Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. .5 Zondag 29 Januari 1899. 8e Jaargang. N ieu wstij dingen. NIEUWE LAIGEDU QIIMIIT. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. UITGEVER: J. H. KEIZER. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct-, franco p. post 0O ct. BUREEL: Hoordscharwoude. PRIJS DER ADYERTENTIÈN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel, Heer Hugowaard. 23 dezer werd eene vergadering van „Nieuw Leven" gehouden in „De Hengstman" alhier. De voorz. wenschte de pas geboren vereeniging veel goeds toe in '99 en hoopte, dat ze moge slagen in hare onder nemingen. Na lezing der notulen werd overge gaan tot de behandeling der agenda. Van Dijkgraaf en Heemraden is een schrijven ingekomen, meedeelende, dat aan het verzoek door „N. L." ingediend, omtrent de verbetering der vaarten, in zooverre gunstig is beschikt, dat een onderzoek ingesteld zal worden door een deskundige, naar de mogelijkheid van samen smelting der vijf noordelijke polders en den Kil- polder. De voorz. wenscht de verg. daarmee geluk en stelt voor, den dank van „N. L." aan Dijkgr. en Heemr. over te brengen, wat alge- meene instemming erlangt. De Secr. deelt mede, vernomen te hebben, dat reeds spoedig een begin zal worden gemaakt met de verbetering van den Oostertocht. Uit de rekening van deü Penningm. blijkt, dat tegenover de inkomsten f 29.50, slechts f7.47 uitgaven staan en er dus een saldo van f22.03 is aan te wijzen. Onder dankzegging aan den Penningm. wordt besloten deze rekening door eene nog te benoemen comm. te doen na zien, terwijl de voorz. iets van de vreugde over dit saldo moet wegnemen, door de mededeeling, dat enkele rekeningen nog niet zijn ingekomen. De secr. brengt verslag uit over 'tafgeloopen jaar, waarin hij wijst op het aanvankelijk succes van „N. L." waar ze handelend is opgetreden, o. a. ten opzichte van het werven van leden, verbetering van den toeweg naar 't station Nd.-Scharwoude, toegezegd onderzoek naar ver betering der vaarten, en den aankoop van poot- aardappelen. Met den wensch, dat het volgende jaarverslag veel goeds zal hebben te vermelden over 1899, wat voor de vereeniging in vele opzichten als een proefjaar moet worden be schouwd, eindigt hij dit eerste jaarverslag. Tot bestuurslid werd gekozen de heer A. A. Overtoom, in de plaats van Jn. Brugman, die voor het lidmaatschap van „N. L." heeft bedankt, aangezien zijne wijze van aankoop van zaaiaard- appelen door de andere bestuursleden zeer gelaakt werd. De voorz. stelt namens 't Bestuur voor, de gewone bestuursverkiezing te verdagen tot na de openbare verg. die 28 dezer bij den hr. Van Rhijn zal worden gehouden, ter bespreking van De wenschelijkheid van toetreding voor landbou wers in deze gemeente, door den hr. Van der Goes en, verbetering der vaarten, door den heer S. Brugman. Het Bestuur acht 't n.l. wensche lijk, dat bij toetreding van een voldoend aantal landbouwers uit het zuiderdeel der gem. ook dit deel vertegenwoordigd worde in 't bestuur. Na langdurige discussie wordt besloten, dat bij toetreding van minstens 20 leden bezuiden den Voddenweg 't geheele Bestuur zal aftreden en eene nieuwe vekiezing zal plaats hebben. Aangezien de leden der vereeniging gebruik zullen maken van de markt van „Niedorpe-Kog- gen wordt 't marktreglement dezer vereeniging aan 't oordeel der vergadering onderworpen. Hoewel van verschillend zijden ten opzichte van enkele bepalingen«toezwaren worden geopperd, meenen de hr. Van der Goes en de voorz., dat 'tniet aangaat, veranderingen voor te stellen. Beiden zijn van meening, dat het Hoofdbe stuur van „N. K." stellig zooveel mogelijk aan de billijke wenschen van „N. L." een gewillig oor zal leenen. Aan het Bestuur wordt opgedra gen de^ wenschen dezer verg. in de verg. van „N. K." ter sprake te brengen. De voorz. stelt voor, dat een lid der vereeni- ging geen producten ter markt mag brengen van iemand, die geen lid is, wat wordt aange nomen. De hr. P. Wonder Pz. stelt de vraag of de vereeniging ten aanzien van aankoop van zaai granen ook de coöperatie zal betrachtten. Na levendige gedachtenwisseling wordt beslo ten voor dit jaar daarop nog niet in te gaan. De hr. Van der Goes geeft in overweging proeven te nemen met den verbouw schorsenee- ren en rhabarber, zij 't dan ook op kleine schaal, terwijl de voorz. het aanleggen van aardbeibed den aanbeveelt. Waar we ons op den vroegen aardappelteelt gaan toeleggen, meent de hr. Yan der Goes, dat het aanbeling verdient op den ontruimden aard appelakker fijne slaboonen te gaan verbouwen, welke toevrucht nog best 60 a 70 cent per roede kan opbrengen. Onder dankzegging voor aller medewerking en met den wensch, dat de proeven door de leden van „N. L." te nemen uitstekend mogen slagen, sluit de voorz. de vergadering. Het Witte Kruis. Donderdag 27 dezer werd door de aid. „Heer- Hugowaard en O." ten huize van den hr. D. Pijper de gewone voorjaarsvergadering gehouden. Door afwezigheid van den Voorz. en den Viee- voorz. werd de vergadering geleid door den Ed. Achtb. heer A. Wonder Pz. Burgemeester van Oude-Niedorp. Na opening der vergadering wer den de notulen der laatstgehouden vergadering gelezen en onveranderd vastgesteld. Uit de rekening bleek, dat de ontvangsten heb ben bedragen f 492.88 en de uitgaven f 633,45, zoodat er een kastekort van f 140,57 moet wor den geconstateerd. De heer Brugman acht het zeer wenschelijk, dat de bak inkwestie spoedig van eene omschoeiing wordt voorzien en dan bestraat of begrind, waarop ook door den heer C. de Jong sterk wordt aan gedrongen. Spoedig zal hierin worden voorzien, terwijl tevens elke pomp van 't W. K. zal wor den voorzien van eene kroes met ketting. Als gewoonlijk onthaalt Dr. A. C. G. Post de vergadering op een keurig jaarverslag. Daarin vermeldt hij, dat door de afd. 1 woning werd ontsmet, 79 maal verplegingsmiddelen werden verstrekt, doch, door het plaatsen van den regen bak bij school no. 3, de afd. niet de weldoende hand kon uitstrekken voor het verschaffen van versterkende middelen enz. Tot zijn groot leed wezen moet hij ook wijzen op het bedanken van enkele leden, waar het eene vereeniging geldt, die zoo nuttig moet worden geacht in haren werkkring. Ter vervanging van de heeren D. Appel, K. Konijn en P. D. van Rhijn, worden tot bestuurs leden gekozen de heeren C. Appel, Jb. Groot Jz. en P. Zijp Jr. Besloten wordt het H. B. subsidie te vragen. Bij de uitloting van 10 aandeelen in hst rente loos voorschot worden getrokken de nrs. 70, 73, 72, 58, 67, 56, 39, 48, 10 en 3, zoodat de hou ders van deze nrs. uitbetaling kunnen erlangen van den Vice-Penningm. den hr. C. de Jong H. d. S. te Oude Niedorp. Door het Bestuur wordt voorgesteld, dat per sonen, die in de termen vallen, lid der afd. te kunnen zijn, (dit zijn alle aangeslagenen in den Hoofdelijken omslag) om verplegingsmiddelen vragende, deze kunnen krijgen, mits ze terstond 1 gld. contributie storten, plus f2,50. Voor wanbetalers, die onze afd. helaas, ook heeft, wordt bovendien nog f 5 geëischt, als eene boete voor plichtverzuim. Door het zenden van circulaires wordt dit besluit aan belanghebben bekend gemaakt. Met algem. stemmen wordt dit voorstel aangenomen. De hr. P. Wonder Pz. vindt het wenschelijk, dat in de Jan.-verg. de lijst van wanbetalers wordt voorgelezen. Hieraan wordt voldaan. Namens het Bestuur wordt nog voorgesteld, aan de sub.-commissie te Alkmaar voor het op richten van Sanatoriums voor borstlijders hier te lande, eene subsidie te verleenen van f 10. Als plaats voor zulk eene inrichting in Noord-Holland schijnen Bergen en Schoorl in aanmerking te kunnen komen. Niemand verklaart zich tegen 't verleenen dier subsidie. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering door den voorz. onder dankzegging gesloten. Door den heer Jb. Groothuizen alhier zijn in de vorige week reeds ongeveer vijfduizend roode koolplanten uitgezet. De planten zijn gekweekt in een met riet omhekt plantenbed. Wanneer de hr. Gr. deze planten wilde ver- koopen, kon hij er 40 ct. per 100 voor krijgen. Dinsdag 31 Januari zal in het locaal van den heer K. Kuileman de heer Keestra te Hoorn, zuivelcon8ulent voor Noord-Holland optreden, met eene verhandeling over de kaasbereiding. Tot bocle voor het afhalen van brieven van 't station Noordscharwoude en van de tramhalte Nieuwe Niedorp is met ingang van 1 Febr. aan gesteld de hr. Jn. Buisman Gz. alhier. Veel koopers maakt de visch duur. Dit bleek bij den verkoop van het landbouwbedrijfje van wijlen den heer Es. Ott, groot 2 H.A. 31 c.A., (ongeveer 95 snees), waarvan de heer C. Lange dijk Cz. Sr. te Noordscharwoude, kooper werd voor den prijs van f3715. Hier vindt men dat duur; doch rekent men voor huis en boet onge veer f 1000, dan komt het land nog pas op f30 het snees, wat nog niet de helft van den prijs aan den Langedijk is. Wat zouden groote be drijven wel niet opbrengen, als ze gevierendeeld werden, en elk vierde van een huis werd voor zien Ter aanvulling van het bericht over den koe diefstal te Veenhuizen in het vorig nr. vermeld, stellen we er prijs op, mede te deelen, dat door de gemeente-politie alhier en de Rjjks-politie te Noordscharwoude, feitelijk het onderzoek in die richting is gestuurd, waarin het thans wordt voortgezet. Lutjewinkel. Thans zijn ook hier de mazelen, nadat ze te Schagen en Haringhuizen geheerscht hebben, uitgebroken. In twaalf jaren zijn ze op deze plaats niet voorgekomen, dus ze vinden een vruchtbaren bodem om te kuunen voortwoekeren. In een paar dagen is dan ook een groot aantal kinderen aangetast en de school voor een groot deel ontvolkt. Ze zijn tot heden geluk kig niet van ernstigen aard. Winkel. Van wege 't Departement Win kel der M. tot Nut van 't A. zal op Maandag 30 Januari een volkslezing plaats bebbeD bij A. Wit te Winkel. Het is te wenschen, dat evenals vroeger velen van de gelegenheid om iets schoons te hooren, zullen gebruik maken. Het aantal weilanden in den polder Het Grootslag, voornamelijk in de banne Groote broek en Lutjebroek, vermindert ieder jaar. Zoo zijn ook dezen winter weder eenige H. A. wei land „gestroopt" om voor bouw- en moesland te dienen. Een noodzakelijk gevolg van deze wijzi ging van cultuur is grooter vraag naar werk krachten, wat dus den arbeider ten goede komt. Voor het loopende jaar hebben dan ook te Groote broek alle werklieden vast werk bekomen, na tuurlijk met uitzondering van diegenen, welke aan „los werk" de voorkeur geven. St. Pancras, 27 Jan. 1899. Over het jaar 1898 was het schoolverzuim aan de open bare school alhier als volgt: Het aantal school tijden bedroeg 60824. Hiervan werden verzuimd wegens ziekte 3358 schooltijden of 5,5%, we gens godsdienstplichten 733 of 1,2%, terwijl het aantal willekeurige verzuimen bedroeg 3222 of 5,3°^0. Het totale verzuim bedraagt alzoo 7313 schooltijden of 12%. De 5,3% willekeurige verzuimen worden hoofd zakelijk veroorzaakt, doordat de kinderen moe ten aardappelen poten, bollen pellen, planten aangeven, slaboonen plukken, met lootjes loopen, en zoogenaamd nep „afstalen." Er is voortuitgang merkbaar; vroeger toch be droeg het aantal willekeurige verzuimen door den regel 15% of meer. De afdeeling „Sint Pankras" van de Land bouw- en Handelsvereeniging vergaderde Vrij dagavond. Omdat in een vorige vergadering de opkomst zoo slecht was, werd het completeeren van het Bestuur der afdeeling uitgesteld tot de volgende vergadering. Nu was echter de opkomst nog slech ter, daar slechts 7 leden op hun post waren. Van 't kiezen van een bestuur kwam weder niets. Door de aanwezigen werd zelfs de wensche lijkheid van de opheffing der afdeeling besproken. 't Is dan ook voor ijverige leden wel ontmoe* digend zoo weinig belangstelling te zien in een goede zaak. Och, dat men toch niet altijd een ander de kastanjes uit 't vuur liet halen Invoerrecht op Margarine gevraagd. Naar aanleiding van het onlangs ingediende wetsontwerp tot wijziging der Boterwet, heeft het dageljjksch bestuur van den „Nederlandschen Boerenbond" zich met een adres tot den minister van Financiën gewend. De goede bedoeling der Regeering erkennende tot het tegengaan van knoeierijen, wacht het be stuur meer heil van een herziening onzer han delstarieven. Het meent, dat het heffen van een matig in voerrecht op margarine en andere wetten, die tot bereiding van zoogenaamde kunstboter wor den aangewend, den eerlijken boterhandel meer bevorderlijk zou zijn dan de middelen in de ont- worpeif Boterwet voorgesteld. Door die heffing zou daarenboven de stuitende toestand worden opgeheven, dat het inlandsch rund vet met 10 pCt. der waarde wordt belast, terwijl vreemde vetten vrij binnenkomen. Het bestuur verzoekt daarom bij de herzie ning onzer tarieven wel te willen voorstellen 1. een invoerrecht van 10 pCt. der waarde op bedoelde wetten 2. teruggave van hot betaalde recht bij we deruitvoer dezer vetten. Het adres is vergezeld van een toelichtende Prettig! Heden had voor Rockanje, te Brielle, eene nieuwe loting plaats voor de Nationale Militie. Drie der lotelingen, die bij de eerste loting welke door een gebrek in den vorm werd ver nietigd een vrij nummer trokken, werden thans dienstplichtig. Een slachtoffer van Hendrik: de Jong? In den Rijn te Renkum is gevonden een ge raamte, dat, volgens het gevoelen van den gehoor- den geneeskundige, afkomstig kan zijn van een vrouwspersoon. In herinnering brengende het spoorloos verdwijnen van de 25-jarige Sarah Anna Juett, in de buurt van Arnhem omstreeks Juli 1893, aldaar het laatst gezien in gezelschap van Hendrik de Jong, verzoekt de justitie te Arnhem inlichtingen omtrent de herkomst van het lijk of geraamte. Een leuke! Zekere T. te Nieuwolda, heeft zich door een re volverschot de hand verwond en kan nu niet werken. Geen noodAls hij lid was van het Werklie den Fonds zou hij, als hij reeds 8 maanden con tributie betaald had, wekelijks f 4 trekken. T. wendt zich tot het fonds en biedt aan, aan stonds f2 (8 X 25 cent) te betalen om hem dan, als „trekkend" lid aan te nemen. Dat kwam toch op hetzelfde neer, meende hij Evenwel, zijn verzoek werd niet toegestaan 1 Een titel te koop. Ten verzoeke van graaf d'Oultremont de Du ras te Henegouwen, Heer van Schagen en de Schager- cogge, zullen op 22 Februari de vrij heerlijke rechten van Schagen, Schagercogge en Burghorn met de daaraan verbonden titels en gerechtig heden in het openbaar te Schagen worden ver kocht. Van de 134 Noord-Hollandsche ge meenten zijn Warmenhuizen en Westwoud thans nog de eenige plaatsen waar geen opcenten, noch op de grond-, nog op de personeele belasting wor den geheveneerstgenoemde gemeente heft ook geen hoofdelijken omslag. Een schadelijke plant. Reeds lang werd door landbouwers op zand grond de paardenbloem, in Drente beter als hon-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1