het verzenden van aardappelen van alle stations langs de lijn SchagenWognum naar Amsterdam via Wognum, tegen een prijs van 10 cent per mand of zak van hoogstens 35 KG. (J/2 Hecto liter). In dezen vrachtprijs zijn begrepen de kos ten van het vervoer naar de aardappelenmarkt aan de Prinsengracht, en die van de terugzending van de ledige zakken of manden van die markt naar het station van afzending, mits door over legging van den origineelen vrachtbrief worden aangetoond, dat zij ook vol langs denzelfden weg zijn verzonden; b. dat zij indien zulks wordt verlangd, bereid is, de aardappelen door een makelaar te Amster dam voor rekening van de afzenders te doen ver- koopen tegen terugbetaling van de aan dien ma kelaar uit te keeren provisie. De Directie bericht mede, dat de vereeniging „Andijk" op ongeveer dezelfde wijze en met veel succes werkt. De Vergadering vond de voorwaarden door de Directie gesteld, billijk en zeker zullen sommigen wel genegen zijn eens een proef te nemen, zoo wel door de aardappelen naar Amsterdam als naar de markt bij het station Noordscharwoude te zenden. Wat de laatste markt betreft, ver klaarde de heer J. Korff zich weder bereid de aardappelen te vervoeren tegen betaling van 10 cents per zak voor een aantal beneden 30 zak en van l1/2 cent per zak voor 30 zak en meer en verbond zich de heer K. Wit eveneens weder te helpen, zoodra het aantal te vervoeren zakken aardappelen meer mocht bedragen, dan op een wagen kan geladen worden. Deze hulp kan wel eens noodig blijken, daar de aardappelenbouw in deze streek in vergelij king met verleden jaar zeer is toegenomen. Door den voorzitter, vertegenwoordiger der afdeeling in het Hoofdbestuur, werd medegedeeld, dat het Hoofdbestuur op eenige plaatsen stukken grond ter grootte van een snees heeft doen beplanten met bloemkool enz. ten einde proeven te nemen, dat de heer Hazeloop, rijks tuinbouwleeraar deze heeft bezichtigd en er zeer mede ingenomen was, zoodat de mogelijkheid bestaat, dat ze later rijks proefvelden zullen worden. Hij wees ook op de noodzakelijkheid van bakken voor 't verkrijgen van vroege planten en naar aanleiding daarvan besloot de vergadering pogingen aan te wenden ten einde zulk een bak te verkrijgen en die te plaatsen bij en onder toezicht van den heer G. Letjen in de Weere. Den secretaris werd opge dragen inlichtingen omtrent kosten van zoo'n bak enz. in te winnen en daarna de vergadering door den voorzitter gesloten. De Afdeeling „Winkel" vergaderde Woens dag 21 Juni in het lokaal van C. Kieft te Win kel, onder leiding van den heer J. Koomen Hz., Yoorz. der Afdeeling. Nadat de vergadering ge opend was en de secretaris, de heer J. Porte, de notulen gelezen had, deelde de voorzitter mede, dat de Commissie, die zich gevormd had naar aanleiding van 't gesprokene in de vorige verga dering voor den aankoop van manden, in het bezit is van 75 aardappel- en 50 vruchten-man- den, die zij voor de leden beschikbaar stelt tegen een huur van 21/2 cent per mand en per dag en dat ieder, die daarvan gebruik wenscht te maken, zich kan vervoegen bij den heer C. Kieft, aan wien de Commissie de administratie heeft opge dragen. De circulaire van de Stoomtramweg-Maat schappij „West-Friesland" werd besproken en naar aanleiding daarvan het Bestuur opgedragen informatiën in te winnen omtrent het bedrag, dat verzenders van aardappelen naar de markt te Amsterdam moeten afstaan, als provisie voor den makelaar met den verkoop belast. Besloten werd de vruchtenmarkt, tot standko- ming waarvan in de vorige vergadering het be sluit was genomen, te beginnen omstreeks het midden der maand Augustus. Op de agende kwam mede voor de vraag: Is het wenschelijk aardbeziën, aalbessen en kruisbessen aan te plan ten Door verschillende personen werd de vraag bevestigend beantwoord en de vergadering was zeer ingenomen met de maatregelen, die het Be stuur wenscht te nemen, teneinde de Rijkstuin- bouw leeraar, den heer Hazeloop, voor de leden der vereeniging in eene vergadering te doen op treden. Het voorstelaanleg broeibakken, vond even eens instemming en men besloot de daarvoor be- noodigde som, aanvankelijk op f 10 geraamd, toe te staan. Het laatste voorstel was 't plaatsen van een bus, waarin ieder lid schriftelijk en zonder naam- teekening kan doen, wat hij gaarne op 't gebied van land- en tuinbouw wenscht te weten. Het werd aangenomen. Bij stemming werd uitgemaakt, dat in het vervolg de vergaderingen zullen wor den gehouden om het jaar bij de leden, die daar voor geschikte lokalen bezitten en daarna de ver gadering door den Voorzitter gesloten met een woord van dank aan de aanwezigen voor hunne belangstelling en het verzoek aan ieder om de niet aanwezige leden op te wekken de vergade ringen met hen bij te wonen. De Afslagmarkt aan het station te Obdam. Hoewel reeds enkele leden van de Landbouw- en Handelsvereeniging „Hensbroek en Obdam," vroege aardappelen zouden kunnen markten, heeft het Bestuur, in overleg met die bouwers, beslo ten, eerst Dinsdag 4 Juli a.s. de afslagmarkt te openen, teneinde door grooteren aanvoer het voor de koopers meer loonend te maken om de markt te Obdam te bezoeken. Op dien datum zullen on getwijfeld velen kunnen rooien en wordt dan ook eene eenigszins aanzienlijken aanvoer ver wacht. Eveneens met het doel om eene flinke hoeveel heid tegelijk te kunnen markten, heeft het Be stuur bepaald, dat, althans vooreerst, slechts 2- maal per week, en wel op Dinsdag en Vrijdag gemarkt zal worden. De aanvangstijd is gesteld op 10 uur voor middags, teneinde de koopers, die de ochtend- markt te Langedijk bijwonen, gelegenheid te ge ven met den trein van 8 min. voor negenen uit Hugowaard naar Obdam te komen, vanwaar .zij ten twee uur 15 naar Hoorn kunnen om daar de markt ten 3 uur te bezoeken. Van Hoorn loopt des Vrijdags een trein ten 8 uur 40 en dagelijks een ten 9 uur 40, waarmede men juist nog tijdig te Obdam kan zijn. De laadgelegen- heden aan het station te Obdam zijn uitstekend en zeer ruim ingericht, zoowel voor hen, die varende, als voor hen, die per as hunne produc ten aanvoeren. Het marktterrein ligt aan het spoorwegstation en kan eveneens, zoowel met de wagen, als met de schuit bereikt worden. Zullen de Hensbroekers uitsluitend varende ter markt komen, de leden uit Spierdijk en Wog- meer moeten per as hunne producten aanvoeren. Van beide bovengenoemde laadgelegenheden zal dus gebruik worden gemaakt. Evenals in de Streek en elders zal, indien zulks noodig blijkt, de Holl. Spoor er ongetwij feld toe overgaan om ook op de nieuwe lijn Heer-Hugowaard—Hoorn zoogenaamde „Aard- appeltreinen in te leggen. Schager Kermis. De kermis werd tot heden vrij drukbezocht; vooral Maandag, Paardenmarkt, was het vol op straten en in lokalen. Onderscheidene inrichtin gen mogen zich in een flink bezoek verheugen o.a. de cinomatograaf van Grünkern, die zeker door geen enkel kermisbezoeker is overgeslagen. De tableaux zijn dan ook zeer goed en het pro gramma telkens vol afwisseling, zoodat ieder er zijn gading vindt. Het paardenspel is voor lief hebbers van dressuur en kunstrijden zeer aan bevelenswaardig; er wordt in eene voorstelling heel wat gegeven, wat de moeite en kosten van een bezoek dubbel loont. Vooral de jongere krach ten werken aardig en verrichten verdienstelijke toeren. De Vroomen's café-chantant en van Leer's tooneel-gezelschap behoeven slechts genoemd te worden om te weten, dat, waar zij den zetel hebben opgeslagen, het bezoek druk en het genot groot is. Schagen's drukke kermisdagen Zon dag, Maandag en Donderdag werden dit jaar door uitstekend weer begunstigd. Dit was mede een buitenkansje voor de schooljeugd van 't Waar land, die Donderdag in eenige rijtuigen de ker mis onder geleide van het onderwijzend perso neel bezocht en veel schik had. Als het den 25 sten goed weer is, valt aan een zeer groot ker misbezoek niet te twijfelende laatste dag is al jaren van Schager Kermis de beste dag De Weleerw. Heer P. Groot, Cand. te Scha gen, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Midwoud aangenomen. Wij vestigen de aandacht van hen die daarbij belang kunnen hebben, op de in dit blad voorkomende advertentie, betreffende de aankon diging van de Directie der Alkmaarsche Tram- vereeniging. Wedrennen te Bergen. De aangiften voor de harddraverijen voor de Berger-meeting op Zondag 2 Juli, zijn thans be kend geworden. Zij overtreffen zeker de hoogste verwachting. Niet minder toch dan 52 paarden zijn voor dit deel van den dag aangegeven. Wat de aangiften voor het rennen betreft, deze kunnen eerst aan 't einde dezer week worden ge publiceerd. Voor de Openingsharddraverij, hadicap, mini mum afstand 2400 M., zijn 24 paarden inge schreven. Voor de Alcmaria-prijs, record heat-harddra verij, minimum afstand 1600 M., zijn 12 paarden ingeschreven. Voor de Uithoudingsprijs, hadicap, minimum afstand 3500 M., zijn 16 paarden ingeschreven. Die slaapt ook vast! Iemand uit Alkmaar heeft aan de politie te Am sterdam kennis gegeven, dat hij zich in een tun nel van het Centraal Station heeft te slapen ge legd en bij zijn ontwaken bemerktedat hij van zijn hoed, nieuwe schoenen en blauw kaïn- garen colbertcostuum was beroofd Tweede Kamer. De Mazelen zijn uit de wet op de besmettelijke ziekte geschrapt en de pest er in opgenomen. Voor dit wetsontwerp verdient de Regeering zeker den dank van allen, die weten hoe lastig de bestaande bepaling was. Aardig. Eenigen tijd geleden heeft een boschwachter te De Bilt een zeer jong hert gevangen en om te voorkomen, dat het beest in verkeerde handen kwam, plaatste hij het in een weiland, met ijzeren vlechtdraad afgesloten. De moeder heeft nu haar jong ontdekt en komt iederen avond om het te voeden; het beestje ziet er gezond uit. Een usance bij den groentenhandel. De versche groenten, alsradijs, ramenas, peen, bloemkool, enz. worden meestal met het groene Of hij geraakt had, wist hij niet, de man was als door een tooverslag verdwenen. Het schot deed alle manschappen van hun werk opzien. Martineau daalde het steile pad at naar de rots kloof, waarin men aan het werk was. Wat gebeurde daar? vroeg Filip aan zqn op passer. Niets, luitenant, ik zag daar een haas en ik meende dat ge dien wel voor het ontbijt zoudt kun nen gebruiken, maar het behoefde niet, langoor is mij ontsnapt. Martineau had dit antwoord luid genoeg gegeven om door alle soldaten verstaan te worden, maar te gelijkertijd had hij zqn luitenant veelbeteekenend aangezien. Deze begreep hem en, onder den schqn hem een verwijt te maken van zjjn poging tot wild- dieverij, nam hij hem ter zqde en vroeg: Welnu? Haastig antwoordde Martineau: Luitenant, dezelfde kerel van vannacht. daarboven op de rots. hq wilde een zwaren steen op uw hoofd werpen.ge zoudt bepaald verpletterd zijn geworden.ik schoot.of ik hem geraakt heb weet ik niet.hq verdween.misschien is hij ge vallen. misschien verborg hjj zich. ik ga eens zien of ik hem vinden kan. Tegelijk snelde Martineau weg. Hjj moest evenwel een grooter omweg maken om den top van de rots te bereiken. Filip keerde naar zijn werkzaamheden terug, eerst na den middag begaf hij zich naar het kamp en wachtte daar vol ongeduld op zijn trouwen Martineau. Het werk wa3 naar wensch geslaagd, de bergstroom was van de rotsblokken gezuiverd en had zjjn gewo nen loop weer aangenomen. Eindelijk kwam Martineau terug. Welnu? vroeg de luitenant zoodra hij hem zag. De soldaat antwoordde: Ik ben een slecht schutter, mqn schot heeft niet goed geraakt en de vogel is gevlogen, maar toch was hq aangeschoten, dat kon ik zien aan eenige bloeddroppels op de rots. De schurk heeft mjjn ko gel hier of daar in het lichaam gekregen en is ge merkt, zoodat we hem wel zullen vinden. Tevens heb ik iets gevonden wat nog beter is en wat als een overtuigend bewqs voor de justitie zou kunnen gelden, wanneer gij haar van dezen dubbelen aan slag in kennis zoudt willen stellen. Met deze woorden haalde Martineau uit zqn zak een goud horloge, waaraan nog een gedeelte ketting zat. Dit lag op dezelfde plaats waar ik de bloedvlek ken zag, ging hij voort, de man moet daar geval len zijn en het verloren hebben. Filip bekeek het horloge aandachtig. Aan den bin nenkant van de kast vond hq twee letters gegra veerd: een J en een H. in elkaar geslingerd. Ontzet stamelde hq Jacques Hilson. Zjjn vermoeden was dus maar al te gegrond ge weest. Hij voegde er bij Marguerite had dan wel gelijk. Nog is het nu of ik haar stem hoor, die mij zegtFilip, neem u in acht voor oom Jacques, met blinde gehoorzaam heid en duivelachtige behendigheid zal hij de plan nen van Aurélien jegens u ten uitvoer brengen en die twee vereenigd zijn in staat tot de afschuwe lijkste daden. Hij liep met groote stappen heen en weer en ging in gedachte voort Maar Marguérite kan niet langer bjj zulk een afschuwelijke familie blqven. Zjj is mijn verloofde, en ik moet haar tegen die lieden beschermen, dat is mijn recht, dat is mijn plicht. Trouwens, ik heb met haar afgesproken, dat ik heden een beslissend onderhoud met mjjnheer De Prabert zou hebben. Ik ben nu door toeval en door mjjn trouwen Mar tineau tot tweemaal toe aan hun listen ontkomen, maar wie weet, wat zij tegen dat lieve kind nog zullen ondernemen. Terwjjl hjj zoo in alleenspraak heen en weer liep, stond Martineau geleund op de tromp van zijn ge weer en bewoog zich niet, uit vrees de overpqnzin- gen van zjjn luitenant te zullen storen. Ten slotte zeide deze Martineau Luitenant? Over een uur gaan wjj samen naai Saint Co- lomban. Goed, luitenant. Onderweg zullen wq wel praten. Ja, luitenant. Zorg dat het tentwagentje ingespannen wordt en wacht mij op den driesprong. Ik neem verder niemand mee. Begrepen, luitenant, over een uur wacht ik u aan den driesprong. Tot straks Martineau. Tot uw orders, luitenant. Filip trad zjjn keet binnen. Den tentwagen ingespannen, mompelde Mar tineau, en er mee naar den driesprong rjjden, dan heb ik nog juist een paar minuten over om den in- wendigen mensch wat te versterken, dat is wel noo dig na zoo'n klauterpartjj over de rotsen. Ik weet niet of de luitenant ontbeten heeft, maar ik ram mel van den honger. Hjj begaf zich naar de cantine en gebruikte daar in alle haast een keteltje soep. Vervolgens haalde hjj het paard, zette het voor den wagen en reed in flinken draf naar het afge sproken punt. ZESDE HOOFDSTUK. De vertrekken van mevrouw De Prabert op het kasteel Saint-Colomban waren met ongeëvenaarde tracht gestoffeerd. Overal was met kwistige hand iet goud, satjjn, zijde, spiegels en borduurwerk aan gebracht. Vooral de slaapkamer geleek een vertrek uit een feeënpaleis, zooveel versieringen, zooveei kunst voortbrengselen waren hier aangebracht; het blauw, een weinig genuanceerd, voerde hier den hoofdtoon, bet heerljjk blauw van een lentelucht. Ondanks de groote weelde, die er in de vertrek ken van mevrouw De Prabert heerschte, verrieden zjj overal een fijnen smaak, nergens was overdaad, nergens disharmonie in de kleuren, alles bracht hulde aan de schoonheid der meesteres van dit ver blijf of liever aan hetgeen er van die schoon heid overbleef. Maar de onverbiddelijke tand des tjjds werd toch hevig bestreden met alle middelen, welke de groote toiletkunstenaren hebben uitgevonden. loof ten verkoop aangeboden. Is men er opge steld, dat ze langer versch blijven dan doet meD beter, het loof dadelijk na het uit den grond nemen der plant af te snijden, daar dergelijke groene deelen voortgaan aan het voor de com- sumptie bestemde deel der plant vochtdeelen te onttrekken, waardoor het slap worden der vruch ten wordt bespoedigd. Wordt daarentegen het loof dadelijk verwijderd, dan zal het verflensen veel langzamer intreden en behouden de genoemde artikelen langeren tijd hun waarde. Op dezen grond dus weg met het loof, in het belang zoowel van kooper als verkooper. In de eerste plaats heeft de verkooper het niet te transporteeren, blijft het op den akker achter, waar het als veevoeder gebruikt kan worden of als meststof gebezigd. Voor den kooper biedt het dit gemak, dat bij bevrijd is van den last, het voor hem waardelooze goedje mee naar huis te nemen, terwijl ook de stedelijke afvalstoffen op een gewenschte wijze verminderd worden. Eindelijk was bij het volgen van dezen maatre gel zekere Oostersche heerscher niet in verlegen heid gekomen, die bij het gebruik van radijs niet wist, of hij het roode of het groene deel der plant eten zou. (N. W. Crt.) Veeziekte. De alom zoozeer gevreesde en bekende vlek ziekte onder de varkens is uitgebroken bij den heer P. Boogaart te Nieuwe Niedorp. Waarom al die moorden? Waarom de spin in uw stal te vernietigen, waar zij opruiming houdt onder de vliegen, die u en uw vee zooveel last aandoen? Waarom de heikrekel in uw tuin te vertreden, waar hij een oorlog voert tegen rupsen, slakken en meikevers? Waarom den mol te vervolgen en te dooden, die uw tuin bevrijdt van engerlingen, larven en ander lichtschuw gespuis? Waarom de koekoek te verjagen, wiens liefste voedsel de langharige, venijnige rups is, die men zonder gevaar niet kan aanraken? Waarom de nesten uit te halen van grasmus- schen en pimpelmeezen, die jacht maken op wes pen en duizendpooten Waarom den musschen den oorlog aan te doen, die voor enkele korrels, welke ze u kosten, uwe akkers zuiveren van de insecten, welke uw graan verwoesten Waarom uw kruit te verschieten naar spreeu wen, die zich liefst met insecten-eieren voeden en zelfs uw runderen van ongedierte zuiveren? De koe en het schaap zijn hierin verstandiger dan de menschenzij laten de spreeuwen onge hinderd plaats nemen op hun rug. Waarom strikken te spannen voor de mees, die jaarlijks driemaal broedt en voor de opkwee king van elk broedsel 120.000 wormen en insec ten gebruikt? Waarom de zonnekever te dooden, die zich met boomluizen voedt? Waarom de pad om het leven te brengen, die uw tuin van slakken en mieren zuivert? Waarom strikken te spannen voor tal van vo gels, die u van stekende muggen bevrijden? Waarom de vledermuis te vervolgen, die vlin ders en kevers verdelgt, gelijk de zwaluw vliegen en muggen? Waarom de nachtuilen en steenuilen uit te roeien, die uw duiven en kuikens ongedeerd la ten en als muizenvangers elk afzonderlijk het werk verrichten van een dozijn katten? Waarom al die moorden? Omdat zoo velen te weinig bekend zijn met de huishouding der natuur en te onverschillig om op te merken, wat hun eigen belang vordert. Schoon te blqven, den vernielenden tqd streep voor streep zijn grondgebied te bestrijden, de frischheid der huid, de zuiverheid der lqnen, den glans der lok- ken te behouden, dat was het eenige levensdoel van Felicienne De Prabert. Deze worstelstrijd had reeds een tiental jaren ge duurd en nog verklaarde zij zich niet overwonnen. Zq had dan ook, meer dan eenige vrouw ter we reld misschien, het genot leeren kennen aller blik tot zich te trekken, uit ieders mond een kreet van bewondering te ontlokken. Op haar twintigste jaar was Filicienne de volmaakste schoonheid, het be koorlijkste wezen, dat de natuurbad voortgebracht. Zq was slank en rijzig, een ware Juno-gestalte met de zuiverste lqnen, de heerlijkste vormen en bekroond door een engelenkopje, omgeven van weelderige, goudblonde lokken. Men zou gemeend hebben, dat een engel van Rafaël uit haar ljjst gestapt was, om te midden der stervelingen rond te wandelen. Aan deze onvergelijkelijke schoonheid dankte zq haar huwelijk met mijnheer De Prabert. Zes-en-twintig jaar geleden maakte Bernard De Prabert, toen reeds eigenaar van belangrijke hout zagerijen in de Alpen, een reis naar Groot-Brittanje, ten einde zich op de hoogte te stellen van den vooruitgang van het fabriekswezen in het buiten land en zqn machinerieën daarnaar te verbeteren. Het toeval wilde, dat hq te Glasgow afstapte in een klein hotel, even buiten de stad, aan den zeekant. Bernard had dit hotel gekozen, omdat de meeste schepen met hout uit Noorwegen dicht bij dit hotel aankwamen en hij van daar uit dus gemakkelijk de geheele behandeling van het hout kon volgen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2