i j vanaf f8. Groote Verloting Ongeloofelijkü 4 y v >iTVA.N<iKN de nieuwste soorten nHeere n-c ostnmes BROEKEN vanaf fl.75. GB00T3 COLUCTDL a GÖNTAIT. 4 w C. W. BöTTGER, Paaschtentoonstelling PURMEREND. van Koeien, Sohajen, Varkens, Pluimgedierten, Rijtuigen, Tuigen, laadbouwgereeiseliappen, MllluB. J. H. A. Kuhl. BOF B 25. Tmas prachtige Stoffen. voor goederen naar maat, welke in hun werkplaatsen vervaardigd worden. Ieder stuk .is ran een gedrukte prijskaart der firma voorsien. J. H. A. KUHL. uerk/ Firma J. B. van Gorknm Bescliuitlionig en Crème. H.H. ROOKERS en de Spccialileits-Tabak, van IG cents B. PEKELHARING Alleen verkoop A. GROOT Nz., TÜIfEESIAGAZIJN, BREUKBANDEN ZONDER STALEN 11. RE III AN NS, Technicus, Badhuisstraat 12, IIA A KLEM. f" Naaitafels. J. B0SSERT Hzn.. Verkoop en Reparatie onder garantie DE ilOLLANDSCIIE LELIE j (Johanna van Woude.) alles tezamen voor den spotprijs van TSSS 32 gulden, HfiHCT ONTVANGEN de nieuwste Hoeden, ENGELSCHE PETTEN. M. RINGERS, Usui 14, Alkmaar. 0; ZUIO-SCHA UDE. en verschillende andere kostbare prijzen. eaf§B TREKKING 28 MAART a.s., IHl^ in de DOELE, te PURMEREND. aw Prijs per lot 5« cents. 11 loten ('5. "W8 Bij ontvangst van Postwissel worden loten toegezonden door Jan Schouten, Lotendebiet, Breedstraat D 10, PURMEREND. Te ENKHUIZEN, bij A. Egmond. Te HOORN, Glebr. Vermande. Te MEDENBLIK, Ideina. Te SCHAGEN, Al. van Twuijver. Te ALKMAAR, Joh. Weijmer. Te AMSTERDAM, Koster, Leliegracht. bericht de ontvangst van een uitgebreide keuze Heer en-Jacquets en Colbert-costuums Demi-saisons en Pantalons uit de magazijnen van de Sleeren PEEK CiidP- PE.% HE8IO. waarvan coupe, solide afwerking en billijke prijzen genoegzaam bekend zijn. Aanbevelend, Eenig adres voor Alkmaar en omstreken. CX2 'pa' DO i:\itin iy.i:\. FABRIKANT VAN Doet nw voordeel en probeert eens de g-enrig-e BGQK-TABAK RAAI F, a t het half pond, de rook- en pruimtabak merk B K 17'2 ct- Per V2 PoncL het half pond. A. GROOT Nz., NOORDSCHARWOUDE. Goud en Zilversmederij, Hekelstraat C. 27. ONZICHTBAAR en GOEDKOOP. Reparxeren van Gouden-, Zilveren-, Huis houdelijke en Fantasie Artikelen. Minzaam aanbevelend. van de Geurige en goed water- houdende THEEËN van R. Jansoniu s, Groningenbij IV oordscharwoude. 16, 20 en 25 cent per ons. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke zonder veer zijn verre te verkiezen boven de breukbanden MET veer, omdat zij HEEL GEEN PIJN VEROORZAKEN. Door bijzondere constructie kunnen deze breukbanden, zelfs de zwaarste breuken inhouden. Door hunne gemakkelijkheid en zachtheid zijn zij bijzonder aan te bevelen, vooral voor hen, die zwaren arbeid moeten verrichten. Men vrage gratis inlichtingen voor ALL.E voorkomende soorten Breukban den zonder veer, als enkele en dubbele liesbreuk-, zakbreuk-, navelbreuk banden, etc., bij den uitvinder iiggjpT*' Onder de inteekenaressen op den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargang een AANTAL N AAIT AFELT J ES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 1324 zijn ingeteekend of alsnog daarop in- teekenen, ontvangen bij No. 20 kosteloos een genummerd Premiebewijsrecht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eeriige dezer keurige practische Meubeltjes, ais boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Geair. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenhage, na de verschijning van No. 24; de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgens de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 sup plementen, geteekende snijpatronen) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten) (le Uitgave) f 1.25; per post f 1.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofd bureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. K 05 cent per kwartaal, per post 80 ct. hl vy§3|a jTet vorig jaar was de aanvraag zoo f yjpiy groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uilgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Bosch. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde. Bij den ondergeteekende verschijnt 1 iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. G. van Wernieskerken-Junius 1 „De Hollundsclie Lelie" is het eenige Week- blad in Nederland voor Dames uit de hoog- I ste en beschaafdste kringenlet hierop voor I I uwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f 5,- Proefnummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. Maar komt er U van overtuigen! Deken, 1 zware Wattendeken, 1 dito Moltondeken en 2 Stroomatrassen, l 2-persoons Veerenbed, 1 flink Peluw, 2 goed gevulde Kussens, L prachtige wollen fantasie Een dito stel, alles Le soort, vlug groot, extra mooie fijne Dekens, Bed, Peluw en Kussens gevuld met 60 pond prachtige VEEREN voor 50 gulden. DOET UW VOORDEEL!!!!! Alles te bezichtigen bi) Jb. KOKKES te ZUIDSCHARWOUDE. ALSMEDE Een rijke keuze KINDEK-BARETS, Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4