Brieven uit „de Streek," Buitenland. Dood van President Faure. Nationale Militie. De inlijving van de vrijwilligers en lotelingen bij de Militie zal plaats hebben Te Helder, op Donderdag 2 Maart a.s., des voormiddags te half tien ure, voor de manschap pen, behoorende tot de gemeenten Alkmaar, Akersloot, Heiloo, Limmen, Bergen, Egmond- binnen, Egmond aan Zee, Schoorl, Oudorp, Koe dijk, Warmenhuizen, Petten, Schaden, Barsin- gerhorn, Harenkarspel, Sint Maarten, Zijpe, Anna Paulowna, Callantsoog, Wieringerwaard, Helder, Texel, Wieringen, Oude Niedorp, Heer Hugowaard, Broek op Langedijk, Sint Pancras, Oterleek, Oudkarspel, Noordscharwoude en Zuid- scharwoude. Bakkers. Door het bestuur derafdeeling te Hoorn van den Nederl. Brood- Koek- en Ban- ketbakkersbond is tegen Zondag, 19 Pebrurai a. s., 's middags 12 uur ten lokale van den heer Boot, a. h. Nieuwland eene buitengewone vergadering uitgeschreven, tot bijwoning waarvan alle in Noord-Holland wonende bakkers worden uitge- noodigd. In die vergadering zullen in het bijzon der besproken worden de, voor alle bakkers zeer nadeelige en hun bestaan bedreigende, bepalingen, voorkomende in het door den minister van binnenl, zaken ingediende wetsontwerp tot beperking van den arbeidsduur. Herziening van het tarief van invoer rechten. Naar wij vernemen wordt de laatst hand ge legd aan de in de Troonrede aangekondigde her ziening van het tarief van invoerrechten, zoodat te verwachten is, dat het daartoe strekkende wetsontwerp in den loop van het aanstaande bijeen zijn der Tweede Kamer zal kunnen inge diend worden. De veranderingen zullen van zuiver fiscalen aard zijn en strekken om gebreken weg te nemen, die zich voor de administratie bij de toepassing van het tarief hebben voorgedaan en andere moeilijk heden, die in de practijk zijn voorgekomen, op te heffen. Enkele artikelen, die tot dusver vrij konden ingevoerd werden en geen grondstoffen zijnde, waarvan de vrijstelling gehandhaafd blijft, zullen belast worden. Wegens het technische karakter dezer tariefs wijziging ligt verhooging van het 5 percents in voerrecht buiten het kader van het aanstaande ontwerp. Atjeh. Aan het Departement van Koloniën is heden ontvangen het volgende telegram betreffende de krijgsverrichtingen in Atjeh, gedateerd van den 17en Generaal van Heutsz sedert vier dagen te Me- laboeh de zaken leidende, seint dat volgens be richten van Atjehsche hoofden Toekoe Oemar 10 dezer 's nachts bij het gevecht met de hinderlaag onder luitenant Verbrugh nabij het strand te Oedjong Kala gesneuveld of zwaar gewond is. Zijn Pedang Bentjong werd nabij het gevechts terrein gevonden en aan het bestuur uitgeleverd. Zekerheid omtrent Oemar's sneuvelen ontbrak nog. Generaal van Heutsz Tertrok naar Waila tot verkrijging van verband met de colonne van over ste van der Dussen. LXIX. Gaf ik u in mijn vorigen brief een résumé van het verhandelde ter vergadering van de vereeniging de Tuinbouw te Grootebroek, waarin ik tevens mededeelde dat aan hare markt voor eene som van f 450.894,18 was verhandeld, thans wil ik u eene opgaaf doen van den aard en de hoeveelheid van het ver handelde. Kon men die massa groenten, aard appelen enz. eens bijeen zien, dan zouden zelfs zij, die dagelijks ter markt komen, zeker de handen van verbazing in elkaar slaan. Ze ventienduizend beladen schuiten zijn gedurende de gepasseerde campagne aan den afslag aan gevoerd die, in rechte lijn achter elkaar ge plaatst eene rij zouden vormen van Enkhui zen tot Leiden. Vooral het aanbod van bloemkool was zeer aanzienlijk en bedroeg 3,509,300 stuks. In 1897 bedroeg dit 2,744,800, zoodat voor 1898 eene toename van 754,500 stuks valt te con- stateeren. Roode, witte en savoije kool, waar van 698,700 stuks ter markt werden gebracht bleef 4600 stuks beneden den aanvoer van het daaraan voorafgaande jaar. Eene niet onbelangrijke vermeerdering, voor al in verband met de oprichting van de markt te Hoogkarspel, kan worden vermeld van den aanvoer van aardappelen. In 1897 werden nl. 117,903 en in 1898 daarentegen 133,240 halve H.L. verhandeld. Appels en Peren kwa men zeer weinig n.l. slechts 316 halve H.L. ter markt. Deze geringe aanvoer kan natuur lijk geheel aan de, zoo goed als mislukte vruchtenoogst, worden toegeschreven. Ook uien kwam minder ter markt dan gedurende het jaar 1897. Daarvan werden nl. 10798 H.L. genoteerd, dat is 2644 minder. Eene groote vooruitgang viel op te merken in het aanbod van slaboonen. In 1897 werden daarvan 2.251.000 en in 1898 zelfs 13.803.500 stuks aangevoerd, dus eene vermeerdering van 11,552.500. Van komkommers kan het aanbod nog wel niet belangrijk worden genoemd, dit bedroeg n.l. 15,895, doch er viel toch eene toename van ruim 7000 stuks te constateeren. Bieton of kroten kwamen er 32150, worte len 134000, knollen of meirapen 90000 stuks ter markt, terwijl eindelijk nog 34 zak herfst- rapen werden aangeboden. De vermindering van aanvoer was dus zeer weinig beteekenend en kan geenszins aan ver mindering of achteruitgang van de cultuur worden toegeschreven. De vermeerdering daarentegen is gedeelte lijk toe te schrijven aan toevallige omstan digheden, doch in hoofdzaak, aan uitbreiding der cultuur. De bloemkoolteelt vindt geleidelijk meer be oefenaren, terwijl zij die zich sedert langeren of korteren tijd met deze cultuur bezighouden, daaraan steeds grootere uitbreiding geven. Dit betref t echter bijna uitsluitend de late of reu- zenbloemkool. Dit staat natuurlijk in nauw verband met den teelt van vroege aardappelen. Het veld voor laatstgenoemd product in ge bruik, komt voor verreweg het grootste ge deelte, gedurende de maanden Juni en Juli vrij en meer en meer komen onze bouwers tot de* overtuiging, dat daarvan gevoegelijk nog eene tweede vrucht kan worden geoogst. Dit veld wordt n.l. in het voorjaar vrij zwaar bemest, zoodat de aardappelen, die slechts korten tijd behoeven, om de gewenschte ont wikkeling te bereiken, niet in staat zijn het overvloedige voedsel geheel op te nemen, doch daarvan nog belangrijke hoeveelheden in den bodem achter laten. Hoewel nu de reuzen- bloemkool tamelijk veel plantenvoedsel tot hare volkomene ontwikkeling eischt, leert de erva ring reeds, dat men de voorjaarsbemesting slechts weinig behoeft te verzwaren om niet alleen een goede oogst van aardappelen en reuzenbloemkool te verkrijgen, doch tevens het veld in een' vruchtbaren staat te houden. Nevens deze uitbreiding der cultuur, heeft ook de gunstige weersgesteldheid van de maanden December en Januari tot eon' grooteren aan voer bijgedragen. Ook de grootere omzet in aardappelen is, voor het grootste deel, aan de voortdurende uitbreiding der cultuur toe te schrijven. Deze grootere aanvoer is vooral op merkelijk, omdat liij te zamen valt met de oprichting van de markt te Hoogkarspel. De aanvoer aan laatstgenoemde markt is n.l. voor een belangrijk deel geschied door bouwers, die voorheen te Bovenkarspel ter markt kwamen. K. De Pransche Republiek heeft haar president verleren. Donderdagavond ten 10 ure is hij heengegaan en het bericht kwam zoo onverwacht, dat men daardoor reeds dacht aan een gewelddadig uit einde, temeer daar men op het Elysée niets om trent het afsterven van den President uitliet. Gelukkig bleek dit ontzettend vermoeden on gegrond, daar van andere zijde werd bericht dat de dood het gevolg was van bloeduitstorting in de hersenen. Om half twaalf werd de treurige tijding in Parijs bekend en voroorzaakte daar groote ont roering. Felix Paure was nu ruim vier jaar president en kon, wat zijn afkomst betreft, met de meeste Amerikaansche presidenten op één lijn gesteld worden. Alleen tot hooger ambten opgeklommen ontwikkelde zich een aristocratische aard in hem; en als hoofd van de Republiek was hij ten slotte op een meer dan vorstelijke étiquette gesteld, die in de Unie door elk president verfoeid zou worden. Een reuzen-karakter is Paure niet geweest. Hij was eerlijk; vervulde zijn verplichtingenen met groote nauwgezetheid heeft nooit pogingen gedaan om zich meer macht aan te matigen regeerde met de ministeries, welke de meerder heid der Kamer hem opdrong; liberaal of radi caal waren namen, welke hij als president niet kendede wil der kamer was voor hem wet. Het leven van president Paure is dan ook niet rijk aan overweldigende gebeurtenissen. De president is Parij zenaar van geboorte. Hij was chef eener reedersfirma te Havre en werd in 1870 gedecoreerd, daar hij zich bijzonder on derscheidde als chef der mobiele garden aldaar tijdens den oorlog tegen de Duitschers. Ook in financleele en handelskringen werd de verkiezing van den heer Pélix Paure tot president met al- gemeene instemming vernomen. Men verwacht algemeen, dat zoowel de president als zijne ge malin het Elysée op waardige wijze zouden ver tegenwoordigen. Door aanhoudenden arbeid gelukte het hem, in de wereld vooruit te komen en te Havre een handelszaak te vestigen. Als reeder verwierf de heer Paure zich een groot vermogen. In 1879 gaf hij een zeer belangrijk werk uit over den toestand van Havre als handelshaven. Als lid der Kamer stemde hij in 1886 tegen het wets ontwerp, waarbij de prinsen uit Frankrijk wer den verbannen en in 1883 stemde hij tegen het bekende voorstel der radicale partij tot herziening van de grondwet. Paure heeft één gewichtige gebeurtenis mogen beleven. Carnot heeft Rusland omhelsd; Paure heeft Rusland bezocht en daardoor der wereld nog duidelijker getoond, dat er een verbond be staat tU8schen de Republiek en het Czarenrijk. Wie zal zijn opvolger worden? De „Figaro" zet de candidaturen van Dupuy, de Prycinet en Méline op den voorgrond, maar meent dat Loubet en Deschanel eveneens mede dingers naar den presidentieelen zetel zullen zijn. Men spreekt eveneens van Cambon. De „Aurore" en de „Siècle spreken zich ten gunste van Loubet uit. De kroon-pretendenten zullen wel weer op de loer liggen, meenende dat ze nu wellicht hun slag kunnen slaan; maar in dit opzicht hebben ze aan den energieken Dupuy een kwaden, vooral nu hijzelf, zoo men zegt, zulke hooge aspiratiën heeft. Van een president der Fransche Republiek kunnen geen ingrijpende maatregelen verwacht worden. Hij is aan handen en voeten gebonden. Hij is het hoofd van den Staat, doch de oogen die kijken, zijn die van zijn ministers; de hand die bestuurt, is die van het ministerie. Op aandringen de familie werd een geestelijke geroepen, die den President kort voor zijn over lijden bediende. Onmiddellijk werd de vlag op het Elysée nu halfstoks geheschen. De president stierf in zijn werkkamer, werd dus als het ware uit zijn werk weggerukt. Hij ligt op het doodsbed met de handen over de borst gevouwenzijn gelaat is niet vertrok ken en teekent een groote kalmte. Twee zusters waken bij de sponde. Aangrijpend is het, de smart van mevrouw Paure aan te zien. Het publiek zal tot Dinsdagavond zes uur ge legen heid worden gegeven, om langs de baar te defileeren. De lijkdienst zal Donderdag 23 Februari in de Nótre Dame worden gehouden waarna de ter aardebestelling op Père Lachaise zal plaats vinden. De begrafenis zal een nationaal karakter dragen. Het Congres zou heden te "Versailles bijeenko men ter verkiezing van een nieuwen president. Overal hoort men, dat de verkiezing van den heer Loubet zeker is. De heer Loubet heeft de candidatuur voor het presidentschap der Republiek aangenomen, tengevolge waarvan de heeren Brisson, Dupuy en Méline van een candidatuur hebben afgezien. De zaak Dreyfus en alles wat daarmede samenhangt. Hoewel de commissie uit den Senaat van Frankrijk, welke het wetsvoorstel tot overdracht van de eindbeslissing in de herzieningszaak aan de vereenigde kamers van het Hof van Cassatie, is samengesteld uit vijf voorstanders van het re- geeringsplan, benoemd door 123 senatoren en vier tegenstanders benoemd door 113 senatoren, ter wijl er 7 blanco biljetten werden uitgebracht is de aanneming van het regeeringsvoorstel door den Senaat wel hoogst waarschijnlijk, omdat de meeste der 57 afwezige senatoren gerekend kunnen wor den tot de voorstanders, doch daarom toch nog niet beslist zeker. Aan de „Daily Telegraph wordt uit Cayenne gemeld dat de president van het Hof van Appèl van Guyana teruggekeerd is van het Duivelseiland. Dreyfus heeft geweigerd te antwoorden op de vra genlijst van het Hof van Cassatie te Parijs. Hij zegt dat zijn antwoorden niet juist zijn overge bracht. De antwoorden die Dreyfus den president van Cayenne heeft gedaan, zijn helder en precies en werpen werkelijk een helder licht op de zaak. De gezondheidstoestand van Dreyfus is uitstekend. Na afloop van een diner, dat de president der Pransche republiek dezer dagen het bureau der Kamer aanbood zoo vertelt althans de „Matin" werd in een der salons van het Elysée gesproken over het wetsontwerp tot wijziging der bevoegdheid van het Hof van Cassatie. „Dat ont werp zal wet worden zcide Charles Dupuy en de Zaak is uit". En toen sommigen daaraan schenen te twijfelen, bood de minister-president het Kamerlid Maurice Binder eene weddenschap aan, om een diner van 20 couverts, dat het Hof van Cassatie vóór 20 Maart a.s. uitspraak zal hebben gedaanwelke weddenschap de heer Bin der aannam. Is Dupuy zoo zeker van zijn zaak? In eenige plaatsen van ons land zijn co- mité's gevormd voor een adres van dank aan den Russischen keizer, Czaar Nicolaas II, welke comité's bewijzen van instemming op adres lijsten gaan verzamelen: „Sire, wij ondergetee- „kenden, Nederlandsche vrouwen en mannen, „nemen vol eerbied de vrijheid Uwe Majesteit „onze innige vreugde en onzen hartgrondigen „dank uit te spreken voor Uwer Majesteits edel moedig optreden ten gunste eener ontlasting „van den oorlogsdruk, en ter verkrijging eener „internationale rechtspraak. „Tevens veroorloven wij ons den vurigen „wensch te uiten, dat de door Uwe Majesteit „bijeen te roepen conferentie tegemoet zal komen „aan het hartstochtelijk verlangen naar vrede, „dat, evenals alle andere beschaafde natiën, ook „ons bezielt". Jules Verne. Jules Yerne is dezer dagen 71 jaar geworden. Hij is op zijn 36ste jaar begonnen te schrijven en heeft 36 romans geschreven, dat is dus ge middeld een per jaar. De koude en de storm te New-York. New-York is feitelijk vier-en-twintig uren in staat van beleg geweestmaar die stad niet alleen. Volgens opgaven van het Metereologisch bureau strekte de sneeuwstorm zich uit over een breedte van 1000 mijlenzoowel de Middel- als de Noord en Zuid-Atlantische staten kregen hun deel. De wind blies Maandag met een snelheid van 60 mij len in het uur, en van overheidswege werden de schepen dan ook overal gewaarschuwd, de haven niet te verlaten. Na zes uur Maandagavond reed er in New-York geen enkele trein meer; alleen de bovengrond- sche spoorweg kon nog voor een hal ven dienst zorgen. Geen boot voer de Hudson op, geen schip kwam de haven binnen, of vertrok. Buiten Sandy Hook lagen 29 stoomers, die om het ijs de baai niet in konden. Gedurende een geheel etmaal kwamen er geen brieven aan, noch werden ze verzonden. Steenkolen waren in prijs verdubbeld, en melk, groenten en andere eetwaren brachten zooveel op als de verkoopers beliefden te vragen. Honder den huizen waren onbewoonbaar door de koude of het water, dat uit de gesprongen leidingen vlood. De politie liet de misdadigers aan hun lot over en bemoeide zich enkel met de armen, om hun een onderkomen te bezorgen. De gouverneur van den Staat seinde uit Albany een bevel om alle arsenalen en toevluchten open te stellen, en ver zocht den mayor dekens en voedsel uit te deelen. „Ik weet niet of de wet mij dóartoe de bevoegd heid geeft, maar ik neem die verantwoordelijk heid op mij," seinde kolonel Roosevelt. James Keene en andere groote beursmannen brachten op één dag 10,000 d. bijeen, die bij aan de „Herald" ter onmiddellijke verdeeling gaven Richard Croker gaf 5000 d., Tammany Hall 10,000 d. enz. J Zooals gezegd, stond het verkeer in de stad bijna geheel stil. De Tifth Avenue, oen der hoofd straten, was niet meer dan een nauw steegje tusschen twee sneeuwwallen van drie tot zes voet hoog, waarbinnen twee rjjtuigen elkander nau welijks konden passeeren. In andere straten was het nog erger gesteld vele waren eenvoudig on begaanbaar. De hotels waren vol inwoners die hun woningen niet konden bereiken. In de bui tenwijken van de stad lag de sneeuw tien voet hoog. Onder anderen waren ook 750 meisjes van de telefoonmaatschappij in de naburige hotels ge logeerd. De vele menschen, die Zondag van bui ten waren om den nationalen feestdag Lin- colns-day mee te vieren, droegen tot de over- vulling der hotels bij. Doordien de sneeuw alle verkeer onmogelijk maakte, wachtten honderden lijken op begraving. De lijken van zestig behoeftigen, die op straat van koude en gebrek waren omgekomen, werden in de Morgue geborgen, maar konden niet wor den ter aarde besteld vóór de storm bedaarde. De rechtbanken konden geen zitting houden, om de eenvoudige reden, dat er geen kolen te krijgen waren, tot het verwarmen der zalen, en het levensgevaarlijk was, zich in een niet ver warmde ruimte op te houden. Tengevolge van de hevige koude kromp de beroemde Brooklyn-brug over een lengte van 14 voet in Te Parijs is een voorval gebeurd waar van de verklaring nog niet gevonden is, en dat behoort tot de zonderlingste avonturen, welke ooit gebeurd zijn. Niet verre van den Are de Triomphe woont de Chineesche legatie, bestaande uit een afgezant, een secretaris en twee attachés. De gezant heeft bij gelegenheid van een natio naal feest zijn personeel te gast gevraagd, maar een der attachésin plaats te verschijnen aan het festijn, heeft met een pistool den secretaris opgewacht in den gang en doodgeschoten. Daarop heeft hij het pistool tegen zichzelven gekeerd, en ook over zichzelven recht gedaan. De andere attaché zou eveneens blijken hebben gegeven van in een overspannen niet erg diplomatieken gees testoestand te verkeeren. Dit zijn de eerste schreden van China op den weg der beschaving. Het uiterst vreemde geval trekt hier niet veel aandacht. De Chineesche di plomaten leven erg afgezonderd en niemand kent ze. De twee Napoléons. Volgens een telegram uit Brussel aan den „New-York Herald" moet prins Victor Napoléon van plan zijn een manifest te verspreiden, waarin hij zijn meening omtrent de zaak-Dreyfus en an dere gewichtige zaken zal uiten. Dit manifest zal uitgevaardigd worden nadat prins Louis Na poléon te Brussel is aangekomen. De twee broe ders zullen elkander steunen, „de een is het hoofd, de ander de degen bij elke poging om de aanspraken der Napoléons te doen gelden". Wij leven in een tijd van ontwapening Er wordt gemeld, dat Rusland binnenkort te St. Petersburg een nieuw pantserschip zal laten bouwen, groot 12.600 ton en loopende 18 knoopen. Toekoe Oemar. Bij de Nederlandsche Handelsmaatschappij te Amsterdam is het volgende telegram ontvangen „Er loopt een gerucht dat Toekoe Oemar ge sneuveld of zwaar gewond is." Een Russische straf. Aan de „Grash- danin" is het recht ontnomen om advertenties te plaatsen, wijl ze „in de pers misplaatste en van inhoud onbeschaamde beweringen" heeft opge nomen over den persoon van den tegenwoordigen en de vroegere directeurs van de Rijkshypotheek bank voor den adel! Een kunstmatige vulkaan. Op de wereldtentoonstelling, die in 1900 te Parijs gehouden zal worden, zal de Eiffeltoren worden overtroffen. De Parijzenaars en hun gas ten zullen een vulkaan te zien krjjgen, een bijna echten vulkaan met een krater, waaruit rook en vlammen opstijgen, waarvan stroomen gloeiende lava zullen ontspringen. Deze merkwaardige „clou" zal van zandsteen worden opgetrokken tot een hoogte van 100 meter met een middellijn van 150 meter aan den voet. De kosten zullen zes millioen francs bedragen en zijn door in- teekening bij elkaar gebracht. Men krijgt dus een Vesuvius te Parijs, maar zonder de blauwe golf van Napels en het betooverend schoone landschap van Sorrente. Daarentegen wordt de kunstvulkaan met een prachtigen plantsoen-aan leg versierd, met watervallen, terrassen, café's en restaurants, biergrotten en een „palais du Siècle" (paleis der eeuw) met kinematografische voorstellingen van de gewichtigste gebeurtenissen der 19de eeuw. De vulkaan zal echter in zijn hoedanigheid van kunstmatigen berg een bewoon baar interieur hebben, wat bij echte vulkanen zooals men weet, vanwege de hooge temperatuur niet het geval is. Men zal zich daar tusschen decoratie's en beelden, voorstellende het rijk van Vulkaan bevinden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2