Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. Tsr°. ïi. Zondag 12 Maart 1899. 8e Jaargang. N ieu wstij dingen. Feuilleton. NIEUWE ünuKER loimu. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor NOORD8CH AR WOUDEOüDKARSPEL, ZüIDSCHARWOUDE en Br. OP LANGEDIJK per drie maanden 50 ct., franco p. post 0O ct. UITGEVER: J. H. KEIZER. BUREEL: Aoordscliarwoude. PRIJS DER ADVERTENTIES: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruiinte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. fltij dit nummer belioort een bijvoegsel. Onze jeugd neme dit tot voorbeeld. Aan de kliniek van het Nederl. Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht werden op 't college van Zaterdag 1.1. 4 jeugdige knapen voorgesteld, allen met verwonding aan één oog. De eerste, oud 11 jaar, was met een pijl in 't rechteroog getroffen. Dan een knaap van 3 jaar met verwonding van de lens, ook al door pijlschot. No. 3, oud 3 jaar, is aan 't linkeroog getrof fen door een pijl, waaraan op 't uiteinde een speld was aangebracht. De vierde had een klap gehad met een stok, waarin een doorn, waarbij de doorn in 't oog was gedrongen. Men ziet, de jeugd houdt zich bezig met ge vaarlijk spel. Een wielrijder deelde mede, dat hij, bij het voorbijkomen van een uitgaande school, onthaald werd op een regen van pijlen, afgeschoten door eene bende van kwajongens, een waar beeld van de meest onbeschaafde wilden. Bij geluk waren ditmaal de oogen er goed af gekomen. Telegrafische liefdesverklaring. Op het Beursplein te Rotterdam werd Donder dag een besteller aangesproken door een vreem deling met het verzoek een telegram aan het Rijkstelegraafkantoor aan te bieden, waaraan de besteller voldeed, terwijl de vreemdeling buiten wachtte. Het telegram dat in de Engelsche taal gesteld was, was gericht aan H. M. de Koningin te 's-Gravenhage en hield in „I love you." Daar het niet ouderteekend was werd het door den telegraaf beambte geweigerd, doch nadat de be steller er zijn naam onder geplaatst had, werd het afgezonden. Korten tijd later begaven de vreemdeling en de besteller zich andermaal naar het telegraaf kantoor en werd een in het Engelsch gesteld telegram aan H. M. de Koningin verzonden, onderteekend door den vreemdeling zelf, waarin hij vroeg: Loved you my also. (Bemindet gij mij ook?) De vreemdeling deed vervolgens aan den be steller het voorstel mede naar Den Haag te gaan, om te vragen of de telegrammen ontvangen wa ren. Aldus geschiedde en met den eerstvolgenden trein reisden beiden af. Aan het paleis aan het Noordeinde gekomen trok de besteller de stoute schoenen aan en be- Paul en Aug-usta. Oorspronkelijke novelle. 26.) SLOT. Het duurde intusschen nog een geruimen tijd, eer de overste geheel hersteld was telkens gingen zijne wonden weder open en was hjj genoodzaakt, het bed te houden. Van Hessen was in dit opzicht gelukkiger, zijn krachtig gestel kwam zijne genezing spoediger te hulp en maakte, dat hg reeds lang kon gaan waar hij wilde, toen Laura's vader nog immer verplicht was zijne kamer te houden. De jongelui deden echter hun best, om het den ouden heer op zijne kamer zoo prettig mogelgk te maken: nu eens maakten ze muziek, dan weêr kortte hem Van Hessen den tijd met onderhou dende gesprekken en verhalen, zoodat de overste zel den tijd had tot klagen en morren over zijnen toestand. Intusschen verveelden zich de geliefden in geenen deele. Gelukkig in elkanders bezit, gingen de dagen ongemerkt daarheen en slechts nu en dari, als er on gunstige berichten kwamen van de zaak der zuidelij ken, verdonkerde voor eenige oogeublikken hun hel dere hemel, want dan was de overste alles behalve opgeruimd en maakte zich driftig en onpleizierig, waarvan het natuurlijk gevolg was dat zijn toestand weder achteruit ging. Eindelijk echter was hij in zooverre hersteld, dat trad het paleis, waar hij evenwel door de bédien- den werd ondervraagd en vervolgens aan de politie overgeleverd, die hem in verzekerde bewaring bracht. De vreemdeling was inmiddels verdwenen. Nader wordt gemeld: De vreemdeling, die is aangehouden, werd, nadat geneeskundig was geconstateeerd dat hij in zijn geestvermogens is gekrenkt, naar het krank zinnigengesticht overgebracht. Een holbewoner. Uit Vaals wordt aan de „L. K." geschreven Wie zou 't voor mogelijk houden, dat het bosch, onmiddellijk grenzende aan onze gemeente, een holbewoner in zijn schoot bergt! En toch is 't zoo. Reeds sedert eenige dagen hoorden wij, dat een onbekend persoon zich zou gevestigd hebben in de voortzetting van ons uitgestrekt bosch, kort bij de drie grenssteenen, op Belgisch grondgebied. Wij konden de bekoring niet weerstaan, den modernen eremiet een bezoek te brengen. Al dadelijk viel 't ons op, dat 't woninkje meer op eene onderaardsche vesting, dan op eene eerzame kluis geleek. Het ding toch was haast niet te bereiken, daar 't hol doorgraven, boom stammen enz. afgesloten was. Ook werd onze nieuwsgierigheid maar half bevredigd, daar wij noch eene opening tot 't hol, noch den bewi -ïer zelf té zien kregen. Dit wisten we trouwens al half vooruit van eenige heeren uit Aken en Vaals, die er onlangs een allerkoddigst avontuur beleef den. Dit nu willen wij niet onvermeld laten. Bedoelde heeren begaven zich op zekeren dag op weg om ook eens het terrein te verkennen en de kleine vesting, zoo noodig te nemen. In 't hout verborgen, vonden zij na eenig zoeken de behuizing, ongemerkt door den bewoner. Doch het huisje was, zooals gezegd, haast ongenaakbaar. Onze vrienden overwonnen evenwel die voor werken weldra en stonden eindeljjk voor de ves ting zelve. Daar de bewoner er geen uitgang, ten minste geen zichtbaren, op nahoudt, zoo waagde een der heeren een koenen sprong op 't dak, bestaande uit platen en plaggenmaar o weedaar zakte hij erdoor en verdween voor de oogen zijner makkers in de diepte. De kluizenaar, door dit onverwacht bezoek opgeschrikt, snelde naar bui ten en 't bosch in, na nochtans 't eerst den over jas van den indringer in beslag genomen te heb ben. Onze koene belegeraars zetten den vijand na en haalden hem ook dra in. Na heen en weer praten gaf de man het klee- dingstuk terug en hadden de heeren gelegenheid, den zonderling eens naderbij te bekijken. De boschmensch maakte den besten indruk op hen. Zelfs scheen het een welopgevoed en geleerd individu te zijn. Op hunne vraag waarom hij zich had afgescheiden van de bnitenwereld, weigerde het huwelijk der jongelui kon worden voltrokken en had dit dan ook in alle stilte plaats »Was het dat onze zaak zegevierde," zeide de overste, »ik zou een schitterende partij geven, maar nu het tegendeel plaats vindt en de nooordelgken het op ons winnen, ontbreekt mij daartoe de lust; la ter, als er vrede is en de rust in het land is terug gekeerd, kunnen wij op dit punt terug keeren, thans echter wil ik, als het u ten minste goed is, het feestvieren liever achterwege laten." Én het was de jongelui meer dan goed elkander innig liefheb bende, haakten ze naar geene woelige festijnen en luidruchtige vermaken en genoten hun geluk met ruime teugen, zonder het minste leedgevoel over het gemis van bals en gastmalen. Toen de overste zich sterk genoeg gevoelde om de reis naar Europa te doen, werden alle toebereid selen gemaakt en scheepte hij zich met de jongelui onder een vreemden naam te New-York op eene stoomboot in. Zonder eenige ongelukken kwamen zg behouden en wel te Liverpool aan wal en daar ze het op hun gemak wilden opnemen, besloten zg allereerst, de verschillende plaatsen van Engeland te bezoeken, dan naar Frankrijk over te steken en als ze ook daar het merkwaardigste hadden bezichtigd, langs België de Nederlanden op te zoeken. Wjj laten onze reizigers deze hunne plannen op hun gemak ten uitvoer brengen en daar de lezers wel weder iets zullen willen hooren van Beers en Paul, spoeden wjj ons naar hen toe om hunne verdere lotgevallen te leeren kennen. De vervulling van vele wenschen en het SLOT DER GESCHIEDENIS. Lang reeds vóór dat de overste Crumpton met van hij hardnekkig te antwoorden. Evenzoo verzette hij zich tegen een bezoek der heeren aan zijn hol. Wel merkte hij op, dat het voor vreemden gevaarlijk was zijne woning te betreden; daar deze ontplofbare stoffen bevatte. Zooveel liet hij evenwel los, dat men te weten kwam, dat hij Akenaar van geboorte en 30 jaren oud is. Ook geen mooi zaakje. In de civiele zitting van de Haarlemsche recht bank kwam de heer mr. van Houten namens eenige obligatiehouders in verzet tegen de homologatie in het faillissement van de stoom tram HaarlemAlkmaar. Pleiter noemde het aangeboden accoord on houdbaar en in strijd met de wet. Hij noemde de historie van deze stoomtram een groot finan cieel schandaal, betoogde dat twee dagen na de storting van het oprichtingskapitaal, groot een millioen francs, geen franc meer in kas was en dat er geknoeid was met het aanleggen van de lijn die veel te kostbaar was geweest. Er is mis bruik gemaakt, zeide pl., van de goèdgeloovig- heid van het publiek eu gehandeld in strijd met wet en plicht. Homologeert de rechtbank het accoord, dan komen er nieuwe papieren en zal het publiek opnieuw gedupeerd worden, daar de maatschappij bij de betaling harer Juli-coupons toch weer fail leeren zal. Pleiter concludeerde, dat de rechtbank op de homologatie niet zal ingaan. Voor de maatschappij trad op mr. De Haan Hugenholtz, die opkwam tegen de zwarte voor stelling, welke zijn confrater van de zaak gege ven had. Intusschen is de homologatie geen gunst, die de maatschappij van de rechtbank vraagtde groote meerderheid van de obligatie houders vraagt die zelf. Wat een nieuw faillisse ment tegen Juni betreft, vestigde mr. Hugen holtz er de aandacht op, dat de rechtbank niet heeft te vragen of een failliet zich na de homo logatie kan staande houden en verzekerde tevens zijnerzijds, dat de Juli-coupon wel degelijk zou worden voldaan. De rechtbank zal nader uitspraak doen. Het hardnekkige oudje. Naar uit Kampen wordt gemeld is de gasthuis kwestie aldaar in zoo verre opgelost, dat de 81-jarige Naatje Eikelboom haar woning verlaten en bij familie intrek heeft genomen. Haar verblijf is ongeschikt verklaard ter verdere bewoning; de inboedel bevindt zich nog daarin. Hoe de zaak verder zal loopen, wordt met belangstelling tege moet gezien. Te Krimpen aan de Lek is, bij het afbreken van een muur van een onlangs afgebrand pand, een potje gevonden, bevattende 5 gouden Hessen en diens vrouw in Engeland aankwam, arri veerde daar de stoomboot, met welke Paul en Beers Amerika hadden verlaten. Zoodra zij met hunne goe deren aan den wal waren, gingen zij per spoor naar Londen en toen ze daar waren, kon Beers de verzoe king niet weerstaan, om Paul te vergezellen naar Amsterdam en Beverwijk, ten einde Augusta een bezoek te brengen. »Gjj wgkt nog al van het programma af," meende Paul. »Éest mogelijk," antwoordde Beers lachende, smaar waar het meisje is, trekt ook het hart van den jongeling, dat weet gij immers ook wel en buitendien, Londen ligt niet uit de wereld en als ik Augusta weêr gezien heb,gaat het werk mg bepaald eens zoo gemak kelijk van de hand." »Denkt gij te Londen te zullen slagen?" »Ik hoop hetik ben niet meer zulk een vreemde ling in de knnst en den handel in schilderstukken als vroeger en weet beter den weg, dien men moet be wandelen om er af te komen daarbij komt nog, dat ik vrij wat ben aangeleerd, zoodat ik in het minstgeene vrees koester, of ik zal wel op de eene of andere wgze slagen, maar eerst moet ik Augusta zien." De jongelui vervolgden dan hunne reis en waren spoedig te Amsterdam, waar ze dadelijk dokter van Tinhoven opzochten, die niet weinig verbaasd was hen te zien en welke bestormd werd met vragen omtrent Augusta en Mathilda. Het spreekt van zelf, dat onze vrienden, nadat ze op dat punt ingelicht waren, vrg wat moesten vertellen en niet het minst van den oorlog, dien geheel Europa indertijd met zooveel spanning en aandacht gadesloeg. Toen ze alles verteld hadden wat ze wisten, kwam het gesprek op de toekomst der jongelui en was de arts benieuwd te weten, welke hunne verdere plannen en 29 zilveren geldstukken, welkedagteekenen uit jaren tustchen 1591 en 1650, te zamen eene waarde van ongeveer f300 vertegenwoordigend. Uit vertrouwbare bron wordt bericht, dat de Vredes-Conferentie op 18 Mei e.k. te's-Gra- Yenhage zal plaats hebben. Slaapziekte. Te Leiden is een bejaarde dame bezweken aan nona, waaraan zij 10 dagen lijdende is ge weest. Door de afdeeling Warmenhuizen van de Landbouw- en Handelsvereensging is besloten tot het plaatsen van een bord langs den publie- ken weg, waarop gelegenheid voor vraag en aanbod zal gegeven worden. Zij, die een artikel van de hand willen doen, of iets wenschen aan te schaffen, wat het landbouwbedrijf betreft, zul len daardoor waarschijnlijk koopers en verkoopen vinden. Het mag een zeer practisch denkbeeld genoemd worden. Dat kan helpen Een arbeider te Winschoten zag het vorige jaar zijn geheelen grooten tuin door rupsen ver nield. Als probaat middel hiertegen heeft de man nu een zakje met dertien van die vernielers in de schoorsteen gehangen. Aardappelen uit zaad gekweekt. Te Borger werden door enkele landbouwers voor een drietal jaren pogingen aangewend om aardappelen uit zaad aan te kweeken. Hoewel vele dier pogingen niet tot een gewenscht resul taat leidden, werden door G. Eising, aldaar, drie vrij goede soorten bekomen van de op die wijze aangekweekte aardappelen. De zaadaardappelen leveren n. 1. allerlei soorten, door elkander ge- mengd, op. Door uitzoeken en schiften verkrijgt men dan goede soorten. Er zijn twee soorten roode en eene witte soort van die aardappelen afkom stig, die in 1898 beter dan de andere tegen de aardappelziekte bestand waren. De beste van de drie is een der roode soorten, door E. „Roobor- gers" genoemd, waarvan in 1898 vier H L. wer den geoogst. Ook de andere roode en witte zijn vrij goede soorten, maar leverden in 1898 min der op, dan de eersre. De teelt zal met alle drie nieuwe soorten worden voortgezet. Een tweetal jagers hadden in de vorige week te Oude Niedorp het geluk eenen otter te schieten. Reeds geruimen tijd had deze onwelkome gast daar zijn verblijf gehouden en aan eene brug in die gemeente veel schade veroorzaakt. Het eerste kievitsei. Op Texel is voor het eerste kievitsei, dat dit jaar aldaar zal gevonden worden, de buitenge woon hooge prijs van f 5 uitgeloofd. waren. Beers zei, dat hij zich bg het schilderen hield en wel dacht voor Engelsche rekening werk in over vloed te zullen vinden. Paul verklaarde, weder eene plaats op een kantoor te willen zoeken, zoodra hij was uitgerust van de reis. Docter van Tinhoven vond hunne ideën zeer goed en koesterde in het minst geene vrees dat beiden niet zouden slagen smet een goeden wil" zeide hg, zgn oud gezegde ophalende, »kan men alles en gelukt ook het schgnbaar onmogelijke." »Voor wij echter de handen aan den ploeg slaan, gaan wg naar Beverwijk, niet waar?" vroeg Beers. »Zeker," antwoordde Paul »en als ik Augusta heb gezien ga ik naar Mathilda." »Wat is de jeugd toch 'n wonderlijke leeftijd wierp de arts tusschen. Reeds des anderen daags haastten zich de beide vrienden naar Augusta, die hen met open armen ont ving en meer dan gelukkig was, hen gezond en wel bij zich te zien. Ook de heer en mevrouw Doe ver, bij wie Augusta nog altijd een gelukkig en tevreden tehuis had, betoonden zich met het bezoek der jonge lieden zeer ingenomen en zij mochten Beverwijk niet verlaten, voor ze eene week er gasten waren geweest, een vonnis, waaraan zg zich gaarne onderwierpen. Beers en Augusta besteedden dien tijd, zooals geliefden dat gewoon zgn te doen en zwierven halve dagen op eenzame wandelwegen. Paul's tijd werd grootelgks in beslag genomen door de beide oudjes, die niet moede werden om naar zijne verhalen over Amerika te luisteren. Toen eindelijk de dag van vertrekken daar was, viel het allen moeilijk van elkander te scheiden en moesten de jongelingen beloven, hun bezoek te her vatten, zoodra ze daartoe in de gelegenheid waren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1