Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 12. Zondag 19 Maart 1899. 8e Jaargang. Nieuwstijdingen. Feuilleton. III SMOITOIIIE. NIEUWE LAHüERIJkll (BUUT Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. UITGEVER: J. HL KEIZER. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 60 ct. BUREEL: üoordscliarwoiicle. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer «5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Hij dit nummer belioort een bijvoegsel, Sint Pancras, 1? Maart. Maandagavond vergaderde de Tuinbouwvereeniging „Vrones Hope" in het lokaal van den heer J. Ruijs al hier. Wegens ongesteldheid van den president werd de vergadering geleid door den vice-president, den heer S. Duit. Het eerste punt der agenda luidde „Verslag van de commissie in zake de oprich ting van een coöperatieve inmaakfabriek." Dit verslag werd uitgebracht bij monde van den heer K. Ploeger. De Commissie had de fabriek bezocht te Grootebroek. De oprichtingskosten waren veel grooter dan men zich had voorgesteld ;]|de winst was gering, zoodat de fabriek alleen kan bestaan bij een grooten afzet, grooter dan men dien te Sint Pankras kan verwachten. Dientengevolge kon de commissie niet gunstig adviseeren en raadde het doen van verdere stap pen in dezen af. Het tweede punt der agenda luidde: „Opheffing der Tuinbouwvereeniging." Óf de vereeniging dan een kwjjnend leven leidt? O, neen, verre van dat. In beperkten kring heeft „Vrones Hope" al veel goeds gewrochten de vergaderingen worden ook door den regel vrij goed bezocht. Doch eenige leden, tevens lid der afdeeling Sint Pankras van de Landbouw- en Handels- vereeniging, hadden den wensch uitgedrukt tot samensmelting van tuin- en landbouwvereeniging of opheffing in de hoop, dat dit zou leiden tot meerderen bloei der afd. S. P. van de Landbouw- en Handelsvereeniging. Het slot der drukke discussiën, die over dit punt werden gevoerd, was, dat „Vrones Hope" zal blijven bestaan. Nu volgde door het bedanken van een tiental leden wel eene kleine aderlating, doch de Tuin bouwvereeniging telt toch nog 34 leden. Nu werd nog de circulaire behandeld van de heeren Hazeloop en Claassen in zake de oprich ting van een veilingsgebouw te Amsterdam. De i.) Scudamore Lane behoort tot de stilste wijken van Londen. Slechts enkele deftige woningen zjjn tusschen kantoren of pakhuizen verdwaald, en in een dezer oefent dr. Horatius Selby zijn drukke praktijk uit. Het is een vreemde buurt voor een zoo groot man, maar een specialist van Europeesche vermaard heid kan wonen waar hjj wil. Ook vindt het genre patiënten dat hem kornt raadplegen, een minder be zochte wijk wel zoo aangenaam. Het was tien uur. Het rumoer van karren en rij tuigen begon langzamerhand te bedaren. Het regende dat het goot; de gaslantaarns wierpen een spook- achtigen gloed in de groote plassen. Er was slechts één mensch zichtbaar in Scudamore Lane, een man, die op de stoep stond voor het huis van dr. Hora tius Selby. Hjj had gescheld en wachtte tot er open gedaan werd. Het licht van een lantaarn viel op zijn glim mende regenjas en zijn omhoog geheven gelaat. Het was een bleek gezicht, met scherp uitkomende trek ken en eene eigenaardige uitdrukking in de oogen iets als van een opgejaagd hert, van een kind dat angstig zoekt naar hulp. De knecht die opendeed, herkende terstond in hem een patient. Hjj zag die uitdrukking meer. »De dokter thuis?" De knecht aarzelde. »De dokter heeft een paar heeren bjj zich, meneer. vraag, of vanwege „Vrones Hope" instemming met deze beweging zou worden betuigd, werd zonder discussie bevestigend beantwoord. Als afgevaardigden naar de op Maandag a.s. te Hoorn te houden vergadering voor deze zaak werden aangewezen de heeren K. Ploeger en S. Duif, die beiden echter voor de eer bedankten en verklaarden, dat zij wel voornemens waren die vergadering te bezoeken, doch dit niet als afgevaardigden wilden doen. Nadat nog enkele andere leden mededeeling hadden gedaan van hun voornemen om naar Hoorn te gaan, meende men dat „Vrones Hope" dan in elk geval vol doende vertegenwoordigd zou zijn en zag men van de benoeming van officieele afgevaardigden af. Nadat Maandagavond de vergadering van de Tuinbouwvereeniging was afgeloopen, vergaderde in hetzelfde lokaal de te Sint Pankras wonende leden van de Landbouw- en Handelsvereeniging. Deze vergadering werd gepresideerd door den heer A. Nobel en was van korten duur. Aan de orde was ten eerste de hestelling van reuzen- bloemkoolzaad en Deensch wit. In de tweede plaats werd bepaald, wat Sint Pankras zou doen voor de dekking van het nadeelig saldo in de kas der Landbouwvereeniging. Men berekende, dat een tekort van f114 voor 600 leden van elk lid gemiddeld eene bijdrage eischte van 19 cent. Dit gemiddelde bedrag zal door Sint Pankras aan den penningmeester der Landbouw-vereeni- ging worden overgemaakt. Ook werd besloten in navolging van War- menhuizen, om een annoncebord in de gemeente te plaatsen, ten gerieve der bouwers, die daarop het een of ander te koop vragen of aanbieden kunnen. Woensdagavond hield de vereeniging „Nut en Genoegen" alhier hare laatste bijeenkomst in dit Als vorige jaren had deze vergadering weder eenigszins een feestelijk karakter. Het leeuwendeel in de voordrachten had de heer D. van der Sluis, te Almeloo, op uitnoodi- ging der vereeniging bereidwillig tot ons over gekomen. Op onberispelijke wijze droeg de heer v. d. S. achtereenvolgens voor De Mislukte Voordracht, Joris Goedbloed, De Marktventer, Het Kamerlid, De zelfmoordenaar en De schoolmeester van Babel. Hjj ontvangt alleen patiënten op de spreekuren." »Zeg dat ik den dokter noodzakelijk spreken moet. Zeg dat het een ernstig geval is. Hier is mjjn kaartje." Zijn vingers beefden zoo; hij kon het slechts met moeite uit zijn portefeuille halen. »Sir Francis Nor ton is mijn naam. Zeg dat Sir Francis Norton van Deane Park hem onmiddellijk moet spreken." »Jawel, meneer." De knecht klampte zjjn vingers om het kaartje en het geldstuk, dat hem tegelijk daarmede in de hand gestopt was. »Wilt u uw jas niet even in de gang hangen, meneer? U is zoo nat. Als u even in de wachtkamer wilt gaan de dok ter zal wel bij u komen." Het was een ruim, hoog vertrek waarin de jonge edelman gelaten werd. Het tapijt was zoo zacht en dik, dat hij zelfs zijn voetstappen niet hooren kon. Twee gaspitten, slechts half opgedraaid, wierpen een geheimzinnig waas over alles. Hij schoof een met leder bekleeden fauteuil bij den haard, nam plaats en keek de kamer rond. Op den wit marmeren schoorsteenmantel, even als op een tweetal kleinere tafels tegen den muur, stonden eenige fleschjes en doozen, flesschen van allerlei grootte en vorm, som mige met, «Voorzichtig"; doozen met watten, met pluksel, met instrumenten; thermometers enz., op een andere tafel boeken, een oogspiegel, en meer doktersbenoodigdheden. Sir Francis Norton lette gewoonlijk niet op derge lijke dingen, heden echter trok alles zjjn aandacht. Zelfs de vorm van een kurk op een flesch, en hij verwonderde zich dat de dokter niet de voorkeur gaf aan glazen stopfleschjes, Eenige krassen op de ma honiehouten tafel, een paar vlekken op het ieder van het bureau, latijnsche opschriften op eenige flesch jes niets ontging hem, Ook zjjn gehoor was scher per dan anders. Het zware tikken der sombere, zwartmarmeren pendule drong hem door merg en Het was een genotvolle avond. Allen gingen meer dan voldaan huiswaarts en stellig met de hoop, dat dit niet de laatste keer was, dat de heer v. d. S. voor de leden van het Nut wat van zijne talenten ten beste gaf. Heer-Hugowaard. Op een tot hem ge richt verzoek is door den heer Hazeloop, Rijks- tuinbouwleeraar te Aalsmeer aan „Nieuw leven" geantwoord, dat hij in de maand April eene voordracht wil houden over don teelt van tuin bouwproducten. Het bestuur van N. L. heeft besloten de daar toe uit te schrijven vergadering ook voor belang stellende niet-leden toegankelijk te stellen. Door de afdeeling „Heer Hugowaard en Om streken" is voor de aanstaande verkiezing van leden van 't Hooid-Bestuur der gewestelijke ver eeniging „Noord-Holland" van „Het Witte Kruis" ook candidaat gesteld de heer Dr. A. C. G. Post, arts alhier. Paasehtentoonstelling. Voor de a. s. Paaschtentoonstelling te Scha- gen zijn tot heden reeds meer inzendingen van vee ingeschreven dan verleden jaar. De tentoon stelling belooft dus zeer belangrijk te zullen zijn. „Woensdag 15 Maart vergaderde het Bestuur van de afdeeling „Harenkarspel en Omstre ken" van de Landbouw en Handelsvereeniging, ter bespreking eener circulaire van de H.H. Ha zeloop en Claassen, Rijkstuinbouwieeraren voor Noord- en Zuid-Holland. Deze heeren willen po gingen aanwenden tot het stichten van een Vei lingsgebouw voor groenten te Amsterdam. Het Bestuur besloot, twee zijner leden af te vaardi gen naar de vergadering, welke op 20 Maart a. s. te Hoorn zal gehouden worden, teneinde meer in bijzonderheden met het plan dier Hee ren op de hoogte te komen." Haringkarspel. Evenals in 1898 is ook dit jaar gunstig beschikt op het adres van de Landbouw- en Handelsvereeniging te Broek op Langedijk, en zal wederom eene premie van 10 cents worden uitbetaald voor het dooden van ratten. Nu de pogingen, aangewend bij de directie der spoorweg-maatschappij tot het verkrijgen van eene halte aan den Overweg in den polder been, en door de dikke muren heen, hoorde hij mannenstemmen en kon hij zelfs nu en dan een enkelen volzin verstaan. »Je hadt hem moeten nemen!" »Jij hebt de trek." »Hoe kon ik de vrouw spelen zoolang het aas er nog in was?" Deze zinnetjes kwamen bij horten en stooten, tus schen de pauzen van het gesprek in. Toen ging er een deur open, een stap klonk in de gang, en Sir Horatius voelde met kloppend hart, dat de crisis van zijn leven in aantocht was. Dr. Selby was een groote corpulente kerel met een imposant voorkomen. Neus en kin waren zeer ge prononceerd, de wangen bolrond, een gezicht dat een beter figuur zou maken in de pruik en kanten van de Georges dan bij het korte haar en de zwarte gekleede jas van het einde der negentiende eeuw. Hij was glad geschorende mond was te welgevormd om te worden verborgen, en de vriendelijke trek, zoowel als de zachte bruine oogen hadden voor de patiënten iets geruststellends. Het goedhartig, deftig uiterlijk van den man der wetenschap, wekte ver trouwen zelfs de groote, fijne, blanke handen, waar van hjj er nu een zijn laten bezoeker toestak deden aangenaam aan. «Het spijt mij dat ik u moest laten wachten. Een botsing van plichten I De gastheer tegenover zjjn gasten de raadsman tegenover zijn patiënten. Maar nu ben ik tot uw dienst, Sir Francis. Foei u is kond." »Ja, ik ben erg koud." »En u beeftTut, tut, tut, dat mag nietHet afschuwelijke weer heeft u letterlijk verkleumd, mis schien zat een kleine opwekking «Neen, dank u. Dat liever niet. Die kou is geen gevolg van het weer. Ik ben bang, dokter." De geneesheer keelde zich halverwege in zjjn stoel Schagerwaard, niet tot het volg hebben geleid, zal de gemeenteraad zich per rekest wenden tot den Raad van toezicht in den. Haag en den steun verzoeken van den afgevaardigde in dit district, den heer Fokker. Heer Hugowaard. De aftredende hoofd ingelanden van den polder, de heeren N. Pool en P. van Langen, zijn bij de, den 14 gehou den verkiezing, herkozen. Een kritiek oogenblik. De heer T. Vetman van den Groetpolder, gem. Winkel, die op een avond van deze week met een voor eene tilbury bespannen paard door Nieuwe Niedorp reed, bekwam een ernstig on geval, dat zeer treurige gevolgen na zich had kunnen sleepen. Genoemde heer V. wilde, wijl het donker was geworden, de lantaarns van zijn rijtuig aansteken. Nauwelijks hiermede bezig zijnde, ging zijn paard, misschien geschrikt, aan 't achteruitloopen en in een oogenblik was paard en tilbury van den publieken weg verdwenen en in het water, dat langs dat dorp stroomt terecht gekomen. De echtgenoote van den heer V. die gedurende de bezigheid van haren man in het rijtuig was blijven zitten, werd natuurlijk ook de dupe van het alles behalve pleizierige avondbad. Gelukkig wist men met vereende krachten spoedig alles op het droge te krjjgen en heeft dit ongeluk, behoudens een weinig materiëele schade geen ernstiger gevolgen gehad. Zeer zeker zal echter dit ritje de echtgenoote van den heer V. wel niet bijzonder bevallen zijn, want een zoodanige badkuur op eenen avond in de maand Maart is beslist wel geen vermakelijks iets. Te Bergen op Zoom was gelijk on langs gemeld werd van uit Rotterdam een milicien ingedeeld, die voor een volger van Tol stoi doorging en stelselmatig alle gezag ontkende. Aan eene keuring wilde hij zich niet onderwer pen. Eveneens weigerde hjj de krijgsartikelen te teekenen. Na eenige dagen is hij echter door den regi ments-commandant op zijne verplichtingen gewe zen, en thans heeft hij vrijwillig gedaan, wat hij eerst weigerde. Hij is nu naar Ylissingen ver- om, klopte den bezoeker op de knie, zooals men het een onrustig paard zou doen en vroeg «Wat is er dan Tweemaal opende de jonge man den mond als zou hij begiunen. Doch eensklaps bukte hij zich, stroopte het rechterbeen van zjjn pantalon op, haalde de sok neer en liet zjjn scheenbeen zien. De dokter maakte een geluid met zijn tong terwijl hjj keek en vroeg: «Beide beenen?» «Neen, slechts een.» «Plotseling «Van morgen.» «Hum!» De dokter stak de lippen naar voren en streek met zijn vinger en duim langs de kin. Op eens vroeg hij«Kunt u vermoeden hoe u er aan komt?» «Neen.» Een ernstige uitdrukking kwam in de groote bruine oogen. «Ik behoef u niet te zeggen dat alleen de grootste openhartigheid De patient vloog van zijn stoel «Mijn God, dokter, ik heb mijn gansche leven niets gedaan dat ik mij zou kunnen verwjjten Denk toch niet dat ik zoo gek zou zijn hierheen te komen en u voor te liegen. Eens vooral ikhebmjj- zelven niets te verwjjten.» Het was een tragisch gezicht die jonge edelman, met opgestroopte broekspijp en nog steeds die schich tige uitdrukking van angst in de oogen. Een har telijke lach van de whistspelers in de andere kamer drong tot hen door. Zwjjgend keken de twee man nen elkaar aan. »Ga zitten!" klonk het bevel van den arts. »Uw verzekering is mij genoeg." Hjj bukte zich en liet zijn vinger langs het scheenbeen glijden, met voor bijgaan van één plek. »H'm!" mompelde hjj, het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1