Nieuwstijdingen. Brieven uit „de Streek." Groenten-vereeniging „de Niedorper Kogge." Op den 28 Juli trad in het lokaal van den heer C. Kieft te Winkel, voor de leden dezer vereeniging, als spreker op de heer J. G. Haze- loop, Rijkstuinbouw-leeraar voor Noordholland. De opkomst was zeer gering, want nog geen 30 leden der groote vereeniging waren aanwezig en van het Hoofdbestuur alleen de vice-voorzit- ter en de penningmeester. De heer Hazeloop, op wien zoo'n geringe belangstelling al een heel zonderlingen indruk moet hebben gemaakt, nu men in deze streek naar verandering van kui tuur streeft en dus wel eenige voorlichting noo- dig heeft, hoopte in zijn inleiding, dat het kleine aantal personen, dat tegenwoordig was, zou zijn een goede kern van de vereeniging, die de door hem te geven wenken zeer zeker ten nutte van zich zelf en anderen zou aanwenden. Hij besprak achtereenvolgens de drie punten Aanleg van gaarden met tusschenbeplantingen. Teelt van aardbeziën, aalbessen en kruisbessen (aanplanting keuze der soorten en netto opbrengst) en gelegen heid voor afzet en wijze van verzending van vruchten. Voor 't aanleggen van gaarden komt 't eerst in aanmerking de grondsoort en met 't oog op de klei in deze streek is de gelegenheid hier voor gaarden al heel geschikt te noemen. Hij wees er bij op de Betuwe, Zeeland en de Ban gerd, waar men zich zooveel met vruchtenteelt bezighoudt. Ook op den waterstand dient gelet, want is die te hoog, dan kan de lucht niet vol doende in den grond doordringen en heeft de ademhaling door de wortels niet naar behooren plaats. Heeft men dus geschikten grond voor een boomgaard, dan moet die diep worden omgespit en voor 't spitten van drie steken diep werd de wijze van bewerking aangegeven, zonder dat de ondergrond naar boven wordt gewerkt. Zij het land verdeeld in vakken A, B, O, D, E, enz. en de steken aangewe zen door 1, 2 en 3, dan wordt van A 1 en 2 er uitgegooid en 3 om ge spit, BODE van B wordt 1 verwijderd, 2 komt op 2 van A en 8 wordt omgespit, van C komt 1 op 1 van A, 2 op 2 van B en 3 wordt omgespit, van D komt 1 op 1 van B, 2 op 2 van C en 3 wordt omgespit, vervolgens komt 1 van E op 1 van C, 2 van E op 2 van D, 3 wordt omge spit en zoo gaat het door tot men ten slotte den grond van A 2 brengt op de 2, die is overge bleven en evenzoo den grond van A 1 en B 1 op de opengebleven bovenste steken. Is alzoo de geheele grond goed omgewerkt, dan kunnen de vruchtboomen geplant worden, waarvoor hier zeer geschikt laagstammige en halfhooge kun nen gebruikt worden. Deze zjjn minder duur dan hoog8tammige, hebben minder windvang, worden gemakkelijker gesnoeid en 't plukken der vruchten kan er beter bij geschieden. De boomen moeten van goede kweekers worden gekocht om zeker te zijn, dat men krijgt, wat besteld wordt, dus niet van venters en niet op de markt. Ook moe ten ze in den grond genoeg voedingsstoffen heb ben en die kunnen er bij het bewerken van den grond worden ingebracht, waarvoor Thomasphos- phaat en ongestoomd beenderenmeel vooral aan beveling verdienen, wijl door die meststoffen vergoed wordt 't verlies aan phosphoorzuur, dat telken jare door de vruchten, die worden afge plukt, plaats heeft. De afstand van appelboomen moet zijn 12 meter en van peereboomen 10 me- Croix-Haute brengen. Dat is een heel eind, mevrouw, merkte hij op. Hij moet den trein van half acht halen. Dan moet er hard gereden worden, mevrouw, en de weg is slecht, zooals trouwens alle wegen hier. Neem het beste span. Ja, mevrouw. Nog iets, Cyprien. Tot uw dienst, mevrouw. Rijd zelf, dan ben ik meer gerust. Weder maakte de gewichtige man een buiging. Mevrouw zal gehoorzaamd worden. 't Is goed, Cyprien, ik reken er op dat gij tqdig te Lus zult aankomen. Ik zal er zijn, mevrouw, voor half acht. Mevrouw De Prabert knikte hem toe ten teeken dat hg kon gaan. 'n Vervelend baantje, bromde de stalmeester, terwijl hq zich verwijderde, maar enfin 1 Alleen gebleven zonk Felicienne in haar droef ge peins en geheimzinnige vrees terug, maar bijna ter stond trad Aurélien binnen. Goeden morgen, mama riep hij uit, wat nu zoo vroeg al in volle wapenrusting? Is uw pendule van streek? Het is nauwelijks tien uur. Inderdaad het geheele huis staat hier overeind. Geen dwaasheden, mijn jongen, zeg me eerst... Odat ongeluk van oom Jacques Hei heeft niets om het lijf, zoo goed als niets, een schramschot in den bovenarm, dat met koud water alleen wel te genezen is, maar u weet hoe oom Jacques is, hjj stelt zich maar dadelijk voor dat hjj zal stervenen maakt een kabaal van de andere wereld. Mijn arme broer, ik ga even naar hem zien. Dat heeft volstrekt zoo'n haast niet, mama, ge loof mij, we hebben nu wel ernstiger zaken te be spreken. Ja, ja, den terugkeer naar Frankrijk van dien onwaardigen broeder van mijnheer De Prabert niet waar De held van Barillet? Mjjn oom Robert Duhesme? Wel integendeel, dat vind ik allervermakeljjkst en ik verlang er zelfs naar, met hem kennis te maken. Verbeeld u een oom, die dwangarbeider is geweest en het nu tot millionnair gebracht heeft, dat is ter. Hier kunnen boomen worden tusschen ge plant, die vroeg dragen en een korteren levens duur hebben, zoodat ze later kunnen worden verwijderd, ook kerse- en morelleboomen zijn daarvoor geschikt. Door snoeien moet voor een goeden vorm der boomen gezorgd worden, zoo dat de kroon der appelboomen vlak en die der pereboomen piramidaal wordt en tevens moet men zorg dragen voor 't reinigen van den stam en hoofdtakken. Wil men van een boomgaard veel trekken, dan vereischt hij steeds nauwkeu rige zorg en daarom dient bemesting niet ver geten te worden. Daarvoor heeft men boren, waarmede gaten in den grond worden geboord, waardoor mest in den ondergrond wordt gebracht. Kunstmest is daarvoor weder aan te bevelen, omdat door kunstmest aan de boomen juist dat gene kan gegeven worden, waaraan ze behoefte hebben. Voor tusschenplanting kunnen dienen: aal- en kruisbessen, maar ze mogen niet te dicht staan en met zorg gesnoeid worden. Tusschen die be8sen8truiken kunnen de eerste jaren aard- beiën geteeld worden, die 't best voortgeteeld worden door uitloopers, maar dan moet men steeds de eerste van een rank nemen en die van de moederplant verwijderen, zoodra er goede wor tels van in den grönd zijn. Verschillende voor aanplanting geschikte soorten werden opgegeven als: Stoofappels: Bratantsche Bellefleur, Gelder- sche Bellefleur, Cellini, Schutters reinet, Reinette d'or,JReinettemonstrueuse, Zoete veen, Vlaamsche scbijveling, Zoete paternoster, Ribstons pippeling en Huismans zoete. Tafehruchten voor Kroon- boomen Present van Engeland, Priucesse Nobel, Cox, Oranje pippeling en Gravesteiner. Voor tus schenplantingCodlin Keswick, Lord Suffield, Witte tulpappel en Engelsche Wintergold pear- main, voor stoofpeerenDirkjespeer, Wintersui- ker- of kleipeer, Curé (ook als handpeer), Gra- tiole, Gieser wildemans, Fransche suikerpeer, Goudbal, Diamantpeer, Kampervenus, Maagden peer en Besi van Schonauen. Tafelpeeren voor kroonboomen, Conseiller a la cour, Beurré de Merode, Beurré Clairgeau en Louise Bonne d'jkvranches en voor tusschenplanting Trosjespeer. Voor pruimeboomen werden aanbe volen: Renswouder, Reine Claude, Blauwe wijn pruimen, Hongaarsche kwets, Boere witte en Reine Victoria. Frambozen: Hornet, Engelsche roode, Superlative en Engelsche gele. Kersen voor den groothandel zijn de geschikste: Meikersen. AalbessenEngelsche Geelstelen, Westlandsche, Hoornsche, Lee's prolific en Tay's prolific. Kruis bessen Kleine gele en groote gele. Aarbeiën Jucunda, Lauton's Noble, Lauton's sensation, Royal sovereign, Leader, Marguérite en Maand- bloeiers. Wat de verzending betreft, deelde de heer Hazeloop mede, hoe die in andere streken plaats heeft. Zoo worden in het Westland en den Bangerd de appelen en peren verzonden in mand jes van V2 mud, pruimen in balen van 50 K.G. of in mandjes van 25 K.G., kruisbessen in balen van 50 K.G., aalbessen in mandjes met deksel van 5 tot 20 K.G. en aardbeien naar het bui tenland in vaten of okshoofden tot 700 pond inhoudende. Nadat hij nog gewezen had op de noodzake lijkheid van afschaffing van den suikeraccijns, wijl anders concurrentie met 't buitenland niet mogelijk is, eindigde de spreker zijn nuttige en leerrijke rede en ontving daarvoor bij monde van den heer Porte, een der twee aanwezige hoofdbestuursleden, den dank der vergadering. Als het Zondag 6 Augustus goed weer is, zal de gemeente Willkel een opgewekt feest vieren ter herdenking van het 10-jarig bestaan van Winkels Fanfarecorps. Aan het Festival, dat zal plaats hebben, zullen 14 vereenigingen deel- lang niet alledaagse!) zou ik meenen. Ik zal hem op de club voorstellen, ohjj en ik zullen verbazend veel opgang maken. Felicienne zag haar zoon verschrikt aan en deze ging op zijn luchthartigen, spottenden toon voort: Wanneer hjj mij tot zijn erfgenaam benoemt, in de hoop, dat hij geen kleine galeiboefjes daarginds in Amerika heeft, dan zou die kennismaking zeer goed van pas komen, want met de begrippen van humaniteit, die papa er op na houdt en zijn dol zinnige idee om zijn werklieden aandeel in de winst te geven, begint de toekomst er lang niet rooskleu rig uit te zien en het zal er nog op uitloopen, dat zjjn kas voor ons gesloten wordt. Hjj heeft ons nog nooit iets geweigerd. Dat ontbrak er ook nog maar aan, maar hjj geeft aan anderen zooveel weg, en aan alles komt een einde. Ik voor m jj ben lang niei gerust en heb an dere maatregelen willen nemen, maar ook daarin ben ik niet geslaagd. Wat dan? Ik heb mjjn proces bij Marguérite verloren. Onmogelijk. Het is voikomen zeker, mjjn lieve nicht wil niets van mij weten. Maar heeft dat dwaze kind dan volstrekt geen smaak Dank u voor het compliment, lieve mama. Maar waarom geloof je wat doet u veron derstellen Neen, mama, ik geloof niets en ik veronderstel niets, ik weet. Marguérite zou mjj afwjjzen, want zij bemint een ander. Dat kan niet. En toch is het zoo. Maar wie dan? Raad eens. Daar staat mjjn hoofd nu niet naar, plaag mjj niet, Aurélien en spreek zonder omwegen. Nu goed dan, de gelukkige is luitenant Filip Dormelles. Filip? Ge vergist u, mjjn iongen, dat zou al te dwaas zjjn. Waarom? Omdat hjj altijd zoo galant voor u was Arme mama, die mooie militair heeft u aardig om nemen en wel Winkel, Kolhorn, Wieringerwaard, Beets, Oudendijk, Oud-Karspel, de Gouw, Span broek, Abbekerk, Warmenhuizen, Medemblik, Oude Niedorp, Wieringen en Koedijk. Des morgens te 10 uur heeft de ontvangst der deelnemende gezelschappen plaats door de Feestcommissie op het Feestterrein, te 10.15 wordt de optocht opgestetd, die plaats heeft van half elf tot half twaalf en zich begeeft van 't feestterrein na«r 't Westeind, vervolgens door den tuin van den Heer Abr. Sloos, naar 't Oost- eind en terug naar 't Feestterrein, dat om half een voor 't publiek wordt opengesteld, tegen be taling van 25 cents voor hen, die niet in 't be zit van kaarten zijn, welke laatste verstrekt wor den aan kunstlievende leden en hunne dames. Na de uitvoering van 't feesprogramma worden de toegezegde premiën van f30, f20 en f10, alsmede de door de firma Hampe te Amsterdam geschonken solo-cornet, onder de deelnemende gezelschappen verloot en te 8 uur neemt het Bal-Champêtre op 't fraai verlichte feestterrein een aanvang. De Stoomtram SchagenWognum heeft voor den 6en Augustus een extra dienstregeling, zoo dat niet minder dan 20 trams te Winkel aan komen. De Feestcommissie, bestaande uit de hee- ren Abr. Sloos, eere-voorzitter, A. J. Onnekes, Voorzitter, S. Rentmeester, N. Loder, K. Knecht, E. Wind, R. Kuiper, H. van Heerikhuizen, K. Vries en G. R. A. Meijer, heeft op Maandag 24 en Maandag 31 Juli met de leden van Winkels Fanfarecorps vergaderd en in die twee vergade ringen alles zoo geregeld, dat bij gunstig weer 't Festival zeker zal slagen. Lutjewinkel. Het uitdiepen der Ring- sloot is thans zoo ver gevorderd, dat binnen kort de scheepvaart zal kunnen worden opengesteld, waarnaar reeds lang door de schippers zoo sterk verlangd is. Als men thans de diepte aanschouwt, wordt men huiverig bij de gedachte, dat er een ongeluk plaats kan heboen, zooals nog al eens vaak gebeurd is tot heden, maar wegens de ge ringe diepte met goeden afloop. Sint Pancras. Donderdag maakten eeu tachtigtal kinderen van de laagste klassen der Openbare School alhier, een rijtoer naar Egmond aan Zee. Om 12 uur ving de reis aan in 15 rijtuigen. Over Alkmaar ging het naar het „Zand- gat" te Bergen, waar de kinderen zich eenigen tijd kostelijk vermaakten met klimmen en klau teren. Vandaar ging het naar Egmond aan Zee, waar van 4 uur tot half zeven werd vertoefd. Voor den inwendigen mensch werd goed gezorgd broodjes, melk, koek, noten, enz., konden de kinderen naar hartelust gebruiken. Bovendien kreeg elk nog een prijsje van een tombola. Des avonds werd de feeststoet ingehaald door het fanfarecorps „Concordia", waardoor de feest vreugde nog werd verhoogd. Meer dan voldaan kwamen de kleinen weder binnen. Kegelwedstrijd. De uitslag van den kegelwedstrijd, den 30 in het lokaal „de Unie," te Alkmaar, gehouden, is als volgt „De twee duifjes," Amsterdam, 292 p.; „B. A. L." Alkmaar, 273 p.; „De vaste hand," Amsterdam, 271 p „De kroon," Haarlem, 262 p.„De vliegende Hollander," Haarlem, 259 p.; „Hout of Fout," Helder, 254 p.; „Poedelhaat," Helder, 250 p.; „Lust en kracht," Noordschar- woude, 247 p.„Broederschap," Amsterdam, 236 p.; „M. O. M.", Haarlem, 235 p.; „Alcmaria Victrix I", Alkmaar, 233 p. „Germania," Amsterdam, 224 p. „Jonge Ploeg," Amsterdam 206 p.; „B. A. L. II", Alkmaar, 205 p.; den tuin geleid. Hahahage zqt zooveel als hun makelaar geweest, zonder dat ge er iets van ge merkt hebt. Achter uw rug om is die liefdesge schiedenis tusschen Fillip Dormelles en Marguérite de Briais tot stand gekomen. Men zou er wel een kluchtspel van kunnen schrjjven, het is onbetaal baar. Wat, u weent? Och kom, arme mama. Mevrouw de Prabert was inderdaad diep getrof fen en er vloeiden tranen langs haar waegen. Zjj gevoelde een oprechte genegenheid voor Filip Dormelles. Zij vond hem zoo geheel anders als de heeren, die zij gewoonlijk in haar omgeving had, hjj maakte haar niet het hof, putte zich niet uit in laffe vleierjjen, waar zjj toch zoo op gesteld was, en niettemin voelde zjj zich tot hem aangetrokken als ging er een haar onbegrijpelijke macht van hem uit. Het griefde haar diep, dat hjj het juist moest zjjn, die haar plannen tot een huweljjk tusschen Aurélien en Marguérite moest verjjdelen. De tjjding, die Aurélien haar bracht, had vol - strekt geen jaloezie in haar opgewekt, maar zjj ge voelde zich beleedigd, gekrenkt in haar ijdelheid, te meer daar Aurélien het deed voorkomen, als was zjj door Filip bedrogen. Op geveinsd luchthartigen toon ging haar zoon voort, juist met het doel om haar haat en wraak zucht aan te wakkeren Kom troost u maar, mama, het is immers al leen het vermogen van mejuffrouw De Briais dat den luitenant heeft aangelokt. Hjj heeft een specu latie op touw gezet en die is hem gelukt, Hoe weet gij dat zij elkaar beminnen Vooreerst kan men dat aan alles zien, dan heeft oom Jacques hen gisteravond beluisterd, toen zjj in den koepel zaten, boven op de rots achter in het park, ge weet wel. Hjj heeft van hun gesprek ge noeg opgevangen om er zonneklaar uit op te ma ken, dat zij elkaar beminnen en voornemens zjjn zoo spoedig mogeljjk te trouwen. Marguérite is kop pig, dat weet ge zelf het beste, en wanneer zjj zich eenmaal iets in het hoofd gezet heeft, dan is het vergeefsche moeite te trachten haar er van terug te houden. Trouwens, daar zou nu toch geen tijd meer voor zjjn, want luitenant Filip Dormelles zal vandaag wel formeel om de hand komen vragen van mejut- „Alcmaria Yictrix II," Alkmaar 194 p.„Vlie gende Hollander," Haarlem, 193 p. Een veehouder in Schoterland had het hooi, het laatste „binnenhooi", vier dagen in de schuur. Telkens werd „geroed" en het hooi hield zich tot den derden dag goed Toen echter werd het eenigszins warm; den vierden dag was de roede sissend heet, en den vijfden dag, toen men met dollen en omkeeren was begonuen, was dat hooi reeds hier en daar zwart. Indien men nog één dag gewacht had, zou er hoogstwaarschijn lijk brand onstaan zijn. Op zijn minst tweemaal per dag de roede in het hooi is thans een vereischte om op de hoogte te blijven van het werken van het zoo door en door krachtige hooi. Iemand die goed ingelicht is. De „Haagsche Ct." schrijft: Tien maanden na de inhuldiging van onze Koningin, waarover de groote bladen in alle lan den hebben geschreven, zooveel dat er folianten mede zijn gevuld, schrijft de „Evening Citizen" van Glasgow (29 Juli): „De oudste Koningin in Europa is thans de Koningin van Holland, die in April jl. een-en- tachtig jaar werd, terwijl Koningin Victoria" enz. enz. Doe nu eens je best om buitenlandsche dag bladschrijvers feestelijk en vorstelijk te ontvangen, ten einde over ons land juistere begrippen te verspreiden Bij een landbouwer in de Zevenwou den (Fr.) werden oude bessen, welke op bran dewijn getrokken waren, in een schaal op tafel gezet, om de flesch met nieuwe bessen te vullen. In een onbewaakt oogenblik gebruikte een twee jarig kind zooveel van deze bessen, dat het bin nen weinige oogenblikken overleed. Te Hoogwoud heeft een kiezer een adres aan den Gemeenteraad gericht met het verzoek de Raadverkiezing ongeldig te verklaren, wijl de candidaten op de stemkaarten niet in alphabeti- sche volgorde waren opgegeven. Een ander kie zer heeft een dergelijk verzoek aan Gedep. Sta ten gedaan. Men meent, dat deze vergissing van invloed kan geweest zijn op den uitslag der stemming, vooral omdat een der aftredenden evenveel stem men had als zijn tegencandidaat en zijn verkie zing alleen aan zijn leeftijd te danken heeft. Bovencarspel. Toen op den 2 dezer de trein van 7.56 van Alkmaar het station Bovencarspel binnenreed, had een der passagiers, niettegen staande de waarschuwing zijner mede-reizigers, de onvoorzichtigheid, uit den trein te stappen, alvorens deze stil stond, met het noodlottig ge volg, dat hij onder den trein geraakte en zjjne roekelooze daad met den dood bekoopen moest. XCIII. 27 Juli—3 Augustus. Deze week kenmerkte zich door een zeer levendigen handel. Aard appelen, vooral de bekende muizen, werden graag gekocht, hoewel dit slechts eene onbe duidende rijzing van den marktprijs ten ge volge had. Bloemkool daarentegen, waarvan de aanvoer dagelijks minder wordt, werd tegen hooge prijzen van de hand gedaan. De ver zending geschiedde zoowel naar het binnen als buitenland. Dat de marktprijs geen gelijken tred houdt met de kwaliteit van de aange boden producten, trad duidelijk aan het licht. Toen onlangs de bloemkool in uitmuntende kwaliteit werd aangeboden, kon daarvoor slechts frouw Marguérite De Briais, aan haar oom, mijrih eer Bernard De Prabert; dat kan niet anders. Maar het zal niet gebeuren, ik zal er mjj met al mijn kracht tegen verzetten! riep mevrouw De Prabert uit. Mjjnheer De Prabert zal geen besluit nemen alvorens mjj te hebben geraadpleegd. Aurélien keek zjjn moeder met een spottend lachje aan. Stel u daar maar niet te veel van voor, hernam hij. Papa begaat tegenwoordig alle mogeljjke dwaas heden, die hjj alle onder één categorie rangschikt; de plicht. Overal ziet hjj plichten, die hjj te vervul len heeft en het zou mij niets verwonderen, wanneer hjj het ook zijn plicht noemde, Marguérite met dien soldaat te laten trouwen. Wanneer wij hem openlijk tegenwerken, dan voorzie ik een twist, die alleen in ons nadeel kan uitloopen en waarmee we ons doel toch niet zullen bereiken. Wij moeten onzen tijd afwachten. En dan Dan zullen we wel verder zien, verloofd is in elk geval nog niet gehuwd. Voor het oogenblik moeten we ons houden, alsof wij zeer verheugd en voldaan waren met het voorgenomen huwe lijk, maar intusschen doen wij in stilte al het mogelijke om het te belemmeren en te verschui ven, ten einde tijd te winnen. Die luitenant Dormelles zal wel een zwak punt hebben, dat moeten we opzoeken en als we het gevonden hebben, hem daar aanvallen. En ik zal voor niets terugdeinzen om hem te treffen, want ik haat hem, dien meliniet-man, dien bruidschat jager. Hij wist wel wat hij deed, toen hij werk maakte van Marguérite, want zij is niet alleen schatrjjk maar wees bovendien. Zou hij dergelijke berekeningen hebben ge maakt? Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2