Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 8. Zondag 19 Februari 1899. 8e Jaargang. J. LI. KEIZER. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. N ieu wstij dingen NIE C WE ülllUUkll MMA1T. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post ÖO ct. UITGEVER: BUREEL: Hoordscharwoude. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Van 1—5 regels 30 ct., elke regel meer ct. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Itij dit nummer behoort een büvoeg-sel, Winkel. Dinsdag 14 Februari hield de afdeeling „Winkel" der Vereeniging „Niedorper Kogge" haar eerste vergadering in dit jaar in het lokaal van den heer C. Kieft te Winkel. De voorzitter, de heer J. Koomen Hz., opende de ver gadering, zijn genoegen daarbij te kennen ge vende, dat zooveel leden waren opgekomen en tevens meedeelende dat 't getal leden van 27 tot 62 was gestegen. De notulen der vorige ver gadering werden gelezen en goedgekeurd, de re kening van den penningmeester werd in orde bevonden. Zij bedroeg in ontvangst f 6.50, uitgaaf f6.52, zoodat ze sloot met een klein nadeelig saldo van 2 cents. Als bestuurslid werd herko zen de heer J. Porte, secretaris-penningmeester, en als vertegenwoordiger der afdeeling in het Hoofdbestuur de heer K. Vries. Op het convocatiebiljet kwam voor een gedach- tenwi8seling over de wenschelijkheid en de moge lijkheid van een vruchtenmarkt in 1899 te Win kel. De voorzitter, die het punt inleidde, deelde mede, dat 't misschien van belang voor de ge meente kon zijn, zoo'n markt hier te hebben, omdat er weinig gelegenheid is de vruchten te verkoopen en daardoor een geringe prijs gemaakt wordt. Hij deelde uit de statuten der Vereeniging het art. mede, dat over de veilingen handelt, n.l. het Hoofdbestuur regelt met de afdeelingen de veilingen en uit 't huishoudelijk reglement art. 12, luidende De plaats der niet verplichte veilingen wordt bepaald door het afdeelingsbestuur in overleg met het Hoofdbestuur. Er werd gevraagd of met vruch ten ook aardappels bedoeld worden, waarop 't ant woord was, dat aardappelen wel konden worden aangevoerd, doch de hoeveelheid zou te klein zijn om koopers er voor te krijgen. Wel werd er op gewezen, dat de teelt van aardappelen dit jaar sterk zou toenemen, maar men twijfelde toch of de aanvoer wel groot genoeg zou zijn. Als de markt dit jaar weer te Noordscharwoude wordt gehouden, dan achtte men 't beter, daar heen de aardappelen te zenden. Aan het Bestuur werd nu opgedragen pogingen aan te wenden tot stich ting eener vruchtenmarkt te Winkel. Door een der leden werd in overweging gegeven op de al- gemeene vergadering der vereeniging in Maart voor te stellen een markt te houden in een der 3 plaatsen Nieuwe Niedorp, Winkel of Lutje winkel, doch dit voorstel vond weinig stenn, wijl men 't beter achtte met een dergelijk voorstel te komen, als men met gegevens k*n aankomen, bijv. dat 500 H.A. voor d'm aardappelen bouw zullen worden gebezigd. De voorsteller, die meende, dat zijn voorstel juist een prikkel zou zijn om velen tot 't verbouwen van aardappelen te bewegen, trok het in. Het voorstel der afdeeling LutjewinkelWeere, inhoudende, dat de afdeelingen haar contributie bepalen en daarvan een door de algemeene ver gadering vast te stellen deel afdragen aan de ver eeniging, werd besproken en de penningmeester der vereeniging deelde mede, dat de penning meester der afdeeling Lutjewinkel—Weere al in dien geest handelde daar voor hem de contribu tie te innen, tegelijk met die voor de afdeeling. Besloten werd 't aan ieder lid over te laten op de algemeene vergadering naar verkiezing te stem men. Wat de verleden jaar door de vereeniging verstrekte kunstmeststoffen betreft, daaromtrent deelden drie leden hun bevinding mede. Over 't algemeen is de werking ervan bevredigend en bij een uitstekend geweest. Op de algemeene vergadering zullen daarom trent wel nadere mededeelingen gedaan en kosten berekend worden. Bjj de omvraag werd gewezen op 't aanschaffen van manden door de afdeeling en besloten, dat 't Bestuur met 6 belanghebbenden daarover nader van gedachten zal wisselen. De secretaris deelde nog mede, dat de heer Hazeloop, Rijkstuinbou wieeraar, in de afdeelingen Nieuwe Niedorp en Winkel zal spreken en daarna werd de vergadering door den voorzitter met dank aan allen voor hunne medewerking gesloten. St.-Pancras, 17 Febr. '99. Op „'t Nut" al hier trad onder anderen gisteren avond ook als spreker op de heer M. Uitenbosch te Alkmaar, vroeger jaren lid dezer vereeniging. Als onder werp had de spreker uitgekozen „Coöperatie." Vooral met betrekking tot den woningbouw werd dit punt besproken. De vergadering besloot om op de eerstvolgende bijeenkomst, welke als laatste vergadering van het seizoen altijd eenigszins een feestelijk karak ter draagt, den heer D. van der Sluis te Almelo, vroeger onderwijzer hier ter plaatse, uit te noo- digen dien avond als spreker op te treden. Ook op de voordracht ter benoeming van een hoofd der school te Papedrecht komt voor G. Kempers, hoofd der School, alhier. Om afgekeurd te worden voor den dienst. Zekere A. De V. te Groningen, heeft een in formatiebureau gehouden. Voor in de loting voor de nationale militie gevallen jongelieden uit om liggende plaatsen heeft hij namelijk iets nieuws bedacht. Vóór de loting zocht hij hen op en be loofde, tegen eene belooning van f 100 a f150, te zullen zorgen, dat zij afgekeurd werden. Onderscheiden namen dit aan. Een dag vóór de keuring moesten zij zich bij De V. aanmel den, die de jongelieden een lepel bruin vocht deed innemen. De patiënten kregen hevige hart kloppingen en werden werkelijk afgekeurd. Aan de maréchaussee hebben verschillende af- gekeurden, voor wie natuurlijk vrijgelote jonge lieden moesten invallen, de toedracht der zaak medegedeeld. De gevolgen zullen nu wel niet uitblijven. Er ingeloopen! Een openbaar onderwijzer, zoo vertelt de „Holl." en plaatst ten overvloede het woordeke „historisch" onder haar verhaal vurig socia list, hield zich in zijne vrije uren nog al eens bezig met het „bewerken" der arbeiders. Tijdens de voorbereiding der kroningsfeesten huurde meester zelfs een zaal af om op Zondag een paar socialistische sprekers te laten optreden, doch door tusschenkomst van het Dagelijksch bestuur werd dit dan toch voorkomen. Maar onlangs had hij tegen eenige arbeiders weer een bijzonder groot woord. „Als gindsche rijke boer jullie 10 pond vleesch geeft", luidde het meesterlijke woord, „geef ik er ook tien En die „rijkaard" Hij gaf er zoowaar twin tig pond, eerste qualiteit. Dit viel den onderwij zer-socialist niet mee. Hij had het maar „als een grapje bedoeld" en met een verlegen ge zicht droop hij af. Ans j o vis-vangst. Onlangs werd gemeld we hoe het al-oude Stavoren herleef! door de ansjovis-vangst. Nader meldt men dienaangaande o. m. nog het volgende Uitgelokt door de goede resultaten dezer vis- scherij, verkocht men soms een deel van zijn huisraad om er netten voor aan te schaffen, ja zelfs tjalkschippers lieten tijdelijk hun schip in de haven en gingen om ansjovis uit. En allen voeren er wel bij. In enkele nachten werden soms arme visschers welgestelde inwoners. Het moet voorgekomen zijn, dat een visscher in enkele weken f3200 ver diende. En het behoeft niet gezegd te worden, dat deze goede uitkomst der ansjovis-vangst ook gunstig werkt op tal van andere takken van be staan. Er schijnt sprake van te zijn, om de ansjovis vangst dit jaar met stoomschepen uit te oefenen. Willen wij hopen, dat dit slechts een loos gerucht is, opdat niet voor tal van kleine luiden een aan zienlijke bron van welvaart worde weggenomen. Boerentrek. Maandagmorgen zijn uit de omgeving van Hee renveen weer zooveel melkknechten en andere personeD naar Duitschland vertrokken, dat op verre na allen geen plaats konden vinden in de derde klasse van den trein. Men moest overstap pen naar de tweede klasse. Aan den haal. Een jong beambte der Associatie Cassa te Am sterdam, sedert vele jaren kantoorlooper dezer in richting, heeft zich Woensdag met een bedrag van f24,000 uit de voeten gemaakt, welke som hij in twee posten van f12,000 ieder, moest in- casseeren. Een der chefs trachtte, vergezeld van een paar rechercheurs, hem in handen te krijgen. Dit is echter nog niet gelukt. Het voedende bestanddeel van vleesch Het eenige voedende deel van vleesch is de vaste stof. Yandaar, dat vleesch-extract, ofschoon prikke lend geen voedingswaarde heeft. Alleen dat gedeelte van dierlijk vleesch be zit werkelijk voedingswaarde, dat levend en werk zaam geweest is vóór den dood. Deze levende bestanddeelen zijn onoplosbaar; indien zij 't waren, zou een dier, dat in 't wa ter viel, oplossen als een suikerbrood. Gedurende 't leven beweegt zich een klein gedeelte van opgeloste voedingsstof door 't lichaam. Na den verandert die kleine hoeveelheid voedings stof snel in uitscheidingsstof, en daar de huid, de nieren en longen hun werking staken, hoopen deze vergiftige stoffen zich snel in 't lichaam op, terwijl 't cel-leven van 't lichaam nog eenige uren voorduurt. Hieruit volgt, dat vleesch-extract, zooals een Fransch scheikundige onlangs opmerkte, eigen lijk een oplossing van vergiften is. Dat deel van 't vleesch, dat wordt weggewor pen bij 't maken van vleesch-extract, bezit alleen voedingswaarde. 't Yolksgeloof in vleesch-extract als een ge concentreerd voedsel is echter zoo ingeworteld, dat er eenig tijd noodig zal zijn om de wereld van dit dwaalbegrip te bevrjjden; maar'tis van 't hoogste belang, dat men zoo ver en zoo snel mogelijk hierover wordt ingelicht, want onge twijfeld worden vele levens jaarlijks aan't geloof in de hoogere voedingswaarde van vleesch-extract opgeofferd. („R. N.") Het Re visie-Voorstel. In hun Memorie van Antwoord, op het nadere sectie-verslag (vergezeld van een ander gewijzigd ontwerp) ontkennen de voorstellers, dat bij het gewijzigd voorstel de bedoeling voorgezeten heeft de gelegenheid tot revisie nog ruimer open te stellen, dan het oorspronkelijk ontwerp reeds deed. Dat de herziening thans feitelijk tot een nieuwe instantie zal worden gemaakt, geven de voor stellers ook nu niet toe. De voorstellers meenen dat voor alles moet vermeden worden, dat door den Hoogen Raad die alleen voorloopig bewijsmateriaal ter beschik king heeft, b.v. onbëedigde verklaringen, in eenige richting vooruitgeloopen worde op de be slissing, die de eindrechter eerst mag geven na van de zaak volledig kennis te hebben genomen. Ook handhaven zij hunne verklaring, dat zij bij dat voorstel geen wetsbepalingen in het leven wenschen te roepen, die rivisie ten nadeele van den veroordeelde ten doel hebben. Dat viel mee. Met groote ingenomenheid is door het op 1 Febr. bevorderde personeel van de H. IJ. S. M. een besluit der directie ontvangen, waarbij is bepaald, dat die bevordering wordt gerekend in gegaan te zijn op 1 Augustus 1898, toen de verhooging ter gelegenheid van de Kronings feesten werd toegezegd. Eerstdaags zal het verhoogingsgeld over ruim zes maanden worden uitgekeerd. Een vergissing. Te Leeuwarden is reeds onder de dakpannen van een huis aan de Groninger Straatweg een nest met jonge spreeuwen gevonden. Een ni in tweeën of in vieren gesneden en neergelegd in een kamer waar een zieke ligt of kleine kinderen zijn, neemt de onaangename geu ren op en zuivert de lucht. Alle verschillende geuren verdwijnen; de lncht van de ui alleen blijft. De Ontwapenings-Conferentie. De correspondent van de „Daily Chroniole" te Petersburg seinde aan zijn blad: „Ik hoor uit de beste bron, dat het voorstel van de Nederlandsche regeering om de vredesconfe rentie in Den Ilaag te houden, hier dankbaar aangenomen is. De uitnoodigingen zullen dus van Den Haag uitgaan. De antwoorden op de tweede circulaire zijn nog niet van alle mogendheden in gekomen, maar tot dusver zijn alle antwoorden zeer bevredigend". Toeval of opzet? Op het marktplein te Hulst is voor de wielrij ders een driearmigo wegwijzer geplaatst. Zonder ling is het, dat de eene arm wijst naar de woning van den deurwaarder, de andere naar de kazerne der marechaussees en de derde naar de grenzen Goed op do hoogte! Reeds dikwijls hadden wij gelegenheid, op te merken, hoe bitter slecht men in het buitenland met name in Frankrijk op de hoogte schijnt met alles, wat ons land betreft. Aardrijkskundige bol len, die in de Fransche bladen schrijven: „Gro ningen bij Rotterdam", zijn volstrekt geen zeld zaamheden en ook, wat in de buitenlandsche pers gefabeld wordt over onze Koningin kan ten hoog ste onze lachzenuwen eenige oogenblikken aange naam aandoen, maar alles wat wij tot nogtoe van dien aard kregen te verduwen, zinkt in het niet, bij wat wij dezer dagen lazen in de Brusselsche Gazette. Men oordeele zelf en wie het niet uit brult, heeft geen lachzenuwen meer. Het blad schrijft onder het opschrift„Merkwaardige Schaatsen": „Al is de temperatuur thans buiten gewoon mild in sommige landen, naar men ver zekert, is dat, met name iu Duitschland, Rusland en Nederland, niet overal het geval. Bijna alle vaarten en rivieren in de omstre ken van Den Haag zijn sedert de laatste we ken dichtgevroren en de jonge Koningin "Wil- helmina kan naar hartelust haar geliefde sport, het schaatsenrijden, beoefenen. Men neemt het haar volstrekt niet kwalijk, in weerwil van de strenge etiquette. De Nederlandsche bladen dee- len zelfs mede, dat bij gelegenheid van het Nieuwejaar eenige hofdames haar een beeldig paar schaatsen hebben aangeboden, dat ongeveer 14,000 francs kostte. De lepels van die schaat sen zijn van goud en een bekwaam juwelier heeft „er diamanten en robijnen van het zui verste water ingezet." Aldus het Belgische blad Twee dagen, hechtenis overgenomen tegen 50 pc. korting. Iemand te 's Gravenhage was wegens de een of andere andere overtreding veroordeeld tot f3 boete, bij wanbetaling te vervangen door 2 da gen hechtenis. De man kreeg per briefkaart de aanzegging tot betaling. Juist was de zwager vau den ver oordeelde bij hem thuis en toen deze de brief kaart zag, bood hij aan voor de helft van den prijs, fl.50, voor zijn familielid te gaan „zitten", om zoodoende iets te verdienen. Hoewel de veroordeelde hier niet op inging nam de man die met „zitten" aan den kost wilde komen de briefkaart mede en meldde zich aan in het Huis van Bewaring, waar hij werd op genomen. Den volgenden ochtend werd evenwel de be driegerij ontdekt en nu is tegen den man die op naam van een ander de hechtenisstraf had willen ondergaan, proces-verbaal opgemaakt. Fijne vleeschwaren Een landbouwer te Ruinerwold begroef een aan een ziekte gestorven varken achter zijn huis. Nadat het twee dagen en een nacht in den grond had gelegen, bemerkte men dat het 's nachts was opgegraven en verdwenen. Het ligt voor de hand, zoo schrijft men, dat het elders voor de consumtie wordt van de hand gedaan Men zal er wel weer worst van maken!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1