Weekblad voor LANGEDIJK en Omstreken. N°. 30. Zondag 23 Juli 1899. 8e Jaargang. N ieu wstij dingen Feuilleton. WBIID ilSCIIIDH. NIEUWE Deze courant verschijnt eiken Zaterdagnamiddag. ABONNEMENTSPRIJS voor Noordscharwoude, Oüdkarspel, Zuidscharwoude en Br. op Langedijk per drie maanden 50 ct., franco p. post 60 ct. UITGEVER: J. EL KEIZER. BUREEL: Noordscliar wonde. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels 30 ct., elke regel meer 5 ct. Groote letters of vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Brieven rechtstreeks aan den Uitgever. Hij dit nummer belioort een bijvoegsel, Heer-Hugowaard. Van hier uit werd namens „Nieuw leven" aan de II.S.M. het vol- Overwegende, dat voor sommige stations (b.v. Boven- en Hoogkarspel) een speciaal tarief bestaat voor het vervoer van aardappelen naar de Amsterdamsche markt, en dit tarief tevens geldig is voor aardappelen door de stoomtram SchagenWognum langs de lijn HoornZaan dam naar de Amsterdamsche markt vervoerd, wordt beleefd doch dringend verzocht, of de Directie ook voor 't station Noordscharwoude genoemd tarief wil invoeren, opdat voor land bouwers en handelaars de gelegenheid wordt opengesteld, om onder gunstiger voorwaarden gebruik te kunnen maken van de Amsterdam sche markt. Waar de markt aan genoemd station nog in wording is, wordt het zeer wenschelijk geacht, dat van alle zijden al 't mogelijke gedaan wordt, wat deze markt zou kunnen bevorderen, waar toe stellig ook de invoering van het speciaal tarief voor aardappelen door de H.S.M. dien stig zou zijn. Heer Hugowaard. Naar aanleiding van een onderhoud met de heeren Frank en Trom petter over het door hen geplaatste gebouw op het terrein bij het station Noordscharwoude, werd door den voorz. van „Nieuw leven" de op merking gemaakt, dat de ruimte, die voor opslag moet dienen, zulk een uitnemende gelegenheid zou zijn tot het plaatsen van de monstermanden, wat voor landbouwers en kooplieden zeker een groot gemak zou zijn. Op zijn vraag aan ge noemde heeren, of er veel bezwaar tegen zou zijn, wanneer 't daartoe gebruikt werd, kreeg hij 17.) Bernard De Prabert boog diep, terwjjl hij deze laatste woorden sprak en verwijderde zich van de deur om haar thans den doortocht vrij te laten. Jacques en Felicia hadden zwijgend naar hem ge luisterd, beiden voelden zich diep getroffen. Na een korte aarzeling antwoordde Jacques: Mijnheer De Prabert, geloof mjj. wq laten u ten volle recht wedervaren, maarmaar mijn zuster is zeer ontroerd door deze onvoorziene wending en het is noodzakelijk.... dat wij eerst te zamen overleggen, zoodra zij daartoe in staat is Sta ons een half uur toe een uur desnoods. Bernard boog zwijgend, ten teeken dat hij deze noodzakelijkheid inzag en hq bleef in hetsalon zit ten wachten. Terwjjl Jacques zqn zuster, die geheel ontdaan was en wie zenuwachtige trillingen door het geheele lichaam gingen, bijna wegdroeg, liet Bernard zich in een fauteuil neervallen, verborg het gelaat in de handen en weende zacht. Zou dat gevloekte verleden, de misdaad van zqn broeder, die hem reeds zooveel had doen lijden, hem thans ook nog het geluk ontrooven, waarnaar hq zoo vurig verlangde en dat hij bijna bereikt had? Bernard kwam in opstand tegen de onrechtvaar digheid van het loten bittere woorden ontvielen zijn lippen, maar het meest leed hq, het felst werd hij gemarteld door de vrees, Felicia voor altijd te moe ten verliezen. Nu eerst, zooals hij daar zat, alleen met zqn ge dachten, gevoelde hij hoe innig hq die vrouw beminde, hoe zq een deel van zqn leven uitmaakte, hoe er uiten haar geen vreugde, geen geluk meer voor em denkbaar zou zqn en geheel zijn ziel uitte zich in dezen kreet: - Zq moet de mijne worden, ten koste van alles. De minuten schenen hem uren toe, en de angst dicht Sl<*deren en schroefde hem de keel ten antwoord, dat hunnerzijds daar tegen geen bezwaar bestond, zoodat van genoemde ruimte bij slecht weer of felle zonneschijn gebruik ge maakt mag worden. Waar de behoefte aan eene overdekte marktplaats al meermalen is uitgespro ken, zal dunkt ons van deze gelegenheid wel spoedig algemeen gebruik gemaakt worden. Zeer goed gezien achten we het van de hr. Fr. en Tr. in genoemd gebouw eene gelegenheid voor hun personeel open te stellen tot het gebruiken van een glas bier, melk, cider of een kop koffie tegen een matigen prijs. Stellig zal dit het ge bruik van sterken drank bij het laden der wa gens tegen gaan. Dat ook de landbouwers, die hunne producten ter veiling brenjen, van deze gelegenheid gebruik maken, om bij de hitte der laatste dagen hunne dorst te lesschen, spreekt wel van zelf. Schagen. In de plaats van den heer H. M. Th. ter Linden werd Donderdag dooritie zang- vereeuiging^Euphonia" de heer M. Visser alhier tot haar directeur benoemd. V redes-Conferentie. Of de werkzaamheden der Conferentie spoedig tot een einde zullen worden gebracht, hangt, naar ons wordt medegedeeld, vooral daarvan af, of heden de algemeene vergadering der derde af- deeling met de tweede lezing, der geheele ont- werp-o vereen komst omtrent de arbitrage gereed zal komen. Ook moet daarin nog een beslissing worden genomen omtrent de bepalingen betreffende de enquête-commissies. Men hoopt de bezwaren te kunnen overwinnen, die daaromtrent van ver schillende zijden zijn geopenbaard. De commissie van onderzoek hield daartoe een vrij langdurige bijeenkomst, waarin ook verschillende punten werden overwogen, ra kende de redactie van andere artikelen der ont- werp-overeenkomst. Is eenmaal de arbitrage-overeenkomst aange nomen, dan zal de algemeene akte, bevattende Hij stond op en liep herhaalde malen het salon op en neer. Niemand kwam terug. Hoelang zou deze foltering nog duren? Hij liep zonder ophouden heen en weer als een roofdier in zijn kooi en zijn voetstappen klonken zwaar op den vloer ondanks het dikke tapjjt. Ten slotte kon hq het niet langer uithouden, hq opende de deur van de gang, die op de achterkamer uitkwam en op die wqze zou hq Jacques kunnen zien naderen, die hem het gevreesde besluit moest over brengen. Het gerucht van een heftige woordenwisseling drong tot hem door. De woorden zelf kon hij niet goed verstaan, maar hij onderscheidde duidelijk de stem van Felicia en die van haar broeder. Onwillekeurig deed hij eenige schreden de gang in en luisterde scherp toe. Nu verstond hij duidelijk deze woorden van Felicia: Neen, neen, neen, het zou iets afschuwelijks zijn, ik kan het niet, ik kan het niet! Maar hij is toch dood! drong Jacques aan. Hoe weet ik dat? En al was het ook neen. Ge zjjt gek en wat erger is, belachelqk dom Het gerucht van een voorwerp, dat op den grond viel, deed Bernard opschrikken. Hij was bang ver rast te worden, terwijl hij aan de deur luisterde en snelde terug naar het salon, waar hij zich opsloot. Uit de opgevangen woorden begjeep hij duidelijk, dat Jacques zqn zaak bepleitte en dat Felicia met al haar kracht weerstand bood. Waarom zou het ech ter iets afschuwelijks zijn. wanneer zq zijn vrouw vrouw werd? Alleen om de misdaad van Robert en daarom had Jacques ook uitgeroepen, ten einde haar bedenkingen te overwinnen: Maar hij is toch dood Ja, zeker, het kon niets anders zijn. Maar dan moest zij hem ook geenszins beminnen om zoo standvastig in haar weigering te volharden en zooveel afschuw te toonen voor een misdaad, die toch niet aan hem kon verweten worden; hq meende dit toch met de welsprekendheid der wanhoop te heb ben aangetoond. De ongelukkige voelde zich zoo terneergedrukt, zoo door den hemel verlaten, dat het denkbeeld, een alle besluiten welke de Conferentie zijn genomen, spoedig kunnen worden vastgesteld. Ter gelegenheid der kermis te Terdiek, gem. N. Niedorp werd Maandagavond j.l. ten locale van den heer G. Wognum alhier, eenen biljartwedstrijd gehouden, waaraan door 12 per sonen werd deelgenomen. De le, 2e en 3o prijs werden respectievelijk gewonnen door de heeren S. Goudsblom te Zuidscharwoude, Jn. Pereboom te Nieuwe Niedorp en Jb Nol te Zuidscharwoude. Goedkoope bloemkool. 't Schijnt dat de bloemkool dezer dagen geen geld kost. De Res.-Bode schrijft: Een tuinder gaf zijn knecht een mand bloemkool cadeau. De mand was ruim vol, zoodat er af en toe een kool afviel. De man zag het, maar liet ze eenvoudig liggen, ze waren hem het oprapen niet waard. Een ander tuinder had een fermen hoop bloem kool in de schuur liggen, maar niet genoeg voor de Amsterdamsche markt. Hij zond een boodschap naar de knechts van de waschinrichting „Eigen Hulp", menschen met huishoudens: ze mochten een goeden voorraad gratis komen halen. Eén, zegge één, wilde wel een partijtje meenemen, de anderen zouden komen, als de tuinder er nog saucisse bij gaf. De vliegen bezorgen de menschen tegen woordig verbazend veel last. Een heel gemakkelijk middel is het volgende men zet hier en daar in huis schoteltjes klaar met laurierolie. Daar de vliegen de lucht daarvan niet kunnen verdragen, ontvluchten ze spoedig de kamer door het geopende venster. Wil men ze op den duur weghouden, dan dient men al het houtwerk met deze olie te bestrijken, en gaat men verven, dan een weinig van deze stof onder de verf mengen. We krijgen met 1 Augustus nieuwe postzegels. Nu het werd tijd. De tegenwoordig in gebruik zijnde postzegels met het kinderkopje herinneren einde aan zijn leven te maken, in zqn hersens tot een onwrikbaar besluit rijpte. Toen Jacques terugkwam, vond hq hem met de ellebogen op de tafel geleund, de oogen strak voor zich uit starend, verzonken in droef gepeins. Hq hief het hoofd op en zeide Ah, eindelijk, brengt ge mij het leven of den dood Jacques zette zich in een fauteuil neer en ant woordde Mqn waarde Bernard, gebruik nu niet van die melodrama-uitdrukkingen. Wq verkeeren in een moeielijk geval, dat is waar, doch wij moeten de zaak kalm overleggen en ons niet door zenuwachtige opgewondenheid en bekrompen zienswqze van het rechte spoor laten brengen, zoo denk ik er ten minste over en ik heb mjj dan ook een groot uur uitgeput om mqn zuster dit aan het verstand te brengen, maar zij antwoordt slechts met tranen en zuchten. Wij zqn echter mannen, laten wjj daarom ook ver standiger zijn. Bernard voelde zjjn hoop herleven bjj deze veel belovende inleiding en gat door een teeken te ken nen, dat hij niets liever wenschte. Uw broeder Robert, hernam Jacques, terwijl hq het gelaat van Bernard met loerenden blik be spiedde en elke beweging in zijn trekken nauwkeu rig waarnam is drie jaar geleden eenigen tjjd in Engeland geweest, nietwaar? Ja. Hij hield zich toen bezig met een uitvinding, ik meen om de galerijen der mjjnen beter te venti- leeren. Dat kan. Goed. Robert Duhesme kwam bjj die gelegen heid in kennis met onzen vader, sir Edward Hilson, die ons een paar malen in zeer waardeerende be woordingen over hem heeft gpsproken. Hij had in hem ontdekt voor zoover ik mjj dat kan herin neren een zeldzame scherpzinnigheid en een be wonderenswaardige volharding, vooral voor een Franschman. Wjj zouden dit zeker vergeten hebben, zooals andere bijzonderheden uit het dageljjksch leven, maar eenige weken voor het vertrek van sir Edward op zjjn noodlottige reis, brachten de cou- nog steeds aan de dagen dat H. M. de Koningin zich voorbereidde voor de taak, die zij thans ver vult. We krpgen nu postzegels met den beeldenaar der Koningin, dien men aantreft op de guldens- Jammer, dat H. M. daarop een ouwelijken trek heeft, dien men, gelukkig, vergeefs zoekt op het vriendelijke gelaat van H. M. Tegelijk met de nieuwe postzegels zullen nieuwe briefkaarten en nieuwe briefomslagen in omloop worden gebracht. Nieuwe postbladen wor den voorloopig niet gemaakter is blijkbaar daar van nog groote voorraad; het publiek wil nog steeds niet aan die vreemdigheid. Bij de officieele mededeeling der nieuwe uit gifte is uitdrukkelijk bepaald, dat de zegels niet vóór 1 Augustus mogen worden uitgegeven en dat de ambtenaren ze zelfs niet aan anderen mogen laten zien. Het eerste is te verdedigen, maar de tweede maatregel men is toch niet bang, dat er het moois van afgekeken wordt? Winkel. Woensdag den 19 Juli hebben de leerlingen van de drie scholen in deze ge meente, een rijtoer gemaakt naar Bergen. Des morgens om half acht vertrokken ze met 35 rij tuigen van Winkel en reden over Oud-Karspel, Harenkarspel, Warmenhuizen, Schoorldam en Schoorl en kwamen te half elf te Bergen aan, waar ze tot half vier vertoefd hebben en na tuurlijk veel genot hebben gehad. De terugtocht had plaats over Alkmaar en Heer Hugowaard. Te half acht kwamen de rijtuigen met de vroo- lijke, doch van 't duinen klimmen wel wat ver moeide kinderen, te Winkel terug, waar ze door zeer veel belangstellenden werden opgewacht. Het schoolfeest is, evenals de reis met de leer lingen der hoogste klassen naar Amsterdam, die den 12 Juli heeft plaats gehad, uitstekend ge slaagd. Lutje winkel. Van hier rijden sedert eenige dagen geregeld twee vrachtwagens met aardappelen naar de markt bjj 't station Noord- ranten ons een bericht omtrent de misdaad te Mira- mont-la-Montagne en de veroordeeling van Robert Duhesme. Mijn vader werd diep getroffen door deze onherstelbare fout van een jongrnensch. dat hjj zoo veel achting toedroeg en deed in Frankrijk de cou ranten opvragen, die de verslagen van het rechts geding voor het hof van assises bevatten. Die cou ranten werden ons toegezonden. Het betrof een be rucht proces en alle bijzonderheden werden in de verslagen nauwkeurig weergegeven. Mijn zuster en ik hebben alles gelezen. Helaas, mompelde Bernard. Jacques ging voort, met zijn gewone kalmte, die hem een oogenblik, toen hjj over de misdaad sprak, had verlaten: Ge kunt u dus de verbazing van miss Felicia voorstellen, toen zij op de akte die gij haar vooi- legdet, den naam Duhesme vond als uw waren naam en ook kunt ge u haar verdriet begrijpen, toen zq u hoorde zeggen dat Robert Duhesme, de moorde naar, de dwangarbeider, uw broeder was. Het was de waarheid, zeide Bernard treurig. Zonder twjjfel, maar gjj weet hoe fijngevoelig en zenuwachtig miss Felicia is. Deze ontdekking heeft haar een zwaren slag toegebracht en ik moet u bekennen, dat ik er zelf ook diep door getroffen werd. Het arme kind beklaagt zich wel bitter over haar droevig lot, mijn waarde heer De Prabert, want met vreugde en verlangen zag zij het oogenblik tege moet, dat zij haar hand in de uwe zou leggen. Zij bemint mjj dus! riep Bernard uit. Twqfelt ge daaraan? Neen, ik geloof u, ik heb behoefte u te geloo- ven, want dat doet mij zoo goed, en en nu Nu ja Ik heb veel gepraat, ik heb haar alle woorden, alle zinnen herhaald, die gjj haar zelf gezegd hebt en waarin gij het grootste ge lijk hadt, want ik, dat weet ge wel, ik ben uw vriend en ik verdedig uw belangen met hart en ziel, alsof het mqn eigen belangen waren. Bernard greep zijn beide handen en drukte die met kracht. Dank u, nooit zal ik u zooveel oprechte vriend schap kunnen vergelden. Zeker, zeker, ge zult het zien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 1