, 10,a f 0, per 100 bos. Aardappelen, 0 mnd., f 0,a f 0.per 17% kilo. Bosuien (halve bossen) 10,— a f0,—Bloemkool, 230 st., t 4,— a f 9,le soort, f0,a f0,2e s. (per 100 st.) 16 Jan. Wortelen,bos, f 0,— a fO,— per 100 bos. Aardappelen, mnd., f0,a f0,per 17Va kilo. Bosuien (halve bossen) f0,— a 0,Bloemkool, 550 st., f 9,a f 9,75 le soort, f2,20 a f 0,2e s. (per 100 st.) 17 Jau. Wortelen,bos, fO,-— a f 0, per 100 bos. Aardappelen, mnd., f 0,a f 0,per 17'/2 kilo. B03 uien (halve bossen) fO,— a f0,Bloemkool, 1802 st., f5,75 a f 6,75 le soort, f2,10 a f3,2e s. (per 100 st.) 18 Jan. Wortelen,bos, f0,a f0, per 100 bos. Aardappelen, 0 tnnd., f0,a f 0, per I7V2 kilo. Bos uien f 0,afO, (halve bossen). Bloemkool 930 st. f 3,50 a 1 7,le soort, l'O,afO,2e s. (per 100 st.) 19 Jan. Wortelen,bos, f0,a f0, per 100 bos. Aardappelen, mnd., a f 0, f0,per 17 '/2 kilo. Bloemkool 700 st. f 5,a f 0,le soort, f' 0, a f'0,2e s. (per 100 st.) 20 Jan. Wortelen,bos, f O1,a f0, per 100 bos. Aardappelen, mnd., f O,a f 0,per 17% kilo. Bos uien f 0,a t O, (halve bossen). Bloemkool 225 st. f 2,60 a f0,le soort, t 0,a f0,2e s. (per 100 st.) De prijs der Roode kool is p. 100 st. f4,—a f7,50. Geele f4,— a. f7,50 Witte kool t 4,—a f8,Uien f2,a f2,25 per baal, (50 kilo). Bieten, f 14,— a f20,p. 1000. Koolrapen f 2,a f3,per 100 st. Wortelen f2,50 a f3,50 per 1000 st. De prijzen der kool zijn per 100 stuks bere kend. Het aantal Reuzenbl. deze week aangevoerd, bedraagt te zamen 4437 st. Het aantal wagons groenten verzonden van het station Noordscharwoude met bestemming naar het buitenland, bedroeg deze week 65. Van 16 Dec. tot en met 21 Jan. zijn van het station HEER-HUGOWAARD verzonden 60 wagons groenten met bestemming naar het buitenland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 6