Koolrekening, Verschenen Prijs 35 cent. P. BE WIT, J. B0SSERT Hzn., DE NIEUWE Verhuurt en verkoopt Verkoopt en verhuurt WAT? Dekkleeden en Bascules. WIE? Sign geteeld WOBRLZAAD. H.H.ROOKERS! BOOS-TABAH BAAI P, en de Specialitcits-Tabak, van iö cents Noorderbank Alkmaar. Ter overname gevraagd: Een Broodbakkerij. TÏÏIVERSMAGAZIJN. l)E liII114MISCIIE LELIE Naaitafels HoofüprQien. BREUKBANDEN HEEL HEEN PIJN VEROORZAKEN. ZONDER STALEN VEER, M. REI DIA UNS, Technicus, Badhuisstraat 12, HAARLEM. CHERTS en LUIM. Beste Java-Koffle f 0.50 per mir Kflfflfi 1.3, 0.40 r j| Y0LKSTI1EE f 0.12 per ons. gj FHNNNNTHi Verkoop en Reparatie onder garantie en verkrijgbaar in den boekhandel van de Wed. G. VROEGOP, Broek op Langedijk: bewerkt door J. VROEGOP Jz., waarin de prijzen van alle groote en kleine partijen l»ij de invoering van het nieuwe stelsel (afseliatiin^ der over- tallen en berekening per stuk) zeer 11 a u w keurig- en zoo uitgebreid mogelijk zijn opgenomen. NOORDSCHARWOUDE. Vroege bloedrood; Gewoon Langedijker en Echt Friesch zaad. verkrijgbaar bij C. BAK Kz., Broek op Langedijk. D. SWAGrEB, Cz., Zuidsckarwonde. K. SWAGrEB Cz., Noordscharwoude. Aanbevelend, A. OUDES. Doet uw voordeel en probeert eens de g-eurigfe a f O.L772 het half pond, de rook- en pruimtabak merk B K k 171/2 ct. per 1/2 pond, het half pond. A. GROOT Nz., NOORDSCHARWOUDE. Cr edicten. Deposito's, Effec tenCouponsProlongatieHy potheken Voor inlielitingen vervoege men zicli tot den Agent der bank den Heer G. Wagenaar J.Gz., BROEK OP LANGEDIJK. Brieven franco Breewaterstraat 43, HELDER. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke n cent per kwartaal, per post 80 ct. i?\. vorig jaar was de aanvraag zoo f groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Hoeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Bosch. Bij den ondergeteekende verschijnt I iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE Mevr. S M. C. van Wermeskerken-Junius J| (Johanna van Woude.) „De Hollandsche Lelie" is liet eenige Week- blad in Nederland voor Dames uit de hoog- I ste en beschaafdste kringenlet hierop voor uwe advertentiën. |yA Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f 5,- 8 Proefnummers gratis, Amsterdam. L. J. YEEN. 'MËËP' Onder de inteekenaressen op den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargang een AANTAL NAAITAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 1—12 zijn ingeteekend of alsnog daarop in- teekenen, ontvangen bij No. 8 kosteloos een genummerd Premiebewijs, recht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige practische Meubeltjes als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenhage, na de verschijning van No. 12; de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgens de redactrice van de Hollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 sup plementen, geteekende snij patronen) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten) (le Uitgave) f 1.25 per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofd bureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. Trekking1 16 Maart e. k. NEDERLANDSCIIE GELDLOTERIJ ter herinnering aan de Kroningsfeesten, gevestigd te 's GRAVENHAGE. onder toezicht en beheer van de door de houders van Loten benoemde Commissiebe staande uit de Heer en: J. GRV1J8, Gep. Luit.-Kolonel Kwartiermeester van het Ned. Leger. K. J. THOMAS en P. G. DE BRUIJN, Kap. van het Leger ie Ned. Indië. R. M. T. A. KEMPERS en L. J. A. VEltBKUGGE, Kap.-Kwartiermeesters van het Leger in Ned. Indië, welke Commissie de gelden, bestemd voor de Verloting, op haren naam en op naam van de Nederlandsche Geldloterij, deponeert bij H.H. Bankiers of solide liuaiitieele instellingen tot waarborg voor de prompte uitbetaling van de prijzen en premie. De prijs der Loten is: Een Geheel Lotf 10, Een Half Lotf 5,- Een Vierde Lot. f 2,50 Elk vierde Lot is van Hollandsch zegel voorzienaan de keerzijde zijn de voorwaarden der loting vermeld. De trekking heeft plaats in het openbaar ten overst. van een Notaris. De Trekkingslijst is twee dagen na de Trekking gratis te beko men bij den wederverkooper, bij wien het Lot is gekocht. ƒ100000 50000 30000 25000 20000 15000 10000 De prijzen worden daags na de trekking zonder eenige korting uit betaald in geld. Een percent der ontvangsten wordt ter herinnering- aan de Kroningsleesten, afgezonderd voor liefdadige doelein den. Dit Ondersteuningsfonds wordt evenals het Waarborgfondsbe heerd door de Commissie van Toe zicht en Beheer. benevens een groot aantal prijzen van f5000f2000f1500, f1000, f425 en een premie van f3000. "Verkrijgrbaar te Noordscharw. hij -T. TI- Keizer te Schagren bij den Sigarenhandelaar A. -van Twuijver. Naar buiten franco per keerende post tegen toezending van het bedrag per postwissel. 's GRAVENHAGE, De Nederlandsche Geldloterij, Sweelinekplein 14. L. C. J. VAN OVEREEM. zonder veer zijn verre te verkiezen boven de breukbanden MET veer, omdat zij Door bijzondere constructie kunnen deze breukbanden, zelfs de zwaarste breuken inhouden. Door hunne gemakkelijkheid en zachtheid zijn zij bijzonder aan te bevelen, vooral voor hen, die zwaren arbeid moeten verrichten. Men vrage gratis inlichtingen voor ALLE voorkomende soorten Breukban den zonder veer, als enkele en dubbele liesbreuk-, zakbreuk-, navelbreuk banden, etc., bij den uitvinder Nieuwste Komieke VoordrachteRboek. met eene rijkeke uze splinternieuwe komie ke Voordrachten, Voorlezingen, komieke scènes enz. in proza en poëzie. INIIOUD Een schommelpartij. Op de bloe menmarkt.Mooi Grietje. Mijn eerste pijpje. Mijnheer Smitman. Een huwelijksadverten tie. Op een bruiloft. Anderhalf. Levie Adeldom. Een pleidooi. Een geheime mede- deeling. Uit logeeren. Een amusante verga dering. Een keukenprinses. De nieuwe meid in Amsterdam. Om den hoek van de deur. Een lachbui. Vrouwenlist. Er in geloopen. Een ongelukkig geluk. Hoe ik van mijn schoonmoeder verlost werd. Een kostelijk boek rnet eene schoone keuze Voordrachten in proza eu poëzie, allen zonder zang en daardoor gremakkelijk voor te dragren. IPrijs franco per post f 0.55. Franco toezending na ontvangst van postwissel f0.55 of van elf blauwe postzegels door J. D. DIJK, boekhandelaar-uitgever. Nw. Kijk-in-'t Jatstraat, GRONINGEN. I AAKkkKB AAAAAAZM A Verder beste soorten THEE, JÈ van f0.16, f0.20 en f 0.25 per ons. .4. GROOT Nz., Noordscharwoude. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE BiTALAGE. Inkoop hoogste waarde. hoe langer hoe meer met hem ingenomen scheen. Zij liet likeuren en gebak ronddienen, de heeren van sigaren voorzien en betoonde zich in allen deele eene hupsche gastvrouw, van wie het den ingenieur onmogelijk was het oog aftewenden. Onder een wezenlijk vroolijk discours sle ten de jongelui den tijd voor het diné en zaten vervolgens aangenaam bjjeen, totdat Laura het woord nam en hen opmerkzaam maakte op den tijd. «Als gij voornemens zjjt in een logement uwen intrek te nemen," zeide zij, »zult gij best doen »the Eagle" te kiezen, er logeren gewoonlijk vele vreem delingen en ik geloof, dat ge er tamelijk veilig zult zjjn voor ontdekking". Paul en van Hessen namen den gegeven •wenk ter harte en na hunnen dank betuigd te hebben voor de genotene gastvrijheid en de bewezene menschlievende hulp, betoon den zjj zich bereid heen te gaan en afscheid te nemen. Dat tusschen Paul en Laura was harte lijk, maar tusschen van Hessen en zijne schoone gastvrouw inderdaad teeder, hij be zwoer haar zijne vriendschap en liefde en joeg door zijne hartstochtelijke taal het jonge meisje blos bjj blos op de wangen. Eindelek was het laatste woord gewis seld en onder geleide van den neger, die hun den weg moest wijzen, traden de jon gelui de tuindeur uit en sloegen den weg in naar het hun aangeduide logement, waar hun de kellner op hun verlangen dadelijk van kamers voorzag en de noodige diensten bewees. De jonge dame, alleen zjjnde, verviel in diep gepeins over het voorgevallene avon tuur en had moeite, haar kloppend hartje tot bedaren te brengen. De heer van Hessen had daarin zijn beeld met meer dan duidelijke trekken ach tergelaten en of de schoone het zich zelve wilde bekennen of niet, zeker was het, dat er eene stem in haar binnenste luide sprak van innige toegenegenheid en liefde. Des anderen daags had zij geene rust, voor ze den neger naar het hotel had ge zonden om te informeren, of de heeren ook eenig ongeval was bejegend en zij was kinderachtig blij, toen deze met het be richt terug kwam, dat hun niets wederva ren was. De plannen der Jongelui. »Zeg eens, mijnheer Lansveld,» dus be gon van Hessen, «welke zjjn uwe plannen voor de toekomst?» »Wel beste vriend, ik wil zien Washing ton te bereiken en ga dan opnieuw dienst nemen». »Zoo, nu ik kan je geen ongelijk geven, maar aangezien ik hier een meisje heb aan getroffen, omtrent hetwelk ik in het geheel niet onverschillig ben, zult gij het mij zeker niet euvel duiden, dat ik hier bljjf en het mogelijke tracht te doen om onze wedding schap te winnen. wV nloli »Ja, dat is een gek geval, maar wjj kun nen niet anders en zullen ons in ons lot moe ten schikken.» «Ongetwijfeld, maar hoe kom ik het best over de grenzen? »Daar heb ik ook al over gedacht en meen dat het maar het best zal zijn, dat ik die zorg op mij neem en gij daarom voorshands hier uwen intrek blijft houden.» »Tot uwe dienst, maar Beers en diens moeder zullen doodeljjk ongerust zjjn.» »Daar is raad voor, wjj zullen hun mel den waar wij zijn en dan verder handelen naar omstandigheden.» »Zoo als gij wilt, ik onderwerp mij ge heel aan uw oordeel.» »Mooi gesproken en ik beloof u, alles te zullen doen om u veilig en wel in Washing ton te leverenlaat ons maar geen tijd ver liezen en naar beneden gaan en ons in het gezelschap mengenik heb opgemerkt, dat er verscheidene officieren der zuidelijken in de zaal zijn en zal mjj {bjj hen bekend ma ken als een Hollandsche ingenieur die be zigheden zoekt, gij zijt mijn vriend, iemand die voor zjjn pleizier reist en de rest moe ten wjj aan het toeval overlaten. Kom maar!» De heeren gingen hierop naar beneden en bevonden zich aldra in eene ruime zaal, waar tal van hoofd- en andere officieren van het zuideljjke leger in drukke gesprekken bjjeen zaten. j Dank zjj het hun door de jonge dame be- «Volstrekt niet, alhoewel het mij leed zorgde toilet en de weinige uren welke zij doet, van u te moeten scheiden». jin de kazerne doorbrachten, woordoor slechts enkele der officieren hen en dan nog maar vluchtig hadden gezien, was er nie mand *die eenig vermoeden koesterde, dat de vreemde ingenieur en zjjn vriend dezelfde personen waren, die door hunne stoute vlucht geheel Richmond van zich hadden doen spreken. Met den bjjzonderen tact hem eigen, wist van Hessen zich in het discours te mengen en het er op toe te leggen, dat men al spoe dig bemerkte, dat hij met de vestingbouw- kunde en de daarmede verwante vakken niet onbekend was. Men begon dan ook zijn oordeel in sommige dat punt betref fende kwesiien in te roepen en daar hij op eene wezenlijk schrandere wijze het verschil besliste, duurde het niet lang of men gaf hem den raad dienst te nemen, hem de ver zekering gevende, dat hjj spoedig promotie zou maken. De heer van Hessen toonde zich geheel niet af keerig, maar gaf voor, met zjjn vriend afgesproken te zjjn gezamenljjk naar Was hington te gaan, ten einde eenige kennissen op te zoeken en hjj vond het geen prettig idé, hem alleen te laten gaan, vooral om dat na de plaats gehad hebbende vijande lijkheden de weg niet veilig kon geacht wor den. Het was wel waar, hij was vreemde ling en had met het verschil in Amerika niets te maken, maar er zwierven zooveel verspieders rond, dat men overal op ver moeden kon worden aangehouden en het zou hem leed doen, als zijnen vriend eenig ongeval bejegende. Zooals van Hessen ver moed had, geschiedde. Een der hoofdoffi cieren bood aan, zjjn vriend een vrijgeleide te bezorgen tot Washington, zoodat hjj on bekommerd de reis kon maken. Als dat dus de grootste zwarigheid was, die hem weerhield, hun als ingenieur van dienst te zjjn, achtten zjj die moeieljjkheid van wei nig belang en gemakkelijk te overwinnen. Van Hessen betuigde zich, indien de heeren zoo vriendijjk wilden zjjn, niet ongenegen er eens over te denken en vroeg, zoo hjj er toebesloot, waar hij zich dan had aan te melden. Men noemde hem den overste Crumpton en voegde er bjjdat zoo hjj een oogenblik geduld wilde oetenen, hjj in de gelegenheid zou zijn, dien heer persoonlek te spreken, daar hjj gewoonlijk 's morgens in »the Eagle» sociëteit kwam houden. Men had dit nog nauwel jjks gezegd, toen de over ste juist binnen kwam en de heeren be leefd groette. Al de aanwezigen bogen en beantwoordden den groet des officiers op hartelijke wijze, waaruit het onzen jonge lui ten duideljjksten bleek, dat de overste bjj zjjne officieren en medeburgers zeer ge zien en bemind was. Toen hij plaats had genomen, werd het gesprek dadeljjk op het behandelde onderwerp teruggebracht en de heer van Hessen aan den overste voorgesteld. Wordt vervolgd). Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4