Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 23. Zondag 4 Juni 1899. 8e Jaargang. Nieuwstijdingen. Feuilleton. NIEUWE AIGEDIJ rnum Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 et-, franco p. post 60 ct. UITGEVER: J. II. KEIZER. BUREEL: noordscharwoude. PRIJS DER ADYERTENTIËN: Yan 15 regels 30 ct., elke regel meer ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Zelfmoord te Hensbroek. In den nacht van 30 op 31 Mei heeft de dienst bode van den Burgemeester onzer gemeente door zich te verdrinken een einde aan haar leven ge maakt. Algemeen is men van meening dat hier geen geweld werd gepleegder moet dan ook niets zijn wat daarop wijst. Reeds circa vier jaar was zij bij den Ed. Achtb. Heer Willinge in dienst en vooral de laat ste maanden scheen het haar er best te bevallen. Men verdiept zich in gissingen omtrent de oor zaak dezer wanhopige daad. Tot dusver kan men echter geen oplossing vinden. Toch schijnt er iets te zijn voorgevallen, waar door zij in hevige gemoedsbeweging is geraakt; dit zou men althans kunnen besluiten uit het feit, dat zij des avonds van haar uitstapje naar Alk maar te huis gekomen zijnde, zich zeer vreemd gedroeg, zoo zelts, dat haar door de huisgenoten gevraagd werd, wat er aan scheelde. "Weinig heeft zij daarop geantwoord en toen zij later op den avond de deur was uitgegaan dacht men dan ook eenvoudig dat zij mogëlijk naar haar ouders was, die dichtbij woonden. Het behoeft zeker niet gezegd te worden, dat men ten huize van den Burgemeester zeer ont stelde, toen men, na bericht te hebben ontvangen dat het lijk van een onbekend vrouwspersoon was opgevischt, tot de ontdekking kwam, dat dit net lijk van genoemde dienstbode was. 1899. Mei heeft zich failliet verklaard. Vroeger was ze hoog te roemen, Strooide groente, bloesem, bloemen Overvloedig over de aard, Meer dan honderdduizend waard. Maar van 't jaar raakte z' in de maling, Schorste daarom de betaling; Geen sprake van een dividend, Hoogstens derdehalf procent Rest er na 't faillissememt. 't Is een questieuse openbaring. En een leelijke ervaring, Waaraan '99 lijdt: Mei is haar vertrouwen kwijt. Fr. Crt. 10.) Neen, mijn vriend, zeide zij. vermeerder de moeieljjkheden niet, die ons reeds bedreigen, en be dwing uw rechtmatigen toorn. Trouwens, een ont moeting met Aurélien, zooals gij dat bedoelt, zou nooit plaats hebben. Ik ken hem. Hjj zal u opeen andere wijze trachten te benadeelen. Wij moeten voor alles met mijnheer De Prabert spreken, vindt ge dat ook niet? Zeker. Ik zal mjj morgen bjj hem laten aan dienen. Mijnheer De Prabert heeft een oprechte vriend schap voor u, hjj acht u hoog en zal u goed ontvan gen. Hjj is een man met een goed hart en edele hoe danigheden. 01 hjj gelijkt in niets op de leden van zjjn gezin. Is hjj uw bloedverwant? Neen, ik noem hem oom, alleen omdat hij mijn voogd is en om dezelfde reden noem ik mevrouw De Prabert tante, maar onze bloedverwantschap is van zeer verre. Hebt gij dan geen familie? Helaas neen. De onverbiddelijke dood heeftal les weggerukt wat mij dierbaar was. Vooreerst mijn moeder. Ik moet u mijn geheele levensgeschiedenis vertellen. O! zij is zeer eenvoudig, maar niettemin droevig. Mijn familie behoort thuis in de Vogezen, mijn vader en mijn moeder, laatste afstammelingen van twee aanzienlijke familiën, welke sedert onheuglpe tjjden te Jaucourt gevestigd waren, de familie De Briais en de familie Jarry, bezaten uitgestrekte lan- derpn op de vlakte en bosschen in het gebergte. Het grootste gedeelte van hun vermogen was van mijn moeder afkomstig en haar behoorden ook eenige groote fabrieken aan den oever van de Meurthe. Mijn vader, een zeer perig man, exploiteerde de bosschen en bestuurde de fabrieken, was altjjd vol bezigheden Sint Pancras, 2 Juni '99. De Heer K. Ploeger, tuinman alhier, sneed dezer dagen reeds de eerste bloemkool. Ook werden reeds Meirapen en nieuwe aardappelen naar Alkmaar gezonden. Heden avond vergaderde de Tuinbouwvereeni- ging „Vrones Hope" alhier in het lokaal van den heer Rups. Daar het aantal opgekomenen niet 2/3 van het aantal leden bedroeg, kon punt 1 van de agenda, herziening van 't reglement, niet in behandeling worden genomen. Het aantal leden bleek, door de oprichting der Landbouwvereeniging, tot 26 te zijn teruggegaan. Als lid van het bestuur werd gekozen de heer D. Kloosterboer, die deze benoeming aanvaardde. Besloten werd, dat de groentenveiling alhier zal beginnen op Vrijdag 16 Juni te half vijf. Ook werd nog de wenschelijkheid besproken, van het verkoopen der slaboonen bij het gewicht. Een besluit werd dienaangaande niet genomen. Beroepen bij de Ned. Herv. Kerk te Oude Niedorp—Veenhuizen en Midwoud, de heer P. Groot, prop. te Schagen. Gou verneur-G eneraal. Benoemd is tot Gouv.-Generaal van Ned.-Indië gen.-maj. W. Rooseboom, kommandant der stel ling Amsterdam. De heer Rooseboom is indertijd lid der Tweede Kamer geweest voor het district Arnhem. Internationale oplichterij. Een Bankinstelling te Rotterdam werd dezer dagen gewaar dat een wissel, waarop zij 15000 gulden had betaald, valsch was, en was afgege ven door eene firma te Braïla in Oostenrijk. Die firma had geëndosseerd bljjkens de corres pondentie door een derden persoon en wel een geëmployeerde, die tevens de aanbieder te Rot terdam en ook de ontvanger was. De bank had te voren een adviesbrief ontvangen doch vermoe delijk niet telegrafisch geïnformeerd, waardoor bedrog zou kunnen voorkomen zijn. Dezelfde oplichter heeft telkens met andere namen zich og dezelfde wijze meester gemaakt te Parijs van 150.000 francs, te Londen van 3400 p. st. en te Antwerpen van 30.000 frs. Vermoedelijk zijn de wisselpapieren door den geëmployeerde (falsaris) uit het chequeboekje van zijn patroons ontvreemd. De oplichter heeft blijkens onderzoekingen zich Zaterdag j.l. van het Maasstation naar Berlijn en had bijna nooit rust. Hjj wilde, zeide hij, voor mij een vorstelijke bruidsschat verdienen. Mijn moeder, die zeer zwak van gezondheid was, verliet bijna nooit ons huis te Jaucourt en wijdde al haar tjjd aan mij. Papa besteedde zjjn geheele week met het bezoeken zjjner fabrieken en landerijen, vooral had hij velerlei bezwaren met de nieuwe grens regeling, waardoor een gedeelte onzer goederen op Duitsch grondgebied kwamen, maar Zaterdagmiddag kwam hg thuis en de Zondag was steeds een heer lijke dag voor mij. Zoo bereikte ik mijn tiende jaar. O 1 hoe ge lukkig, hoe kalm en vreedzaam waren die kinder jaren Mijn arme moeder evenwel leed veelvroe ger was zij wel sterk en gezond geweest, maar se dert mjjn geboorte was zjj ziekelgk en kwjjnend. Zjj beklaagde zich echter nooit en altjjd zag ik om haar bleeke lippen een zachten, tevreden glimlach. Tien jaar geleden in Mei 1880 nam haar zwak heid zoodanig toe, dal zij bedlegerig moest blijven. Ik zag verscheidene dokters ons huis in en uitgaan, daarna, op zekeren nacht, wekte men mij om af scheid van haar te nemen en den volgenden morgen had ik geen moeder meer. Bij het opwekken van deze droevige herinnering begonnen de tranen van het meisje weer te vloeien. Filip, zelf diep geroerd, sprak haar moed in en fluisterde haar eenige teedere woorden van troost toe. Zjj hernam Dit verlies trof mjj zwaar, ofschoon ik er toen nog niet de geheele uitgestrektheid van kon begrijpen. Mjjn aangeboren vrooljjkheid verdween en ik werd droefgeestig, somber en in mjj zelf ge keerd. Mijn vader maakte zich ongerust over mjjn gezondheid en nam mjj mee op reis, maar zjjn za ken stonden hem niet toe lang weg te bljjven en wij moesten dus wel terugkeeren naar ons huis, dat thans helaas zeer droevig en eenzaam was. Om weer wat vreugde en levendigheid in ons hnis te brengen niet de kalmte en vreedzaam heid van vroeger, maar een drukke, rumoerige vroo ljjkheid - - noodigde mjjn vader een aantal bevriende families uit, die beurtelings eenigen tijd te Jaucourt kwamen doorbrengen. Op die wjjze leerde ik de familie De Prabert kennen, waarvan het hoofd, mjjn- begeven, alwaar hij getracht heeft op de ver melde wijze 80.000 mark te ontvangen, hetwelk mislukt is, doordat men daar de zaak aldra niet vertrouwde. Het toppunt van verdraagzaamheid. Te Ouder-Am8tel, waar voor de verkiezing van een raadslid twee candidaten gesteld zijn, toekende een kiezer beide candidatenlijsten. Dit mag wel het toppuat van verdraagzaam heid op politiek gebied genoemd worden. Donderdagavond op den Hollandschen snel trein 87, die te 7 u. 30 m. van Amsterdam naar Vlissingen vertrekt, bemerkte de machinist kort onder Vlissingen, dat de rem niet werkte. Een spoorwegongeluk was alzoo onvermijdelijk, daar deze trein in vliegende vaart onmogelijk tot staan gebracht kon worden. De machinist gaf daarom herhaaldelijk noodsignalen ter waarschu wing. De trein kwam met groote vaart het station binnenvliegen, tengevolge waarvan hij over het hooge trottoir heen, de wachtkamer tweede klasse binnenvloog. De personenwagens evenwel bleven gelukkig op de rails staan, daar de verbinding tusschen de locomotief en deze laatste was afge broken. Enkele wagens evenwel werden door den hevigen schok op elkaar geschoven, waarbij de hoofdconducteur Touw en de conducteur De Groot zoo hevig verwond werden, dat zij bijna onmiddelijb bezweken. De machinist en de stoker waren even te voren van de locomotief gesprongen, waarbij zij zeer ernstig werden gewond. Zij werden spoedig op genomen en in het tegenover 't station gelegen hotel „Zeeland" binnengebracht. Per brancard werden zij Vrijdagmorgen met den trein van 9.15 naar hunne woonplaats Boxtel vervoerd. Dien nacht is een extra trein naar Breda ver trokken teneinde verschillende hooge ambtenaren in kennis van het ongeval te stellen. Deze waren dan ook reeds Vrijdagmorgen vroeg ter plaatse. Met een zeer groot aantal werklieden is begon nen de locomotief zoo spoedig mogelijk op te ruimen. De locomotief zit geheel in de wachtkamer. De materieele schade is natuurlijk zeer belangrijk. De schok was zoo hevig, dat verschillende men- schpn in de nabijheid van het station dien voel den. Bovendien zijn tal van glasruiten aan het station gesprongen. Vermelding verdient, dat in bijna twintig jaren heer Bernard, sedert langen tijd in handelsrelatien stond met mijnheer De Briais, mijn vader. Mijnheer De Prabert had een zuster, een lang slank meisje, niet zeer schoon maar uiterst zachtzin nig en goedhartig. Zjj heette Blanche. In tegenstelling met haar schoonzuster, mevrouw De Prabert. die slechts één zorg hadhaar toilet te maken en zich iederen dag in een nieuw, kostbaar gewaad te vertoonen, kleedde mejuffrouw Blanche zich eenvoudig, deed niet de minste moeite om iemand te behagen en hield zich bijna den geheelen dag met mij bezig. Wij wandelden in het park en in de bosschen en wij vermaakten ons op alle mogelijke wijzen. Zij kende allerlei spelen en deed in alles met mij mee om mjj genoegen te doen, hoewelzij den leeftijd voorbij was, dat men behagen in kinder spelen scheut; mejuffrouw De Prabert was vjjf-en- twintig jaar. Kortom zjj was zoo goed, zoo opgewekt en zoo lief voor mjj, dat ik haar weldra van ganscher harte liefkreeg en niet meer wilde dat zjj zou heen gaan. Mjjn vader had ook alle goede hoedanigheden van mijn groote vriendin opgemerkt en op zekeren dag, tot mjjn onbeschrijfelijke vreugde, werd zjj mevrouw De Briais en mjjn tweede moeder. Weder volgden vijf jaar van kalm en onverdeeld geluk, toen mjj eensklaps kort na elkaar twee ont zettende rampen troffen. Een hartkwaal, die plotse ling een gevaarljjk karakter aannam, sleepte de tweede mevrouw De Briais ten grave en nog geen jaar later stierf mijn vader, die toch zoo forsch, zoo gehard tegen vermoeienis was. aan de vliegende te ring. OI wat heb ik geweend, in welk een staat van vertwijfeling verkeerde ik, want nu was ik oud ge noeg om mijn ongeluk geheel te begrijpen. Ik was wees op vijftienjarigen leeftjjd, ik had nu geen rechtstreeksche bloedverwanten meer, alleen op de wereld. Mijnheer De Prabert trok zich mijn lot aan en stond mjj ter zijde in deze zware beproeving. Hjj werd voogd over mjj en beloofde voor mjjn toekomst te zullen zorg dragen. In het eerst verwonderde het mjj eenigs- zins dat hij mij niet in zjjn huis opnam, mij als een lid van zjjn gezin beschouwen wilde, maar thans geen ongeluk op de Zeeuwsche lijn heeft plaatg gehad. Voor dames! In de voiles schijnt een belangrijke hervorming aanstaande In de laatste jaren werden bijna geen andere kleuren dan wit en zwart gedragen: an dere kleuren heetten ordinaire en nube gint als dernier cri te gelden het dragen van ge kleurde voiles. Maar niet de hardbruine en dito blauwe, die het gelaat hullen als in een wolk van slechte steenkolendamp, doch voiles van een eigenaardig zachte tint, waar door een mysterieus waas over het gezicht wordt verspreid. Zeer ge wild zal zeker worden een zacht-rose voile, die een bleek stadsgezichtje zal kleuren met frisschen blos. De moeder van het sedert het laatst van April vermiste knaapje Albert Petrus Johannes Wezel, oud 7 jaar, heeft een onderhoud gehad met den Minister van Justitie, ten einde bij Z.Exc. raad in te winnen die tot de opsporing van haar kind zou kunnen leiden. Z.Exc. sprak haar goeden moed in en droeg haar op uit zijn naam den commissaris van poli tie te verzoeken een 100-tal fotografische portret ten van het kind te doen maken, die in het bin nen- en buitenland te doen verspreiden, ten einde tot opsporing van het kind te komen, aan welk verzoek is voldaan. De ouders van het vermiste knaapjo doen nog een beroep op het publiek, met name op dengene, die misschien gevonden heeft het keukengerei dat het knaapje op den bewusten middag bij zich had; twee ijzeren schaaltjes, een stalen vorken een bordje, alles in een doekje gewikkeld. Dit zou misschien tot de ontdekking van eenig spoor kunnen leiden. Löwenbrau ingenomen! De gevangene van den Van Leeuwenhoeksin gel te Delft, de heer Buhler, is verlost. Woensdag vereenigden zich in het koffiehuis Löwenbrau de advocaten van de beide partijen, bijgestaan door vier getuigen, de nieuwe en de oude koffiehuishouder, om alles te inventariseeren. Nadat hieraan was voldaan, kwam een groote verhuiswagen voor en werd het ameublement van den heer Buhler ingeladen. Alzoo verliet de heer Buhler het huis onder protest en voorbehoud tan regeling van schadeloosstelling. Een fantastische Conferentie-zitting. Bij F. Duym te Gorinchem is eene brochure verschenen: „De Vredesconferentie", waarin door nu ik de zijnen goed heb leeren kennen begrjjp ik ten volle zjjn bezorgdheid, zjjn kieschheid en voor zichtigheid. Ik werd dus gezonden naar het klooster derUr- sulinen te Besanpon. O! mijn vriend, als ge eens wist hoe treurig zoo'n klooster is, hoe koud en onver schillig de nonnen zjjn met hun voorgeschreven zacht zinnigheid en werktuigelijke goedheid voor het kind, dat de geheele teederheid, al de liefde van een moe derhart heeft leeren kennen. Ik werkte veel te Besan?on, maar toch verveelde ik mij er ook. Ik heb nu eenmaal behoefte aan vrij heid, aan de open lucht, aan het ruime veld en daarom kon ik mjj niet thuis gevoelen in die smalle gangen, donkere vertrekken en het bekrompen, door hooge moren omgeven tuintje van het Ursulinenklooster. Toen mjjn studiën voltooid waren ongeveer in een jaar tjjds wilde ik dan ook niet langer in het klooster bljjven, doch waar zou ik anders heengaan dan naar mijnheer De Prabert? Hjj kwam mjj van Besanpon afhalen, vriendelijk, zorgzaam als altijd en zjjn eerste woorden waren: Ik neem u mee naar huis, liet kind, maar op voorwaarde dat ge spoedig een echtgenoot zult vinden, hoe eer hoe beter. In de eerste zes maanden dat ik hier in huis was, deed men een onafzienbare rjj van huwbare jongelui voor mij defileeren maar niet een was er bij die mjjn aandacht trok. Zij zagen er allen, of bijna allen, zeer goed uit, maar geleken op dat vervelende, pronke rige en beuzelachtige type dat men noemt: zoons van goeden huize. Mijnheer De*Prabert was wanhopig en spoorde mjj telkens aan toch een keus te doen. Ik heb zoo'n haast niet, zeide ik lachend, voor- loopig bestaat er nog geen bezwaar dat ik een oude vrijster zal worden. Maar hij antwoordde ernstig: Daar heb ik ook geen zorg voor, lief kind, maar ik zou u zoo gaarne als meesteres te Jaucourt ge vestigd zien en u onder bescherming van een goed, degelyk man weten. Na verloop van zes maanden hield het defileeren der pretendenten eensklaps op. Aurélien begon mij het hof te maken en zjjn moeder verwijderde eiken mededinger, waarbij zjj onuitputteljjk was in het uit-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1