f Motoren een jarlii EMI-BORSTROKKEN, Ie kwaliteit Graskaas. LACHLUST, Dankbetuiging. GEVONDEN BANKETBAKKERIJ. LEERLING De Afslagmarkt Wielrijders. B VOLLE GARANTIE. H§ Prachtige DAMES-RIJ i WIIliII ia voonaad. <1 I Tevens voorhanden nieuwe Machines vanaf f63,en eenige gebruikte, Tram-Onnibusdienst Alkmaar - Oudkarspel. Wedrennen Ie HEUGEN op 2 Juli 1899. 8,15 u, twee TRAMS BRANDKAST te koop. flROOTEQPBPHING Zomermantels en Pellerines. gebruikte NAAIMACHINES, TB KOOP. W SPOTPRIJZEN. C.W. BöTTGER, mé De firma W. F, STOEL 20OD Motorvaartuigen verschillend fabrikaat BROEKEN van 4 Gld, nu voor 7 KWARTJES, bij H. JANSEN, SI. Annaslraal. Alkmaar. InjVAN Z VRAAGT Nog Naaitafels. 1 J. J. DE ROOS, Noorderbank Alkmaar. Alleen verkoop L GROOT Nz., J. BÖSSERTHzn~ Verkoop en Reparatie onder garantie TUIYBRSMAGAZ1JN. DE H0LLANDSCI1E LELIE; Firma j. Besehuithonig en Crème. Aan de Stemgerechtigde Ingelan den van het Polderdistrict Noord- scharwonde, die mij hij de j.l. Don derdag gehouden verkiezing van een Ïïooid-Ingeland van West-Friesland, genaamd Greestmer-Ambacht, hunne zoozeer gewaardeerde medewerking hebben geschonken en hunne stem op mij uitbrachten, waardoor een ze tel in dit college aan mij werd ver zekerd, betuig ik bij dezen openlijk m ij n dank. D. SCHUITEMAKER,. Noordscharwoude, 24 Juni 1899. Dankbetuiging. Aan hen, die bij den op jl. Maandag plaats gehad hebbenden brand te Zuidschar- woude, zoo krachtig zijn opgetreden waardoor grooter onheil is voorkomen en de bewoners van het perceel voor groote schade hebben gevrij waard, brengen ondergeteekenden, waarvan twee tijdens den brand afwezig waren, hun war men dank. De ouders van het kind dat wegens de groote verbijstering der moeder, in het bedje was blij ven liggen, terwijl de vader bij zijn afwezigheid niet ter hulpe kon komen, brengen bij dezen hun welgemeenden dank aan C. DE KUITER, die de vertwijfeling der moeder ziende, haar dochtertje uit haar bedje droeg en in vei ligheid bracht. Jb. KOKKES en Echtgenoote. As. DE JONG en Echtgenoote. Zuidscharwoude, D. DE JONG 23 Juni '99. en Echtgenoote. aan liet Koordeinde van OUDKARSPEL, aan den DIJK: Een gouden DAMESHOR LOGE met gesloten KAST. Terug te bekomen bij J. DE RUIJTER Cz. aan het N oord ei n d e der gemeente Zuidschar woude tegen vergoeding der advertentie-kosten. In bovengenoemd vak kan een flinke geplaatst worden tegen genot van kost en in woning bij de Wed. J. Roggeveen Hoogzijde, SCHAGEN. van aan liet Spoorwegstation te OBDAM zal gehouden worden des DINSDAGS en des VRIJDAGS, aanvangende des voormid- dags ten 10 uur. Voor de eerste maalDINSDAG 4 Juli a.s. Het Bestuur der Landbouw- en Handels- vereeniging „Hensbroek Obdam" J. GROOT, Voorz. WESSEL Jr. Secr.-Penn. De Minerva-Rijwielen zijn licht, solide en goedkoop. J. Visser, Rouds-Rijwiclherstellcr. OUDKARSPEL. tip bovenvermelden datum zal de tram niet 0111 fi.JO nnr. maar zullen des morgens te vertrekken van Ondkarspel en des avonds weer te- I* usfke e r e 11. Op Woensdag, den 28 Juni. zal de dienst 2.30 uur van Alkmaar en 4.45 uur van Oudkarspel niet worden gereden. Op de volgende dagen blij ven de overige diensten on veranderd volgens de bestaan de dienstregeling. Alkmaar. 21 Juni 99. De Directie. Te bevragen aan het BUREAU DEZER COURANT. DRIE Zuidscharwoude. te ALKMAAR. belast zich gaarne met het leveren van en het plaatsen van van in bestaande vaartnigen. prachtig- mooie patroons. a 25 cent per stuk, en een partij Dames-borstrokken Onderlijfjes, Corsetten en Kousen, voor spotprifs. KOFFIE r RJansoniusGroningenp- DOOR mnn graden verhitte V Si gezuiverde 'DUU |uc|,j gebrand, uitsluitend in originale verpakking ver- Jk krijgbaar bij K 2 A. GROOT Nz., Noordscharwoude, a 40 en 50 ct. per 5 ons. V erkrijg*baar te Zuidscharwoude. de alom beroemde, ïïoornsche Botersprits en Boterjan- hagel, a 50 cent p. pond. bij A. ten Bruggencate. Winkelier, te BROEK OP LANGEDIJK. lieden verscheen de 2e druk van het beroemde Voordrachten- en Goochelboek met eene rijke keuze komieke Voordrachten en aardige Goochelstukjes om alle gezelschappen aangenaam bezig te houden. INHOUD: Hoe Piet Fransen de weddenschap won. Geen boterham en geen liefje. Wat zal ik voor dragen? Een pleizierige dag. - Voorheen en thans. Kom maar boven als je kunt. - De dapperste der dapperen. Een week uit het leven van een vrygezel. Over een speldepunt. De ridderorden-koopman. De wondereieren. - Een vreemde erfenis. - De ge dienstige man. Een niet uit de loterij. Eerewien eere toekomt. De bekwame goochelaar (met goo chelstukjes. Door 't noodlot achtervolgd. - De bur- gemeestersbril. Altijd practisch. Een vreeselijke ontdekking. Proces-verbaal. De wonderen van Janmaat. - De koopman in postpapier. - Piet Scheur- los. De geestverschijning. De briilenkoopman. Antiquiteiten. Nog eenige goochelstukjes. s een boek verschenen, «lat zoo- a is ee IIQ Q1T veel opgang heeft gemaakt als dit Voordrachten- en Goochelboek. De prijs is f0.50franco per post f0.55. Na ontvangst van postwissel a f 0.55 of van elf blauwe postzegels wordt dit komieke boek van 80 bladzijden, goed verpakt en franco toegezon den, met gratis den nieuwen catalogus door J. D. DIJK, Uitgever, Groningen, N. KIJK-IN-'T JATSTRAAT. Onder de inteekenaressen op den XLIIIsten Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden gedurende den loopenden jaargang een AANTAL NAAITAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Naaitafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die op den XLIIIsten Jaargang Nrs. 2536 zijn ingeteekend of alsnog «iaarop in- teekenen, ontvangen bij No. 32 kosteloos een genummerd Premiebewijsrecht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige practische Meubeltjes als boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenhage, na de verschijning vaD No. 36; de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgens de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 3 sup plementen, geteekende snijpatronen) en 3 geknipte patronen (ieder saamgesteld uit verschillende gedeelten) (le Uitgave) f 1.25; per post f 1.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofd bureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100—102, Den Haag. HOF B 32. ALKMAAR. Goedkoop Verkoophuis van «las-, Porcelefn-, Biristal-. fun- P" üfi'of Aarde- werfe. Kn&relsclie Waterfilters, Kau de Coiiloj&ne en Xeepen, «oiidvissclien. VERHUREN van GOEDEREN voor partijen en bruiloften. Ore die ten. Deposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inSielitinsreii vervoesre men zich Sot den Agent der bank den Heer G. Wagenaar J.Gfz., BROEK OP LANGEDIJK. van de Geurige en goed water houdende THEEËN van R. J an s on i u s, Groningenbij TV oordscharwoude. 16, 20 en 25 cent per ons. Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke Ik cen^ Per kwartaal, per post 80 ct. ÉK ^fSfiyHet vorig jaar was de aanvraag zoo r groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Ditgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Boscli. Bij den ondergeteekende verschijnt 1 iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. C. van Wermeskerken-Junius (Johanna van Woude.) „DeHollandsche Lelie" is het eenige Week- blad in Nederland voor Dames uit de hoog- ste en beschaafdste kringen; Iet hierop voor I i uwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5,— Proefnummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. KfHIIlllZU. FABRIKANT VAN Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4