Brieven uit „de Streek," Buitenland. Plaatselijk Nieuws. Advertentiën. Al deze vragen stelt de „Boerenstand", welk blad wel op de hoogte zal zijn. De Vredes-Conferentie. In de kringen der Yredes-Conferentie verluidt, dat reeds omgezien wordt naar een gebouw, dat voor gemeenschappelijke rekening dor mogendhe den tot vestiging van een arbitrage-hof te 's-Gra- venhage zou worden aangekocht en ingericht voor het geval de Conferentie het beginsel aan vaardt. Een gevaarlijk mensch. Onze vroede vaderen zoo schrijft men aan „De Standaard" uit Gr. in Overijsel d. d. 21 Juni 1899 waren heden ter raadsvergadering ver- eenigd. Hevige ontroering verwekte de mededeeling van den voorzitter: „Mijne Heeren! er staat een reporter buiten, die op de vergadering wil komen". Een der edelachtbaren, bedeesd „Is dat een gevaarlijk dier, burgemeester"? Voorzitter: „Gevaarlijk wel; maar 't is geen dier. 't Is zooveel als een verslaggever van een krant". Ik heb hem al gezegd, dat ik hem hier niet hebben wou en de raadsleden evenmin en dat ge het wel wat vreemd zoudt vinden. Maar hij antwoorde, dat volgens art. 43 de raadsverga deringen in het openbaar moeten worden gehou den en dat de heeren aan dat vreemde wel zou den wennen. We moeten hem dus wel toelaten, maar laten we ons voor hem in acht nemen". Een ander raadslid: Zoo'n brutale vent! Wat heeft hij met onze zaken te maken Maar we zullen er wel niets aan kunnen doen, als burge meester het zegt". Wordt besloten den verslaggever toe te laten, die even daarna verschijnt en door de meeste raadsleden met wantrouwige blikken wordt be loerd. Het natuurwonder, dat men ter G'sche raadsvergadering nog nooit had waargenomen, was de verslaggever van de „D. en Gr. Crt." Ellende Donderdag moest tweemaal een beroep worden gedaan op de hulp van het Stadsbestedelingen- huis te Amsterdam ter opneming van verlaten kinderen. Het eerste treurige geval betrof een 3-tal van 8, 11 en 14 jaar, dat door den vader de moe der was overleden onverzorgd was achterge laten ten huize van een bewoner op den Amstel. Deze wilde de verzorging van de stumpers niet langer op zich nemen. In afwachting van het onderzoek, dat naar de verblijfplaats van den vader wordt ingesteld, zijn de kinderen in het ge sticht opgenomen. Het andere geval, niet minder getuigende van namelooze ellende, betrof 6 stakkertjes, waarvan de oudste 11 jaar en het jongste 9 maanden oud was. De moeder werd wegens krankzinnigheid elders verpleegd, terwijl het adres van den vader onbe kend was. Ook deze kinderen werden in het ge sticht opgenomen. De vader is later door de politie opgespoord en aangehouden. Niet trouwen op Vrijdag. De Raad der gemeente Nijeveen (Dr.) besloot in zijne dezer dagen gehouden vergadering om een dag in de week te bepalen, waarop huwe lijksvoltrekkingen gratis konden plaats grijpen. Maar welken dag? Een der leden noemde Vrij dag. De voorzitter merkte op, dat sommige ge meentenaren in den Vrijdag een ongeluksdag zagen. Eenstemmig werd dan ook besloten een anderen dag der week te kiezen. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft een populair geschriftje „Over veredelde landbouwplanten" uitgegeven van de hand van den Amsterdam8chen hoogleeraar Hugo de Vries. Het behelst eene interessante uiteenzetting van de wijze, waarop die veredeling bij de granen heeft plaats gehad, en is uiterst geschikt ter ver spreiding in landbouwstreken. Een droevig einde. Uit Den Haag wordt gemeld Het drama, dat zich ruim een jaar geleden op de Waldeck Pyrmontkade alhier afspeelde, door den aanslag van kapitein Vemer op twee vrouwen, die beiden aan de haar toen toege brachte kogelverwondingen overleden, heeft thans zijne ontknooping gevonden. De wegens dien aan doodslag veroordeelde da der, kapitein Vemer, is Vrijdagmorgen, juist acht dagen voor dat het Gerechtshof uitspraak zou doen over de in hooger beroep geëischte verzwa ring van straf, dood gevonden in zijn cel in het Huis van Bewaring aan de Prinsengracht alhier. Hij had zich opgehangen aan den hem in ge bruik verstrekten handdoek. Van dezen zelfmoord is kennis gegeven aan den officier van justitie. Door den dood van den beklaagde is het straf geding vervallen. LX XX VII. 15-22 Juni. De aanvoer van aardappelen neemt aan de Streek snel in omvang toe. Be richtte ik u in mijn vorigen brief dat aan de markt te Bovenkarspel in 't geheel reeds 2070 halve HL. werden aangeboden, dat cijfer wordt thans dagelijks belangrijk overschreden, 't Is dan ook nog steeds genoemde markt, waar naar zich de aanvoer in hoofdzaak richt. De markten te Enkhuizen en Hoogkarspel ontvan gen beduidend minder en te Broekerhaven is het aanbod nog zeer onbeduidend. De geringe aanvoer te Broekerhaven moet worden toege schreven aan het feit, dat de aardappelbou wers van Bovenkarspel, die voorheen grooten- deels te Bröekerhaven gingen markten, gelei delijk naar het station trekken. Broekerhaven zal dan ook hare aanvoer uit Venhuizen, Hem en anders plaatsen, vanwaar de markt aan het station niet per vaartuig is te bereiken, moeten verwachten. Hoewel ook Bröekerhaven niet per vaartuig van uit ge noemde plaatsen kan worden bereikt, is hare markt voor de aanvoer per rijtuig zeer gun stig, die aan het station daarentegen zeer on gunstig gelegen, zoodat aan Broekerhaven de voorkeur wordt gegeven. De aardappelen schijnen te Venhuizen, Hem, Wijdenes enz., dit jaar echter wat achterlijk te zijn; vandaar de geringe aanvoer te Broe kerhaven. Aan het station te Bovenkarspel kwamen de laatste 6 marktdagen achtereenvolgens 1159, 1171, 2559, 2971, 2593 en 2993 halve HL. ter markt. De prijzen vertoonden geweldige schom melingen. Tot aan het einde der vorige week werd f 3 en daarboven besteedt, terwijl Maan dag eene daling intrad totf 2,50 per halve HL. Daarmede bleek echter het laagste punt nog niet bereikt, want den daaropvolgenden dag was de gemiddelde prijs fl,95 terwijl enkele partijen zelfs niet meer dan f 1,70 f 1,80 kon den bedingen. Dit viel den bouwers danig te gen, want juist de hooge prijs was voor een groot gedeelte de oorzaak van den reeds betrek kelijk grooten aanvoer. Woensdag werden dan ook 400 halfmudden minder aangeboden, doch tevens viel eene rij zing van omstreeks f0,50 waar te nemen. Daarop ging men natuurlijk direct weer druk aan 't rooien, zoodat de aanvoer hedenmiddag weder belangrijk grooter was. Doch ook thans hielden de reeds genoemde schommelingen van den marktprijs daarmede gelijken tred en va rieerde deze van fl,95 tot f2,15 per V2 HL. De kleine aardappelen werden gedurende de laatste dagen eveneens tot zeer uiteenloopende prijzen verhandeld. Dinsdag daalden ze tot f0,50 terwijl Woensdag weder tot f 1,werd bedongen. Heden variëerden ze van f 0,60 tot 0,75' per H.L. Aan de knollenmarkt werden 430,000 stuks tot hooge prijzen verhandeld. Maandagmorgen werd f4 tot f5 en heden f5,25 tot f6,25 per 1000 stuks bedongen. Hoe goed de knollenmarkt ook marcheert en hoe hoog de daar bedongen prijzen ook zijn, toch zijn er nog steeds bouwers die liever on derhands en dan togen groot 1000 (1200) ver- koopen. Hedenmorgen werd nog eene partij afgeleverd, die uit de hand was verkocht tegen f 4,50 per 1200 stuks. Aan de markt was daar voor zeer waarschijnlijk f6,- per 1000, of f7,20 per 1200 gemaakt. Nog slechts enkele partijen staan thans te veld, zoodat de aan voer zeer spoedig geheel zal ophouden. Gedu rende de geheele campagne waren de prijzen hoog, zoodat deze teelt flinke winst heeft af geworpen. Bij het verschijnen van dit nommer der courant is ook onze bloemkoolmarkt we der geopend. Reeds werden aan de aardappel- markt een paar partijtjes aangeboden. Het eerste partijtje bestond uit 21 stuks, waarop de marktmeester te kennen gaf dat zonder toe tal werd verkocht en dat de aangeboden par tijen steeds tot door 5 deelbare getallen zou den worden afgerond. De eerste partij werd dus verkocnt als bestaande uit 20 stuks. He denmorgen werd daarmede reeds rekening ge houden en werden 65 stuks aangeboden. De bedongen prijs was heden f 12 per 100 stuks. De verkoop per 100 stuks, dus zonder toetal, gaf geen aanleiding tot moeielijkheden. K. De zaak Dreyfus en alles wat daarmede samenhangt. Wat aan Poincaré niet mocht gelukken, is door Waldeck Rousseau tot stand gebracht, n.l. het vormen van een nieuw ministerie. Het werd tijd. Den 12 Juni nam het ministerie Dupui zijn ont slag, omdat het een votum van vertrouwen niet meer kon verwerven bij de Kamer en juist 10 da gen later, dus op den 22 Juni,is de crisis geëindigd. Uit het lijstje, dat voor ons ligt met de be schrijving der personen, mogen wrj voor zoo ver het ons aangaat tevreden zijn. Zulk een ministerie, dus gelooven we, zal geheel overeen stemmen met de heterogene elementen, die in de Kamer worden vertegenwoordigd. In elk geval wordt dit ministerie begroet, als een Ministère des énergies. We hopen, dat het dezen naam zal waarmaken. Naar enkele mededeelingen schijnt het dan ook reeds zijn zuiverings-proces te zijn be gonnen. Maar of het de grootste bedrijvers van het kwaad, dat reeds in Frankrijk is gesticht, gene raal Gonse, Pellieux en Mercier, zal aandurven, zullen we moeten afwachten. Generaal Gal- lifet, thans Minister van Oorlog, geeft reeds blijken, dat er in de toekomst nog al iets van hem is te verwachten. „Het leger praat mij te veel," moet hij hebben gezegd, doelende na tuurlijk op dela Roque, die in een telegram zich oneerbiedig over ministerieele maatregelen had uitgelaten, en nu op pensioen is gesteld, dan op zekere militairen, die zich mondeling en schrif telijk vrijheden hebben veroorloofd, die van slech ten in.vloed waren op de tucht en eindelijk op Generaal Mercier, die zich steeds de vaandeldra ger van het leger noemt en er zoo dikwijls mee voor den dag komt dat hij in 1894 zijn plicht deed en ook dien zal doen in 1899. Spreekt hier uit niet ten volle dat hij zelf begint te twijfelen omtrent zijn goeden naam bij het publiek? Hoe sneller bij hem het schuldbesef zal spreken hoe luider zal hij zijn groote plichtsvervulling uit- 8chreewen, dat noemt men „de eer van het leger." De Matin" beweert, dat generaal de Gallifet de volgende maatregelen zal voorstellen: Vervanging van generaal Zurlinden, gouver neur van Parijs, door generaal Bruyère; het pensionneeren van de generaals de Boisdeffre en Gonse; het op non-activiteit stellen van generaal de Pellieux, en de verwijdering uit Parijs van generaal Roget. Laten wij vertrouwen stellen in de nieuwe re geering. Over de aankomst van de „Sfax" het schip waarmede kapitein Dreyfus zal aankomen, nog geen zekerheid. Maar als de kruiser te Brest bin nenvalt, dan meent men dat dit Maandagnacht of Dinsdag zal gebeuren. Het is haast curieus, zoo druk als men zich hierover maakt. Te Rennes heerscht nog kalmte, al vallen af en toe kleine manifestaties te vermelden. Dan weerklinkt de kreet: „Leve het leger!" „weg met de JodenMen verwacht dat, tijdens de behandeling van het nieuwe proces, ongeveer 10,000 vreemdelingen te Rennes zullen komen; een getal, dat misschien wel wat overdreven is. Behalve Jaurès en de Pressensé, die openbare vergaderingen in de stad zullen beleggen, zal Mr. Labori, die thans geheel van zijn ziekte her steld is, naar Rennes komen, om Mr. Demange, Dreyfus advocaat, bij te staan. Het gerucht blijft aanhouden, dat Carrière, ten gevolge van zijn onvoorzichtige uitlatingen, ont heven zal worden van zijn functie van regeerings- commissaris in het nieuwe geding. Doch de ma joor is reeds met het onderzoek van het dossier begonnen, en dit schjjnt al zulke geruchten af doende te logenstraffen. Rennes, waar Dreyfus moet terecht staan, moet thans druk bezocht zijn door vreemdelingen. Alle hotels zijn dicht bezet. Het dossier is reeds te Rennes aangekomen. Het was gesloten in een brandkast, welke voor deze gelegenheid door een bank was geleend Een inwoner van Rennes heeft zijne gansche woning ter beschikking gesteld van mevrouw Dreyfus. De cel, welke Dreyfus te Rennes zal betrek ken, is 5 meter lang en 4.50 meter breed. Zij heeft een venster, hetwelk uitziet op het plein, waar de wachtpost gestationneerd is, op de straat, de nabijgelegen huizen en op den tuin waar tal van zware boomen staan. De markt aan het station Noord- Scharwoude. Tot heden gaven de veilingen den landbou wers niet veel succes. Over 't algemeen wordt geklaagd over te geringen opbrengst van den aardappelakker en de prijzen lokken niet uit tot aanvoer, Kon op de veiling van Dinsdag nog 2 gld. en door een enkele f2.50 per 1/2 H.L. worden gemaakt, Donderdag werd voor muizen f 1.50 a f 1.55 besteed en voor ronde f 1.70. Er zit nog geen gang in. De geringe aanvoer wordt als oorzaak genoemd. Kon de handelaar een halven waggon koopen, dan zou de handel wel beter loopen. Wellicht gaat het de komende week beter, doch in 't belang der landbouwers zou het zeker zijn, wanneer de landbouwproducten zooveel mogelijk op een centraal punt werden verhandeld. Doch wat zien we gebeuren Den 27sten Juni zal de eerste markt worden gehou den te Nieuwe Niedorp, door de afd. van dien naam van „Niedorper Koggen." De afd. „LutjewinkelWeere" zal vermoede lijk een deel der producten over de tramlijn en verder via Hoorn naar de Amsterdamsche markt zenden en een ander deel naar de markt aan 't station. Volgens 't beweren van velen zal de z.g. voormarkt te N. Niedorp niet opnemen en zullen de landbouwers wel spoedig er van ge nezen worden, door tusschenkomst van een ma kelaar hunne producten te doen verkoopen op de Amsterdamsche markt, (zooals vroeger de vereeniging „De Streek" te Bovenkarspel reeds ervaren heeftzoodat de vroeger bestaande ver eeniging is opgeheven, en thans al de aardappe len aan den afslag worden verkocht), doch deze versnippering, vooral nu onze markt nog in wor ding is, beschouwen we beslist als schadelijk, en tegen 't belang der landbouwers. In vereeniging ligt kracht, en daarom achten we 't niet ondienstig er de landbouwers nog eens op te wijzen, dat hunnerzijds naar eendracht moet worden gestreefd. We zijn er van over tuigd, dat voor deze omgeving aan 't station Noordscharwoude de markt kan en zal ontstaan voor den handel op 't Buitenland, maar dan ook drage ieder er het zijne toe bij, landbouwer en handelaar, het daar heen te leiden. Nog steeds te kleine aanvoer, wordt er geroepen wel nu, dan alles naar één enkel punt ter markt ge bracht. Het slagen der markt zal ongetwijfeld van grooten invloed zijn op de uitbreiding van den aardappel- en groententeelt. Tot onze groote verbazing vonden we op de markt geene gelegenheid tot kennismaking met en 't koopen van aardappelmanden. Waar te Noordscharwoude eene mandenmakerij bestaat, hadden we stellig verwacht aan 't station mon stermanden te kunnen bezichtigen. Ook schjjnt de z.g. guldensrol voor het sorteeren hier nog vrijwel onbekend te zijn, en aan de sorteering mag toch wel groote zorg besteed worden. Dit alles wijst nog op een toestand, die voor verbe tering vatbaar is. Naar we vernamen zal, wanneer dit wensche- ljjk blijkt te zijn, een extratrein rijden van 't station N.-Sch. voor 't vervoer van aardappelen en groenten naar 't buitenland. Tot Hoofd Ingeland van West-Friesland, genaamd Geestmer-Ambacht, is bij de op den 22 Juni j.l. gehouden stemming gekozen, in de plaats van wijlen den Heer K. Slotemaker, de Heer D. Schuitemaker. Tot de commissie van toezicht op Rijks landbouwscholen en Rijks-Proefvelden in Noord- Holland, bestaande uit vijf leden zijn nog vijf leden toegevoegd, waaronder de Heer K. Opper does te Noordscharwoude. Wij verheugen ons over dit feit omdat ook dit belangrijk deel van Noord-Holland op land bouwgebied, in die commissie voortaan zal zijn vertegenwoordigd. Jl. Maandagavond tusschen 9 en 10 uur ontstond te Zuidscharwoude een begin van brand in het perceel, waarvan eigenares is Mej. de Wd. Jb. Strijbis, dat wordt bewoond door J. Kokkes, As. de Jong en D. de Jong. Het eerst werd de brand opgemerkt door F. Kaaij en nog anderen, die natuurlijk niet nalie ten in allerijl pogingen aan te wenden den brand in zijn begin te stuiten. Aangezien het huis met riet is gedekt zou de brand spoedig grooten om vang hebben gekregen. Intusschen was ook de spuit aangekomen, die met behulp der reeds druk bezig zijnde blusschers het vuur deden dooven. Er heerschte niet alleen verwarring maar ook ontsteltenis. De h.h. Jb. Kokkes en D. de Jong waren niet thuis, terwijl de vrouw van D. de Jong in hare verbijstering haar kindje te bed liet liggen. Aan D. de Ruiter Cz. komt echter de eer toe, door zijn flink optreden en spoedige hulp het kindje van een grpot gevaar te hebben gered. Naar de oorzaak werd al heel spoedig gezocht en een daartoe ingesteld onderzoek moet feiten aan het licht hebben gebracht, die vermoedens doen rijzen, dat de brand door kwaadwillige hand is aangestoken. Naar verluidt, zijn met petroleum gedrenkte lappen, die èf nog tusschen de spar ren, öt naar beneden gevallen op den vloer, gevonden in een gedeelte van het huis, waar blijkbaar niemand op dien tijd met vuur of licht behoefde te zijn. Naar we vernemen zijn de lappen door de politie in beslag genomen. Tjjdens den brand wil men verhalen, scheen er een sterke petroleumstank te heerschen, waar door de brand bij enkelen reeds verdacht voor kwam. Het feit dat bij een vorigen keer even eens op grond van verdachte verschijnselen een streng onderzoek is ingesteld, gaf aan het nu gerezen vermoeden niet weinig voedsel, zoodat wellicht bij het uitslaan van den brand meer nauwlettend is toegezien. Wellicht hooren wjj wel meer van de zaak. INGEZONDEN. M. de R! Naar aanleiding van het gebeurde, als zou de Voorzitter van de Landbouw- en Handelsvere niging op Vrijdag en Zaterdag 15 en 16 Juni, niet correct hebben gehandeld, ten opzichte van het besluit, om alle wortelen aan den afslag te brengen, is door het Bestuur van genoemde ver eeniging een onderzoek ingesteld. Het is nu gebleken, dat de Voorz. geheel te goeder trouw en niet in strijd met de besluiten der vereeniging heeft gehandeld. De Voorzitter is gemachtigd, in bijzondere ge vallen. handelend op te treden. Met dank voor de plaatsing M. de R., Namens het Bestuur, D. SLOT, Broek op Langendijk, 23 Juni 1899. Secretaris. Correspondentie. Correspondent te Br. op L. Zie het in dit ur. voorkomende Ingezonden stuk. Wij lieten daarom Uw bericht achterwege. Correspondent te O. Wij schreven U reeds omtrent de tot ons gerichte vraag. Red. I Den 7en Juli a.s. hopen onze geliefde Ouders DIRK STUURMAN FIJTJE 0TT0 hunne 25-jarige Echtvereeniging j te herdenken. Hunne dankbare kinderen, ANTJE STUURMAN. TRIJNTJE STUURMAN. JAN STUURMAN. LOURENS STUURMAN. Oud-Karspel, 23 Juni 1899. Receptie van 's morgens 10 tot snamidd1 ure.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3