KoolrekeMg, Bedden. Bedden. Te koop Gebr. Stins BEHICHT alle soorten AANKONDIGING. pereaelen Wei-en Bouwland, houtvëiiTing 60 a 70 parken hakhout, 7 Kippen met hok. een bekwame HUISHOUDSTER, Eigen, geteeld "WORTELZAAD. A. OÜDES. Verhuurt en verkoopt Verkoopt en verhuurt WAT? Dekkleeden en Bascules. WIE? P. DE WIT, siste Jata-Kolf 0.50 per mlr Koffie 1.3, 0.40 f 3 VOLkSTUEE f 0.12 por ons. IrrrrrrrimiiT 18 GULDEN bij Jb. KOK Pz, DE NIEUWE Prijs 35 cent. ONZE OMGEVING. CHERTS en LUIM. Groote Opruiming van Laatste Lappen MANUFACTUREN, bij C. W. Böttger, TÜIVBR8IAGAZ1JN. Hoofdprijsea. ALLES te zamen voor f35,00 1 Veeren Bed 1 Peluw 2 Kussens 1 paar Stroomatrassen 1 Wollen Deken 1 Watten Deken 1 BED, 1 PEUL, 2 KUSSENS, Isle m C. W. BöTTGER. H.H. ROOKERS l-UMEBAAI P, en de Spccialileils-Tabak, van 10 cents Noorderbank Alkmaar. DE IIOELANDSCIIE LELIE; Naaitafels J. BOSSERT Hzn., \erkoop en Reparatie onder garantie VOORLOOPIGE Op nader te bepalen dag in Maart aanstaande, zullen ten herberge van G. SLOTEMAKER te Oudkarspel, openbaar ten verkoop wor den aani in de gemeente Oudkarspel, behoorende tot de nalatenschap van wijlen Mej. Trijntje Kroon, weduwe van PieterKroon, ongeveer 9 H. A. Notaris Duker in het bosch van den heer C. Eecen Gz. aan den Middenweg- op den hoek van den Donkerenweg van op DINSDAG Februari 99 des morgens 10 uur. Ook Uienzaad verkrijgbaar bij P. KOOIJ, landbouwer Ie Zuid§eharwoude. Ten spoedigste gevraagd (P. G.) tusschen de 30 en 40 jaar in een klein gezin uit den boerenstand. Brieven franco onder Ietter H. aan het bureau dezer courant. Zaadhandel, Broek op Langedijk. Verkrijgbaar alle soorten van TUIN- BLOEM- en LANDBOLWZADEPi. In zonderheid vestigen wij de aandacht op ons goed vertrouwd: Deensche Wittekool zaad (gegarandeerd) Echt Friesch Wortelen Reuzen bloemkool Streeker Uien Bloedroode Wortelen, gewone Langedijker echt soort. Vroeg-e bloedrood; Gewoon Langedijker en Echt Friesch. zaad. verkrijgbaar bij C. BAK Kz., Broek op Langedijk. D. SWAGER Cz., Zuidscharwonde. K. SWAGER Cz., Noordscharwoude. Aanbevelend, NOORDSCHARWOUDE. Verder beste soorten THEE, jé van f 0.16, f0.20 en f 0.25 per ons. .4. GROOT Vs., Noordscharwoude. A Noordscharwoude. Heerenkleeding OP MAAT, Jas, broekrest, soliede stof netjes gemaakt EIS HOOGER, OUDKARSPEL. Deze week verschijnt: bewerkt door J. YROEGOP Jz., waarin de prijzen van alle groote en kleine partijen bij de Invoering van het nieuwe stelsel (afschaffing der over- tallen en berekening per stuk) zeer nauwkeurig en zoo uitgebreid mogelijk zijn opgenomen. UIT DE KRONIEK door W. WIJKER. PRIJS f 1.25. Dit boek bevat zeer aardige beschrijvingen uit vroeger jaren van de gemeenten AnnaPau- lowna, Barsingerhorn, Callantsoog, Dirkshorn, Eenigenburg, Haringhuizen, Heer Hugowaard, Den Helder, Huisduinen, Oudkarspel, Het Koe gras, Kolhorn, Sint Maarten, O.- en N. Niedorp, Sint Pancras, Petten, Schagen, Noord- en Zuid- scharwoude, Valkoog, Waard en Groet, Warmen- huizen, Wieringerwaard, Winkel, Zijdewind, De Zijpe. Verkrijgbaar door tusschenkomst van den Boekhandel of direct van den uitgever J. VAN LEVERINK te Schagerbruo, na ontvangst van Postwissel. s Nieuwste Komieke VoordrachteHboek. met eene rijke keuze splinternieuwe komie ke Voordrachten, Voorlezingen, komieke scènes enz. in proza en poëzie. INHOUD Een schommelpartij. Op de bloe menmarkt. Mooi Grietje. Mijn eerste pijpje. Mijnheer Smitman. Een huwelijksadverten tie. Op een bruiloft. Anderhalf. Levie Adeldom. Een pleidooi. Een geheime mede- deeliDg. Uit logeeren. Een amusante verga dering. Een keukenprinses. De nieuwe meid in Amsterdam. Om den hoek van de deur. Een lachbui. Vrouwenlist. Er in geloopen. Een ongelukkig geluk. Hoe ik van mijn schoonmoeder verlost werd. Een kostelijk boek met eene schoone keuze Voordrachten in proza en poëzie, allen zonder zang: en daardoor gfc makkei ij k voor te dragfen. JPrijs franco per post f 0.55. "Franco toezending na ontvangst Tan postwissel a f 0.55 of van elf blauwe postzegels door J. D. DIJK, boekhandelaar-uitgever. Nw. Kijk-in-'t Jatstraat, GRONINGEN. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke tegen Spotprijzen a CONTANT, Zuidscharwonde 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht, De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat: Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Bosch. Trekking- 16 Maart e. k. NEDERLANDSCHE GELDLOTERIJ ter herinnering aan de Kroningsfeesten, gevestigd te 's GRAVENHAGE. onder toezicht en beheer van de door de houders van Loten benoemde Commissiebe staande uit de Heeren: J. GRUIJS, Gep. Luit.-Kolonel Kwartiermeester van het Ned. Leger. K. J. THOMAS en P. G. DE BRUIJN, Kap. van het Leger in Ned. Indië. R. M. T. A. KEMPERS en L. J. A. VERBRUGGE, Kap.-Kwartiermeesters van het Leger in Ned. Indië, welke Commissie de gelden, bestemd voor de Verloting, op haren naam en op naam van de Nederlandsche Geldloterij, deponeert bij H.H. Bankiers of solide ünaiitieele instellingen tot waarborg voor de prompte uitbetaling van de prijzen en premie. De prijs der Loten is: Een Geheel Lotf 10, Een Half Lotf 5- Een Vierde Lot. f 2,50 Elk vierde Lot is van Hollandsch zegel voorzienaan de keerzijde zijn de voorwaarden der loting vermeld. De trekking heeft plaats in het openbaar ten overst. van een Notaris. De Trekkingslijst is twee dagen na de Trekking gratis te beko men bij den wederverkooper, bij wien het Lot is gekocht. ƒ100000 50000 30000 25000 20000 15000 10000 De prijzen worden daags na de trekking zonder eenige korting uit betaald in geld. Eeupercentderontvangsten wordt ter herinnering-aan de Kroningsfeesten, afgezonderd voor liefdadige doelein den. Dit Ondersteuningsfonds wordt evenals het Waarborgfondsbe heerd door de Commissie van Toe zicht en Beheer. benevens een groot aantal prijzen van f5000f2000f1500f1000, f425 en een premie van fSOOO. Verkrijgbaar te Noordscharw. bij J. H- Keizer te Schagen bij den Sigarenhandelaar -A_. van rFvvnijver. Naar buiten franco per keerende post tegen toezending van het bedrag per postwissel. 's GRAVENHAGE, De Nederlandsche Geldloterij Sweelinckplein 14. L. C. J. VAN OVEREEM. Stellen veeren bedden van f50,60,70,enz. KAPOK BEDDEN in alle prijzen, alles in voorraad en te bezichtigen. Aanbevelend, Doet uw voordeel en probeert eens de geurige a f O-IT1/, het half pond, de rook- en pruimt alm" merk B K k 171/2 ct. per ]/2 pond, het half pond. A. GROOT Nz., NOORDSCHARWOUDE. CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inlichtingen vervoege men zich tot den Agent der bank den Heer G. Wagenaar J.Gz., BROEK OP LANGEDIJK. Bij den ondergeteekende verschijnt 1 iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. G. van Wermeskerken-Junius (Johanna van Woüde.) ,,I)e Hollandsche Lelie" is het eenige Week- blad in Nederland voor Dames uit de lioog- i ste en beschaafdste kringenlet hierop voor i uwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5,- Proefnummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. IpflgT Onder de inteekenaressen op den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargang een AANTAL NAAITAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 1 12 zijn ingeteekend of alsnog daarop in- teekenen, ontvangen bij No. 8 kosteloos een genummerd Premiebewijsrecht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige practische Meubeltjes als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenhage, na de verschijning van No. 12; de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgens de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 sup plementen, geteekende snijpatronen) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten) (le Uitgave) f 1.25; per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofd bureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100—102, Den Haag. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE ETALAGE. Inkoop hoogste waarde. Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4