Btieven uit „de Streek," Buitenland. Heer Hugo waard. De gemeenteraad benoemde den 6 als onderwijzeres aan school No. 1 mej. E. Tan Albada, thans in betrekking te Oost- Graftdijk. St.-Pancras. Bij de, dezer dagen alhier gehouden, verkooping ging het land weer duur van de hand. Verschillende stukken bouwland werden verkocht voor 75 a 80 per snees, dat is ruim f 3000 per H. A. En toch is dit geen land van prima kwaliteit. Ook werd er eene verhuring gehouden van het, aan het landpad naar Koedijk gelegen en aan de diaconie der Hervormde Kerk toebehoorende, weiland groot 3J/a H. A. Als bouwland werd dit nu verhuurd voor f716 'sjaars, terwijl de pacht som van dit land, als weiland gebruikt, maar f300 bedroeg. Wanneer iemand dag en nacht, zonder rust te nemen, voortliep, zou hij 428 dagen noo- dig hebben om een reis rond de wereld te ma ken. Van alle markten thuis. Een Hilversumsche instrumentslijper heeft eene circulaire rondgezonden waarin hij na de mede- deeling, dat hij orgels levert, verder het vol gende mededeelt „Hij beveelt zich minzaam aan als slijper van alle soorten snij-instrumenten en ook van het maken van parapluien, brillen en huisorgels en tevens het schoonmaken van orgels en geeft on derwijs in het orgelspelen en scherpt koffiemo lens en bascules en balansen en tevens verzoekt de vrouw om gunst en recommandatie voor het breien van kousen,zoo goed aanbrijen als nieuwe." In den Haag wordt een vegetarisch res taurant geopend, de eerste inrichting van dien aard in ons land. Vredesconferentie Omtrent het bijeenkomen van de vredescon ferentie te 's Gravenhage is bij onze Regeering nog geen officieele mededeeling ontvangen. Wel is vanwege het Nederlandsche gouver nement op een desbetreffende vraag verklaard, dat de samenkomst hier te lande hoogst aange naam zou zijn, en het is dan ook waarschijn lijk, dat de czaar Den Haag zal kiezen voor de conferentie. Dat deze reeds in het begin van Maart zou worden gehouden is aan ernstigen twijfel onder hevig. "Volgens onze inlichtingen zou het ver moedelijk niet vóór Mei kunnen geschieden. („Vad."). Wie vroeg aardbeien wil plukken, moet nu de planten en het bed, waarop zij staan, met paardenmest omringen de warmte daarvan drijft ze spoediger uit. Kan men ze daarenboven nog dekken met glas, geolied papier of matten, zooveel te beterdeze bedekking moet echter weggenomen worden, zoo dikwijls het weer dit eenigszins toelaat. Het Staphorster boertje! Den eersten Dinsdag van elke maand komt het btaphorster boertje te Amsterdam en is dan te consulteeren op een bovenhuis op de Prin sengracht. En daar wordt druk gebruik van ge maakt. 's Morgens 7 uur staan de menschen reeds op de komst van Stogeman te wachten, ofschoon hij eerst 9 uur arriveert. Voor elke visite wordt een rijksdaalder be taald. 't Is voor den „wonderdokter" omrijkworden te doen Die is goed. Een notaris wordt op het platteland geroepen om een testament op te maken. De boer, die in bed ligt, zegt hem wat hem op het hart ligt, en als alles klaar is, staat de notaris op om te vertrekken. Op hetzelfde oogen- blik gaat de boer rechtop in zijn bed zitten en vraagt „Mag ik nou ook opstaan?" „Zeker. Ben je dan niet ziek?" Ik mankeer niets. Ik dacht alleen maar, dat je bij het testamentmaken in bed moest liggen Wat de hoofden van Staten kosten. De hoofden der Europeesche Staten kosten dén respectieven landen gezamenlijk 75 millioen gul den, dat is per inwoner gemiddeld 17 cent. De Sultan van Turkije is de duurste van alle Euro peesche vorsten hij kost elk zijner onderdanen gemiddeld een daalder per jaar. Dan volgen de andere regeerders; De Koning van België en die van Griekenland 25 cent per inwoner; de Keizer van Oostenrijk 221/a cent; de Koning van Italië 22 cent; die van Noorwegen en Zweden 20 cent; de Czaar van Rusland 17Vï cent en de Keizer van Duitschland 15 cent. De beide Koninginnen, die van Engeland en Nederland, zijn het goedkoopst; zij kosten haar onderdanen nauwelijks 13 cent per hoofd, dat is niet veel meet dan president Mac Kinley, die een inko men geniet, evenredig met 11 cent per inwoner. Nog minder kosten Felix Paure aan Frankrijk en de president van Zwitserland, n.l. 41/2 cent en y2 cent per hoofd. Daarentegen is de repu- blikeinsche regeering in Frankrijk ontzaglijk veel duurder dan hier te lande. De oudste Nederlander. De heer G. Boomgaard te Groningen, de oud ste inwoner van ons land, is in den ouderdom van 110 jaren overleden. De overledene was rus tend zeekapitein en de laatst overgebleven Ne derlandsche soldaat uit het Fransche leger, dat in 1812 naar Moscou trok. De macht der gewoonte. De burgemeester eener kleine stad, die vroe ger rechter was geweest, moest voor de eerste maal een jeugdig paar echtelijk verbinden. „Wilt gij den heer "Van Schralenstein als uw wettigen echtgenoot aannemen vroeg hij aan de bruid. En toen deze de vraag met „ja" beantwoord had, wendde hij zich tot den bruidegom en sprak „En gij, beschuldigde wat hebt gij tot uwe ver dediging in te brengen?" Prieslands heidestreken. In de heidestreken van Friesland, zoo schrijft men ons, krijgen de „Armvoogden" het weer druk. Drommen van armen trekken naar het Arm bestuurnu gebrek aan werk hen broodeloos maakt. Onder die soharen zijn velen in de kracht huns levens, mannen en vrouwen reeds vroeg in 't huwelijk getreden en in den regel gezegend met een talrijk kroost. De mannen kunnen niet anders dan aardwerk verrichten en zoodra dit ophoudt door de weersgesteldheid, ziet men ze geregeld bij 't armbestuur aankloppen. Om dat te voorkomen tracht men hen werk te verschaffen, opdat ze hun eigen brood ver dienen. In verschillende dorpen laat men ze klompen maken, keienkloppen, mattenweven, enz., maar de financieele uitkomsten zijn in den regel niet schitterend. In weerwil daarvan houdt men het op de meeste plaatsen er toch meê vol, omdat de ondervinding heeft geleerd, dat een verdiend dubbeltje op veel hooger prijs wordt gesteld dan een gegeven dubbeltje. Nu er zoo geijverd wordt voor gelijke rech ten van vrouwen en mannen, geeft een mede werker van V Independance Beige het volgende in overweging aan het schoone geslacht. Hij hoorde onlangs een spreekster beginnen met den aanhef: „Dames en heeren." Die volg orde vindt hij in den mond eener dame eene onrechtvaardige bevoorrechting van de vrouw. De mannen, die galant zijn jegens het schoone geslacht en dit zullen blijven, zeggen natuurlijk „Dames en heeren." Maar laat nu ook het schoone geslacht galant zijn jegens het leelijke en laten de lieve lippen der schoone spreeksters zeggen„Heeren en dames." „Dat zou den leelij- kerts zooveel genoegen doen," zegt hij. Nevens de bekendmaking dat eene beloo ning van f 500 zal worden uitgereikt aan hen, die inlichtingen kunnen geven omtrent de daders van den diefstal aan de Bierkade te 's Graven hage, heeft de politie thans ook in facsimilé den volgenden brief openbaar gemaakt: „roterdam 28 Januwari. Yrient Jan. van avont kom ik in de Haag om dje ouwe te neme met jou ik zal buite op de uitkijk staan en Jij doet de slag dan zal die Jouw niet meer peste met de huur maar Jij zeg dat die koezier wel es terug komp als die naar de kerk is nou wat hep Jij daar an dat is omers maar een jongen geev die een rotslag wij smeere hem dadelek naar roterdam, nouw salu Jan van Kees." De Naamlooze Vennootschap „De Alkmaar- sche Tramvereeniging" heeft aan de verschillende gemeentebesturen verlenging gevraagd van de concessie voor den aanleg van eene tramlijn Alk maarOudkarspel tot 30 April 1900. De prozaïsche winter, dien wij beleven, schijnt toch ook poëten te kunffen vormen. Te R. had het dezer dagen sterk gevroren, en de kinderen der hoogste klasse wilden dien middag gaarne een uurtje schaatsenrijden. Na lang be raad besloten zij den meester het volgende briefje te schrijven Meester, meester, goede man, Nu het ijs weer houden kan, Mogen we met d' heele kluit Er een uurtje eerder uit Morgen kan het regenen, waaien, En dan kunnen we niet zwaaien. Een professor weidde op een college uit over de voordeelen van athletische oefening. „De llomeinsche jongelingen," vertelde hij, „zwom men gewoonlijk driemaal de Tiber over vóór het ontbijt." Daar hij een glimlach zag op 't gelaat van een der studenten, hield hij op en vroeg boos „Mijnheer, waarom lacht u Wij zouden graag in uw vroolijkheid willen deelen." „Ik dacht er aan," antwoordde de student, „dat de kleeren van die Romeinsche jongelingen bij 't einde van het zwemmen aan den ver keerden kant moeten hebben gelegen". Te Amstelveen is, in weerwil van de koude dagen der laatste twee weken, bij den vee houder Nieuwendijk eene hen trouw op hare eieren blijven broeden. Thans is zij omringd door een dozijn kuikentjes. In den warmen koestal hebben deze nu verder van mogelijke koude of guurheid niets te vreezen. Zij zijn even druk en levendig als waren wij reeds in de warme dagen. In den laatsten tijd wordt op Friesche botermarkten boter uit Canada aangevoerd. Deze boter vindt een goeden aftrek, de prijs is aanmerkelijk lager dan die der Friesche boter. Daar de zuivelfabrieken in Friesland de boter direct naar het buitenland zenden, is er in die provincie gebrek aan mindere soorten en voor ziet nu Amerika in die behoefte in het land van melk en boter Eerstdaags wordt ook Australische boter op de Friesche markten verwacht. 't Schijnt, dat er van Regeeringswege thans gehoor zal worden gegeven aan het reeds zoo dikwijls uitgedrukte verlangen, dat er een einde zal worden gemaakt aan de onedele concur rentie tusschen de industrie in gevangenissen, rijkswerkinrichtingen, enz. en de particuliere industrie. Althans zullen, naar wij vernemen, uit de Rijbswerkinrichting te Hoorn, verschil lende zaken, welke daar tot nog toe werden ge dreven, opgeheven worden, zoodat er niet meer door tal van industrieelen partij zal kunnen ge trokken worden van de goedkoope werkkrachten der gedetineerden. Koeienopknapper. In de provincie Utrecht wordt naar de „N. R. Ct." meldt tegenwoordig een nieuw ten minste nog weinig bekend beroep uitgeoefend dat van koeienopknapper. Men heeft hieronder verstaa van oude koeien worde n jonge ge maakt. De werkzaamheden bestaan o. a. in het verkleinen der horens. Ze worden daarna netjes bijgewerkt, de er om gelogen ringen, die den leeftijd aanwijzen, worden verwijderd en het „jonge" dier is gereed. Antwoord gevraagd. De redactie van het „Financieel Weekblad" ontving volgend briefje: Mijnheer, Veroorloof mij U te vragen hoe men in niet te langen tijd eerljjk en veilig aan een groote som gelds komt. Indien uw raad en informatien juist zijn en met succes bekroond worden, zal ik U gaarne eene flinke commissie betalen en u tevens bijzonder verplicht zijn. Ik verzoek U beleefd mij spoedig te ant woorden, daar ik op het oogenblik in een moeie- lijke positie ben. Met hoogachting verblijf ik, enz.„ Tijdregeling en drankgebruik. In de drankbestrijders-vereeniging „SintPau- lus" te Tilburg dreigt scheuring te ontstaan. De leden hebben zich verbonden na 12 uur voor middag geen sterke dranken meer te gebruiken. De vraag is thans gerezen of dit nu van den Greenwich- of wel van den Amsterdamschen tijd te verstaan is. Een partij meent, dat de bedoe ling is den plaatselijken tijd te volgen, daarin die 20 minuten nog heel wat geconsumeerd kan worden de andere, dat deze strengere uitleg ging tegen den geest der vereeniging is. De opzichter en leider, dr. Van Zinnicq Bergmann, moet er aan te pas komen en hoopt een voor beide partijen bevredigende oplossing te kunnen vinden. Briefkaarten/ Eene firma te Enkhuizen gebruikte brief kaarten, waarop aan de adreszijde eenigszins uitvoerig haar beroep was gedrukt. Een paar van deze briefkaarten, naar Amsterdam verzon den, kwamen als enbestelbaar terug, daar der gelijke briefkaarten niet mochten worden ver zonden. In andere plaatsen werden zjj echter steeds aan hare adressen bezorgd. Bedoelde firma diende een klacht in bij den directeur-generaal der posterijen en telegrafie. Van het hoofdbe stuur ontving zij deze week het antwoord, dat tegen het gebruik dier brief kaarten terecht aan merking was gemaakt en de directeur-generaal voegde daaraan toe „Het beroep van den afzender mag op de adreszijde der brief kaarten, al of niet van rijks wege uitgegeven, slechts met één woord of daar mede gelijk staande uitdrukking worden vermeld. Aan de ambtenaren wordt thans door mij voor geschreven, om briefkaarten, welke niet in alle opzichten beantwoorden aan te dezer zake vast gestelde bepalingen, na 1 Juli a.s. niet meer als zoodanig ter verzending toe te laten." LX VIII. Op Vrijdag 3 Februari hield de Vereeniging „de Tuinbouw" hare jaarlijksche algemeene vergadering. Van de 440 leden, die de veree niging thans telt, waren 139 ter vergadering opgekomen. Uit het jaarverslag bleek, dat de totale om zet gedurende 1898 heeft bedragen de som van f450.894,18, waarvoor aan marktgeld f6800 werd ontvangen. Tot leden van het bestuur werden herkozen de heeren S. BrQersen en K. Kooiman, terwijl in de plaats van den heer Jb. Reus, die niet voor eene herbenoeming in aanmerking wensch- te te komen, werd gekozen S. Groot te Lut jebroek. De salarissen werden vastgesteld, als door het bestuur wordt voorgesteldn. 1. de voor zitter f 50, secretaris-penningmeester f 150, der de lid van het dagelijksch bestuur f 15 en be taalmeester (marktmeester) 3/s percent van de marktopbrengst, terwijl de vergadering van oordeel was, dat ook den gewonen bestuurs leden eene kleine vergoeding toekwam en dit op f5 per hoofd stelde. Van den Heer C. v. Kleeff was een schrif telijk verzoek ingekomen, om over te gaan tot stichting van een eigen kantoor, zoo mogelijk op de terreinen van de spoorwegmaatschappij. De heer Kooiman (marktmeester), hoewel hulde brengende aan de heeren Boon en Bot voor de wijze, waarop zij hem gastvrijheid verlee- nen, erkent, dat de onmiddellijke nabijheid van eene dikwijls druk bezette gelagkamer de ad ministratieve werkzaamheden niet vergemak kelijkt, ja, dikwijls belemmert, zoodat hij aan een eigen kantoor de voorkeur moet geven. De vergadering meende echter het finantieel belang van de kasteleins hooger te moeten stellen, dan van eene gemakkelijke administra tie, terwijl ook het door den heer Van Kleeff geopperde bezwaar, n. 1. dat de café's, waar thans kantoor wordt gehouden, niet altijd ge-' makkelijk zijn te bereiken, niet in staat was het nut der verplaatsing te doen inzien. Punt 6 van de agendo; voorstel tot de af schaffing van de franco-levering naar Enk huizen en Hoogkarspel, lokte eene drukke dis cussie uit, waarvan de slotsom was, dat ook in 't vervolg de producten franco naar genoemde plaatsen zullen worden gebracht, tenzij de koop som minder bedraagt dan f 10, of de verkooper vooraf te kennen geeft, dat hij niet te E. of te H. wenscht te leveren. De veelvuldige klachten die omtrent de le- verantieën te Broekerhaven inkomen, hadden er toe geleid, dat het bestuur aan de vergade ring voorstelde om ook daar een keurmeester aan te stellen. Daartoe werd dan ook zeer te recht besloten. Voor de schippers zal dit eene groote verbetering zijn, want het is een bekend feit, dat zij meermalen stelselmatig bedrogen worden. Daarop kwam in behandeling het voorstel om, te beginnen met den nieuwen oogst, het toe- tal af te schaffen. Vooraf had het bestuur daaromtrent met de handelaren geraadpleegd, die zich, mits ook de Langedijk daarmede door ging, er algemeen voor hadden verklaard. Het wekte dan ook aanvankelijk wel eenige be vreemding, dat zij er zich nu direct tegen ver klaarden. Volgens de Heeren K. Buisman en P. de Wit was hunne tegenstand te wijten aan het feit dat aan den Langedijk zoowel per 112 als per 100 werd verkocht. Een zoon van den Heer Buisman zou n.l., na de afschaf fing van het toetal, aan den Langedijk per 112 stuks hebben kunnen koopen. Toch werd met 78 tegen 61 stemmen tot afschaffing besloten, doch de uitslag van deze stemming scheen de tegenstanders zoo zeer te verrassen, dat door den Heer A. Hofland aan het bestuur in overweging werd gegeven, dit besluit nog niet als definitief te beschouwen. De voorzitter trachtte hem evenwel duidelijk te maken, dat 't niet aanging, een wettig ge nomen besluit, alleen ten believe van de te genstanders, direct maar in te trekken of niet uit te voeren. Eindelijk scheen ook de heer Hofland in te zien, dat hij zich, althans voor- loopig, slechts bij het genomen besluit had neer te leggen, doch de daarbij gevoerde dis cussie schonk mij de overtuiging, dat deze zaa,k nog niet is afgedaan en dat er nog eene zware strijd zal moeten worden gestreden, om het genomen besluit tot uitvoering te bren gen. De krachtigste steun, dien wij daarbij kun nen erlangen,is 't pal staan van den Langedijk. Onthoudt ons dien steun niet! 't Geldt het be lang zoowel van den Langedijk, als van de Streek. K. De zaak Dreyfus en alles wat daarmede samenhangt. Heden is door de Kamer van Afgevaardigden van Frankrijk haar meening uitgesproken over het wetsvoorstel van den minister van Justitie Lebret, bedoelende overdracht van herzienings- aanvragen aan de vereenigde kamers van het Hof van Cassatie, door de commissie uit de Ka mer verworpen met 9 tegen 2 stemmen, en het ontwerp werd aangenomen met 332 tegen 216 stemmen. De toeleg is niet geweest vóór of tegen de wijziging der procedure, waardoor de vereenigde Kamers van het Hof van Cassatie en niet de strafkamer alleen vonnis zouden moeten wijzen in de herzieningsaanvraag van mevrouw Dreyfus, doch vóór of tegen het kabinet een comedie- vertooning, waarvan de minister-president Char les Dupuy de verantwoordelijkheid draagt en welke, naar verwacht werd, met het door dezen gewenschte succes is bekroond! De afgevaardigde Renault Morlière, de rap porteur, bestreed het ontwerp van de regeering. De magistraten hebben zich hun roeping waar dig getoondwaarom hun dan deze te ontnemen De regeering kan toch de rechtbanken niet naar welbehagen veranderen? De rapporteur ontkent de noodzakelijkheid om de revisie-zaken aan de Kamer van Strafzaken te onttrekken, zooals de regeering heeft beweerd. Als zulks gedaan wordt, wordt een bewijs van gevaarlijke zwakte gegeven en volgens zijn mee ning zouden de gezamenlijke Kamers geen spoe diger beslissing geven. „Zou, vraagt hij, de procedure sneller gaan dan met een Kamer, welke bestaat uit een pre sident en 14 leden? Gelooft gij dat het vonnis van de Vereenigde Kamers eenstemmig door alle burgers zal worden aangenomen P" Door haar voorstel zal de regeering het beginsel van recht vaardigheid dooden„Als gij de Kamer van Strafzaken laat vernietigen, zult gij de gansche magistratuur vernietigen. Gij zult dan zelf het begrip van rechtvaardigheid dooden." Door de strafkamer van het Hof van Cassatie is het aanvullend onderzoek in de Dreyfuszaak nu formeel geëindigd, zoodat de processtukken konden overgedragen worden aan den procureur- generaal en de definitieve uitspraak over de her- zieningsvraag tegen 15 Maart a. s. kan verwacht worden, zelfs al is nu het regeeringsvoorstel tot wet verheven en de eindbeslissing worden over gedragen aan de 45 leden van de drie veree nigde Kamers van het Hof van Cassatie. Andrée gevonden? St. Petersburg, 10 Febr. (R- Q.) De ballon van Andrée en de lijken van de drie personen, welke zich daarin bevonden, moeten 7 Januari bij Pit in het gebied van Jenisseisk door Ton- goezen gevonden zijn. (De reisgenooten van Andrée waren de heeren Strindberg en Franckei. De ballon is 10 Juli 1897 opgestegen.) („Tel.") In de „Droits de l'Homme" wordt den mi nister-president Dupuy verweten, dat hij met majoor Esterhazy onderhandelingen heeft gevoerd door bemiddeling van een tusschenpersoon en dat daaraan moet worden toegeschreven de wei gering van Esterhazy, om getuigenis af te leg gen voor de Crimineele Kamer van het Hof van Cassatie. Telegrafeeren met rijdende spoor treinen. Door vier Oostehrijksche officieren is te Wee- nen patent aangevraagd voor een opzienbarende uitvinding. Het betreft een inrichting voor het telegrafeeren tusschen spoortreinen op den weg onderling en met de stations, die het telegrafisch verkeer tusschen elkaar ontmoetende en achter elkaar rijdende treinen mogelijk maakt, zoodat een botsing kan worden voorkomen. Ondersteld wordt, dat zich op een spoorbaan drie treinen bevinden. Trein a rijdt de treinen b en c, die achter elkaar rijden tegemoet. De telegrafische verbinding stelt ieder der drie treinen wederkee- rig op de hoogte van de richting, waarin zij zich bewegen en stelt den afstand tusschen de trei nen onderling vast. Langs telegrafischen weg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2