Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N\ 27. Zondag 2 Juli 1899. 8e Jaargang. N ieu wstij dingen. Feuilleton. WiilB HISOIIIDII. NIEUWE LAIGEIUKEI COIIIAHT. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer t> ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oudkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 60 ct. UITGEVER: J. EL KEIZER. BUREEL: Hoordscliarwoude. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel, Sint Pankras, 30 Juni '99. Bij Kon. Besluit is benoemd tot hoofdingeland-plaatsver- vanger in het bestuur van West-Friesland van wege het ambacht genaamd Geestmer-Ambacht de heer S. Duif alhier. Ter verkiezing van drie leden van den ge meenteraad alhier zijn '2 lijsten ingekomen. Op de eene lijst komen als candidaten voor de heerenL. van de Vijzel (aftr. lid), J. Schuit (aftr.) en Jb. Ruijs. Op de andere lijst de heerenL. van de Vij zel, J. Schuit en Jb. Slijker. Griezelige bezienswaardigheid In de Ilerv. Kerk te Wiewerd (Friesland) be staat een oude grafkelder met eenige lijken, die, vreemd genoeg, niet vergaan, doch geheel uitge droogd zijn. Proefnemingen met cadavers van dieren hebben aangetoond, dat deze grafkelder werkelijk de ei genschap bezit, de lijken door uitdroging voor ontbinding te vrijwaren. Vooral in de laatste jaren werd deze grafkelder door vele belangstellenden en nieuwsgierigen be zocht. Evenwel is het telkens openen der kisten en het betasten der mummies niet bevorderlijk om deze gaaf te houden. Thans zullen de houten deksels van de kisten worden genomen en deze worden bedekt met glas waardoor het gedurig openen overbodig zal worden. Een weinig bekend voorbeeld van oplichterij Te Amsterdam had een dame eenige voorwer pen gekocht en gaf een muntje van f 10 in be taling. De koopman gaf geld terugalles klopte. Later bemerkte de dame, dat ze een gulden te weinig ontvangen had 14.) Dit hotel werd bijna uitsluitend bezocht door han delaars, houtkoopers, scheepsbouwmeesters, ingeni eurs en machinisten. Tegenover het hotel bevond zich een klein buiten verblijf, een vcottege", zooals men liet daarginds noemt, bestaande uit een wit huisje van één ver dieping en omgeven door een schaduwrijken boom gaard Het venster der kamer, welke Bernard betrokken had, zag juist op dien boomgaard uit en op zekeren dag, toen de zomerzon uit een onbewolkte lucht scheen, kon hij van uit zijn venster een heerlijk schouwspel gadeslaan. Aan twee kastanjeboomen, welke in vollen bloei stonden, was een hangmat vastgemaakt en in die hangmat lag, in bevallige houding, gekleed in een eenvoudig wit zomerkleedje, de lange blonde lokken slechts door een lint opgebonden, een betooverend schoon meisje. Bernard De Prabert was toen twee en dertig jaar oud, zjjn geheele leven was aan den arbeid en de studie gewijd geweest en slechts afgewisseld door wreede beproevingen. Met vrouwen had hij zich nooit ingelaten, hij vreesde haar, hij vermeed haar, waar hij slechts kon. Was het niet een vrouw geweest, een verleidster, een gevloekte, die zjjn broeder in het verderf had gestort Dat noodlottige familiedrama had van Bernard een somber, in zich zelfzelf gekeerd man gemaakthad zijn van nature zoo rondborstig, openhartig karakter geheel doen veranderen, had hem de vreugde van zijn leven ontstolen en het geluk iets onbestaanbaars voor hem gemaakt. Door dit drama had een eerbiedig en liefhebbend zoon den naam van zijn vader doen verwerpen, want die naam werd thans gedragen door een moordenaar, Op de markt te Dordrecht verzocht iemand aan een koopman een bankbiljet van f 25 te wis selen. Het geld werd uitgeteld, alles was in orde, doch thuis gekomen had de persoon.... een rijks daalder te weinig! Vrijdag kocht een man te Dordrecht enkele bloemkolen van twee Rotterdammers. Een der personen vroeg den kooper, of deze niet een stuk groot geld wilde wisselen. Deze gaf een rijksdaal der en ontving toen 2 guldens, 4 dubbeltjes, 2 2V2<5ts.stukken en 5 centen. Later bleek dat hij een gulden te weinig had Het geheim van deze oplichterij is hierin ge legen, dat hij, die geld teruggeeft, het op eigen hand uittelt, het vervolgens in de hand van den ander werpt en ondertusschen behendig een geld stuk tusschen de vingers laat glijden. Door te eischen, dat de koopmau het geld niet op eigen hand uittelt wordt dit bedrog gemakkelijk, voorkomen. Men zij voorzichtig! Volgens oordeel van verscheidene koolbou wers is het te vreezen, dat dit jaar de rupsen- plaag zich weder deerlijk zal doen gevoelen. Dit is op te merken aan de vlinders, die thans reeds in groote zwermen over de akkers heenzweven. De langdurige droogte schijnt hiervan de oorzaak te zijn. Onvriendelijke ontvangst. Aan een woning aan den Z. O. Buitensingel te 's Gravenhage kreeg een collectant van een kerkelijke gemeente in plaats van een kleine gift voor de armen, van de dienstbode uit het bovenraam een emmer vuil water op het lijf, waardoor de kleeding van den collectant bescha digd werd. Van deze onbehoorlijkheid is aangifte gedaan bij de politie. Een gerechtelijk onderzoek is ingesteld naar de wijze waarop de gep. kapitein Vemer zich in het Huis van Bewaring van't leven heeft door een galeiboef. Dé ware naam van mijnheer De Prabert was Bernard Duhesme. Een beschikking van het mine- sterie van binnenlandsche zaken had hem toegestaan den naam van zijn moeder te voeren, geboren Lou ise De Prabert. Bernard had om deze gunst verzocht, nadat zjjn broeder, Robert Duhesme, door het hot vap assises te Riom, tot levenslangen dwangarbeid was veroor deeld, Uit het verhaal van kapitein Barillet weet de le zer, welke misdaad aan Robert ten laste werd gelegd. Deze verandering van naam had aan Bernard heel wat verdriet gekost. Hoofdzakelijk had hij het gedaan om zijn zuster Blanche, een edel en zacht zinnig meisje, wier toekomst werd verwoest door de misdaad van haar broeder Robert. Wellicht zou door het verdwijnen van den naam ook de misdaad spoedig vergeten worden. Als hoofd der familie had Bernard wijs en voor zichtig gehandeld, maar niettemin verweet zjjn ge- welen hem zijn zwakheid en schaamde hij zich over het onrecht, dat hij der nagedachtenis zjjns vaders meende te hebben aangedaan. Robert, die drie jaar jonger was dan Bernard, verschilde hemelsbreed in karakter met hem: hij was heftig, opvliegend, weerspannig. Hij kon zich dan ook niet goed onderwerpen aan het soms wel wat ruwe gezag van zijn vader een werkman, die dank zij zijn onverdroten werkzaamheid en zijn vermetele ondernemingsgeest fabrikant geworden was en bracht het grootst gedeelte van zijn jeugd eerst te Lyon en daarna te Parijs door op kostscholen. Ook met de onderwijzers leefde hjj voortdurend in twee dracht, maar ondanks dat was hij een goede leerling, steeds no. 1 van de klas en verbaasde zijn leeraren door zijn helderheid van geest en zijn onverzadelijke weetgierigheid. In den grond van zijn hart was hij echter goed, edel en rechtschapen. Robert was zeker tot groote daden bestemd, wan neer een vrouw hem niet in het verderf gestort had. Zijn noodlottig gesternte deed hem een beeldschoon meisje ontmoeten, waar hij aanstonds vurig verliefd op werd en die een onbegrensde macht op hem uit oefende. kunnen berooven. Er moet reeds gebleken zijn dat hij zijn stoel had geplaatst op de wollen bed deken ter vermijding van geraas bij het omver werpen ervan onder zijn voeteD. In verband met het plaats gehad hebbende ongeval hebben een 300-tal werklieden der Hol- landsche Spoor Donderdagmorgen den chef-inge nieur der centrale werkplaats te Haarlem ver zocht om het ontslag van den opzichter Cramer, wien het ongeluk van de vorige week wordt ge weten. Onderzoek wordt toegezegd' Niet snugger. Dinsdagmiddag werd ook te Nijmegen de ge legenheid tot opgeven van candidaten voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing gegeven. Even vóór het spelen van vieren kwam de president der kies- vereeniging Rerum Novarum alléén op het stad huis om de candidaten zijner vereeniging in te dienen. Toen er hem op gewezen werd, dat hij 2 heeren bij zich moest hebben en hij moeite deed om die inderhaast te vinden, sloeg de klok vier en zoo zal dus R. N. het genoegen niet hebben hare candidaten in aanmerking te zien komen. Het droge weder in Friesland maakt de nieuwe aardappelen vroeg rijp en bevordert de goede hoedanigheid door het meelzetten. De op brengst is ruim, waardoor de prijzen dalen en de oude aardappelen zooveel mogelijk van de hand worden gedaan tegen lage prijzen. Was de prijs voor eenigen tijd nog fl.80 a f2.40 per ILL., nu wordt daarvoor niet meer dan f 1.10 1.20 per ILL. gemaakt. Sommige landbouwers, die in den herfst van 1898 niet wenschten te verkoopen, in de hoop in 1899 hooger prijzen te zullen kunnen bedin gen, maken dus nu slechte zaken. De Heer C., 2e luit. bij het 2e reg. hu zaren, is ter beschikking van den Krijgsraad te 's-Hertogenbosch en in voorloopige hechtenis gesteld. Hij wordt verdacht van schaking. Zij heette Georgette Lacassagne, had geen ver mogen en was van zeer duistere afkomst. Papa Duhesme wilde niets van dit meisje hooren en weigerde beslist zijn toestemming tot het huwe lijk, dat Robert zich voorgenomen had. Deze wei gering verbrak voor altijd den vrede tusschen vader en zoon. In het volgende jaar kwam de vader om het leven bij gelegenheid van een overstrooming, toen hij zijne m chinekamer tegen het water wilde beveiligen. Zijn testament, dat volkomen in orde werd bevon den, vermaakte zoo weinig mogelijk aan den weer- spannigen zoon. Bernard was evenwel te edel om zich aan de be palingen van dit testament te houden, hjj verdeelde de vaderlijke nalatenschap in drie geljjke deelen en bood Robert een daarvan aan. Op koelen, bitsen toon weigerde deze en verklaarde niets te zullen aannemen, dan hetgeen de wet hem toekende. Bernard drong evenwel aan. Kom, zeide hjj, laten wij te zamen werken en de zaken van onzen vader uitbreiden. Er zijn millioenen te verdienen zonder eenige risico .alleen door de bosschen te exploiteeren en de fabrieken te drijven, die onze vader heeft nagelaten. Robert antwoordde kortaf: Neen. Wat houdt u er van terug? hernam Bernard. Waarom stemt ge niet toe in mijn voorstel? Ge weet hoeveel onze zuster van u houdt, ge weet ook hoeveel ik Ja, ik weet het, zeide Robert, gij beiden zjjt goed en edel en wij zouden gelukkig met elkaar zijn. Neem het dan aan Robert schudde treurig het hoofd. Neen. Ik begrijp, wat u ervan weerhoudtuw vrouw, die onze vader nooit heeft willen erkennen, die wjj nooit gezien hebben, en die ons uw hart heeft ont stolen. Welnu, breng haar hier, wij zullen haar be schouwen als onze schoonzuster, haar erkennen als een lid der familie Duhesme en wie ze ook zijn mag, ik beloof u dat Blanche en ik haar zullen lief hebben, zooals wij u zelf liefhebben. Een oogenblik voelde Robert zich verteederd. Donderdagavond is tusschen Amsterdam en Halfweg op trein 33 geschoten. Het schot ging door de ruiten van het postrijtuig, geluk kig zonder een der beambte te treffen. Te Alkmaar is plotseling overleden de burgemeester A. Maclaine-Pont, 76 jaar oud. Hij had ruim 41 jaren zijn ambt bekleed. Naar men uit Lunteren aan de A. Ct. meldt, is aldaar thans bericht ontvangen, dat de finitief besloten is het Sanatorium, herstellings oord voor de onderwijzers, vanwege den Bond van Nederl. Onderwijzers te vestigen aldaar. Romantisch. Te Hellouw, bij Haaften, stierf dezer dagen een man, wiens familie vermoedde, dat hij eenig kapitaal aan contanten moest hebben nagelaten. Na alles, zelfs de vloeren van zijn huisje, onder zocht te hebben, vond men eindelijk een aan- teekening in een almanak, waarmede een pere boom en eene plaats op een akker werden aan geduid. En werkelijk vond men, in de onmid dellijke nabijheid van dien boom, op eene plek, waar vier stokjes in den grond geplaatst waren, een bedrag van f 16.000 verborgen. De warmoezier heeft het om dezen tijd van het jaar druk. Bij een wandeling door De Streek bemerkt men weder tal van bordjes met de cijfers, 1, 2 en 3: de uren, waarop 's mor gens de warmoezier gewekt moet worden. Aard appelen en bloemkool eischen tal van werkvolk, dat nog versterkt wordt door de zwakkere sekse. En dat er gewerkt wordt, bewijst een blik o.a. op de markt te Bovenkarspel, waar Woensdag niet minder dan 6800 zak aardappelen waren aangevoerd. Een oplichtster. Naar het Huis van Bewaring te 's Graven hage is overgebracht een jeugdige oplichtster, die in veertien dagen tijds bij verschillende win keliers haar slag had weten te slaan. Chic gekleed trad zij de winkels binnen om Bernard, zoudt ge ,dat willen doen riep hij uit. Ja. Robert drukte zijn broeder de hand. maar ter stond daarop verzonk hjj in diep gepeins, vervolgens kwam er een bitteren glimlach om zijn lippen en op zjjn koelen, eenigszins hooghartigen toon hernam hij Ik dank u. Dit eentoonige bestaan te midden der fabrieksarbeiders in een uithoek van het land kan mij niet bekoren. Ik streef naar een woeliger leven, zooal niet winstgevender, dan toch, naar ik hoop, met oneindig veel meer roem. Ge zult het zien, Bernard, ik heb grootsche plannen in portefeuille, prachtige uitvindingen, die de wereld zullen verba zen, die binnenkort een geheele omwenteling te weeg zullen brengen. Behoud het vermogen van onzen va der voor onze zuster en voor u, beheer het verstandig, het kan aan geen betere handen worden toever trouwd. Ik zal mijn eigen weg wel banen en ik zal de stamboom worden van een nieuwe familie. Robert, ge doet me verdriet. O! wees maar niet ongerust, ge zult er geen berouw van hebben, evenmin als ik. Met een trotsche beweging tikte hjj zich tegen het voorhoofd. Ik heb hier genoeg, hernam hij, om aan alle lui men en onrechtvaardigheden van de fortuin weer stand te kunnen bieden. De hemel geve het. O! de hemel zal het geven. Vaarwel. Beleedigd over de al te trotsche woorden van zijn broeder, mompelde Bernard nu ook iets koeler. Goed dan, vaarwel, wanneer zie ik u terug? Dat weet ik niet, later, wanneer ik als over winnaar met roem beladen ben. Hoelang zal dat nog duren? O! misschien korter dan ge wel denkt. Tot weerziens dus, broer, en laten we elkaar de hand drukken. Door dezen hartelijken toon weer overwonnen, drukte Bernard krachtig de hand, die zjjn broeder hem toestak en deze zeide glimlachend Zoo is het goed, tusschen ons is toch niets wat ons scheidt. Integendeel, antwoordde Bernard met warmte,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1