Koohrekening, Si defers. Mins, Aannemen en Trouwen. P. DE WIT, BREUKZALE. Ongeloofelijkü Verscheiden Firma J. H. van Meiaar iiBaltawra, Besla Jara-Kole 10.50 par paal. r Kal Na. 3, 0.40 alles tezamen voor den spotprijs van 32 gulden. B. PEKELHARING H. H. LANDBOUWERS. TURFSTROOISEL. DE NIEUWE Prijs 35 cent. DE HOLLANDSCHE LELIE (Johanna van Woude.) TUIVERSMAGAZIJN. J. BÖ88ERT Hzn, Verkoop en Reparatie onder garantie Volstrekt geen breuk meer Beschuithonig en Crème. Zaadhandel. Broek op Langedijk. Beleefd verzoek de Be- stellijst in te vullen, daar dezelve binnen enkele dagen zal worden terug- - - v gehaald. VOLKSTHEEf 0.12 per ons. A. GRO L Naaitafels. Hoofdprijzen. Groote keuze. Lage prijzen. Gebr. GOEDEMAN. >es°ie' Maar komt er U van overtuig-en Deken, 1 zware Wattendeken, 1 dito Moltondeken en 2 Stroomatrassen, 1 2-persoons Veerenbed, 1 flink Peluw, 2 goed gevulde Kussens, 1 prachtige wollen fantasie Een dito stel, alles le soort, vlug groot, extra mooie fijne Dekens, Bed, Peluw en Kussens gevuld met 60 pond prachtige VEEREN voor W* 50 gulden. DOET UW VOORDEEL!!!!! Ailes te bezichtigen bij Jb. KOKHES ta ZUIDSCHARWOUDE. Goud en Zilversmederij, Hekelstraat C. 21. ONZICHTBAAR en GOEDKOOP. Repareeren van GoudenZilveren-, Huis houdelijke en Fantasie Artikelen. Minzaam aanbevelend. Geen heter mest «lan Dit vervangt op «eer voor- «leelige wijze liet stroo hij liet doorwerken met Koolbladeren. Ook zeer aan te hevelen om zwaar land lichter te maken. Dij vooruïtbestelling" te ver- krijsen hij te HT o o r d se li a r w o u d e. en verkrijgbaar in den boekhandel van de Wed. G. VROEGOP, Broek op Langedijk: bewerkt door J. VROEGOP Jz., waarin de prijzen van alle groote en kleine partijen hij de invoering van liet nieuwe stelsel (afschaffing der over- tallen en berekening per stuk) zeer nauwkeurig en zoo uitgebreid mogelijk zijn opgenomen. Bij den ondergeteekende verschijnt iederen Woensdag: I Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. C. van Wermeskerken-Junius „De Hollandselie Lelie" is het eenige Week- blad in Nederland voor Dames uit de hoog ste en beschaafdste kringen; let hierop voor I nwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5,— Proefnummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat: Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Beichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Mient B 6, ALKMAAR, MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIK ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde. Door Pastoor MARTIN BECK's BREUKZALE wordt in heel korten tijd zonder OPERATIE en zonder PIJN volkomen genezing gegarandeerd, mits de zalf goed volgens de voorschriften wordt gebruikt. Ook verkrijgbaar pastoor M. BECK's Maagdruppels, tot dusver het eenigste middel dat met gunstig resultaat werkt tegen elke Maagkwaal. Men vrage dus gratis gebruiksaanwijzing met honderden dankbetui gingen van Breukzalf of Maagdruppels bij M. REIMANNS, Generaal- agent, Badhuisstraat 12, Haarlem, en bij R. LUIJTING, winkelier, Zuidscharwoude Jb. BAKKER, Oud-Karspel P. KOOL, Broek op Langedijk. „Het gebruik van de Breukzalf kost per dag slechts ÏO cent wat iedereen voor korten tijd kan besteden. ElKIIllIZilV. FABRIKANT YAN MjÊL i S Ook alle soorten aan huis verkrijgbaar. Stins' verbeterde Radijs. Vergeet mrj niet. Verder beste soorten THEE, jÉ, van f 0.16, f0.20 en f 0.25 per ons. A Noordscharwoude. nTniiuin uisTrnnriio 1 Onder de inteekenaressen op den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargang een AANTAL NAAI TAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 13—24 zijn ingeteekend of alsnog daarop in- teekenen, ontvangen bij No. 20 kosteloos een genummerd Premiebewijsrecht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige practische Meubeltjes als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te '8-Gravenhage, na de verschijning van No. 24; de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgens de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 sup plementen, geteekende snijpatronen) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten) (le Uitgave) f 1.25 per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofd bureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100—102, Den Haag. Trekking- 16 Maart e. k. NEDERLANDSCHE GELDLOTERIJ ter herinnering aan de Kroningsfeesten, gevestigd te 's GRAVENIIAGE. onder toezicht en beheer van de door de houders van Loten benoemde Commissiebe staande uit de Heer en: J. GRUIJS, Gep. Luit.-Kolonel Kwartiermeester van het Ned. Leger. K.J.THOMAS en 1». G. DE BRUIJN, Kap. van het Leger in Ned. Indië. R. M. T. A. KEMPERS en L. J. A. VERBRUGGE, Kap.-Kwartiermeesters van het Leger in Ned. Indië, welke Commissie de gelden, bestemd voor de Verloting, op haren naam en op naam van de Nederlandsche Geldloterij, deponeert bij H.H. Bankiers of solide linantieele instellingen tot waarborg voor de prompte uitbetaling van de prijzen en premie. De prijs der Loten is: Een Geheel Lotf 10, Een Half Lot ...f5,- Een Vierde Lot. f 2,50 Elk vierde Lot is van Hollandsch zegel voorzien aan de keerzijde zijn de voorwaarden der loting vermeld. De trekking heeft plaats in het openbaar tenoverst.vaneenNotaris. De Trekking8lijst is twee dagen na de Trekking gratis te beko men bij den wederverkooper, bij wien het Lot is gekocht. ƒ100000 50000 30000 25000 20000 15000 10000 De prijzen worden daags na de trekking zonder eenige korting uit betaald in geld. Een percent der ontvangsten wordt ter herinnering' aan (le Kroningsfeesten, afgezonderd voor liefdadige doelein den. Dit Ondersteuningsfonds wordt evenals het Waarborgfonds, be heerd door de Commissie van Toe zicht en Beheer. benevens een groot aantal prijzen van f5000f2000f1500f1000, f425 en een premie van f3000. Verkrijgbaar te Noordscharw. bij - J. TT. Keizer te Schagen bij den Sigarenhandelaar j\~. van Twuijver. Naar buiten franco per keerende post tegen toezending van het bedrag per postwissel. 's GRAVENHAGE, De Nederlandsche Geldloterij, Sweelinckplein 11. L. C. J. VAN OVEREEM. Met deze berichten wij de ontvangst der ZWARTE STOFFEN in de nieuwste dessins. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4