BIJVOEGSEL van de „Nieuwe Langedijker Conranf van Zondag 25 Juni 1899. Vervolg Nieuwstijdingen. yrjj algemeen wordt de sluiting van het Vredescongres tegen de tweede helft van Juli te gemoet gezien. Moord. Te Leiden heeft een moord plaats gehad, waar van men de beweegreden aan jalouzie toeschrijft. In de Werfstraat aldaar doorstak zekere De Jager zijn medeminnaar Harteveld met een mes. Naar men meldt stierf de getroffene kort daarna. De dader heeft zich bij de politie aangemeld. Voor het verdelgen van ratten zijn door gemeente- en polderbestuur te Warmenhui- zen, dit jaar ook weder premiegelden beschik baar gesteld, (10 ct. per rat) tengevolge waarvan reeds ongeveer 2600 ratten zijn aangebracht. Een humane veroordeeling. Onder de bedelaars en landloopers die heden terecht stonden voor de Haagsche Rechtbank was een nagenoeg blinde man. Hij werd wegens bedelen veroordeeld tot 1 dag hechtenis en zal daarna naar een gesticht gaan om te trachten het eene oog, dat hem nog rest, doch thans ziek is, te herstellen. Vervolg Buitenland. De boeren in het Catskill-district van de staat New-York zijn zeer verheugd, dat er een middel gevonden is om met goed gevolg de rup- senplaag te bestrijden, waardoor hunne boomgaar den worden verwoest. Het geneesmiddel is even eenvoudig als nieuw, doch, naar verzekerd wordt, geheel doeltreffend. De ontdekking er van was het gevolg van een toeval, gelijk dit ook wel het geval is geweest met andere uitvindingen, die de wereld verbaasd hebben doen staan. Eene vrouw, die te Catskill woonde, blies toe vallig op een horen onder een boom, en zag toen, tot hare verwondering, honderden rupsen van de takken vallen. Zij blies nogmaals, en er kwam een tweede bui van die kleine schepselen Nu haastte zij zich om aan iedereen te ver tellen, hoe zij de manier had ontdekt om die plaaggeesten van de boomen te halen, en zoodra de algemeene ongeloovigbeid was overwonnen, trokken gansche troepen van meuschen er op uit met trommen, horens, fluiten en allerlei andere geraasmakende werktuigen, die maar in de stad te krijgen waren. De rupsen, naar stellig verze kerd wordt, buiten staat om den invloed van het geraas te weerstaan, bleven in menigte op den grond vallen en werden met spoed bijeengeveegd om vernietigd te worden; maar zóó groot was hun aantal, dat men noodig vond om het toover- middel nog wat in werking te laten. Zoodoende ontstond plotseling een groote vraag naar vioolspelers, en men zegt, dat reizende mu zikanten gedurende de laatste week in die streek meer geld verdienden, dan zij anders in een ge heel seizoen ophalen met hunne diensten bij lan delijke danspartijen. Ten laatste heeft men daar leeren inzien, welk een zegen de orgeldraaier is, zoodat virtuozen dezer klasse er nacht en dag werk vonden met het malen hunner muziek in de Cattskillsche boomgaarden, teneinde de rup sen in haar verderf te lokken. Zelfs werden stedelijke harmoniekorpsen in dienst gesteld, om aan de rupsen Yankee Doodle en andere nationale melodieën voor te spelen. Dan, om de woorden van het plaatselijk orgaan te bezigen: „trekt de muziek in staatsie door de boomgaarden, stapels gewormte in haar kielwa ter achterlatende." De gevallen rupsen worden bijeengeharkt, op hoopen geveegd en in groote vuren verbrand. Niet alle rupsen echter komen even gewillig naar beneden. Bij voorbeeld niet de dikke rups, met de gelaatstrekken van Paul Kruger, die de teekenaar der „Westminster Gazette", met ge lukkige gebruikmaking van boven medegedeeld bericht, afbeeldt, muurvast op een tak zittend, en met onverstoorbare kalmte nederblikkend op Chamberlain, die beneden uit alle macht staat te toeteren. Binnenkort zal het honderd jaar zijn, dat men van den meter gebruik maakt; het was 4 Messidor van het jaar VII (22 Juni 1799) dat het Fransch Wetgevend Lichaam, na een verslag van geleerden gehoord te hebben, den meter vast stelde. Men was, om die maat te vinden, juist negen jaar, een maand en veertien dagen bezig geweest Het eerste huis van aluminium. Chicago is weder de eerste stad, waar men een huis ter hoogte van 64 meter en met 17 verdiepingen, geheel heeft opgetrokken van alu minium. De voorgevel is bedekt met gepolijste alumi- niumplaten van 1/2 c.M. dikte. Zware ijzeren pi laren houden het geraamte bijeen. Daartusschen komen de aluminiumplaten van 80 bij 50 c.M., die weder te zaam gehouden worden door reepen 15 c.M. Op 30 deelen aluminium heeft men 10 deelen koper. Hierdoor wordt de uitzetting tegengegaan. Iets bijzonders vindt men nog aan de ramen waarbij er zijn die 6,5 breed zijn. Het effect zal, behalve door de kleur, hierdoor no°- vreemder zijn. Men rekent dat dit huis nu on brandbaar zal zijn. Volgens de door de „Daily Mail" ontvan gen telegrammen worden in den Oranje-Vrij staat verschillende Boeren-Afdeelingen gedrild, om in geval van oorlog de Zuid-Afrikaansche Republiek hulp te kunnen verleenen. De regimenten te Kaapstad worden gereed ge houden om op het eerste bericht te kunnen ver trekken en ook aan de Natalsche vrijwilligers is officiéél kennis gegeven, dat zij zich gereed zullen moeten houden. De „Daily Telegraph" verzekert, dat bij het uitbreken van vijandelijkheden het opperbevel over de Engelsche troepen zal worden toever trouwd aan generaal Reavers Ruller. Nu er in Italië, waaruit steeds veel kippen betrokken worden, zoo ontzettend veel dieren aan cholera lijden en sterven, mag het tegen het warme jaargetij wel eens gezegd worden, dat men steeds dient te zorgen voor voldoende scha duw in de kippenloop, frisch en koel drinkwa ter en rijkelijk fijngehakt groenvoer. Een zeer goede uitwerking heeft de toevoeging van 4 of 5 druppels salicylzuur op eiken liter drinkwater. Zijn de kippen aangetast, al is het ook nog zoo weinig, dan moeten deze onmiddellijk van de andere afgezonderd worden. Men meldt uit New-Yok, dat de stad vreeselijk onder hitte, gebrek aan water en de daardoor veroorzaakte droogte lijdt. Tal van sterf gevallen, tengevolge van droogte worden gemeld. Tengevolge van de droogte zijn de prijzen van alle groenten met 50 en meer procent gestegen, wat de armere klassen pijnlijk treft. Het central- park is geheel verdord en de boomen daar en in de avenues zijn stervende. Brooklyn wordt bedreigd door totalen water snood. De oogst in New-Jersey is reeds verwoest, en drinkwater steeds lastiger te krijgen. De Spaansche Kamers hebben het ontwerp tot afstand der Carolinen aan Duitschland aan genomen. In den loop van het debat, dat soms vrij heftig werd, verklaarde de minister-president Silvela, dat de regeering niet denkt aan een af stand der Afrikaansche bezittingen, maar die wil reorganise eren. Op het oogenblik staken te Berlijn een goede 5500 metselaars, onder wie 2500 die slacht offers zijn van den lock-out der patroons en on geveer 1000 werklieden in aanverwante vakken. Een redacteur der „Vörwarts" had naar aanleiding van zeker geruchtmakend geval voor de Dresdener rechtbank geschreven, dat het wel bekend was, hoe de Saksische rechters de arbei ders als menschen van minder recht beschouwden, dan anderen. Daarvoor werd hij vervolgd door het openb. minesterie te Berlijn, dat 6 maanden gevange nisstraf eischte. De rechtbank echter sprak den beklaagde vrij, op grond dat hij de waarheid zjjner bewering had weten aan te toonenIn drie vonnissen van Saksische rechtbanken had het Berlijnsche ge recht erkendoverwegingen te hebben aangetrof fen, waarbij op de arbeiders, met name de soci aal-democraten, niet het gewone recht toepasse lijk geacht werd! Deze uitspraak, waarbij de eene rechtbank openlijk de partijdigheid van de andere erkent, wekt begrijpelijkerwijze groot opzien. Het „Berl. Tageblatt" wijdt er een artikel aan onder het opschrift: Herinnering aan den molenaar van Sans-Souci en Frederik den Groote. Er zijn nog rechters in Berlijn". Uit de Rechtzaal. Zitting van Dinsdag 20 Juni 1899. De visscher C. J. L., te Helder, welke zoo gelukkig was geweest, vijf pakken touw, toebe hoorde aan de Marine, te vangen, en tegen wien het O. M. 3 mnd. gev. had geeischt, kwam er met de uitspraak goed af; hij werd n.l. vrijge sproken, aangezien niet bewezen is geworden of hij het touw te land, of wel te water had opge- vischt; terwijl Corn. B., te Beets, die Jan Zuidland aldaar, met een ierschop geslagen had, f 25 boete mag betalen of naar verkiezing 10 da gen zitten. Een ontrouw commies der Posterijen. De op 20 Mei 1.1. geschorste en in verzekerde bewaring gestelde J. KI. comm. der posterijen aan het kantoor te Alkmaar, werd thans de zaal binnengeleid, beschuldigd van zich gelden te heb ben toegeëigend, welke hem in zijn ambt waren toesertrouwd. Als le get. in deze zaak, werd gehoord de Directeur v/h postk. de heer Moll, die verklaarde, dat aan bekl. de kas van den postzegel- en brief kaartenverkoop, alsmede die der kwitantiën, was toevertrouwd, dat het bijna altijd voorkwam, dat bij de verrekening de postzegelkas niet in orde werd bevonden; maar dat dit bij alle ambtena ren, welke met het beheer over die kas belast waren, gebeurde, en niet alleen alhier ten kan tore, maar op alle kantoren hem bekend kwam dit zeer dikwijls voor, maar zooals get. verder vertelde, moest het ontbrekende bedrag (hier ten kantore moest altijd f300, in contanten, postze gels en briefkaarten, of in een van beide, aan wezig zijn) bij het overdragen aan een zijner collega's, iets dat om de 3 maanden geschiedde, worden aangezuiverd, door dengene welke de kas overdraagt. Yoorts zegt get. werd ongeveer half Mei, een te kort ontdekt van f200; dat bij onderzoek was gebleken, dat bekl. daarvan kon worden verdacht dat hij zulks aan den Inspecteur der posterijen berichte, die naar aanleiding daarvan, ten kan tore met bekl. een nader onderzoek instelde, ten gevolge waarvan laatstgenoemde direct uit zijn functie werd geschorst en naar het huis van Be waring overgebracht. Verder werden nog gehoord twee van bekl. collega's, die eveneens verklaarde dat de gelden, welke in de postzegelkas aanwezig moesten zijn, nooit compleet waren. Tevens bleek uit het verhoor der getuigen, dat door ambtenaren zeer dikwijls grootere of kleinere bedragen uit de kas werden geleend, om deze tegen den tijd dat contróle gehouden moest worden, te restitueeren. Ook den Inspec teur, welke hierna werd gehoord, kwam dit ge loofwaardig voor en vertelde, dat door de groote drukte, welke op de meeste postkantoren het ge val is, hier niet altijd op gelet kan worden terwijl alle getuigen op de hen gestelde vraag of zij bekl. voor oneerlijk hielden, neen ant woorden. Ook werd nog gehoord de hotelhouder Schwa- ner, bij wien bekl. een kamer bewoonde, deze verklaarde, dat hij op 8 Mei f 200 van bekl. had ontvangen, op afbetalingen der gemaakte schulden. Bekl. bekende f 200 uit de kas te heb ben genomen, met het doel op het einde der maand dit bedrag daarin weer aan te vullen. Hierna komt de Ambtenaar van het O. M. aan het woord, tot het nemen van zijn requisitoir. ZEA. vindt het feit verduistering voldoende be wezen en eischte voor bekl. een gevangenisstraf voor den tijd van 5 maanden. Als verdediger, was aan bekl. Mr. Cohen Stu art toevoegd, die in zijn breed pleidooi trachte aan te toonen, dat het feit geenszins was bewe zen. PI. zegt o. a. dat het bedrag hetwelk in kas aanwezig moet zijn, als't ware een voorschot kan genoemd worden, dat men daar dus mee mag doen zoo als men wil, als men maar zorgt, dat bij overgave van zijn opvolger, dit compleet is. Zoo heeft dan ook bekl. de f200 tijdelijk uit de kas geleend, en bovendien zegt spr. kon de Staat geen nadeel daarvan hebben, aangezien immers de borgtocht door bekl. gestort, grooter is dan het (tijdelijk) te kort. Ten slotte vraagt de verd. voor zijn cliënt on middellijk invrijheidstelling en ontslag van rechts vervolging. Nadat de rechtbank daarna eenige oogenblik- ken in raadkamer was geweest, werd het eerste toegestaan, en overigens de uitspraak bepaald op Dinsdag 27 Juni. „Pinksterblomme n." De tweede Pinksterdag heeft zooals gewoonlijk, als een bijzonderheid vermelden wij dit dus niet, zijn slachtoffers gehad, die op de heden gehou den rechtzitting bij vernieuwing werden herin nerd aan de genoegens door hen op dien dag De eerste, zekere P. K., was al teluidruchtig en ging zoo te keer in het café van Duineveld te Alkmaar, dat de hulp der politie moest wor den ingeroepen. Maar onze wildzang verkeerde te sterk in de roes der feestvreugde om Bachus' Tempel te verlaten en vroeg eerst nog een „pot bier", maar daar was geen sprake van, verbeeldt u, de politie laat daar met zich spotten, o neen, vast niet, ze maakte ook nu korte metten en re kende „Piet" in, na hem zijn handen en tenge volge daarvan ook zijn feestvreugde in boeien te hebben geklonken. Bekl. hoorde 3 weken gevangenisstraf voor zich eischen. Het tweede slachtoffer was zekere Jac. L., die het zijn buurman Teunis Beerepoot te Hoorn eens lastig wilde maken en al scheldende bij hem binnen kwam. De rest laat zich begrijpen. Deur uit zetten verzet hevige worsteling aanklacht gedagvaard gestraft eisch 6 weken gevangenisstraf. Het derde slachtoffer, J. Ph. B. te Tessel, was dronken en liep, zigzag lijnen teekenend, langs de straat. Aangemaand om naar huis te gaan, ontstak hij in groote woede, maar moest deze insubordinatie tegenover den dienaar der wet, wel wat duur bekoopen. Eerst „de bak" in en nu hoorde hij voor zich nog zes weken gevangenisstraf eischen. Het vierde slachtoffer was Gerrit B., die in tegenstelling met de anderen, meer strijdlustig was. Hij takelde geheel onverwacht een zekere Jac. Tromp in die mate af, dat van „afdrinken" geen sprake meer kon zijn. Hij schoof zich daar mede een proces op den hals en het gevolg is, dat hij 2 dagen zal moeten „brommen", n.l. zoo heet de eisch. Diefstallen. Wegens diefstal van lood eischte de rechter 4 maanden gevangenisstraf tegen Sijmen de J. te Hoorn, die wegens een dergelijk feit ook al eens de militaire gevangenis met een bezoek ver eerde en tegen Antje B., huisvrouw van Jb. S. te Egmond aan Zee, 1 mnd. gevangenisstraf,'we gens diefstal van een horloge. Evert C. te Andijk, had zonder vergunning gebaggerd, zonder welke een dergelijke vrucht en dankbare arbeid strafbaar is. f8 boete of 4 dagen gevangenisstraf eischte de ambtenaar v/h O. M. Een hond als geneeskundige. De reeds bejaarde Franciscus Johannes K. te Hoorn was bekeurd geworden, omdat hij op een goeden keer met zijn hondje over de markt had geloopen Hoedat nu kwam, wel het beestje droeg geen penning en de oude man liep er dus in. Voor den rechter ter verantwoording geroe pen zeide hij de belasting niet te kunnen beta len, omdat hij met z'n turfkar somtijds geen rooie cent verdiende. Op de vraag van den pres., waarom hij dan zijn hondje niet weg deed, ant woordde de man: „Och, mijnheer, als ik mijn vrouw wil behouden, dan moet ik ook het hondje houden, want mijn vrouw kan niet meer buiten 'm. Het bleek dan ook trouwens dat het beestje der vrouw uitstekende diensten bewees. Zelfs in de tong van een hond zit geneeskracht. Het beestje viel, niet tegenstaande zijn voortreffelijke eigenschappen, toch in de belasting en de oude man hoorde dan ook f 6 boete of 1 dag hechte nis eischen tegen de door hem begane schending der wet. Hierna werd de zitting gesloten en de uitspraak bepaald op a.s. Dinsdag. PREDIKBEURT E N. NED. HERV. OEM. OUD-KARSPEL. Zondag 25 Juni v.m. 9.30 u. ds. Strarnrood. NED. HERV. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 25 Juni v.m. 9.30 ds. Habbema. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 25 Juni v.m. 9 u. n.m. 2l/2 u. ds. G-. van Setten van Bussum. NED. HERV. GEM. ZUIDSCHARWOUDE. Zondag 25 Juni v.m. 9.30 ds. Buiskool. NED. HERV. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 25 Juni v.m. 9 u. n.m. 2 u. ds. Gemser. GEREFORMEERDE KERK. (Z uiderkerk.) Zondag 25 Juni v.m. 9.30 n.m. 2.30, ds. Bouma van Doorn. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 25 Juni v.m. 9.30 n.m. 2.30, Gods dienstoef'. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 25 Juni v.m. 9.30 ds. Fleischer. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE HEER HUGO WAARD. Zondag 25 Juni v.m. 9.30 u. ds. Brink. Zondag 2 Juli v.m. 9,30 u. ds. Brink. Marktberichten. SOHAGEN, den '22 Juni 1899. 80 t 150 100 110 5 Geldekoeien (magere) 100 130 20 Idem (vette) 170 225 20 Kalf koeien 12Ö 180 Graskalveren. 15 Nuchtere Kalveren 12 21 Schapen (magere) 300 Idem (vette) 20 26 O ver houders 240 Lammeren 6 11 50 Bokken en Geiten 19 Varkens (magere). 8 11 12 Vette varkens p. kilogr.,, 0 32 0 34 4 6 Konijnen 25 0 75 20 0 80 9000 Kipeieren (per 100) 2 75 3 25 4000 Eendeieren 3 1300 Boter (Kilogram) 300 Kaas 0 85 25 0 95 35 Bjj een redelijken handel waren de magere gelde- koeien en kalf koeien prijshoudend. In vette koeien was een willigen handelle qualiteit gold 35 ets. per halven kilogram. Tegen goede prijzen gingen de vette schapen vrij vlug van de hand. Lammeren prij zen nog steeds goed, hoewel de markten zoo goed als afgeloopen zijn. Vette varkéns waren iets grager en de prijzen iets hooger. ALKMAAR, 23 Juni 1899. Aangevoerd587 stapels Kaas, wegende 212558 Kg. Kleine 125.50 Commissie a f 23,Middelbare 125.50 ALKMAAR, 24 Juni 1899. Aangevoerd 21 Paarden f 80,a f250 4 Koeien f 100 a 200 28 Nuchtere kalveren f8.— a f 18. 0 Vette Kalveren t 0,a f 0,per kilo f0.a 0, 27 Schapen f 10,a f 23,37 Lammeren f 6. 14—; Vette varkens per kilo fO,— a f 0,— 28 Magere varkens f 10.a f 13.—242 Biggen f 3.50 a f 7,5012 Bokken f 2,- a f 5.— 4 kleine idf 0.50 a f 1.50. Boter per hal ve K.G. f 0.45 a f 0.50. Aardappelen f2.75 at 3.50 per zak; bieten f0.— uien f 2.50 a t 0.— Bloemkool f 13,af—, per 100; wortelen per 100 bos f 3.50 a 0. roode kool f0,00 f 0,savooische f0.f0,— Koolrapen f 0, Meirapen f6.per 100 bos. Peren f0,— a f0, Appelen f0,— a f0. Pruimen f0.a f0,per mar.dje. Witte kool f0, Kippen f 0.40 a f 1.40; eenden 10.30 a f 0,90 konijnen f 0.25a fl.kippeneieren f2.85 a f3.40 eendeneieren f3.a 0.— kuikens f 0.10 a f 1.25 Broek op Langedijk. Marktbericht van 1723 Juni 1899. 17 Juni 600 bos Wortelen f2,80 a f0, bos Uien - 0,a - 0, 385 mn. Aardap. - 1,05 a - 1,90 19 Juni 30425 bos Wortelen -2,50 a -4, 300 bos Uien - 1,20 a - 0, 290 mn. Aardap. - 1.a - 1,55 20 Juni 15875 bos Wortelen - 2,30 a - 3,30 bos Uien -0,- a - 0, 549 mn. Aardap. - 0,85 a -1,20 21 Juni 19070 bos Wortelen - 2,50 a - 3,50 235 bos Uien - 1,30 a - 1,50 635 mn. Aardap. -0,75 a -1,05 22 Juni 62170 bos Wortelen -1,70 a -3,20 bos Uien - 0,a - 0, 306 mn. Aardap. - 0,85 a - 1,25 23 Juni 12240 bos Wortelen -1,60 a -2,60 bos Uien - 0,a - 0, 760 mn. Aardap. - 0,80 a - 1,25 100 stuks Bloemk. - 1,80 a - 0, In 't geheel werden aangevoerd 140380 bos wortelen en 2924 mn. aardappelen. De eerste 100 Bloemkool werd aangevoerd Vrij dag 23 Juni, door KI. de Geus van Koedijk. Dat ze niet best waren bleek uit den geringen prijs van fl,80. Ook werden nog 16 mnd. oude aard appelen aan de markt gebracht, die niet meer dan 25 cent per mandje konden opbrengen. Sint Pankras. Marktbericht van 1723 Juni 1899. 17 Juni 119 mn. Aardap. f 1,45 a f 1,80 19 Juni 195 mn. Aardap. - 1,15 a - 1,70 20 Juni 337 mn. Aardap. -0,90 a -1,25 21 Juni 263 mn. Aardap. - 0,85 a - 1,25 22 Juni 208 mn. Aardap. -0,80 a -1,15 23 Juni 376 mn. Aardap. -0,90 a -1,25 100 bos Uien -1,65 a -0,— De bouwers zijn over't geheel over het beschot der aardappelen niet bijzonder tevreden. De deugd zaamheid echter laat niets te wenschen over. Op de veiling aan 't station Noordschar- "WOUde, werden heden de volgende prijzen besteed: Deensche muizen, groote f 1,55 a f 1.60, kleine f0,80 a f0,85, ronde (gladblaadjes) groote f 1.50 a 1,55 per 1/2 HL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 5