TH HE RE'S THEE II op Diste, 1 Anpslns 1899, Te koop: Opruiming las* 1 JONG, (voorti. P. fle Wit) Steeds voorhanden lei Mei, FinbbIbe bb LiatpJ J. BOSSERTHzn, TÏÏIVERSffiAGAZUN. s Openbare Verkooping Scheeps- hout, Kofscheepje mei zeil en treil, uf Huismoedersr Wat gebruikt u voor de waseli'l STOOMVERVER1J Chemische Wasscherij, JUL, WOLFI Co„ HAARLEM, Depot Oudkarspel bij Jb. KOK. 'UMOR en VREUGD P. DE Alleen verkoop A. G R 0 0 T Nz., Boerinnenhoeden, Jongensstroohoeden ,1. HM) Hl Hicnt 3. Alkmaar. Noorderhank Alkmaar. Jac. Chrispijn, Brandwaarborgkasten Brandkasten KLUISDEUREN enz. NICO VAN VUURE. o*0"** Prijsvermindering. Verkoop en Reparatie onder garantie DE IIOELAPiDSEIIE LELIE (Johanna van Woude.) J. EGELMAN, Fnidsen C 64, ALKMAAR. DANKBETUIGING. DOOR Ifinn9raflenverhitte V_ ül 0*67111 vfvrrlft IUUU lunht tmhrflnd rrrrwmvrrm e =Q711' «■e s J. EGELMAN, Fnidsen C 64, ALKMAAB. FE0ITS, BQÖRBII, KAVCHXTTH n IE1EIIMSSII. bij J. JONG Noordscharwoude. J. JONG 't Yeld. W. BUISMAN - Obdam. Wed. G. KLAVER Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Laugendijk. van te BURGERVLOTBRUG, (Gem. ZIJOPE), 's morgens 10 uur precies. Zie verder* de biljetten. J. VAN DER MAATEN, deurw. te Schageu. een goed onderhonden groot 19 ton. Te bevragen bij Schipper Dekker te Schagen. Leest ODze aanbieding, probeer de kwa- f liteiten en ge blijft ze gebruiken. j Zachte groene zeep 1 concur r eer ende J Zachte gele zeep j kwaliteit. Koudwater-zeep, 27 ct. per doos. w Sunlichtzeep, per st. 7 ct. per doos 25 ct. L Sanders zeep. f Stuiverszeep, per st. 5, per doos 20 ct. f Moeder Shipton-zeep, 25 ets. p. doos. Zeeppoeder, a 5 en 6 ets. p. pak. Bleek water, 10 ets. p. kruik. Bleekpoeder, p. 5 ons 10 ets., p. 5 pond, 8 ets. Bleeksoda, 6 ets. per pak. Fijn™ 8°da 5 P°nd k 10 Cts' Ook verkrijgbaar kouten zinken Waschborden en Ondines. Aanbevelend, NOORDSCHARWOUDE. r •rwrrrmr en B is het nieuwste, komiekste, vroolijk- ■■■i ste en grappigste Voordrachtenboek, met een rijke keuze gloednieuwe Voor drachten, komieke Scènes, enz. enz. Prijs fO.hO. Franco per post f0.55. INHOUD Een koopman in geluk. De ontevre den huisknecht. - Gul. - Een minnebrief. - Een liefdesverklaring. Onschuldig. Onverdiend. Een slimmerd. De klagende Janus. O, die wereld. Levie Brillenaar. - Trouwlustig. - Izak Poets. - Opgelicht. Hannes Goedbloed. - Een voordracht. Een wereldburger. - Gelijk of geen gelijk. Jan Onge luk. - Gelukkige Piet. De huurkoetsier. - De vroolijke Diender. Een slimmerd. De menschen- kenner. De voddenraper. Voor zijn plezier uit. De beleedigde onschuld. Gesnapt. Die daarl De sterrenwichelaar. aa splinternieuwe, komieke stukken, ge dij schikt voor alle vroolijke partijen, feesten, enz. Het geheele hoek van 80 bladzijden wordt na toe zending van postwissel a ƒ0.55 of van elf blauwe postzegels goed verpakt franco per post toegezonden door J. D. DIJK, Uitgever, Groningen, Nieuwe Kijk-in-'t Jatstraat. Alle soorten: Zakken, Ulenbalen, Dekkleeden. I'akvloei. Paktouw. Haaisaren. Bascules, C.ie wichten. Labels. Tuil strooisel. NOORDSCHARWOUDE. van de Geurige en goed water- houdende THEEËN van R. J an s o n i u sGroningenbij Noordscharwoude. 16, 20 en 25 cent per ons. voor costuumgariieering, vindt men het meest gesorteerd en goedkoopst in prijs bij J. L1ND Hz. M i e n t B, A1 k m a a r. in DRIE modellen, worden voor uiterst lage prijzen verkocht door J. LIND Hz. Mient 3, Alkmaar. worden voor uiterst LAGE PRIJZEN op geruimd bij CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor inlichting-en vervoege men /icli tot den Agent der bank den Heer G. Wagenaar J.Gz., BROEK OP LANGEDIJK. Hof-Fotograaf, verdronkenoord 41, ALKMAAR. Portretten, Vergrootingen, Landschappen, enz. Fijne afwerking. Lage prijzen. Atelier ook 's Zondags geopend. voorhanden, verschillende afmetingen en vormen. in pantser staalplaat, grootste veiligheid tegen diefstal. Zaadmarkt, Ns. 77-78, Zaadmarkt. FABRIEK en MAGAZIJN. JAASII.IJ9.M4IM: s O Laa H. S. CLOECK, t, hoek Boterstraat, Si ALKMAAR. met groote Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. X IE KT AL AG E. Inkoop hoogste waarde. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke ft NralNg 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo F groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat: Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in 't Leven. Houtvester Reichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever F. STOKVIS-WATERREUS, 's-Bosch. Bij den ondergeteekende verschijnt 1 iederen Woensdag: Weekblad voor Dames ONDER HOOFDREDACTIE VAN Mevr. S M. G. van Wermeskerken-Junius 1 „De Hollandsche Lelie" is het eenige Week blad in Nederland voor Dames uit de hoog- 1 ste en beschaafdste kringen; let hierop voor I uwe advertentiëu. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5,— Proefnummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. VOORRADIG: Eene ruime en praelitig-e keuze in Kanten, Dassen, Dames-Blouses en Strikken. VOLSTREKT GEE.A BREUK MEER Door pastoor M, Beck's Breukzalf volkomen genezing gegarandeerd. Poortvliet, 6 Juli 1899. den Heer M. Reimanns, Haarlem. Mijnheer Met dezen heb ik de eer U te kunnen berichten, dat ik door het gebruik van Pastoor M. Beck's Breukzalf volkomen van mijne kwaal ben genezen. Ik acht mij verplicht U zulks in het belang der lijdende menschheid mede te deelen en kan niet nalaten, eiken breuklijder de Breukzalf van den Hoog Eerw. Heer Pastoor M. Beck ten zeerste aan te bevelen als het eenigste middel dat bestaat ter volkomene genezing eener breuk. Nogmaals mijne dank! Hoogachtend, (w. g.) H. JANSEN, Winkelier Poortvliet. Men vrage gratis gebruiksaanwijzing met honderden attesten van genezenen bij de Generaal-agentuur van pastoor M. Beck's breukzalf: 3JE. REIMANNS, Badhuisstraat 13, I LAAKLEM of bij den agent R. LLIJTI.IO, Winkelier. Xuidscharwoude. Het gebruik van de Breukzalf kost per dag slechts 10 cent, wat ieder voor korten tijd kanbesteden. J. EGELMAN, Fnidsen G 64, Alkmaar. ONTVANGEN: Een prachtige sorteering DAMES- en KINDER ZOMERHANDSCHOENEN, IN ALLE KLEUREN. RECLAME UiLACE IIAVDNC IIOEVE\ van af tl.— 3 VAN R. JansoniusGroningeny 1 lucht gebrand, ia "H-°i,"'*end in originale verpakking ver- ar bij K GROOT Nz., Noordscharwoude, i 40 en 50 ct. per 5 ons. rS O 5.1 -f! SfinH s <D P fl cö c o o os 12 <-_é sr- -w o 1 3? •S a a S>® s E3 M - 2 r§ co o g Ph 00-05 -S -is g .2 62 I o-1 iSO E 8 S'S rü - 8 fi' «g® ^3, S g s <M I 12 S .3 <M CM ^3 s» .2 ftï i T3 o h m a - ffl b 2 t N a o Z v a 5 ^4 ZL O O o Jl JS d N III löo". a, - B O S -Sr-g bo"S o '-f f lï-Sl lis O ffl éa -g ®r- -r CQ 90^ ffl H S'-s -< JU® U ffl ■H a S W ■O'S ofi o 0.2 - -11—1 3 SP ri - P cS 11 2 <H g gN S J a 'w s - o a IS K H O-Pn -r ffl e 12 Pi CD S £3 M,—i m 1 Ba .1 03 «5 5S 'E a fc2 *7 Ut) P-i l 2 Ruime keuze in Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4