Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N\ 26. Zondag 25 Juni 1899. 8e Jaargang. N ieu wstij dingen. Feuilleton. WISES ilSCIIIBSI. NIEUWE Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct.« franco p. post 6 O et. UITGEVER: J. II. KEIZER. BUREEL: Moordscliarwoude. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1—5 regels 30 et-, elke regel meer ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruiinte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Itij dit nummer behoort een hij voegsel, Sint Pankras, 23 Juni '99. Woensdag werd hier de jaarlijksche oefening met de brand spuit gehouden. Een nieuwigheid hierbij was, dat 24 manschap pen met een emmer op de plaats van samen komst moesten verschijnen. Men wilde namelijk beproeven, of in geval van brandgevaar ook de huizen aan den Benedenweg, die te ver van het water staan om op de gewone manier te worden bereikt, konden worden beschermd. Daartoe moesten de 24 waterdragers zorgen, dat de spuit van water werd voorzien. Het bleek echter, dat dit aantal mannen veel te gering was, om genoeg water aan te voeren. Na afloop werd de jeugd als gewoonlijk weder op bier onthaald. Zondagmiddag kwamen in 't Noordeinde alhier plotseling verscheidene menschen op de been. Op 't erf van den heer K. lag een groote hoop krul len, waaruit een groote vlam naar boven sloeg. De brand ontstond vermoedelijk door broeiing van de vast opeengepakte krulleu, welke tusschen het houtmagazijn en de timmermanswerkplaats lagen. Door de spoedige hulp van een groot aantal mannen, welke allen met emmers kwamen aan dragen, werd men den brand gelukkig meester. De heer De Gier, landbouwleeraar te Schagen, heeft een akker met door „mop" aangetaste uien van den heer D. Kloosterboer alhier met zwavel koolstof ingespoten. De inspuiting had plaats op eene diepte van 10 cM. en op afstanden van 50 a 60 cM. Men hoopt daarmede de voortwoekering dezer ziekte te hebben gestuit. 13.) Ja, het is een vervelende historie, luitenant, zeide de soldaat lachend. Nu zijn we tien minuten van ons bed verwqderd en zullen toch nog den nacht onder den blooten hemel moeten doorbrengen. Wat denkt ge te doen, luitenant? Wilt ge een paar uur gaan slapen daarginds, tusschen de rotsen op een plaats waar dik mos groeit of Het is veel beter dat we over Aigurande naar het kamp terugkeeren, zeidé Filip. Maar luitenant dat is twee uur loopen Ik weet het. En gij zijt vermoeid en bovendien gewond. Laat mij maar op uw arm steunen, dan gaat het wel. Van harte gaarne, luitenant, maar dat neemt niet weg dat het een moeieljjke tocht voor u zal zijn. Drommels jammer dat ik dien tentwagen niet heb laten wachten. Martineau vertelde, hoe hij er met den sappeur koetsier een vrooijjken avond van genomen had, maar aan den driesprong het tentwagentje had te ruggezonden. De beide mannen sloegen langzaam den weg naar Aigurande in, de luitenant liep moeielijk, ofschoon hij op den krachtigen arm van zijn oppasser steunde. Deze babbelde onafgebroken voort, want hij had opgemeikt hoe droevig zijn luitenant gestemd was en nu deed hij zijn uiterste best om hem op te vroo- lijken. Toch ontging het hem niet, dat" Filip zich slechts met bovenmenschelijke krachtsinspanning voort sleepte. Drommels, zeide Martineau ik gaf mijn soldij voor een heel jaar een sou per dag als we een rijtuig of een wagen tegenkwamen, maar in dit boe renland gaan de menschen met de kippen op stok. Bij een kromming van den weg zagen zij eensklaps De kosten van eene dergelijke behandeling komen op ongeveer f 1 per snees. Het is heden 25 jaren geleden, dat de heer S. Duif alhier, het ambt aanvaardde van Penning meester van het district Sint Pankras van Geest- mer-Ambacbt. Deze dag ging niet onopgemerkt voorbij. Na mens het bestuur der banne werd den heer Duif een stoffelijk blijk van waardeering zijner ver diensten vereerd, bestaande in een keurig zilveren inktstel met inscriptie. Heer Hugowaard. De 21ste dezer, is voor de leerlingen boven 10 jaar een dag ge weest, die wel nimmer uit het geheugen zal wor den gewischt. In den vroegen morgen werd de vroolijke jeugd, opgetogen door't heerlijke weer, naar Alkmaar gereden, ten einde te 7 uur met eene boot van den hr. De Fouw de reis naar Amsterdam te aanvaarden. De kabels werden los geworpen en daar klonk het: „De zeilen geheschen, de vlag in 't want, enz.", geaccom pagneerd door de hoera's der toeschouwers. De vaart ging langs het Kanaal en de Zaan, een heerlijke boottocht, waarbij veel viel op te mer ken en allerlei vragen door de geleiders moesten worden beantwoord. Onder gezang en 't veror beren van brood, koek, enz., viel de reis niet lang, al werd door sommigen dan ook al eens gevraagd, hoe ver Amsterdam nog af was. Toen de stad bereikt was, en 't volkje was ontscheept, werd de tocht te voet voortgezet door Nieuwen- dijk, Kal verstraat, enz., waarbij 't aan de noo- dige uitingen van verbazing en opgetogenheid natuurlijk niet ontbrak. En eindelijk daar was Artis, 't hoofddoel der reis. Wie daar met kinderen is geweest, kan zich gemakkelijk voor stellen, hoe het jonge volk genoot. Hadden de ge leiders haast moeite, de jeugd afscheid te doen nemen van de papepaaienlaan, herhaaldelijk bleek een zachte aandrang tot voortgaan noodig te zijn, indien men van Artis zoo veel mogelijk wilde een licht in de verte. Martineau bleef even staan, verborg haastig zijn lantaarn onder zijn jas en keek scherp toe. Zou dat een rjjtuigzjjn? Ja, ja,dat moest wel, maar nu was het nog de vraag ot het rijtuig hen tegemoet kwam, dan wel den kant van Aigu rande opreed. In het laatste geval hadden zij er nog niets aan. Het licht scheen zich in het geheel niet te bewe gen. Zou het nog zoo ver at zjjn, dat de beweging niet merkbaar was? Of zou er werkelijk hier, op dezen eenzamen weg, midden in den nacht een rijtuig staan wachten. Martineau had allerlei sombere voorgevoelens, niet onbegrijpelijk na hetgeen er zooeven was gebeurd. Zie eens, luitenant, daarginds in de verte een licht, zeide hjj tegen Filip, die het nog niet scheen opgemerkt te hebben. De officier keek in de richting, die zijn oppasser aanwees. Inderdaad. Ik zou mjj sterk vergissen als dat geen rij tuig was. Des te beter. Zou u hier even willen wachten, luitenant, dan ga ik eens zien. Goed. Martineau, steeds met de rijtuiglantaarn onder zijn jas, snelde voort, zoo snel dat op den hobbe- ligen weg mogelijk was, de oogen onafgewend op het licht gevestigd Hoe verder hij kwam, hoe dui delijker dit werd, maar het bewoog zich niet. Einde lijk, toen hij het rijtuig had bereikt kwam er een bljjde lach om zjjn mond en hij keerde terstond terug. - Luitenant, wij hebben een buitenkansje! riep hjj uit. Wat dan? Het is een rijtuig en wel het tentwagentje van de compagnie. De sappeur-koetsier is zoo vrien delijk geweest op ons te wachten. Filip nam weer den arm van zijn trouwen Mar tineau, die nu de lantaarn weer te voorschijn had gehaald en weldra hadden zij het tentwagentje be reikt. Het paard stond rustig midden op den weg te slapen en binnen in zat de sappeur-koetsier te ronken. zien, en tevens een uurtje aan 't Aquarium be steden. Na den rondgang werd een half uurtje gepauzeerd bij den uitgang, om daarna langs den kortsten weg weer naar de boot te wande len. Om 5 uur werden de touwen losgemaakt, en daarna de terugreis aanvaard. Wel was het wat koeler geworden, doch gedurende de boot tocht bleef het droog; alleen op de terugreis van Alkmaar naar hier viel er wat regen. Het feest mag als uitnemend geslaagd beschouwd worden de Vereeniging ter bevordering van getrouw schoolbezoek mag met voldoening op haren ar beid terug zienmoge zij onze schooljeugd nog menig heerlijk feest bereiden. Heer Hugowaard. Donderdag j.l. had de algem. verg. plaats van de harddraverij-club „De Hengstman". In deze verg. werd besloten, op Zondag 9 en Dinsdag 11 Juli eene harddra verij uit te schrijven Zondags voor harddravers om prijzen van f40, f 10 en f 5 (de deelnemende paarden mogen geen prijs hooger dan f 60 heb ben behaald.) Dinsdags voor boerenpaarden om prijzen in contanten. De aftredende bestuursle den A. Over, K. van Dam en Corn. Visser wer den als zoodanig herkozen, terwijl voor aanvul ling van het Bestuur, door het vertrek van den heer Jn. Winkel, werd gekozen de heer S. Brugman. Door den heer J. Klerk, die als vice-voorz. de verg. leidde, werd een woord van hulde en dank gewijd aan den vertrokken voorz., den hr. Jn. Winkel, en tevens meegedeeld, dat een nieuwe voorz. zal moeten worden gekozen. Nadat de hr. Klerk zijne bezwaren tegen het voorzitterschap had geopperd, werd de hr. G. Bos, burgemees ter van Oudorp, bij meerderheid van stemmen tot voorz. gekozen, die onder applaus der verg. deze keuze zich liet welgevallen. Tot keurmeesters werden gekozen, de heeren Jb. Blom, Petrus Blom, Corn. Beets, P. Won der Pz., A. Bier en K. Blom, terwijl tot hunne plaatsvervangers werden aangewezen, de heeren De wijn van moeder Jacqueline was hem te mach tig geweest. Martineau greep hem bjj den arm en schreeuwde Hela, word wakker Wat is er vroeg de andere nog met gesloten oogen. Mariineau schudde hem nog heftiger en hernam: De luitenantWord toch wakker Hè, wat? Maar tegelijk sliep hij weer even vast in. Martineau, wiens geduld ten einde was, trok hem de teugels uit de hand, nam hem bij hootd en bee- nen en wierp hem in het achtergedeelte van den wagen. De sappeur-koetsier, half gewekt door den schok, trachtte op te staan en maakte een dreigend gebaar. Zeg eens, verduiveld Doch Martineau wist hem tot kalmte te brengen. Stil, slaapkop, verroer u niet, slaap uw roes uit. In het eerst scheen de sappeur-koetsier weinig geneigd dezen verstandigen raad op te volgen, maar het gezicht van de luitenantsuniform bracht hem tot inkeer en bedaarde zijn drift. Hij keerde zich om en een oogenblik later snorkte hij weder. Martineau hielp Filip in het rijtuig, zette zich naast hem, nam de teugels op. wekte het paard door een zweepslag en terstond daarop reden zij in draf naar Aigurande. Tegen één uur 's nachts kwamen zij zonder ver dere moeieljjkheden of belemmeringen in het kamp. Martineau viel terstond in een een vasten slaap. Geheel anders was het met luitenant Filip. Ofschoon hg uitgeput was van vermoeienis, kon hij den slaap niet vatten. Onafgebroken zag hij de gluiperige, sluipende gestalte van oom Jacques voor zich en hoorde hij het geluid van balken, die langs den rotswand in den bergstroom vielen. Bij het aanbreken van den dag stond hij op, wel niet uitgerust, maar toch veel kalmer. Zijn jeugd en zijn sterk gestel waren twee machten, die heel wat schokken konden doorstaan. Onmiddellijk nam hij de noodige maatregelen, om de bedding van den bergstroom weer vrij te maken. De voornaamste hindernis was een rotsblok van reus- Jn. Ros, J. Kroon, A. Klomp Gz., C. Rood, KI. Gelder en Jn. van der Molen. Onder gebruikelijke plichtpleging werd de verg. gesloten. Markt- en Groentenvereeniging „de Wester kogge". Op de den 23 Juni jl. te Bobeldijk gehouden eerste afslagmarkt werden aangevoerd: 85 manden groote aardappelen, 15 manden kleine en eenigen duizende Meirapen. Jammer er zoo weinig koopers waren. De prijzen der aardappelen waren f 1.75 a f 1.80 de groote, terwijl de kleine, (mooi soort) slechts f 0.50 per halve H.L. opbrachten. De meirapen werden voor f3.per 1000 stuks verkocht. Wij hopen de volgende keeren meer koopers te zien. Harenkarspel, 22 Juni 1899. Dezer da gen is een begin gemaakt met het plaatsen der palen voor de telefoonverbinding Warmenhuizen- Dirkshorn. Binnenkort zal dus ook de gemeente Harenkarspel aan het telefoon- en telegraafnet verbonden zijn. Het kantoor zal gevestigd worden in het hulp postkantoor te Dirkshorn. Groentenvereeniging „de Niedorper De Afdeeling „Lutjewinkel—Weere" verga derde Dinsdag 20 Juni in het lokaal van J. Korff te Lutjewinkel. Na de opening der vergadering, door den voorzitter, den heer J. Breebaart Dz., het lezen der notulen door den Heer H. van Heerikhuizen, secretaris, bracht de laatste verslag uit van de algemeene vergadering der Vereeni ging, den 9 Maart te Winkel gehouden. Hierna werd gelezen een circulaire van de Stoomtramweg-Maatschappij „West-Friesland", inhoudende een speciaal tarief voor het vervoer van aardappelen naar Amsterdam. De Directie deelt daarin mede; a. dat tot 31 Augustus gelegenheid bestaat tot achtige afmeting, dat door de ontploffing midden in den stroom was geworpen. Om dit te verwijderen, zou weder melinite gebruikt moeten worden. Om dit blok te bereiken, moest men in een vrij smalle rotskloof afdalen, waarboven zich een steile bergwand hoog in de lucht verhief. Filip liet spoedig de reveille blazen en begaf zich met zjjn manschappen op weg. Zij daalden in de rotskloof af, de luitenant deed opmetingen en wees de plaatsen aan, waar het melinite moest worden aangebracht. Sedert Martineau door de gebeurtenissen van den afgeloopen nacht ontdekt had, dat een geheimzinnige vqand den officier beloerde en verraderlijke aansla gen op diens leven pleegde, besloot hij Filip overal te bewaken. Ook nu, terwijl de jonge man beneden in de rots- kloot was, had Martineau zich tegenover den steilen bergwand geplaatst op een punt, waar hjj geheel den omtrek goed kon overzien. Om op alles voorbereid te zqn, had hjj zjjn geweer meegenomen. Het bleek weldra, dat die voorzorgsmaatregel lang niet voorbodig was. want terwijl Martineau goed overal rondkeek, zag hij een man, die met gluipe- rigen tred heel in de verte naderde. De duivel haal me, als dat niet de kerel van vannacht is, mompelde Martineau, dezelfde gang. ja, ja, hij is het wel. Wat voert hij nu weer in zjjn schild? Het antwoord op die vraa? bleef niet lang uit. De man beklom den bergrug, die zich juist boven de kloof verhief, waarin Filip Dormelles met zjjn manschappen aan het werk was. Hjj kon Martineau niet zien, deze daarentegen ver loor geen zijner bewegingen uit het oog. Eerst tuurde de man voorzichtig naar beneden, toen keerde hjj terug en rolde met inspanning een zwaren steen naar de plaats waar Filip zich recht onder bevond. Martineau begreep zjjn bedoeling. Hel en duivel, bromde hij, nu ljjdt het geen twjjfel meer of de schavuit heeft het op den luite nant gemunt, hij wil hem onder dien steen verplet teren. Wacht, kameraad, ik zal u helpen. Hij legde aan en gaf vuur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1