r Opruiming. Te koop Naailes. Motoren Dames- en Kindermantels Ie kwaliteit Graskaas, J B0SSERT Hzn Gevraagd Advertentiën. Dankbetuiging. TWEE 2EUGEU, die moeten jongen, Itï BRANDKAST te koop. Verkrijgbaar bij .J. VAN Z N. Smit Jd GROENTENVEILÏNG. BROEKEN! van 4 GE nu voor 1KWAETJES, bij H. JANSEN, SI. Annastraat, Alkmaar. Maandag 12 Juni e.k., AFSLAGMARKT van Aardappelen en Groenten aldaar, zal beginnen op VR1J- DAG 16 JUNI a. s., te lialf vijf. Ma in Koloniale waren, BKkKKbAKaAAAAAAJM KOFFIE mrrrrrrrm^yrrrrs^m Naaitafels. Alleen verkoop A. GROOT Nz., TUIVEES1AGAZIJN. J. J. DE ROOS, Noorderbank Alkmaar. G. Wagenaar J.Grz., Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN Verkoop en Reparatie onder garantie De Irma W. F. STOEL 2Q0I Motorvaartuigen verschillend fabrikaat DE IIOIUMISIIIE LELIE (Johanna van Woude.) BREUKBANDEN II. HEIHAAS. Technicus. Badhuisstraat 12, Haarlem. Van af heden zullen alle nog voorradige ver beneden fabrieksprijzen worden uitverkocht. GEBR. GOEDEMAN, Firn J, Bescluiilhonig en Crème. Gemeente Heer Hugowaard. Ingeschreven van 1—31 Mei 1899. GeborenPetrus Theodorus, z. v. Petrus Blom en Maria Broers. Klaas, z. v. Hielke Koelemy en Geertruida Bras. Agatha en Laurentius, d. en z. van Pieter West- mejjer en Elisabeth Maria Zweekhorst. Johanna, d. v. Pieter Groen en Anna Kruijor. Petrus A ntonius, z. v. Johannes Botman en Elisabeth v- d. Gulik. Jacob, z. v. Jacob van Schagen en Maria van der Mejj. Ondertrouwd en Getrouwd: Dirk Koning en Geertje Wortel. Jan de Waal en Bregtje Koning. Arie Blok ker en Alida Aangeenbrug. Getrouwd Luitje Appel, wedr. van Dieuwertje Groot en Geesje Posthumius. wed. van Pieter Bakker. Pieter Scheper en Grietje Hoogeboom. Jacob de Vries en Antje Kant. Pieter Slot, wedr. van Elisabeth Hartog en Neeltje Rol. Cornelis de Jong, wedr. van Neeltje Zwaan en Trijntje Zwaan. OverledenWillem, z. v. Hermanus Schermer en Maartje Mol, 5 j. Trijntje Veldman, echtgen. van Arie Jongkind, 71 j. Jan Harder, echtgen. van Aaltje Hak- hof, eerder wedr. van Antje Jongejan, 61 j. Gemeente Sint Maarten. Ingeschreven van 1-31 Mei 1899. Geboren: Gerard Cornelis, z. v. Willem Jacobus Peetoom en Jantje Spaans. OndertrouwdAlbert Hagen, oud 28 j. te Zjjpe en Jantje Grin, oud 24 j. te Sint Maarten. Cornelis Groo- tes, oud 22 jte Sint Maarten en Henderika Dorothea Laferte, oud 21 j. te Amsterdam. Willem Brak, oud 29 j. en Geertje de Geus, oud 29 j., beiden te Sint Maarten. Getrouwd: Anthonie Raap en Antje van Loenen. Johannes Petrus Tesselaar en Trijntje Filmer. Corne lis van Herwerden en Maartje Bruin. Albert Hagen en Jantje Grin. Overleden: Dieuwertje Breed, oud30j.,echtgenoote van Pieter Borst Gemeente Winkel. Ingeschreven van 1-31 Mei 1899. Geboren: Arie, z. v. Jan Keetman en Klaasje Buis. OndertrouwdGeene. GetrouwdPieter Beijneveld, j.m. 23 j. en Sophie Augustine Elise Quentin, j.d. 24 j. Overleden: Neeltje Pluister, oud 18jr.,d.v.S.Pluis- ter en J. Kroon. Gemeeente Sint Pancras. Ingeschreven van 1-31 Mei 1899. GeborenJakobus, z. v. Jacobus Kloosterboer en Eefje Kokkes. Ondertrouwd: Pieter oreeuw, alhier, wednr. van Elisabeth Baan en Alida van der Molen, te Heiloo. Dirk van der Woude, alhier, en Antje Zwart, te Oter- leek. Jan Groen en Trijntje Ruys, beiden alhier. Gemeente Oude Niedorp. Ingeschreven van 1-31 Mei 1899. GeborenCornelia Wilhelmina, d. v. Jacob Burger en oerritje Raatgers. Ondertrouwd: Simon Rood en Maartje Leek. Jan Briefjes en Neeltje Hoogzaad. Gehuwd: Simon Rood en Maartje Leek. OverledenPieter Smit, z. v. Pieter Smit en Johanna Schollêe, 1 jr. A nna Johanna Denker, d. v. Jan Denker, overleden, en Wilhelmina Jansen, oud 8 jr. Cornelis Veldman, z. v. Cornelis Veldman en Guurtje Houtman, oud 3 jr. De Heer en Mevrouw FLEISCHER berichten de geboorte eener dochter. Broek op Langendijk, 4 Juni 1899. Den 11 JUNI a.s. hopen onze geliefde I I Ouders Cornelis Spaans Maartje Kostelijk j hunne 35-jarigre echtveree- nigingf te herdenken. Hunne dankbare Kinderen. I Broek op Langedijk, 3 Juni 1899. Ondergeteekende betuigt door deze zjjn wel- gemeenden dank aan de Onderl. Vee- verzekering-Mij. „Almelo," gre- vestigfd te Almelo en aan haren agent -Tb. Stins Dz. te Schagen, voor de prompte uitbetaling van zijn onteigend paard, hoewel het nog maar twee maanden verzekerd was. Heer Hugowaard, C. BLOKDIJK. Juni '99. Inlichtingen aan het bureau van dit "blad te Noordscharwoude. Te bevragen aan het BUREAU DEZER COURANT. te Ziiidscliarwoude. Meisjes, die eenig onderricht verlangen in het naaien en knippen van Onder kleederen en Huishoudgoed, ver voegen zich bii te NOORDSCHARWOUDE. tegen hoog loon en geruimen tijd werk bij Jb. ZIJI*. te Zuidscharwoude. prachtig mooie patroons. De IBiirgemceetcr va» KltOEK OP maakt bekent!, tlat tie F- SL AG van Laiitlboiiwpro- tllikten zal aanvangen op ?s morstens 6 uur. Broek op Langendijk, 7 Juni '99. De Burgemeester voornoemd, A. SLOT. Het Bestuur der Tuinbouw- vereeniging Vrones Hope te SINT PANKRAS maakt bekend, dat de A. OUDES, Pres O. KEMPERS, Secr. Met deze bericht ik mijnen geachten be gunstigers dat ik mijn zaak in koloniale waren enz. heb overgedragen aan den Heer .1J O IV Gr. Onder dankzegging voor het genoten vertrou wen en de gunst mij zoovele jaren geschonken beveel ik.mijn opvolger bij dezen ten zeerste in uwe gunst aan. P. DE WIT Noordscharwoude, Juni 1899. ij refereerende aan bovenstaande bericht ik door dezen het geachte publiek van LANGE DIJK, dat ik de zaak enz., van den heer I'. DE WIT heb overgenomen. Belovende niets onbeproefd te zullen laten het zelfde vertrouwen waardig te worden dat mijn voorganger in zoo ruime mate is gegeven, beveel ik mij in uwe gunst beleefdelijk aan. UEd. Dw. Dr., Noordscharwoude, J JONG Juni 1899. J VAN T R. JansoniusGroningenp- J DOOR mnn graden verhitte F ■j gezuiverde "WllU |ucj,t gebrand, jH uitsluitend in originale verpakking ver- krijgbaar bij ftk A. GROOT Nz., Noordscharwoude, k 40 en 50 ct. per 5 ons. Jfïfg- Onder de inteekenaressen op den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargaDg een AANTAL N AAITAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 2536 zijn ingeteekend of alsnog daarop in- teekenen, ontvangen bij No. 32 kosteloos een genummerd Premiebewijsrecht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige practische Meubeltjes als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenhage, na de verschijning van No. 36; de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt, DE BAZAR is volgens de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 sup plementen, geteekende snij patronen) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten) (le Uitgave) f 1.25 per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofd bureel van DE BAZAR, "Vjfagenstraat 100102, Den Haag. a 25 cent per stuk, en een party Uames-borstrokken Onderlijfjes, Corsellen en kousen. voor pol prijs. van de Geurige en goed water houdende THEEËN van R. J an s o n i u s, Groningenhij IV oordscharwoude. 16, 20 en 25 cent per ons. 1 Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang, bevat Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Hoeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. - Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Boscli. HOF B 32. ALKMAAR. Gccdkoop Verkoophuis van fiilas-. Porcelein-, Kristal-, lün- en grof Aarde werk. Kngelselie Waterfilters, Kan de Coniogne en Zeepen. Gondvisselieii. VERHUREN van GOEDEREN voor partijen en bruiloften- CredietenDeposito'sEffec- tenCouponsProlongatieHy- potheken. Voor inlichtingen vervoeae men zieli tot den Agent der bank den Bleer BROEK OP LANGEDIJK. van Horlogiën, Pendules, Regelatèurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. Z I K K T A L A G K. Inkoop hoogste waarde. le ALKMAAR. belast zich gaarne met het leveren van en het plaatsen van van in bestaande vaartuigen. O ieder IIF Bij den ondergeteekende verschijnt iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. C. van Werineskerken-Junius „DeHollandsche Lelie" is liet eenige Week- blad in Nederland voor Dames uit de hoog ste en beschaafdste kringenlet hierop voor I uwe advertentiën. Prijs per jaargang 1' 4,50 fr. p. p. f5 Proefnummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. ZONDER VUUR. zijn verre te verkiezen boven de breukbanden met veer, omdat zij heel green pijn veroorzaken. Door bjjzondere constructie kunnen deze breukbanden zonder stalen veer zelfs de zwaarste breuken inhouden. Door hunne gemakkelijkheid en zachtheid zijn zij bijzonder aan te bevelen, vooral voor hen, die zwaren arbeid moeten verrichten. Men vrage gratis inlichtingen voor alle voorkomende soorten Breukban den zonder veer, als enkele en dubbele liesbreuk-, zakbreuk- en navel breukbanden, etc. bij den uitvinder UEd. Dienaren "<'J. ALKMAAR. EIKIIIIZEV. FABRIKANT VAN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 5