Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. w. 10. Zondag 5 Maart 1899. 8e Jaargang. N i euwstij dingen Feuilleton. NIEUWE LU Mil Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post (50 ct. UITGEVER: J. H. KEIZER. BUREEL: Noordscharwoude. PRIJS DEK ADYERTENT1ËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer £5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend.' Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. BSij «lil nummer behoort een bijvoegsel, Winkel. De Afdeeling Winkel van Volks onderwijs hield den 28 Februari haar gewone voorjaarsvergadering in het lokaal van den heer A. Wit te Winkel. Opgekomen waren 17 leden, die door den nieuwbenoemden voorzitter, den heer K. Breebaart Jz., werden verwelk md en wien hij hun steun verzocht bij de hem opgedragen werkzaamheden op dit voor hem betrekkelijk nieuw terrein. De notulen der vorige vergadering, gehouden in December, werden goedgekeurd en eveneens 't verslag van den toestand der afdee ling en de werkzaamheden van 't Bestuur, die den korten tijd in aanmerking genomen, niet veel meer zijn geweest dan de regeling der be- stuursfunctiën en de voorbereiding voor deze ver gadering. De rekening en verantwoording van den pen ningmeester, den heer N. Loder, was volmaakt in orde, wat door de commissie, met 't nazien ervan belast, werd medegedeeld. De rekening be droeg in ontvangst f 320,905, in uitgaaf 332,305, zoodat ze sloot met eeu nadeelig saldo van f 11,40. De hoofden der scholen te Winkel, Lutjewinkel en Groetpolder brachten verslag uit van den staat en het beloop der Schoolspaarban- ken, waaruit bleek, dat het saldo der spaarders te Winkel bedroeg f873,45, te Lutjewinkel f 763,92 en te Groetpolder f 354,07. Door drie verschillende commissiën waren deze berekenin- "gen nagezien en in orde bevonden, waarvoorde hoofden der scholen den dank des voorzitters ontvingen. De secretaris der Inrichting voor het onderwijs in handenarbeid, de heer H. van Hee- rikhuizen, bracht verslag uit van den toestand dier inrichting. De ontvangsten hebben bedragen f235,685, de uitgaven f 167,59, zoodat 't batig saldo bedraagt f 68,095. Wel is de financieele toestand thans gunstig, doch dit is met de deel neming aan de lessen niet 't geval, 't Getal leer lingen bedraagt thans slechts een zestal en daarom heeft 't Bestuur der inrichting besloten 't onder wijs voortaan kosteloos te doen geven en daartoe den le. Mei voor nieuwe leerlingen degelegem heid open te stellen. In de gemeente zal een circulaire verspreid wordeD, waarin van die ver andering aan ouders en voogden wordt kennis gegeven en tevens medegedeeld 't groote nut, dat de handenarbeid heeft bij de opvoeding der kinderen. Het 5e punt der agendaopname van een of meer voorstellen voor de algemeene ver gadering der vereeniging, te houden te Amster dam den 23e Mei, leverde weinig op, wijl niemand iets had voor te stellen. Met 't Paul en Augusta. Oorspronkelijke novelle. Mathilda kleurde onwillekeurig; zij had in de laatste dagen onophoudelijk aan hem gedacht en de stille wensch naar den geliefde van haar hart was weder buitengewoon levendig gewordenze had echter in lang niets van hem vernomen en schudde dus haar hoofd op de haar gedane vraag. Beiden bewaarden eengeruimen tijd het stilzwijgen en verzonken in diepe gedachten. Plotseling vroeg de heer van Arkum »zoudt gij het goedvonden, als ik eens naar hem informeerde Mathilda keek haar vader verwonderd aan en zeide »hoe komt ge op dat idé, papa?" De heer van Arkum weifelde een weinig met zijn antwoord. Eindelijk echter nam hjj het woord en zijne dochter de beide handen toestekende, zeide hjj op bewogen toon: »ik wilde u zoo gaarne gelukkig zien, het kind, en daar ik mjj overtuigd houd, dat gij dit alleen zult zjjn, als Paul weder terug kwam, om de oude betrekking te vernieuwen, heb ik er dadelijk na de vlucht van Van Dongeren over gedacht, u voor te stellen eene echtscheiding aan te vragen." »Eene echtscheiding, papa?" vroeg Mathilda ver wonderd, haar vader met gespannen aandacht in het gelaat starende. volgende puntBespreking van het schoolfeest, was dit anders. Het resultaat der besprekingen hieromtrent was, dat de vergadering de voorstel len van 't Bestuur goedkeurde. Deze voorstellen waren een reisje naar Amsterdam met de kinde ren der hoogste klasse van de drie scholen, zoo mogelijk per tram over Wognum, en een rijtoer met de overige kinderen. Tot heden is met de kleineren altijd een schoolfeest gevierd in de ge meente, doch men achtte 't nu wenschelijk eens te doen, wat reeds vaak is voorgesteld, namelijk met de kinderen uit rijden te gaan. Bij de omvraag werd gewezen op 't wensche- lijke, dat van tijd tot tijd de kinderen in de scholen geneeskundig worden onderzocht en be sloten dit punt aan de orde te houden, om in een volgende vergadering te bespreken, wat de afdeeling kan doen, ten einde het plan van den voorsteller, waarin alle leden veel nut zagen, tot uitvoering te doen komen. De vereenvoudigde spelling maakte ten slotte een punt van bespreking uit, waarbij de voor standers hun best deden de tegenstanders te over tuigen, doch waarschijnlijk zonder succes, want men scheidt niet gaarne van het oude. Langen tijd had men nog kunnen en willen spreken over dit punt, want de discussies waren hoogst aangenaam, doch de tijd noopte tot vertrek en daarom werd de vergadering te ruim 10 ure met een woord van dank aan dé aanwezigen door den voorzitter gesloten. Witte Kruis. Blijkens opgaven van het Hoofdbestuur aan de leden, telt de Noord-Hollandscbe VereenigiDg „Het Witte Kruis" thans 58 afdeelingen, met pl. m. 8000 leden. Eere-Voorzitter is de heer mr. G. van Tienhoven, Commissaris der Koningin in Noord-Holland, Voorzitter de heer dr. P. J. Barnouw te Amsterdam. Recht voor Allen. De Centrale Raad van den Socialistenbond is van plan een brochure uit te geven, ter gelegen heid van het twintigjarig bestaan van „Recht voor Allen." Die brochure zal bevatten een reeks aanhalingen uit dat blad, die bewijzen, hoe Do- mela Nieuwenhuis in die jaren als een politieke tol gedraaid heeft. Eene verrassing! Bij een voorstelling dezer dagen in den Stads- schouwburg te Amsterdam, had een juffrouw, met zich dragende een iy2 jarig kind, plaats genomen naast een andere juf, op den 30-cents rang. Bij de pauze vroeg zij aan de juffrouw, die naast haar zat, een oogenblik op haar kind te passen, daar zij zich even verwjjderen moest. De moeder kwam echter niet terug en de buur vrouw bleef met het kind opgescheept. »Ja mijn kind, een echtscheiding uw echtgenoot heeft valsche wissels gemaaktde zaak is bij de po litie aangegeven en kan niet meer in den doofpot worden gestopt. Hij krijgt bij gevolg een onteerend vonnis ten zijnen laste, heeft daarbij u op schandelijke wijze verlaten en alzoo zijt ge geheel in uw recht, om u van hem te laten scheiden." »En dan?" vroeg Mathilda met ingehouden adem. Welnu, dan zijt gij vrij en kunt verder over uwe hand naar welgevallen beschikken." »Maar papa, hoe kunt u reeds over zoo iets praten Van Dongeren is pas weg, ik ben met de oudelui wel en dan al dadelijk over eene echtscheiding te denken, heusch dat is wel wat voorbarig." »Gij hebt geljjk Mathilda, neem mij niet kwalijk dat ik onkiesch genoeg was om dit punt reeds aan te raken, ik was verbijsterd, verbijsterd door uw leed en uwe zorgen, die ik mij zelf verwijt, u te hebben berokkend. Zoo gaarne zou ik u gelukkig zien en in mijnen ijver om u daartoe behulpzaam te zijn dacht ik er niet aan, dat ik u wellicht kon grieven door zoo onbekookt van eene echtscheiding totu te spreken. Ik had moeten bedenken, dat zoo iets het gevolg alleen kan en moet zijn van een rijp nadenken en bedaard overleg; maar nog eens, vergeef het mjj en zoo ik u krenkte mijn kind, schrjjt het dan toe aan mijn verblinde liefde voor u en aan den innigen hartelijken wensch Mathilda, u, nog voor ik heen ga, naar rustiger en beter oorden, gelukkig, recht ge lukkig te mogen zien. De oude heer reikte zjjnen dochter de hand, drukte die met warmte en nam afscheid. Toen hij was heen gegaan, verdiepte zich de jonge vrouw in allerlei gedachten over haren toestand en hare toekomst en al denkende rees weder het beeld Een milliard minuten. Bij het naderen der twintigste eeuw valt er voor liefhebbers van cjjfers een groote merk waardigheid te constateeren. In die eeuw wordt n. 1. het eerste milliard minuten sedert het be gin onzer jaartelling voltooid. Volgens een ruwe berekening zal dit heuglijk feit plaats hebben op 10 April 1902, des voormiddags om 40 mi nuten over 10. Narekenen Eieren geen geld waard! De aanvoer van eieren was op de Zalt-Bom- melsche markt zoo groot, dat zij op het laatst voor 2 cents per stuk werden verkocht. Drie sollicitanten waren er in een kleine plattelandsgemeente in Noord-Brabant voor het vacante burgemeestersambt. Toch waren ze dikke vrienden (dikke in den eigenlijken en overdrachtelijken zin des woords) en voor geen geld ter wereld zouden ze elkaar met schele oogen aanzieD. Eén echter kon maar de eerepost krijgen en wie zou dat zijn, want allen rekenden ieder voor zich de bekwaamste te zijn. 't Werd tijd dat de kwestie werd uitge maakt, en op een goeden avond werd na vele cfeiioeratiën besloten, dat hij de burgemeester zou zijn, die het zwaarste in gewicht was. Zoo gezegd, zoo gedaan. De eerste, A zullen we zeg gen, haalde 198 pond, de tweede B, 206, en de derde C stapte van de schaal, nadat het opge- teekend was, dat de man het respectabele cijfer van 210 woog alles zonder overjas. De twee vrienden feliciteerden den „gewich tige," die dan ook weldra de gewichtigste be trekking in de gemeente kreeg. Historisch, verzekert de „Nbr." Wel aardig! Maandag bezocht het echtpaar NevadaPal mer Artis. (De zangeres vertoeft in Amsterdam.) Het was zeor koud, Nevada had de bandjes in een mofje en leude tegen de tralies van de apen kooi. Plotseling kwam een groote aap, stak dood bedaard beide lange armen in het warme mofje der diva, trok het in zijn kooi en ging, de han den er diep ingestoken, midden in zijn kooi zit ten. Een bewaarder trad bemiddelend op, zoodat de zangeres haar mofje spoedig terug had. Congres S. D. Arb. partij. Het congres van de Sociaal Democratische Ar beiderspartij zal op 2 en 3 April worden gehou den te Leeuwarden. Zuivel. Op uitnoodiging van de Afd. Alkmaar der H. M. van Landbouw, zal op Maandag 13 Maart, des morgens te 10 uur, in de bovenzaal van het „Ctffé Central", als spreker optreden de heer van Paul voor hare verbeelding op en onwillekeurig schiep zij zich de heerlijkste heelden van liefde en geluk. Het was haar, of zjj zijne rjjzige gestalte voor zich zag, zijne welluidende stem weer hoorde. Maar al te spoedig echter weken die liefelijke droo- men en maakten plaats voor angstige vrees en be kommeringen, die haar benauwden en beklemden. Ach wie wist waar hij thans wel ronddoolde, in welke gevaren hjj verkeerde, ozoo het moordend lood eens een eind gemaakt had aan zijn leven, of hij door een kogel verminkt, stervend neerlag op het slagveld Dan zou zij hem nimmer weder zien, nooit weer blikken in zijne trouwe oogen. Een tranenvloed gaf haar eindelijk lucht van de vreeselijke beklemd heid, die haar het hart dicht schroefde en de liefde- troostende hoop, den mensch gegeven tot steun en stut in ramp en leed, goot zijnen weldadigen balsem in hare ziel. Vermoeid en afgemat door al het tobben en denken, sloot zij hare oogen en sliep in een aangename droom hield haren geest bezig en eerst laat in den morgen wekten haar de koesterende stralen der zon, die vroolijk haar slaapsalet beschenen. Laura en Van Hessen. Met nog evenveel verbittering werd in Amerika de broederkrijg gestreden. Schermutseling op scher mutseling, veldslag op veldslag viel voor en bjj duizen den telde men de dooden.die in den moorddadigen krijg den laatsten adem uitbliezen. Vooral bij Charleston werd hevig gestreden en eene talrijke vloot der noor delijken blokkeerde er de haven en van den vroegen morgen tot den laten avond hoorde men er het gedon der der kanonnen,diedood en verderf om zich braakten. De overste Crumpton had met zjjn regiment, bij W. Keestra, zuivelconsulent voor Noordholland, te Hoorn. Spr. zal behandelen: zuivel en zuivel bereiding. De toegang is voor een ieder vrij. Koloniale werving. In de maand Februari 1899 zijn bij het Kolo- niaal Werfdepot voor den Indischen dienst aan genomen: 84 Nederlanders, 11 Duitschers. 25 Belgen, 2 Zwitsers, 1 Luxemburger en 1 Oosten rijker; totaal 124. Van de verschillende korpsen van het leger werden in genoemde maand over genomen: 17 onderofficien en minderen, zoodat de totale werving 141 bedroeg. Onder de aangeno- menen bevinden zich 20 miliciens, die voor den tijd van 2 jaar bij het Ind. leger worden gedetacheerd onder de overgenomenen: 4 onderofficieren voor vier en 7 miliciens die voor eene detacheering van twee jaar bij dat leger zijn toegelaten. Aan die 141 personen werd aan handgeld uit betaald een som van 27,990 gulden. Voor het HaagSChe kantongerecht is eene vervolging wegens overtreding van de Arbeids wet behandeld, waarbij bleek, dat een smid een 16-jarigen knaap van 's morgens tot 's avonds in dienst had voor25 cents per week. En deze jongen was nog al na bezetten tijd in de werkplaats aan den arbeid gevonden. Vroege Zomer. Als eene bijzonderheid en een gevolg van den zachten winter kan worden gemeld, dat in een tuin te Poortvliet op 16 Februari de aardbeziën bloeiden en den 22en een perzikboom in bloei stond. De vruchtjes hebben zich wel aan de aard beziën-planten gezet, maar zij zullen het hard te verantwoorden hebben bij de thans heerschende nachtvorsten en koude; van rijp worden zal dan ook wel geen sprake zijn. Een verhaal van een Indisch blad. De „J.-B." discht voor zijn lezers het vol gende op: Na atioop der inhuldigingsfeesten was heel de Nederlandsche pers er over uit, dat Koningin Wilhelmina het eeds-formulier in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zoo duidelijk en krachtig had uitgesproken. Van iemand, die het weten kan, vernamen wij dat de vertooning behoorlijk ingestudeerd was onder leiding van den heer Louis Bouwmeester, die daarvoor gedecoreerd werd met de huisorde. Uit de Bakkers-Wereld. ie 'a Hoe men voortdurend op zijn grondstoffen toe heeft te zien, bleek dezer dagen bij een bakkerij te Amsterdam, waar men poedersuiker ontving, met meel vervalscht, siroop met een te hoog aschgehalte, zout met een te hoog watergehalte en gist met geringe hoeveelheden zetmeel. hetwelk Van Hessen alsingenïeurdiensthad genomen, Richmond verlaten en was de noordelijken te gemoet gegaan Bjj den ingang van een eeuwenheugend bosch was hij gestuit op eene talrijke legerafdeeling der vjjanden en eene hevige worsteling volgde. Verscheidene malen werden de soldaten van den overste teruggeworpen, maar ook even vele malen herwonnen zjj het verloren terrein. Honderden sneu velden of werden buiten gevecht gesteld. Eindelijk begon de vjjand te wijken en zocht zijn heil in de vlucht. Dadeljjk beval de overste hem na te zettten en in de pan te hakken hij zelf stelde zich aan de spits en wierp zich met uitgetogen zwaard op de immer wijkende troepen. Van Hessen streed aan zijne zijde en deed zjjn best, den oversie zooveel mogetjjk te be waken. Hij had dit Laura beloofd, toen het lieve meisje met een vreeselijken angst voor het gevaar, dat haren vader zou kunnen bedreigen, hem dit smee- kend had gebeden. Bij eene kromming van den weg hield de vijand plotseling stand, verzamelde al zijne krachten en wierp zich met onbedwingbaren moed op de hem nazettende troepen. Een vernieuwd, niet min der moorddadig gevecht begon,een reusachtige soldaat der noordelijken wierp alles om zich met zjjn bloedig zwaard ter nederal strijdende naderde hij hoe lariger hoe meer en dreef, gevolgd door zqne makkers, de zuidelijken stap voor stap terug. De overste, die dit zag, zette de sporen in de zjjde van zijn paard en stortte zich met een luid hoera te midden van den vijand. Deze ontving hem echter met de meeste dapperheid en weldra was de overste ge heel omsingeld en bloedde hij uit tal van wonden. Van Hessen, die zjjne hachelijke positie opmerkte, verzamelde eenige der strjjdbare soldaten van den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1