l Opruiming. 1 Naailes. Dames- en Kindermantels o f o r e n N. Smit Jd RATTENKLEMMEN, P. DE WIT, Worst. Worst. Worst. Jac. Clirispijn, K O F F wrrrrrrwwwcrrrw BREUKZALF. Van af heden zullen alle nog voorradige ver beneden fabrieksprijzen worden uitverkocht. GEBR. GOEDEMAN, .9 De I m W. I. STOEI. ZOOI Motorvaartuigen verschillend fabrikaat j Automatische BILMRTKRIJTERS. Alleen verkoop A. G R 0 0 T Nz., Naaitafels Noorderbank Alkmaar. J. BOSSERT Hzn., Verkoop en Reparatie onder garantie TUIYEBSMAGAZIJN. DG IIOLEANDSCHE LELIE (Johanna yan Woude.) Een woordje voor verloofden. De meeste jonge mannen en jonge vrouwen wenschen te trouwen, en in zooverre hun ver stand en ondervinding reiken, zijn zij volkomen te goeder trouw. Maar het is een vreeselijke waarheid dat de gewichtigste besluiten, die over een geheel menschenleven beslissen, genomen moeten worden op een leeftijd, als men tot juist oordeelen nog niet in staat is en de lamp der ondervinding den weg der toekomst nog maar zeer flauwtjes verlicht. Komt de eerste liefde tot een ernstig meisje, dan vraagt zij zich af of dit nu de liefde is, die blijft, of wel een romantische vriendschap, zoet maar voorbijgaand. Niet als Gretchen vraagt zij: „Heeft hij mij lief?" maar „Heb ik hem lief? Kan ik van mijzelf zeker zijn?" Want al is liefde dikwerf het gevolg van jarenlange vriendschap, zij is toch ook dikwerf slechts een plotselinge aantrekking, meest berus tend op uiterlijk schoon. En is een meisje van hare liefde niet even zeker als van het staan der zon aan den hemel, laat zij dan wachten, zoolang tot ze met overtuiging zeggen kan „Jou vrouw wil ik worden en van niemand anders." Is er nog de minste twijfel, dan is er alle kans dat zij de ware liefde nog niet kent, want wie haar kent, weet het wel en twijfel niet meer. Bij groote beproevingen zult ge u goed houden, maar moeilijker zijn somtijds „les petites misères de la vie" te dragen. Het roman tische vlucht wel eens weg, en het gracieuse meisje van voorheen wordt wel eens uit plicht gevoel een zorgend huissloofje, dat alle gratie gaat missen, terwijl de man, die vroeger zorge loos en vroolijk was, een brompot wordt onder den druk zijner zorgen en het proza van het huiselijk leven. En daarom mag de jonge man zich wel eens ernstig de volgende vragen stellen „Zal ik vrouw en kinderen ruim genoeg kunnen onderhouden „Zal ik bestand zijn tegen het vervelende van huishoudelijke beslommeringen en het eeuwige proza, dat een gehuwd man tehuis omringt „Of zal ik, als het nieuwtje er af is, gaan zuchten over mijn gebondenheid als gehuwd man, gelijk men zoovele mannen hoort doen, en een uitlooper worden „Of zal ik wellicht uit plichtgevoel thuisblijven, maar dan een vitter worden voor de vrouw, wier leven reeds in proza ondergaat en die van mijne thuiskomst verkwik king verwacht P" En het is goed dat hij zich zulke vragen steltde vrouw en de man, die in verlovings tijd zich dergelijke vragen voorleggen, worden doorgaans de beste echtgenooten. De verloofde jonkman mag ook geen verma ken meer genieten, die zijn meisje niet deelen kan, tenzij hij ver van haar verwijderd is maar dan nog alleen opera, comedie, concerten of der gelijke amusementen; danszalen bezoeke hij niet. Liever spare hij alle onnoodige uitgavende man, die een kapitaaltje meebrengt, hoe klein dan ook, wordt altijd door de familie hooger ge schat. Het meisje stelle zich allereerst de vraag of haar aanbidder ook bij redenen kan hebben gehad voor zijn huwelijksaanzoek. In een tijd, nu Geld de god is door ieder aangebeden, hebben de meisjes met fortuin de meeste aanbidders. Laten zij op hare hoede zijn. Want geld en weelde leiden den man in verzoekingen, die een minder bedeeld huisvader worden bespaard; de verlaten vrouwen komen het meest onder de rijke vrouwen voor, al blijft dit voor de wereld en soms ook voor haar zelf verborgen. Eisch van uw minnaar dat hij een positie heeft, die een voldoende bestaan verzekert, en laat hij er anders voor werken, tot hij haar veroverd heelt. Gelijk in oude tijden de ridders voor hunne uit verkorenen het eene of andere heldenstuk ver richten om hare hand te verwerven, zoo moet het meisje ook nu eerst vergen dat hij toont voor haar te kunnen werken en streven. Wat is een man, die zich geen voldoende positie ver worven heeft?... Hij blijft in de oogen vaneen vrouw klein. En wat zijn karakter betreft, wees niet te haas tig met uw ja. Laat de engel, die de licfdebood- schap brengt, uw hart niet binnengaan, eer gij weet dat de lastgever zijn boodschapper waardig is. En is het ja gegeven, dan moet gij u voorbe reiden. Er wordt dikwerf geklaagd dat het poë tische van het engagement in het huwelijk ge heel verdwijnt. Een uitstekend voorbehoedmiddel hiertegen is: huishoudelijke bedrevenheid der vrouw, en er is geen beroep, dat ernstiger voor bereiding vraagt dan het beroep van huisvrouw. Als een meisje trouwt, is zij zoo ongeveer in de zelfde omstandigheden als de jonge man, die na jarenlang hard werken, zich vestigt en een bordje aan zijne deur plaatst met Mr. of Dr. er op. Zij heeft nu een maatschappelijke positie en moet die zoo goed mogelijk waarnemen zij is compagnon in de firma en moet de eer der firma mede op houden. En daarvoor is het niet voldoende een trousseau te maken. Raakt zij verloofd, zij beginne dan onmiddellijk met hare vorming als huisvrouw. Die kunst komt niet bij inspiratie, maar door prak tijk zij moet al de geheimen weten der kook kunst, der gezondheidsleer en allerlei dingen meer, en pas als zij van alles op de hoogte is, zal zij hare huishoudelijke machine aan den gang mogen brengen, en die dagelijks smerend met olie van vlijt en gezond verstand, kan zij zeker zijn dat de raderen goed blijven loopen. En die voorbereiding zal haar tot zegen zijn. Het meisje, wier engagement nog iets anders is dan een romantische droom, en dat zich ern stig voorbereid voor hare heilige plichten, kent niet de laffe jaloezie en al de flauwe verdenkin gen, die een verloving verlagen tot een bespie ding en een dwang. Hare liefde gaat met vertrouwen gepaard. Zij vraagt niet voor haar alleen de aandacht van haar minnaar, noch al den vrijen tijd, dien zijn werk hem laat. Zij is niet kleinzielig in hare liefde, omdat haar leven evenals het zijne vol bezigheid is. Zij kwelt haar minnaar niet, noch stelt hem op de proef; zij geeft hem rust en ar- beidslust. Maar liefde en vertrouwen zijn niet genoeg; gij moet karakter hebben, dat wil zeggen kracht, geduld, o, veel geduld! vriendelijkheid, oprechtheid en gezond verstand. En naast uwe toekomst moet ge hem ook een mooi verleden meebrengenbestreden verzoekin gen, verkregen moed na doorgestaan lijden, blij moedigheid. En och, bemerkt ge in uw gelief ede zwakheid van karakter in plaats van kracht, lage idealen in plaats van hoogeis hij schaamteloos of drif tig, of onrein in zijn uitdrukkingen; voelt gij dat hij u neertrekt in plaats van u te doen rij zen, sluit uw hart voor hem. En bloedt het al, en verzet het zich al uit medelijden met hem of omdat ge hem zoo missen zult in uw leven, niet waar, die kleine attenties, die bloemen, die warme blik, waarin ge zoo graag staardet, al die kleine wondere liefdezoetheidjes! o, blijf bij uw besluit. Laat dan uw sterk Ik tot uw zwak Ik spreken„ik wil een edelen levens kameraad en anders liever geen. Ik zal mijn kleine levensboot wel sturen naar Gods wil, en of zij ankeren zal in de huwelijkshaven of in een andere, dat laat ik hem over." En in zulk een vrouwenleven gaat alles goed. D. H. L. JOH. YAN WOUDE. Advertentiën. Op den 9 JUNI a.s., hoopt onze ge- j 3 liefde Yader, Behuwd- en Grootvader P. BUURMAN, j den dag te herdenken, waarop hij voor j £50 jaren in de gemeente Noord- j ischarwoude als Gemeenteveld- i wachter werd aangesteld. Dit heuchelijk feit is voor ons te f j meer eene blijde herinnering, nu wij ons f i tevens nog mogen verheugen in het bezit j onzer geliefde Moeder. J. BIERMAN en Echtgenoote Noordscharwoude, en Kinderen. 3 Juni '99. Den 11 JUNI a.s. hopen onze geliefde I Ouders Cornells Spaans .Haartje Kostelijk I hunne 35-jarige echtveree- nigfingr te herdenken. Hunne dankbare Kinderen. Broek op Langedijk, 3 Juni 1899. Meisjes, die eenig onderricht verlangen in het naaien en knippen van Onder kleederen en Huishoudgoed, ver voegen zich bij te NOORDSCHARWOUDE. a 17 ct. per stuk. NOORDSCHARWOUDE. Yoor onderstaanden prijs wordt geleverd (uit sluitend a contant), volgende prima prima Worst soorten, bij minstens 5 Kilo. Boterhaniinenworst fO.18 ets. p. 5 ons. Metworst - 0.225 Leverworst niet spek - 0.16 Monsters op aanvrage worden franco toegezon den. Franco brieven bureau dezer courant onder No. 25. Hof-Fotograaf, verdronkenoord 41, - ALKMAAR. Portretten, Vergrootingen, Landschappen, enz. Fijne afwerking. Lage prijzen. Atelier ook 's Zondags geopend. WÊkX!LïX!kX.mAJ4JjiJjm 3 KOFFIE Z YAN H. JansoniusGroningenp- 3 DOOR IDDO graden verhitte V «BmVfirrtA luUU lucht gebrand, gezuiverde 1 uitsluitend in originale verpakking ver- A krijgbaar bij K 2 A. GROOT Nz., Noordscharwoude, 40 en 50 ct. per 5 ons. VOLSTREKT O EEN RlfilAli MEER! Door Pastoor Martin Beck's Breukzalf wordt in heel korten tijd zonder operatie en zonder pijn volkomen genezing gegarandeerd, mits de zalf goed volgens de voorschriften wordt gebruikt. Ook verkrijgbaar Pastoor M. Beck's Maagdruppels, tot dusverre het eenigste middel dat met gunstig resultaat werkt tegen elke Maagkwaal. Men vrage dus gratis gebruiksaanwijzing met honderden dankbetui gingen van Breukzalf of Maagdruppels bij M. REIMA1NNS, Ge- neraal-Agent, Badhuisstraat 1£5, Haarlem, en bij R. L1JIJTING. Winkelier. Zuiclscliarwoiicle. Het gebruik van de Breukzalf kost per dag slechts 10 cent, wat ieder voor korten tijd kan besteden. s%>. UEd. Dienaren ALKMAAR. te ALKMAAR. belast zich gaarne met het leveren van en het plaatsen van van bestaande vaartuigen. >e I IR. BI. €AEEII0L»I:KN! Extra sterke, sierlijk vervaardigde I j, per stel fl.60, j buitengewoon goedkoop, 8tukf0>90>' I worden gefabriceerd en geleverd door j C. JanzenKoningsweg No.81 ALKMAAR, 1 welke zich tevens aanbeveelt tot het ma- |ken en repareeren van alle soorten j binnen- en buiten jalonsien .lsmede van rieten gordijnen. P.S. Voor Langedijk is als agent voor j den verkoop van bovengenoemde A.u.to- j matische Biljartki-ijters, aan- j gesteldI». SCHOENMAKER, j CAFÉHOUDER, in de Koog te ZUID- I j SCHAR WOUDE, aan wien men zijn* j bestellingen gelieve op te geven en bij wien j I dezelve te bezichtigen zijn. van de Geurige en goed water houdende THEEËN van li. JansoniusGroningenhij IV oordscharwoude. 16, 20 en 25 cent per ons. HUp— Onder de inteekenaressen op den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargang een AANTAL NAAITAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 2536 zijn ingeteekend of alsnog daarop in- teekenen, ontvangen bij No. 32 kosteloos een genummerd Premiebewijs, recht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige practische Meubeltjes als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenhage, na de verschijning van No. 36de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgens de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 sup plementen, geteekende snijpatronen) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten) (le Uitgave) f 1.25 per post f 1.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofd bureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inliclitinsreii vervoeg-e men lAch tot den Agent .Ier bank den Heer G. Wagenaar J.Grz., BROEK OP LANGEDIJK. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat: Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal In 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Bosch. Bij den ondergeteekende verschijnt iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. G. van Wermeskerken-Junius 1 t „De Hollandsclie Lelie" is het eenige Week blad in Nederland voor Dames uit de hoog- i ste en beschaafdste kringen; Iet hierop voor nwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5,- Proefnuinmers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. i—tMMHM Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordsoharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4