B. G. BEBGMANN, Fnidsen, Alkmaar, finaal uil ie verKoopen. Ui I BEL AN GtRI JK BERICHT. P. DE WIT, Bij J. C. HOFDIJK voor Bik Wl SLIKKER8NBTTBN KARPETTEN (12-els), Afpnaste Gordijnen, raaf 60 cants. Yitraps, Grême en wit, 11 TURFSTR00ISEL. J. B0SSERT Hzn., TU1VBR8MAGAZ1JN. deelt aan het geachte publiek van Alkmaar en omstreken mede, dat de nieuwe ZOMER-ARTIKELEN", zooals Zwarte en Gekleurde Stoffen, Voorjaars- en Zomermantels, Costumes, Rokken, Corsetten, Vitrages, Bukskins, Cheviots, Karpetten, enz. enz. in groote keuze zijn aangekomen en hij van alles ruim is voorzien. Hij is voornemens wegens stil te gaan leven, alle goederen tegen ongekend lage prijzen Dat hij steeds in alles de beste kwaliteiten voorradig houdt, is ge noegzaam bekend, en noodigt hij daarom een ieder in zijn eigen belang beleefd uit, bij hem zijn inkoopen te doen. De Verkoop is begonnen WOENSDAG- 5 APRIL en geschiedt uitsluitend k contant. Ontvangen L GROOT Is. is bij Jb. KOKKES, te Zuidscbarwoude. RIJWIELEN Mooie en seer goedkoop© vanaf ƒ1.60. Alles lot in de beste kwaliteiten. C. W. DE NIEUWSTE yjOMEFSMANTELS. JACKETS vanaf f4.50, Pellerines vanaf f2.00 C. W. Böttger, H. H. LANDBOUWERS. BERNARD PEKELHARING foorderbank Alkmaar. SCHILLING'S HAYERBLOEM F. SCHIL OP NIEUW ONTVANGEN Een collectie stalen voor Heeren-costumes, bestaande uilFrausche, Duitsche en Engelsclie Nouveautés. 3 KOFFIE y 1 door innn ver^e ■rrrrrrrwvuTTTT^B ONTVANGEN de nieuwste Hoeden, Verkoop en Reparatie onder garantie ENGELSCHE PETTEN. KINDEK-BARETS. M. RINGERS, Mie&t 14, Alkmaar. Naaitafels. IIE 1I0LLANDSCHG LELIE HEER-HU GOW AARD, 1 staan 2 goedgekeurde, 3-ja- ^rige, zwarte HENGSTEN disponibel tegen een dekgeld van f 5 a contant. eene Gfroote Sorteerinsr Karpetten, Salon-, Deur-en Bedkleedjes, Rolmatten, Manilla-, Cocos- en Deur matten, Vloer-, Looper- en Tafelzeil, Behangselpapier en RandenKast papier en Kastranden, enz., enz. Alles tegen concurrcerende prijzen. Aanbevelend, Uw Dien., Het goedkoopste adres van flinke grootte met kleine Mazen, per stuk 60 cent, «1e twee 55 Wederverkoopers grenieten flink: rabat. - met lucht- en cushion banden, wor den van af heden, zoolang de voorraad strekt, voor ongekend lagfe prijzen verkocht aan den Reparatie- en Rijwielhandel van J. 0. LEVERT. Acliterdam (Kuiperstees) 21, ALKMAAR. Aanbevelend, ZUIDSCHARWOUDE. ZUIDSCHARWOUDE. Geen heter mest «lan Uit vervangt op zeer voor- deeliffe wijze het stroo bij het «loorwerken met koolbladeren. Ook «eer aan te bevelen 0111 zwaar land lichter te maken. Hij voornitbestelling- te ver krijgen hij te Moord schar w o 11 «I e. Goud-Zilversmid en Graveur EN GOEDKOOP VERKOOPHUIS van GALANTERIËN, HUISHOUDELIJKE, NUTTIGE en LUXE ARTIKELEN. Midden in de HEKELSTRAAT C 27, ALKMAAR. Cr edicten, Deposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inlichtingen vervoeare men zich tot «len Agent der bank den lieer G. Wagenaar J.Grz., BROEK OP LANGEDIJK. bekroond met «Ie Gouden JUe«lailSe te Brussel. Aanbevolen door Dr. J. M. REBEL te Zaandam, Dr. M. C. HAMMER DU SAAR, Amster dam, en vele Doctoren, als een volmaakt Kindervoedsel, mede verrassend heilzaam werkende bij lijders aan borstorganen, maagf- en ingewandsziekte. Zie verder geïllustreerde omschrijving. thans MAATSCHAPPIJ „NOORD-HOLLAND. Een collectie stalen voor I) als Japonnen en Mantels in vele Nouveauté's. Eveneens voorradig de nieuwste stalen gekleurde Zijde Stoffen voor zwarte Schorten, zwarte Cachemirs, en de grootste Nouveauté s in Onder- (tusschen) Rokstoffen, Moiré's voor rokken, (zwart en gekleurd), Huisjaponstoffen in katoen en half wol, Negligé, Hemden Parchendt, Meubel-chitsen en croisé, bedrukte katoen, Stoffen voor Schorten'en Boezelaars, katoenen Stoffen voor huiselijk gebruik. M T-ffflffp-fr, Ter inzage eene greïll- prijscourant van Mantels, m9BËF^ Jaquettes, Pelerines enz., welke tegren sterk concur- reerende prijzen verkrijgbaar zijn. Onder aanbeveling, OUD-KARSPEL, April. Jb. KOK Pz. VAN I li. JansoniusGroningeny rro'ZTnvfVPflfi IUUU |iinht nRhF311 d gczjuivDi.u.0 lucht gebrand, - 4 uitsluitend in originale verpakking ver- 4 krijgbaar bij 4 A. GROOT Nz., Noordscharwoude, 40 en 50 ct. per 5 ons. Mi ent B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen- en Haarwerken. ZIE ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde. ALSMEDE Een rijke keuze ffijSWB** Onder de inteekenaressen op den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DA- MESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargang een AANTAL NAAI TAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 1324 zijn ingeteekend of alsnog daarop in- teekenen, ontvangen bij No. 20 kosteloos een genummerd Premiebewijsrecht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige practische Meubeltjes als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te '8-Gravenhage, na de verschijning van No. 24; de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgens de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 sup plementen, geteekende snij patronen) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten) (le Uitgave) f 1.25; per post fl.40. - PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per po3t, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofd bureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke Ik cen* Per kwartaal, per post 80 ct. ijk tcSv Het vorig jaar was de aanvraag zoo V groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever f. STOKVIS-WATERREUS, 's-Boscli. Bij den ondergeteekende verschijnt 1 iederen Woensdag: "Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S NI. C. van Wermeskerken-iunius J (Johanna van Woude.) „De Hollandsche'Lelie" is het eenige Week- blad in Nederland voor Dames uit de hoog- ste en beschaafdste kringen; let hierop voor I uwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5- Proefnummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. Snelpersdruk J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4