Te koop: Gebr. Slins Plaatselijk Nieuws. Groentenvervoer. MENING EN VEEANTWOOEDING. CHERTS en LUIM. V00RL00PIGE AANKONDIGING. perceelen Wei-«i Bouwland, »P Donderdag 9 Februari in het lokaal van don hr, K. BOOD, PRIJSBILJARTEN A, KIST te 2tTIDSCHAEW0UDE, ZEVENTIG Gulden EEN NIEUW HUIS en een VKACHTWAGEHDIEKST, BBBNARD PEKELHARING ONZE OMGEVING. doen te wezen, het plan der Amerikanen tot het van C. Zut en D. Schouten, graven van het Nicaragua-kanaal schipberuk te Overleden: Jan Bergen, oud 69 jr. Maartje doen lijden, door het Panama-kanaal vroeger ge- Kokkes, oud 21 jaar. reed te doen komen. De „Holland Society" te New-York is bezig 60.000 dollar bijeen te brengen om een ruiterstandbeeld van Willem den Zwijger op te richten op een der mooiste plekken van de stad en ter herinnering, dat het Hollanders waren die Nieuw-Amsterdam (New-York) stichtten. Reeds werden 7 giften ieder van 1000 dollar ontvangen. De „Daughters of Holland Dames" werkt met de Holland Society mede om het geld bijeen te brengen. Een jonge dame had in het gedrang op het perron van den spoorweg haar puckhondje ach ter moeten laten. Nauwelijks is zijn meesteres in de coupé op haar gemak gekomen, of ze bemerkt, dat ze haar puckje kwijt is. „Ach, mijn arme puckje; waar is mijn puckje?" roept ze uit met tranen in haar oogen. Eenige medelijdende reizigers trachten haar te troosten, doch ze wil niet getroost zijn en wipt, zoodra de trein stilstaat, uit de coupé om den stationschef raad te vragen. Deze stelt haar gerust en zegt dadelijk naar zijn collega te Parijs te zullen telefoneeren. Terwijl hij aan sluiting! vraagt, zit de jonge dame met de han den in de schoot te wachten op het resultaat van het onderzoek. „Hallo! Chatou, heb je geen verdwaald puckhondje op het perron gezien „Ja wel!" klinkt het terug, „het staat hier naast me en huilt als een kind." „O! is hij daar!" roept de eigenares uit. „Och mijnheer, vraag eens aan uw collega, of hij hem eens aan de telefoon houden wil, dan zal ik eens met hem spreken. Puckpuckjelieveling, hoor je mij! Ik ben het, je kleine meesteres!" En tot verwondering van den beambte te Parijs, spitst puck de ooren en blaft„Hij antwoordt, hij heeft me gehoord. O, lieve, puck, wees maar niet bang hoor, straks kom ik je afhalendag puck, tot straks! snapt de jeugdige schoone, en als antwoord klinkt vroolijk in haar oor: „Waf, waf!" Over het sterven der Bulgaarsche vorstin Marie Louise wordt gemeld De vorstin lag sedert Maandagavond in doodstrijd de bevolking was van haar toestand niet op de hoogte. Dins dagmorgen vroeg ontving de vorstin bij bewust zijn de Sacramenten der stervenden, daarna nam zij afscheid van hare kinderen. De vorst week niet van het sterfbed. Over de begrafenis zijn nog geen regelingen getroffen. De vorstin was zéér bemind in den lande en het bericht van haar overlijden wekte groote ontroering te Sofia. Bijna alle huizen dragen teekenen van rouw. Marie Louise was streng roomsch, hetgeen oorzaak was, dat, toen in Februari 1896 haar oudste zoon, prins Boris, in de orthodoxe kerk, de kerk der Bulgaren, om staatkundige redenen zoo het heette, gedoopt moest worden, zij haar gemaal verliet en naar de Riviera reisde. Er volgde evenwel spoedig een verzoening tusschen den vorst en zijn gemalin, die door den paus om haar geloofsijver was begiftigd met de gouden roos. De Lilliputter-republiek San Marino heeft te Rome haar eigen munt laten slaan in stuk ken van vijf, twee en een franc, die zij wil doen erkennen door de Latgnsche muntunie. Het staatje telt 9000 inwoners, en heeft een oppervlak van 59 K.M. Het heeft geen staats schuld, en de ontvangsten overtreffen de uitgaven met een paar duizend francs. Doux Pays Als bestuurslid van de banne Zuidschar woude van den polder Geestmer-Ambacht is gekozen de Heer O. Bak. Te Zuidscharwoude is Zondag j.l. Ds. G. W. Melchers voor het laatst voor zijne ge meente opgetreden. Aan zijn talrijk gehoor ver klaarde hij de redenen waarom hij zich in de kerk als voorganger niet langer op zijn plaats Deze rede zal onder den titel „Langs nieuwe wegen" in druk verschijnen. De liberale kiesvereeniging „Vrijheid", af- deeling der Liberale Unie aan de Langedijk, heeft als bestuursleden gekozen de heeren T. J. Kuipers, te Broek op Langedijk, en dr. Rootlie'o, te Zuidscharwoude. De eerste werd daarna als voorzitter gekozen, terwijl tot penningmeester be noemd werd de heer C. Slotemaker te Noord- Scharwoude. Op den 26sten Januari jl. is van de werf „Nicolaas Witsen," van de firma W. F. Stoel Zoon te Alkmaar, te water gelaten een ijzeren motor-kofscheepje voor rekening van den heer J. Ploeg te Broek op Langedijk. In den loop der maand Januari 1899 wer den op het hulpkantoor te Zuidscharwoude in de Rijkspostspaarbank ingeschreven, 119 inla gen, uitmakende een totaal bedrag van f 1728,15, tegen 15 terugbetalingen tot een som van f2928,51. Zes stuks nieuwe boekjes werden aangevraagd en uitgereikt, waarvan het laatste is genum merd 9518. Burgerlijke Stand. Gemeente Zuidscharwoude. Ingeschreven van 1—31 Januari 1899. Geboren: Jantje, d. van J. Bood en G. Visser. Cornelis Jacobus, z. van Jb. Mol en G. Zuurbier. Cornelia, d. van R. Bergen en J. Emmelo. Ca- therina, d. v. P. Bergen en C. Wahlen. Pieter, z- van L. de Graaf en A. Visser. Jacobus, z. Ondertrouwd en GetrouwdGeene. Gemeente Broek op Langedijk. Ingeschreven van 131 Januari 1899. Bevallen Maartje WagenaarSpaans, d. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geen. LOOP DER BEVOLKING der gemeente Broek op Langedijk over 1898. M. V. Totaal. Bevolking op 31 Dec.'97: 780 756 1536 Geboren in '98: 29 22 51 Van elders ingekomen 31 27 58 Overleden in 840 16 805 16 1645 32 Naar elders vertrokken 824 29 789 23 1613 52 Totaal op 31 Dec. '98: 795 766 1561 De bevolking vermeerderde dus met 25 per sonen. Er werden 16 huwelijken gesloten en 2 geborenen werden als levenloos aangegeven. PREDIKBEURTEN. NED. HERV. GEM. OUD-KARSPEL. Zondag 5 Febr. geen dienst wegens ongesteld heid. NED. HERV. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 5 Febr. geen dienst. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 5 Febr. v.m. 9 uur, Preeklezen, n.m. 2 uur ds. Boeijenga. Woensdag 8 Febr. 's avonds 6,30. ds. Boeijenga. NED. HERV. GEM. ZUIDSCHARWOUDE. Zondag 5 Febr. v.m. 9.30 ds. Elabbema. NED. HERV. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 5 Febr. v.m. 9 u. n.m. 2 u. ds. Gemser. GEREFORMEERDE KERK. (Z u i d e r k e r k.) Zondag 5 Febr. v.m. 9,30 H. Avondmaal n.m. 2,30. Dankzegging, ds. Boeijenga. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 5 Febr. vm. 9.30 nm. 2.30 Gods dienstoef. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 5 Febr. geen dienst. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE HEER HUGOWAARD. Zondag 5 Febr. nm. 1,30 ds. De Boervan Dirkshorn. Zondag 12 Febr. v.m. 9.30 u. c van Sint Pancras. M ar ktberichten. SCHAGEN, den 2 Feb. 1899. 6 Paarden 0 Veulen Ossen 0 Stieren 4 Geldekoeien (magere) 20 Idem (vette) '8 Kalf koeien Vaarzen Graskalveren. 18 Nuchtere Kalveren Rammen Schapen (magere) 20 Idem (vette) 175 Overhouders Lammeren 3 Bokken en Geiten 7 Varkens (magere). 50 Vette varkens p. kilogr.,, 55 Biggen Konijnen Kippen Eenden Duiven 1100 Kipeieren (per 100) 200 Eendeieren 800 Boter (Kilogram) 300 Kaas De prfizen der magere geldekoeien en kalf koeien hielden zich heden staande. In vette koeien was de handel trekkende; le kwaiiteit gold 27 ets. per halve kilogram. Overhouders waren prijshoudend. Vette varkens bleven hoog in prijs. Londensche biggen von den grage koopers. ALKMAAR, 3 Febr. 1899. Aangevoerd203 stapel Kaas, wegende 81070 Kg. Kleine f29,50 Commissie a f 27,50 Middelbare f 28.— ALKMAAR, 4 Febr. 1899. Aangevoerd1 Paard f 150,- a f 7 Koeien f 130 a 170; 47 Nuchtere kalveren f 6.00 a f16. 0 Vette Kalveren f a f per kilo f 0.a 0, 5 Schapen f8,a f 16, 0 Lammeren f0. Vette varkens per kilo f0,a f 0, 69 Magere varkens f 11.a f 15.338 Biggen f 5.a f 9,7 Bokken f2. af 5. 1 kleine id. f 1.50 a f 0.— Boter per halve K.G. f 0.55 a f 0.65. Aardappelen fl.25 a f2.25; bieten f2.50at0. uien f 1.60 a t 0.— Bloemkool f10,a f 0, per 100wortelen per 100 bos f 0,70 roode kool f'4,t 6,savooische t2.f6,Koolrapen f 0,50 Meirapen f0.per 100 bos. Peren f0,— a f 0, Appelen f0,a f0.— Pruimen f0.a f0,per mar.dje. Witte kool f0,— Kippen f 0.a f 1.20; eenden 0.90 a f 1,50 konijnen f 0.15a f2.— kippeneieren f3.50 a f4. eendeneieren f0.a 0.kuikens f 0.30 a f 1.40 Groentemarkt. BROEK OP LANGEDIJK. Van 28 Jan. tot 3 Febr. De prijs der Roode kool is p. 100 st. f 4,a f8,50. Geele f4,— a f7,50 Witte kool f4,—a f8,Uien f2,30 a f2,50 per baal, (50 kilo). Bieten, f 14,— a f22,50 p. 1000. Koolrapen f2,a f3,— per 100 st. Wortelen f2,50 a f3,per 1000 st. Deensche witte kool f5,a f9,— per 100 st. De handel in reuzenbloemkool is afgeloopen den 26 Januari zijn de laatste 1600 stuks aan gevoerd. Bieten en wortelen worden niet veel verhandeld. Deze zijn zeer schaars. Het aantal wagons groenten verzonden van het station Noordscharwoude met bestemming naar het buitenland, bedroeg deze week 51. Yan 28 Jan. tot en met 3 Febr. zijn van het station HEER-HUGOWAARD verzonden 75 wagons groenten met bestemming naar het buitenland. AxLvertentiën. J Heden overleed zacht en kalm, na I een langdurig en smartelijk lijden, onze ge- I liefde Zuster en Behuwd-zuster jfl. Biokkes, I in den ouderdom van 21 jaar en 3 maanden. Uit aller naam, P. KOKKES. Zuid-Scharwoude, 27 Januari 1899. Op don 88ten Februari onze geliefde ouders, Willem Kansen Trijntje Schoenmaker, hunne S5-jarige Echtver- eeriigingf te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Noordscharwoude 28 Jan. Wij hebben ons voornemen,persoonlijk afscheid van al onze vrienden te nemen, niet ten uitvoer kunnen brengen. Wij roepen hun daarom langs dezen weg een hartelijk vaarwel toe. G. W. MELCHERS. M. L. MELCHERS-Graf. De lieer en Mevrouw YOGELENZANG-REMME betuigen bij deze hun' hartelijker! dank voor de belangstelling bij de geboorte hunner dochter ondervonden. Oudkarspel, Febr. 1899. Hartelijke dankbetuiging. Bij deze betuig ik mijn' welgcmeeiiden dank aan het Algemeen Armbe stuur van Oud karspel, voor de welwillende hulp ondervonden gedurende het ziek- en sterfbed van M. KOKKES. C. BLOM Jz. Zuidscharwoude, Februari 1899. De bekende en onbekende schuldeischers in de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aan vaarde nalatenschappen van wijlen de echtelie den DIRK OTTO en ANTJE TRONS, gewoond hebbende en overleden te ZUIDSCHARWOUDE, worden opgeroepen, om op DONDERDAG 9 FEBRUARI 1899, des voormiddags te 10 uren, te verschijnen ten Kantore van den notaris P. G. DUKER te ZUIDSCHARWOUDE, tot het nazien der reke ning en verantwoording van voormelde nalaten schappen, en, indien er geen verzet plaats heeft, tot het ontvangen hunner schuldvorderingen, voor zoo ver het saldo toereikend is. s Nieuwste Komieke Voordrachtenboek. mot ecne rijkeke uze splinternieuwe komie ke Voordrachten, Voorlezingen, komieke sccnes enz. in proza en poèzie. INHOUD Een schommelpartij. Op de bloe menmarkt—Mooi Grietje. Mijn eerste pijpje. Mijnheer Smitman. Een huwelijksadverten tie. Op een bruiloft. Anderhalf. Levie Adeldom. Een pleidooi. Een geheime mede- deeling. Uit logeeren. Een amusante verga dering. Een keukenprinses. De nieuwe meid in Amsterdam. Om den hoek van de deur. Een lachbui. Vrouwenlist. Er in geloopen. Een ongelukkig geluk. Hoe ik van mijn schoonmoeder verlost werd. Een kostelyk boek met eene schoone keuze Yoordrachtenin proza en poëzie, allen zoncler zang- en daardoor gemakkelij li voor te dragen. Er ijs franco per post f 0.55. Franco toezending na ontvangst van postwissel f 0.55 of van elf blauwe postzegels door - J. D. DIJK, boekhandelaar-uitgever. Nw. Kijk-in-'t Jatstraat, GRONINGEN. Op nader te bepalen dag in Maart aanstaande, zullen ten herberge van G. SLOTEMAKER te Oudkarspel, openbaar ten verkoop wor den aangeboden in de gemeente Oudkarspel, behoorende tot de nalatenschap van wijlen Mej. Trijntje Ivroor», weduwe van den Heer Eieter Kroon, ruim 20'/2 H.A. Notaris Daker. TE OUD-KARSPEL, onder leiding van den Heer J. HOPMAN Jbz., te Noordscharwoude. 's avonds 7 uur, te Noordscharwoude. Kaarten kosteloos te verkrijgen bij de leden en bij den Heer K. BOOD. in 25 stooten, bij Gespeeld moeten worden 1000 partijen, ver deeld in 10 Seriën, elke Serie van 100 partijen, zoodat er 10 winnaars zullen zijn. Een Som van zal voor Erijzen worden besteed. Te bevragen bij A. BAK te Oudkarspel. Goud-Zilversmid en Graveur EN GOEDKOOP VERKOOPHUIS van GALANTERIëN, HUISHOUDELIJKE, NUTTIGE en LUXE ARTIKELEN. Midden in de I1EKELSTRAAT C. 27, ALKMAAR. Zaadhandel, Broek op Langedijk. Verkrijgbaar alle soorten van TUIN- BLOEM- en LAMOLWZADEN. In zonderheid vestigen wij de aandacht op ons goed vertrouwd Deensche Wittekool zaad (gegarandeerd) Echt Friesch Wortelen Reuzen bloemkool Streeker Uien Bloedroode Wortelen, gewone Langedijker echt soort. UIT DL KRONIEK door W. WIJKER PRIJS fl.25. Dit boek bevat zeer aardige beschrijvingen uit vroeger jaren van de gemeenten AnnaPau- lowna, Barsingerhorn, Callantsoog, Dirkshorn, Eenigenburg, Haringhuizen, Heer Hugowaard, Den Helder, Huisduinen, Oudkarspel, Het Koe gras, Kolborn, Sint Maarten, O.- en N. Niedorp, Sint Pancras, Petten, Schagen, Noord- en Zuid scharwoude, Valkoog, Waard en Groet, Warinen- huizen, Wieringerwaard, Winkel, Zijdewind, De Zijpe. Verkrijgbaar door tusschenkomst van den Boekhandel of direct van den uitgever J. VAN LEVERINK te Schagerbrug na ontvangst van Postwissel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3