Weekblad voor LAN GEDIJ Iv en Omstreken. N°. 7, Zondag 12 Februari 1899, 8e Jaargang. J. H. KEIZER. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Verzekert U! N ieu wstij dingen. Feuilleton. Paul en Augusta. NIEUWE ÜNClllUkEt (lil1 RUT, Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS VOOr NOORDSCHARWOÜDEOUDKARSPEL, ZüIDSCHARWOUDE en Br. OP LaNGEDIJK per drie maanden 50 ct., franco p. post 60 ct. UITGEVER: BUREEL: Noordscliarwoiicle. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer ct. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Waarom Verzekert ge uw huis en inboedel? En waarom Omdat er bij Brand schade geleden wordt, en ge dat zooveel mogelijk vergoed wilt hebben. Welnu, daarom zoudt ge uw leven zeer ze ker ook moeten verzekeren want, ieder levend persoon heeft voor de maatschappij in 't algemeen, voor zijn gezin in 't bijzonder, waarde; en dooi de gesloten verzekering wordt althans een deel dier waarde behouden of vergoed. Wie echter moet zich verzekeren Wel iedereen, zij het dan uit verschillende oogpunten. De huisvader in de eerste plaats, omdat die eene groote leegte achterlaat en dikwijls meteen de kostwinning verloren gaat. Maar, hoor ik daar, ik koop een akker, wan neer ik geld over heb, of breng het op de spaar bank, is dat dan niet even goed? Goed is het, even- goed neen. Terecht in gezien is het, dat de. levensverzekering eigenlijk een gpaarkas is, maar hierbij bereikt men eerstens steeds het einddoel en ten tweede belet de noodzakelijkheid van de betaling der jaarpre mie wel eens onnoodige weelde uitgaven. Steeds het einddoel Ja, want wanneer ge be rekent jaarlijks wel een f 50 te kunnen over leggen, zoodat ge op uw 60e jaar (ge zijt nu 25) een aardig sommetje voor uw gezin bespaard zult hebben, zal alleen eene levensverzekering maken dat die beoogde spaarkas bij overlijden na eenige jaren, aanwezig zal zijn. Maar ik ben reeds 40 en die premie is me te hoog. Zoo, en wanneer ge nu geene verzekering sluit maar nu gaat sparen, wat krijgt ge dan? En wanneer ge dan met een paar jaar komt te vallen Maar de huisgenooten, maar ongetrouwde per sonen Niemand zal toch ontkennen dat ook andere huisgenoten een leegte achterlaten, en een sterfgeval minstens vrij groote uitgaven na zich sleept. En ongetrouwde personen Zou zoo'n erftante, die amper geld genoeg heeft om te kunnen leven, niet beter doen zich door eene koopsom eene flinke lijfrente te verzekeren, dan in angst en beving naar 't eind te sukkelen? Want sukkelen is het vaak, vooral omdat die kleine kapitaaltjes dan gewoonlijk belegd worden in alles behalve solide fondsen. En zou een vader zoo verkeerd doen met zijne dochters, die reeds naar de dertig loopen, en misschien ongehuwd blijven, eene lijfrente op haar 60ste jaar te verzekeren, desnoods met terug betaling der gestorte premiën bij overlijden? Trouwen ze dan toch nog, welnu dan kan haar echtgenoot de premiebetaling overnemen, 't is altijd aardig, zoo'n pensioentje in 't verschiet, en de premie is niet hoog. Waar ge u verzekeren moet? Bij eene solide maatschappij, die door eene flinke reserve waarborgen geeft, dat ze tegen een stootje kande concurrentie maakt wel, dat de tarieven bijzonder weinig verschillen. Ja, maar die keuring! Die keuring rs mis schien niet prettig, maar geeft u zelf en uwe medeverzekerden een waarborg die niet te ver smaden is. Zoover zal het moeten komen, dat, even als in Engeland, de zorgvuldige vader aan den pre tendent voor een zijner dochters allereest het be drag zijner verzekering afvraagt, Engeland is Bij den op heden gehouden verkiezing voor een Molenmeester van den polder Dieps- en Kerkmeer is gekozen de heer A. Eecon Pz. Tot hoofd-ingeland van den polder Geest- mer-Ambaclit is gekozen de heer C. Kroon Jbz., te Zuid-Scharwoude. Sint Pankras, 10 Februari 1899. Op de voordracht ter benoeming van een hoofd van school No. 1 te Leerdam komt voor de heer G. Kempers alhier. In de Woensdag 1.1. gehouden zitting van den gemeenteraad alhier is besloten de door de Alk- maarsche Tramvereeniging gevraagde verlenging der concessie tot het leggen van rails door deze gemeente te verleenen tot 30 April 1900. Winkel. Donderdag namiddag te half drie ontstond aan den Dijkbuurt brand in een huis, bewoond door vier gezinnen. De Brandweer was spoedig op de plaats van den brand aanwezig, doch mocht er niet in slagen het huis te behou den. Van de vier huisgezinnen hadden drie hun ne inboedels tegen brandschade verzekerd. Door 't omvallen van een schoorsteen kregen een paar jongelieden lichte kwetsuren. Vermoe delijk is 't omvallen van een petroleum toestel de oorzaak van den brand geweest. Lutjewinkel. De Commissie voor den weg Moerbeek-Lutje winkel heeft het terrein op genomen en zal naar we uit goede bron verno men hebben, aan een deskundige de berekening van een en ander opdragen. De mazelen zijn te Lutjewinkel zóó toegeno men, dat van de 57 schoolgaande kinderen thans 37 afwezig zijn. Van de eerste drie klassen is slechts één leer ling aanwezig. Tot heden zijn er gelukkig nog geen ernstige gevallen voorgekomen. Bij de, den 26en Januari j.l., ten over staan van den Notaris D. II. Senator, te 's Gra- veuhage, gehouden trekking der premiebewij- zen, door de Uitgevers van „de Bazar" ten ge schenke aangeboden aan de inteekenaressen op dat Mode-Weekblad (No. 112'van den loopen den Jaargang), zijn de prijzen gevallen op de nummers 41813, 42099 en 45871. Elk der winsters, Mej. Cohen, Leeuwenhoek straat, Amsterdam; Madlle van Dalsen-Fontein, te Delft en Mej. Pijpers Raymond, Paulus Pot terstraat 185e, Den Haag, ontving een noten houten werktafeltje, uit eene der grootste Meu belfabrieken van ons land. Voor de inteekenaressen op Nos 1324 van dezen jaargang zijn weder 3 Notenhouten Werk tafeltjes bestemd. De inteekenaressen zullen het premie-bewijs ontvangen bij de Bazar no. 20; terwijl de trekking vermoedelijk zal plaats heb ben omstreeks April aanstaande. Uit de Tweede Kamer. Omtrent de aanstaande werkzaamheden van de Tweede Kamer kan nader het volgende wor- De voorstellers van het ontwerp-strafrevisie zullen zich beijveren om hun voorstel tegen de aanstaande terugkomst der Kamer gereed te heb ben voor openbare behandeling. Of het wetsontwerp betreffende de verzekering van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van ongelukken in hun bedrijf, waaromtrent de Re geering haar Memorie van Antwoord verleden week heeft ingezonden, in de aanstaande zitting periode behandeld zal worden, staat nog niet vast. De Memorie van Antwoord op het ontwerp betreffende den leerplicht nadert hare voltooiing en zou naar men verneemt ten aanzien van twee hoofdpunten den leerplichtigen leeftijd en den duur van het herhalingsonderwijs Be langrijke wijziging ondergaan. Nog vorst te wachten? De kieviten, die den geheelen winter op Tes- sel vertoefden, zijn voor eenige dagen plotseling verdwenen. Men brengt dit in verband met nog te wachten vorst. Eenige bloemisten uit de omstreken van Haarlem maken zich gereed om de tuinbouw tentoonstelling te Petersburg op te luisteren met fraaie bloeiende bol- en knolgewassen. De handel op dit gebied tusschen Nederland en Rusland moet nogal belangrijk zijn, en zal zeker, door onze producten daar te laten zien, in omvang winnen. Uit de Bakkerswereld! De vorige week ontvingen eenige fabrieken en bakkerijen te Amsterdam nachtelijk bezoek van een commissie uit de bakkersgezellen. Het doel, dat zij voorgaven, was, de grootte en in richting op te nemen en loon en arbeidsduur der gezellen te weten te komen. Het spreekt wel van zelf dat deze uitvinder» van nachtwerk, dat beat orerdagf nou leunnen geschieden, weinig deuren geopend vonden. („Ned. Bakk. Ct".) Eigenaardige quastie. In een der steden van Noord-Holland moest het vorige jaar een jongmensch lotenhij trok een laag nummer en maakte gebruik van da voordeelen die het reservekader aanbiedt. Voor den dienst daarbij werd hij goedgekeurd. Daar hij echter een kwaal had, vroeg hij keuring voor den militieraad en deze keurde hem af. Op de vraag of die afkeuring nu ook gold voor het reservekader, keken, zoo deelt de „N. R. Ct." mee de heeren vreemd op en den jon gen man werd aangezegd, dat hij nog eens moest gekeurd worden en zie, nu was hij op ééns we der wèl geschikt voor den dienst. Zijn vader echter, daarmede niet tevreden, bracht de zaak bij Ged. Staten, die beslisten, dat de door den militieraad gedane eerste keu ring (afkeuring) van kracht bleef en de jongen dus niet behoefde te dienen. De Commissaris der Koningin is van die be* slissing in hooger beroep gekomen. Een bruid van 80 jaar. Woensdagmiddag is in Den {Haag het huwe lijk voltrokken tusschen een bruid van 79 jaar en 11 maanden en een bruigom, die den leeftijd van 67 jaar heeft bereikt. Het is 't derde huwelijk van het bruidje. Oorspronkelijke novelle. 22.) Paul en van Hessen dankten de schoone voor hare oneindige goedheid en verzeker den haar, dat zij hare barmhartigheid nim mer zouden vergeten. Het lieve meisje zeide geen dank te verlangen en blijde te zijn, dat zij hen kon helpen, verwijderde zich daarop weder in de richting van het huis en liet de beide jongelui alleen. Deze zet ten zich bij de tafel neder en onderhielden elkander over den gelukkigen afloop der verkenning. »Gij zqt een gelukskind van het eerste soort," meende Paul. »Ten minste, het heeft er in dit geval veel van," gaf van Hessen met een beha- gelijk lachje ten antwoord, smaar weet ge wat, vriendje »Nu »Die kleine met hare zachte oogen heeft mij zoo betooverd, dat ik volstrekt niet verlangend ben dit parades te verlaten.' Paul lachte eens. »Weet ge wat ik van plan ben?" »Nu »Om haar mjjne liefde te verklaren." »Maar van Hessen, wat een dwaasheid een meisje dat u niet kent, de dochter van een vijand dat loopt immers nooit los »Wacht een beetje eerstens, ben ik een Hollander en dus volstrekt geen vjjanden ten tweede vraagt de liefde immers naar geene politieke geloofsbelijdenis." »Dat is waar, maar dan is er nog eene zwarigheid het geld, beste vriend 1 Naar het mij voorkomt is de papa van het meisje iemand van middelen en die zal zeker zij ne dochter niet willen geven aan den eer sten den besten fortuinzoeker." Gij vergeet, dat wjj in Amerika en dus in het land der wonderen zijn.» Hun gesprek werd hier gestoord door den neger, die beleefd groetende eenige levensmiddelen bracht en de heeren ver zocht, het weinige voor lief te willen nemen. »Zeg eens vriendje,» vroeg van Hessen, »hoe heet uw heer en is hjj gehuwd George Crumpton, mijnheer, en sedert een jaar weduwnaar.» »En die juffrouw, welke wij in den tuin ontmoetten, was immers zjjne dochter?» »Jawel mijnheer, zjj heet Laura.» «Laura, inderdaad een naam even lief als de juffrouw zelf De neger verzekerde daarop, dat zijne meesteres de zachtmoedigheid en goedheid zelve was en dat zij bij ieder om haar no bel karakter bemind was. »En uw meester, wat is hij voor een soort van mensch «Mijnheer Crumpton is een ernstig en dapper man, maar uiterst gestreng. »Is hij rijk?» »Zeer rijk,» verzekerde de neger, »mijn meester bezit uitgestrekte landgoederen en eene menigte vee.» »Zie je welwendde van Hessen zich tot Paul in het Hollandsch, »zie je wel, dat de schoone de moeite van het aanzoek zoowel geestelijk als finantieel over waard is «Daaraan twjjfel ik in geenen deele, mijn vriend, maar «Och, loop met je marenzie eens hier: ik wil eene weddenschap met je aan gaan, dat ik binnen een jaar de hand van Laura en de toestemming van haren papa zal hebben verworven.» «Top dat neem ik aan, waarom gewed »Om duizend van de puikste Havana's, die kunnen we beide betalen.» «Uitmuntend, de hand er op De jongelui schudden elkander hartelijk lachend de hand, terwijl de neger zich ver wijderde om, zooals hij zei, voor het toilet der heeren te zorgen. Na verloop van een halt uur kwam de zwarte bediende terug met een groot pak kleedingstukken, welke hij den heeren ver zocht te willen passen. Onmiddelijk begonnen deze hun toilet te maken en waren aldra ieder in een fat soenlijk gewaad gestoken, zoodat ze in alles op een paar echt Amerikaansche heeren geleken. Toen de neger zag, dat zij gereed waren, deed hij de groete van zijne meesteres, die liet zeggen, dat haar papa was uitgereden en eerst tegen den nacht zou terug komen, weshalve zij de heeren uitnoodigde, om het diné bfj haar te komen gebruiken; de juf frouw zou met een half uur gereed zijn en verwachtte hen dan. Het spreekt van zelf, dat onze vrienden met veel graagte de uitnoodiging aannamen en beloofden stipt op hunnen tijd te zul len zijn. De neger liet hen daarop andermaal alleen en al koutende sleten de beide jon gelui den tijd, dien ze nog te wachton had den. Van Hessen deelde aan Paul het plan mede, dat hij voorgenomen had uit te voe ren, ten einde, voegde hij er lachende bij, de schoone Laura met en benevens de wed dingschap te winnen. Hij stelde zich voor, provisioneel in de stad te blijven, een logement te betrekken en zich voor een reizend Hollandsch inge nieur uit te geven. Het kon niet anders, dacht hij, of de zuidelijken zouden trachten hem voor hunne zaak te winnen, om voor hen forten en sterkten aan te leggen en langs dien weg geloofde hij spoedig met den heer Crumpton kennis te maken en zoo diens woning voor zich geopend te zien. Was hij eens zoo ver, dan volgde de rest van zelf. «Wat zijt gij toch een luchtige ziel.» merkte Paul op. »Hoor eens,» antwoordde van Hessen met een gullen lach, «het leven is gelijk aan een reisde meesten vervelen er zich in, anderen vinden alles slecht en doen niets dan grommen de wijze echter neemt al les van de vroolijkste zijde en poogt zich zoo goed mogelijk te vermaken neem de zen raad ter harte, zet de zorgen aan een zy en geniet, wat de wereld u te genieten aanbiedt; gij leeft dan ééns zoo gezond, ééns zoo lang en genoegelijk als hij, die in alles eene ramp ziet en over allerlei klei nigheden meent te moeten klagen.» »Gij hebt misschien gelijk, maar het is niet ieder gegeven zoo luchtig over de za ken te denken als gij doet en daarbjj ook, men kan in zijn leven tegenheden hebben, die het hart raken.» »Volkomen waar, maar even waar is het, dat hij, die er zijne studie van maakt om zich te verheffen boven de rampen des le vens, zeker slagen zal, het is in dat geval als in de meeste andere »die wil, die kan.» »Ik moet zeggen, dat gij er goed over weet te praten en ik wenschte wel uwe leer te kunnen opvolgen maar het half uur is zeker al verstreken, laat ons de jonge dame niet laten wachten.» «Verstandig aangemerktopgemarcheerd, dan maar, in den arm 't geweer, voorwaarts, marsch en daar gingen de vrienden den tuin door naar het heerenhuis, dat van Hessen reeds gedoopt had met den naam van het paradijs. Reeds bfj de deur kwam hun Laura te gemoet en noemde hen welkom in Rich mond. De heeren bogen beleefd en maakten hun complimentzij werden daarop door het meisje in een fraaie, rijk gemeubeleerde zaal geleid, waar z(j hen noodde plaats te nemen. Van Hessen had spoedig een aangenaam gekout aangevangen en tooverde door zijn geestige uitvallen van tijd tot tijd een pret tig lachje op de wangen der schoone, die

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1