Plaatselij k Nieuws. gen maar ontving de tijding van de verwij zing zijner zaak naar een nieuwen krijgsraad met groote vreugde. Zijn pogingen om zich strak te houden, faalden. Mevrouw Dreyfus ontving van haar man het volgend telegram: lies du Salut, 5 Juni. Hart en ziel met u, kinderen en allen! Ik vertrek Vrij dag Wacht met vreugde het oogenblik van on metelijk geluk om je in mijn armen te drukken. Kussen voor allen. Alfred. Sedert de uitspraak van het Hof is mevrouw Dreyfus geheel opgevroolijkt. Zij kleedt haar kin deren thans in lichte pakjes, terwijl zij vóórdien tijd steeds donkere kleuren droegen. Mevrouw Dreyfus, en Mr. Demange, die Dreyfus in 1894 voor den krijgsraad verdedigde, zullen naar Brest gaan, om den kapitein te verwelkomen. Bij de familie Dreyfus was het op den dag der uitspraak drukker dan misschien aan Me vrouw lief was. Het was er vol bloemen en het regende visite-kaartjes. Familieleden ontvingen, maar Mevrouw was in eene andere kamer en kwam slechts even te voorschijn, geheel de vrouw, gelijk Mr. Mornard haar beschreven heeft, „die zooveel heeft geweend, dat haar oogen geen tra nen meer kunnen vinden"bleek, lijdend, blijk baar doodelijk vermoeid. De Betooging te Auteuil. Zoodra president Loubet Zondagmiddag te Au teuil aankwam om, de gewoonte van vorige pre sidenten volgend, de wedrennen bij te wonen, riepen tal van lieden „PanamaA bas Loubet waarop van andere zijde onmiddelijk werd ge antwoord met de kreet: „Leve Loubet Na den tweeden wedloop begonnen de mani festatie opnieuw. Zij werden geleid door het co mité van de „Ligue des patriotes", welks leden den in groote massa's om de presidentieele tri bune stonden en riepen: „Leve het Leger, leve Déroulède!" of floten. De menigte echter ant woordde met een „Vive Loubet!" De graaf de Cristiani, die zich met opgeheven wandelstok naar president Loubet begat, werd met moeite vastgepakt, nadat hij even den rand van de hoed van president Loubet met zijn wan delstok had aangeraakt. Politie-agenten, die graaf Cristiani wegleidden, hadden zeer veel moeite hem tegen een groote menigte te beschermen, die den graaf te lijf wilde. De betoogers van Auteuil, die in voorloopige hechtenis worden gehouden, behooren bijna allen tot de voorname en rijke kringen. Behalve baron Fernand de Christiani, 35 jaar oud, den man, die president Loubet met een stok wilde slaan, vinden wij op de lijst der aangehoudenen de na men van de graaf de Framessent, 55 jaar, mar kies de Clermont-Tonuerre, 28 jaar, baron Bezuel d'Esneval, 35 jaar, vicomte de la Combe, 30 jaar, graat des Monstiers-Merinville, graaf Bertrand de Mun, afgevaardigde, markies de Ponisse-Passis, 61 jaar, graaf d'Aubigny-d'Assy, 34 jaar, comte de Dion. Engeland en Transvaal. De „Daily Graphic" verneemt, dat de toestand, ontstaan door de mislukking der Bloemfontein- Conferentie, door de Engelsche Regeering als buitengewoon ernstig beschouwd wordt, en dat, wanneer Transvaal bij haar tegenwoordige hou ding blijft volharden, Engeland geen andere keus zal hebben dan geweld te gebruiken. De „Daily Chronicle meent, dat Chamberlains telegram, in antwoord op het adres van de uit- landers, dat nu aan de Transvaalsche Regeering zal worden overgelegd, niet het ultimatum zal zijn, doch zeer duidelijk zal te kennen geven, dat, tenzij eenige concessies gedaan worden, een ultimatum zal volgen. Er is eene berekening gemaakt van wat Dreyfus zou moeten lezen als hij zich volkomen op de hoogte wilde stellen van hetgeen over zijne zaak geschreven is. Hij zou dan, per dag 4000 regels lezende, 280 jaar behoeven. Dreyfus zal van het beloop zijner zaak zeker wel in een kor ter bestek op de hoogte kunnen gebracht worden. Onlangs werd een dorpsschool in Lotha ringen door den burgemeester van het plaatsje geïnspecteerd. Als gewoonlijk vond hij veel op de leerlingen aan te merken. Vooral sprak hij een ernstig woord over het snijden van namen en graphische voorstellingen in de banken, het geen volgens hem een zeer afkeurenswaardige gewoonte was. En om aan zijn woorden kracht bij te zetten, stelde hij een zware straf op het begaan van het genoemde misdrijf. Terwijl de jeugd in de voorste banken stil en bedeesd naar de vermanende woorden van den burgervader zat te luisteren, werd het in de achterste ban ken langzamerhand merkbaar onrustig; een on derdrukt vroolijk gegichel werd duidelijk verneem baar en dit werd zelfs niet onderdrukt, toen de maire met dreigend gezicht naderde. Deze had echter nauwelijks een blik geworpen op het punt, waarop de ondeugend stralende kinderoogen en verscheidene vingers gericht waren, of hij greep zijn hoed en nam afscheid. Want daar stond nog, als een onuitwischbare herinnering, zijn eigen naam en voornaam in de bank gekrast een ver grijp uit zijn eigen schooljaren. Arbeid door vrouwen. Nergens ter wereld is het getal vrouwen, die van de opbrengst van eigen arbeid bestaan, zoo groot als in Amerika, het land dat er voor be kend staat steeds een toonaangeefster geweest te zijn waar het gold viijmaking van den geest. In de laatste twintig jaren vooral trad de vrouw daar, naar de opvatting van velen, als concurent op van den man, wat het best kan blijken uit het feit, dat het aantal vrouwen van eigen ar beid levende van het jaar 1880 tot het jaar 1890 van 2.647.157 klom tot 3.615.571, een reusach- achtige vermeerdering derhalve in zulk een korte periode. Yan dit aantal behoort 42 tot de vrouwen, die huiselijken arbeid verrichten, dienstboden enz. Meer dan 25 'indt in de nijverheid, in fa brieken, werkplaatsen enz. een bestaan. 17 °/o werkt bij den landbouw en 8°/0 heeft een vrij beroep. Natuurlijk is ook het aantal arbeiders gedu rende dat tijdsverloop tengevolge van geboorte immigratie wel toegenomen, doch niet in zoo'n sterke mate als dat der arbeidsters, namelijk slechts met 25 °/0. In administratieve betrekkingen niet alleen, maar ook in die, waarin meer of minder van de physieke kracht der arbeiders gevorderd wordt, ziet men steeds meer de vrouw den man als ar beidskracht vervangen Tegen de geringere pro ductie weegt rijkelijk het kleinere loon op, dat aan vrouwen tot heden toe wordt uitbetaald. De diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en Amerika zijn Zaterdag officieel hervat. Te New-York neemt de hitte nog toe. Zestien personen stierven aan zonnesteek. Zaterdagavond 3 Juni, hield de nieuwe vereeuiging van werklieden „Steunt Elkander" te Broek op Langendijk, eene vergadering bij den heer K. Boon, waar bleek, dat ze nu reeds 89 leden en 37 begunstigers telde. Aan de orde was, de bepaling van het bedrag der uitkeering aan de leden. Na heel wat discussie werd vastgesteld, om ingeval van ziekte, gedu rende 8 weken uit te keeren f3 per week of 50 c. per dag, en deze uitkeering voort te zet ten als de kas het kan lijden kan dat niet, dan wordt het op minder gesteld. De vereeniging zal zooveel mogelijk geneeskundig advies inwinnen. Te Broek op Langendijk werden j.l. Maandag en volgende dagen de in voorkoop aan de kooplui verkochte meirapen afgeleverd. Yan den prijs kon men, om dien eigenaardigen ver koop, niet veel aan de weet komen. Uit Broek op Langendijk schrjjft men ons: Op maandag 5 Juni j.l. had men hier het aloude feest van de brandspuitproef, een groot vermaak voor oud en jong. Het bier bleek lekker en de slangen niet al te lek, zeker ook een gevolg van het insmeren met gummilak, zoodat de proef tot aller tevredenheid ten einde liep. Dat er van de ter beschikking der leden gestelde verplegingsmiddelen van de Langedjjker afdeeling van het Witte kruis, een druk gebruik wordt gemaakt, bleek overtuigend j.l. woensdag 7 Juni, toen er geen enkele ruststoel meer disponibel was. Op het Hulpkantoor te Zuidscharwoude zijn gedurende de maand Mei '99 in de Rijks postspaarbank ingeschreven 99 inlagen, uitma kende een totaal bedrag van f2481.62. 16 te rugbetalingen vonden plaats tot een gezamelijk bedrag van f2787.26, terwijl het getal nieuwe aangevraagde boekjes bedroeg 3 stuks, waarvan het laatste is genummerd 9914. Door M. J. Kroon Mz. van Oud-Kars- pel, is den 10 Mei j. 1. te Utrecht en 9 Juni d a. v. te '8-Gravenhage, met goed gevolg het examen afgelegd voor Asiprant Gemeente-Sere- taris. Een gouden jubileum. Yan schier elke woning in onze gemeente ontplooide zich heden 9 Juni, de vaderlandsche driekleur. Deze hulde gold den 78-jarigi.n gemeente veldwachter P. Bierman, ter eere van zijn 50-jarige ambtsvervulling. Dat dit heuchelijk feit voor den ouden man van groote beteekenis was en ook door de bur gerij niet onopgemerkt bleef, bewees wel de drukte die er den ganschen dag in de woning van den jubilaris heerschte, wegens het drukke bezoek van hen die hem persoonlijk kwamen gelukwenschen of door hun kaartje van hunne belangstelling blijk gaven. Eenige jongelui hadden in den nacht een eereboog aan den ingang van zijne woning op gericht en de schoolgaande kinderen kwamen den in groot tenue gestoken jubilaris gelukwen schen en overhandigden hem als blijk van hunne gehechtheid aan den man, die zoo lange jaren voor de rust der gemeente heeft gewaakt, eene portemonnaie met een niet te versmaden inhoud. In den loop van den dag werd hij vereerd met een bezoek van het Gemeente- en Polder bestuur, dat hem bij monde van den Heer D. de Geus een gratificatie in gouden tientjes aan bood met een hartelijke toespraak. Het fafarecorps onder directie van den Heer J. Hopman, hield zich evenmin onbetuigd. Het bracht des avonds den krassen jubelaris een serenade en het was met opgerichten hoofde en fiere houding dat hij deze ovatie met dankbaar heid ontving. De hulde hem gebracht, door heel de burgerij is welverdiend maar tevens eene waardige wijze waarop zij haar ouden dienaar dank weet. De toestand te Oudkarspel. „Dat de vrede en de rust in de anders zoo kalme gemeente Oudkarspel spoedig moge te- rugkeeren," was een welgemeende wensch dien wij, aan het einde van ons verslag, bij de be schrijving der plaats gehad hebbende ongere geldheden, destijds uitten. Die wensch is tot heden toe helaasnog niet in vervulling gekomen. Ongeregeldheden, waardoor een krachtig op treden der politie noodzakelijk werd gemaakt hebben, na die welke reeds zijn voorgevallen, niet meer plaats gehad. De vijandige betoogingen verminderden lang zamerhand beleedigende uitdrukkingen werden eveneens weinig meer gehoordmen raakte de politie gewoon, die van haar kant niets bij zonders deed dat aanleiding gaf tot pijnlijke verhoudingenmen sprak niet uitsluitend meer over de Oudkarspelsche zaak en schijnbaar teekende de geheele kwestie naar een kalmen afloop. Hoe hebben wij ons bedrogen. Want meer dan ooit is opnieuw de toestand onhoudbaar geworden. In de eerste plaats was, uitsluitend uit vrees voor onverwachte gebeurtenissen, de Politie, die langzamerhand in sterkte was afgenomen, met Pinkster weer vermeerderd, waardoor men zich onwillekeurig afvroeg, waarvoor dat nu toch eigenlijk noodig was. Trouwens, de vrees bleek ongegrond, want stiller dan anders, was net gedurende de feest dagen in de gemeente. Zoo bleef het kalm en rustig tot de veroor deeling van G. Kuiper volgde, omdat hij, zoo als bleek uit het proces-verbaal- een der wie len van het rijtuig had vastgehouden op den avond van den 20 Maart. Acht maanden was de eisch, twee maanden de uitspraak en men is algemeen van oordeel, dat Kuiper in dezen niets kan hebben gedaan, wat maar eenigszins strafbaar kan worden genoemd. Naar we dan ook hebben vernomen is voor Kuiper geld ingezameld om zich door een ad vocaat te laten verdedigen, nu op aanraden van enkele personen, die hem geheel voor on schuldig houden, door hem cassatie tegen het vonnis is aangeteekend. Daarna volgde de dagvaarding der personen, wier'vonnis j.l. Dinsdag is uitgesproken. Is het te verwonderen dat daarop opnieuw de gemoederen met bitterheid werden vervuld. De spanning werd dan ook allengs sterker het geen zich uitte in alle opzichten, de verhou ding werd steeds onaangenamer, die velen weer deden vreezen, en men is er dan ook zeker van doordrongen dat niet door zware straffen een andere toestand wordt geboren. De samenscholingen des middags voor het schoolplein hervatten zich en de eisch door den Officier van Justitie uitgesproken indejl. Dinsdag gehouden zitting tegen de 4 veroor deelden, heeft de gemoederen verontrust, de ziel met bitterheid vervuld. Men vraagt zich af hoe of een onderwijzer, die in z'n particuliere leven daden ver richt in strijd met de welvoegelijkheid en goede zeden en zich openlijk aan den kaak stelt, nog langer als opvoeder der jeugd kan worden gehandhaafd en tot het geven van onderwijs blijft gerechtigd. Van hef feit dat de Heer Hoffmans jl. "Woens dag en Donderdag de school niet heeft bezocht, is kennis gegeven aan den district schoolop ziener; of dat moet zijn een aanklacht dan wel of er is gewezen op den onhoudbaren toe stand, nu het onderwijs onder deze omstandig heden veel heeft te lijden, kunnen wij niet na der toelichten. Maar een feit is 't dat de goede orde in de school is verdwenen. In de eerste plaats we gens afwezigheid van een der onderwijzers, die wegens gezondheidsreden enkele weken vacantie heeft moeten nemen, maar in de tweede plaats en in hoofdzaak doordat het hoofd der school zijn praestige heeft verloren, verbeurd. Naar we dan ook vernemen schijnt een adres te circuleeren onder de ouders der schoolgaande kinderen, waarin hun in overweging wordt ge geven, hunne kinderen van de school te hou den zoolang het tegenwoordig schoolhoofd in zijn tegenwoordige positie te O. blijft gehand haafd. Door hel. Bestuur der Afdeeling Broek op Langendijk van de Landbouw- en Han- delsvereeniging is onderstaande circulaire ver spreid. Bij dezen hebben wij de eer ter algemeene kennis te brengen, dat in de op 29 Mei j.l. ge houden vergadering van de Afdeeling Broek op Langendijk van bovengenoemde Vereeniging, zoo goed als met algemeene stemmen besloten werd, om alle wortelen, dus ook die voor bui ten landsche verzending gevraagd, aan den af slag alhier te doen veilen. Waar onlangs een groot manzeide: „dat al leen door flinke veilingen meerdere koopers kmnen getrokken worden, die de waren op prijs houden", daar mogen zeker niet alleen de leden, maar ook de niet-leden der Vereeni ging dringend verzucht worden, haar indezen door hun medewerking te willen steunen. - Volgens de in ait nr. voorkomende ad- vertentiën, zal de groenteveiling te Broek op Langendijk den 12, die te Sint Pancras den 16 Juni a.s. aanvangen. PREDIKBEURTEN. NED. HERV. GEM. OUD-KARSPEH Zondag 11 Juni v.m. 9.30 u. ds. Stramrood. NED. HERV. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 11 Juni v.m. 9.30 ds. Habbema. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 11 Juni v.m. 9 u. n.m. 2l/2 u. ds. Boeijenga. NED. HERV. GEM. ZUIDSCHARWOUDE. Zondag 11 Juni v.m. 9.30 ds. Schermerhorn van Nieuwe Niedorp. NED. HERV. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 11 Juni v.m. 9 u. n.m. 2 u. ds. Gemser. GEREFORMEERDE KERK. (Zuiderkerk.) Zondag 11 Juni v.m. 9.30 n.m. 2.30, ds. Im- peta van Katwijk. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 11 Juni v.m. 9.30 n.m. 2.30, Docent van Lingen. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 11 Juni v.m. 9.30 ds. Fleischer. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE H^ER HUGO WAARD. Zondag 11 Juni v.m. 9,30 u. ds. Brink. Zondag 18 Juni v.m. 9.30 u. ds. Brink. Marktberichten. 3CHAGEN, den 8 Juni 1899. 100 l 250 80 170 20 Geldekoeien (magere) 110 240 20 Idem (vette) 170 240 50 Kalfkoeien 120 205 Graskalveren. 25 Nuchtere Kalveren 6 18 100 Schapen (magere) 12 18 150 Idem (vette) 22 25 200 Overhouders 17 24 1150 Lammeren 7 14 12 Bokken en Geiten 1 8 45 Varkens (magere). 8 12 35 Vette varkens p. kilogr.„ 0 30 0 3 7 15 1 20 0 Eenden 10000 Kipeieren (per 100) 2 50 3 4500 Eendeieren 3 1400 Boter (Kilogram) 85 600 Kaas 0 25 0 In magere geldekoeien en kalfkoeien was heden een redelijken handelde prijzen hielden zich flink staande. De handel in vette koeien was graagle qualiteit gold 33 ets. p. kilogram. Vette schapen gingen tegen betere prijzen, goed van de hand; overhouders waren evenals de lainrneaen prijshoudend. De lage prijzen der vette varkens, daalden nog ge middeld 2 ets. per kilogram. ALKMAAR, 9 Juni 1899. Aangevoerd 473 stapels Kaas, wegende 172429 Kg. Kleine i 27. Commissie a f 23,50 Middelbare f 25.50 ALKMAAR, 10 Juni 1899. Aangevoerd 23 Paarden t 60,— a f 2509 Koeien f 130 a 180 32 Nuchtere kalveren f 8.a f 20. 0 Vette Kalveren t 0,af 0,per kilo f0.aO, 120 Schapen f 10,a f 24, 402 Lammeren f 8. 14—; Vette varkens per kilo f0,— a f 0,— 70 Magere varkens f 12.— a f 14.360 Biggen 1 5.— a f 7,— 11 Bokken f 2,— a f 4.— 4 kleine id. f 0.50 a f 0.75. Boter per halve K.G. 10.45 a f 0.50. Aardappelen fl.40 a f2.10; bieten f0.- atO.— uien f 3.— a t 0.- Bloemkool f 10,a f 16, per 100wortelen per 100 bos 16 a 0. roode kool f0,00 10,savooische 10.f0,—Koolrapen f0, Meirapen 17.— per 100 bos. Peren f0,— a f0,— Appelen f0, a f0.— Pruimen t'0.a tO,per mar.dje. Witte kool f0, Kippen f 0.30 a f 1.25; eendent0.25 a f 0,60 konijnen f 0.20a fl.— kippeneieren f2.75 a f3.25 eendeneieren f3.— a 0.— kuikens f 0.10 a f 1.50 Groentemarkt. Witte Rapen, f4.— a f4.25 per 1000. Burgerlijke Stand. Gemeente Noordscharwoude. Ingeschreven van 1-31 Mei 1899. Ondertrouwd: Arie van Niênes en Bregtje Visser. Klaas Langedijk en Dieuwertje Geus. Klaas Wagenaar en Alida Bregman. GetrouwdArie van Nienes en Bregje Visser. Klaas Wagenaar en Alida Bregman. Geboren: Jan, z. v. Dirk Peetoom en Elisabeth Leek. Dirk, z. v. Thijs de Graaf en Maartie Wit. Neeltje d. v. Dirk Heeman en Jantje Groot. Overleden: Levenloos aangeg. mann. geslacht van Cornelis Schuit en Adriana Bakker. Klaas Slotemaker weduwnaar van Neeltje Slooves. Neeltje, d. v. Klaas Bekker en van Neeltje Groot. Pieter van Schagen echtgenoot van Maartje Bakker. Gemeente Oudkarspel. Ingeschreven van 1-31 Mei 1899. Getrouwd: Jb. Frederiks oud 25 j.en Catharina van Straten oud 25 j. W. Kos oud 30 j. en Geertje Groot huizen oud 27 j. Cornelis Weeland oud 23 j. en Trijntje Beets oud 22 j. Simon de Vet oud 23 j. en Geesje Bak ker oud 24 j. Gerrit Klomp oud 25 j. en Niesje Se- meins oud 26 j. Geboren: Geene. Overleden: Johannes Hendricus Stet, oud 3 m.Cor- neles Pranger oud 3 j. Frederik Wiedijk oud 36 j. echt genoot van Guurtje Vlaanderen. Gemeente Zuidscharwoude. Ingeschreven van 1-31 Mei 1899. Ondertrouwd: C. Dekker en M. Kliffen. J. Moejjes en N. Hart. Getrouwd: J. Barten en T. Berkhout. H. Kamp en P. Kramer. T. Kliffen en A. de Boer. C. Dekker en M. Kliffen. Geboren: Arie, z. v. W. Goudsblom en J. Meiten. Jacob, z. v. D. Swager en G. Oudes. Petrus, z. v. G. Foppen en J. Appelboom. Stijntje, d. v. K. Kliffen en T. Jongerling. Jan, z. v. A. v. Bergen en N. Dekker. Overleden: Geene. Gemeente Nieuwe Niedorp. Ingeschreven van 1—31 Mei 1899. GeborenAaltje, d. v. Teunis van der Molen en Trijntje Olie. Adrianus, z- v. Anthonius Heddes en Aagje Dek ker. Trijntje, d. v. Gerrit Wit en auurtje Krap. Grietje Cornelia, d. v. Ulbe Mulder en Jannetje Pool Adriaan, z. v. Roelof Blok en Antje de Waard. Elizabeth oeer- truida, d. v. Aris Stapel en Trijntje Wit. Ondertrouwd en Gehuwd: Jan Schilder en Guurtje Veldman. Gehuwd: Alewijn Bakker en Jannetje Zwaag. Jan Kooij en Neeltje Bakker Ed. Adolf Gutter en Neeltje Bakker Jbd. Jan Karmelk en Dieuwertje Prins. OverledenTrijntje Rooker, Wed. van Cornelis Wit Az. oud 67 jr. Dirk Wit, wedn. van Elizabeth Bakker oud 87 jr. Marjjtje Makkelijk, wed. van Jan Beerepoot oud 77 jr. Gemeente Haringcarspel. Ingeschreven van 1-31 Mei 1899. Geboren: Geertruida, d. v. Jacob Hoedjes en Hen- drica Mol. Anthonius, z. v. Jacob Pankras en Catharina Maria Weel. Grietje, d. v. Gerrit Doekes en Anna Smit. Catharina Agatha, d. v. Klaas Rood en Agatha Su sanna Bruin. Ondertrouwd: Pieter Schrijver, oud 26 jr., en Trijntje Droog, oud 30 jr., beiden wonende te Haringcarspel. Gehuwd: Jan Floris, j.m oud 31 jr. en Trijntje Hout man j.d. oud 34 jr., beiden wonende te Haringcarspel. Simon Schoon, Wedn. van Elisabeth Koelemij, oud 62 jr. en Jantje Zijp, Wed. van Luitje Molenaar, oud 57 jr., beiden wonende te Haringcarpel. Pieter Bleeker j.m. oud 34 jr., wonende te Sint Maarten, en Guurtje Spaans j.d. oud 32 jr., wonende te Haringcarspel. Johannes Cornelis Bruin j.m. oud 23 jr., wonende te Zevenber gen, laatstelijk te Zjjpe, en Adrane de Jongh, j.d. oud 24 jr., wonende te Haringcarspel. Casper Diemerj.m. oud 27 jr., wonende te Zweeloo, en Trijntje Bijpost j.d. oud 28 jr., wonende te Haringcarspel. Cornelis Bijpost j.m. oud 33 jr., wonende te Haringcarspel en Guurtje Wagenaar, Wed. van Klaas Balder, oud 35 jr., wonende te Broek op Langendijk. Overleden: Geene.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3