Plaatselijk Nieuws. KOEDIJK. WEILAND een HUISHOUDSTER, STOOMVERVERIJ Chemische Wasscherij, JUL, WOLFF Co., HAARLEM, Depot Oudkarspel bij Jb. KOK. eene zeer onvoldoende prijs worden bedongen, terwijl thans, nu de kwaliteit sterk achteruit gaat, zelfs hooge prijzen worden gemaakt. Jammer dat de voorraad thans bijna is uitge put, zoodat de teelt, door de thans te bedin gen prijzen, niet meer loonend kan worden gemaakt. Sedert mijn vorigen brief werden omstreeks 220.000 bloemkoolen aangeboden. Zaterdag werd f3 a f4.50 per 100 stuks bedongen. Maandagmorgen werden reeds de eerste schuiten tegen f5,50 en f6 genomen terwijl de daarop volgende f7 k f8,25 op brachten. Dinsdag varieerde de prijs van f4,75 tot 7,50 en Woensdag zelfs van f7,75 tot f9,75 per 100 stuks. Hedenmorgen werden weder lagere prijzen, n.l. van f5,50 tot f7,50 besteed. De aanvoer van sluitkool neemt gestadig toe en beliep deze week omstreeks 20000 De toename van den aanvoer gaat evenwel gepaard met eene gestadige vermindering van den te bedingen prijs, hoewel ook de thans geldende prijzen bevredigend kunnen worden genoemd. De witte kool daalde van f6 a f7, tot f4,- a f5,- per 100 stuks, terwijl de roode kool in nog sterkere mate terug liep n.l. van f7,25 a f7,50 tot f3,75 a f4,50. Geele kool, waarvan nog slechts enkele kleine partijtjes worden aangevoerd, worden verhan deld tegen f6 a f6,50 per 100 stuks. Het aardappelrooien houdt nog steeds vele handen bezig, en de aanvoer aan de marktte Bovenkarspei is dan ook dagelijks nog vrij be langrijk. Eiken dag worden thans 3 k 4000 halve H.L. ten verkoop aangeboden. Sedert mijn vorigen brief bedroeg de totale aanvoer aan bovengenoemde markt 20310 halve H.L., terwijl ook aan de omliggende markten nog belangrijke hoeveelheden ten verkoop worden Muizen werden verhandeld tegen f0,90 a f 1,10 per halve HL.; blauwe tegen f0,70 k f0,90 en ronde tegen f 1,a f 1,10. De aan voer van blauwe aardappelen wordt reeds vrij belangrijk, terwijl de kwaliteit over 't geheel wordt geprezen. De teelt van ronde aardap pelen (graafjes en zaaiers) is van weinig be- teekenis, omdat ze in den regel zeer vruchtbaar zijn voor de ziekte en de te bedingen prijs slechts zelden eene loonende. teelt mogelijk maakt. Blauwe aardappelen daarentegen, hoe wel ook nog al vatbaar voor ziekte, leveren dooreengenomen een flinken oogst, terwijl ze voor binnenlands gebruik zeer gaarne worden gekocht. De oogst is ditmaal zeer overvloedig. De ziekte werdt slechts sporadisch opgemerkt en bepaalde zich dan nog alleen tot ,net loof, zoo dat de knol zich voordeelig kon ontwikkelen. Deze zijn dan ook zeer groot van stuk en mooi van kleur. Laat de prijs dan ook iets te wen- schen over, de teelt is ruim genoeg om eene loonende bouwerij te bewerken. Peren komen nog slechts in zeer kleine hoe veelheden aan de markt en wel uitsluitend de vroegste soort, n.l. de Haantjesperen, die te gen f4,— a f4,50 per halve H.L. worden ver kocht. Slaboonen werden verhandeld tegen f0,90 per zakje van 15 Kilo. Vermoedelijk zullen dit jaar weder groote hoeveelheden sla boonen ter markt worden gebracht, want het succès dat verleden jaar met dezen teelt werd verkregen, heeft er toe geleid, dat zeer veel veld met dat gewas is bezaaid. Ook voor de inmaakfabriek te Andijk werden groote hoe veelheden uitgezaaid, doch ook de oogst daar van zal waarschijnlijk aan de markt worden verkocht, omdat het bestuur van genoemde fabriek eindelijk tot de overtuiging schijnt te zjjn gekomen, dat zij te veel op „Ericus" heeft vertrouwd en zich heeft laten verleiden tot gewaagde proefnemingen. K. Buitenland. De zaak Dreyfus en alles wat daarmede samenhangt. Nog enkele dagen scheiden ons van den aan vang van het proces over eene zaak, die gedu rende al sedert maanden de belangstelling van het publiek heeft gaande gemaakt, en welke on der bovengenoemd hoofd 's wekelijks in beknop- ten vorm is behandeld geworden in ons blad. Het einde zal spoedig daar zijn, maar ol daar mee de gemoederen tot rust zullen zijn gekomen we durven het niet veronderstellen. Zou men met de uitspraak van den krijgsraad vrede ne men, en met de uitspraak van het Hof van Cassatie alle kamers vereenigd niet? Wel hadden de anti-Dreyfusards beweerd, dit te zullen doen, indien het de aanvrage om revisie niet ontvankelijk had verklaard. Al naar gelang de rechtspraak in hun geest uitvalt ne men ze vrede met dien uitspraak, en toen ze nu ten slotte bemerkten, dat „de jood" toch weer eenmaal in zijn vaderland zou terugkeeren, schreeuwde men van rechtsverkrachting en dat de leden zich hadden laten beïnvloeden door het toen nog bestaande ministerie Brisson. Men werd toen trouwens al aardig op de hoogte gebracht, want de „Figaro" kwam toen met zijn onthullingen, waarvoor het zich een geldboete, de moeite niet waard, op den hals haalde. En nu, wederom, komt het blad aan den vooravond van het proces te Rennes, aandragen met ont hullingen. Het publiceert nu ook de stukken van de „enquête complémentaire" van de vereenigde kamers van het Hof van Cassatie. Sensatienieuws brengt het niét; maar toch is het belang onmiskenbaar van de jongste mede- deelingen over de voortgezette enquête. Tevens publiceert het onuitgegeven brieven van Dreyfus in welke de banneling tot wanho- pens toe steeds zijn onschuld staande houdt en aandringt op een reeds lang beloofd onderzoek. Hartverscheurend is het deze brieven te lezen, hoewel ze uiteraard geen nieuws bevatten. En deze brieven werden maar steeds niet be antwoord, en onder het ministerie Méline nog ingehouden bovendien. Het onderzoek, dat tegen Du Paty de Clam werd ingesteld, den man, die maar steeds beweerde op bevel van zijn supe rieuren te hebben gehandeld, is nu afge- loopen en er is besloten de tegen dezen officier ingediende aanklacht niet ontvankelijk te ver klaren, met bevel tot directe invrijheidstelling. Volgens den „Intransigeant" heeft generaal Mercier, die als getuige naar Rennes gaat, aan een zijner vrienden gezegd: „Dreyfus zal zeker opnieuw worden veroordeeld, want in deze zaak is er een schuldige, en dat is hjj of ik. En aan gezien ik het niet ben, is het Dreyfus. Hetzij met gesloten deuren of in het openbaar, ik zal spre ken en alles zeggen. Dreyfus is een verrader; ik zal het bewijzen." Hoe de generaal dat bewijzen zal, leert ons een ander gerucht. Voor den krijgsraad te Ren nes zal hij verklaren, dat op den dag na de ar restatie van Dreyfus, graaf van Münster bij hem gekomen is om hem te zeggen„Ja, het is waar dat Dreyfus ten onzen bate stukken heeft gele verd, maar als gij melding maakt van hetgeen ik u zeg, zal ik u een démenti geven." Zou dit waar kunnen zijn Heeft niet de Duit- sche regeering meermalen verklaard, dat zij recht streeks nog zijdelings ooit in betrekking heeft gestaan met kapitein Dreyfus? We zullen het spoedig weten. Verschillende Fransche bladen van heden ge ven een beschrijving van de zaal waarin de tweede krijgsraad Maandag a.s. beginnen zal kapitein Dreyfus te rehabiliteeren. Het blijkt, dat deze zaal eigenlijk niet meer is dan een lange gang, 21/2 M. hoog, met zes ramen, allerongeschikst voor het doel, al heet zij dan ook „Salie de la Munutention." In de smalle ruimte zullen rech ters, advocaten, pers en toehoorders opééngepakt zitten. Er is geen acoustic en er is slecht licht Een grootere zaal was wel beschikbaar, die van het Lycée, van de gevangenis van Dreyfus slechts gescheiden door een smal straatje, maar de tijd ontbreekt haar nog in te richten. En, bovendien, de ouders van de leerlingen van het Lycée zou den bezwaar kunnen maken tegen het gebruik, voor dit doel, van de leerzaal hunner kinderen Plattegrond van de zaal waar het Dreyfus-proces behandeld wordt. Op bovenstaanden plattegrond vindt men den toestand zooals die op 7 Augustus en vervolgens wezen zal. De letters beteekenen M leden van den krijgsraad; D de advocaten Demange en La- boriC de RegeeringscommissarisC D kapitein Dreyfus; B de getuigenbank; P de getuigenze- telsB P de persbankP C het publiek in het bezit van speciale kaartenP D het overige pu bliek P P P deuren, X een doorgang. makende een totaal bedrag van f 1634,60, te gen 16 terugbetalingen ter Somma van f1649,50 2 nieuwe boekjes werden aangevraagd en uitge reikt, waarvan het laatste is genommerd 10065. Zuidscharwoude. De Heer A. Kist, alhier, heeft den kolfliefhebbers in Noord-Hol land per circulaire kennis gegeven, dat door hem een Grooten Nationalen Kolfwedstrijd zal worden uitgeschreven. Om eiken deelnemer in de gelegenheid te stel len ruimschoots zijn gaven te kunnen toonen, zal deze wedstrijd plaats hebben op Donderdag 17, Zaterdag 19, Maandag 21, Donderdag 24, Zondag 27, Maandag 28, Dinsdag 29, Woens dag 30 en Donderdag 31 Augustus. De aangifte tot deelneming moet vóór of op den 12 Augustus a.s. zijn ingekomen. Het inleggeld is op twee gulden per persoon bepaald en zal, zonder eehigen aftrek, beschik baar worden gesteld voor den aan dezen wed strijd verbonden vijf prjjzen. Op den dag der prijsuitreiking, welke is be paald voorloopig op den 7 September, zal even eens een kolfwedstrijd worden gehouden, voor de deelnemers aan den grooten kolfwedstrijd, terwijl, bij genoegzame deelneming, op dien dag tevens een Biljartwedstrijd zal worden uitge schreven. Zuidscharwoude, 4 Aug. Heden mor gen ontstond ten huize van den kastelein K. van Kleef alhier, een begin van brand. Geluk kig echter, wist men het vuur in zijn begin te stuiten, door emmers water op het brandende gedeelte van het huis leeg te werpen. De brand spuit was reeds op weg, maar kon bij de Kromme brug, op de tijding, dat het gevaar geweken was, terugkeeren. De Heer F. F. F. Fuhrhop, gepensioneerd Kapitein bij het Indische Leger, thans tot Bur gemeester der gemeente Oud-Karspel benoemd, bezocht gister genoemde gemeente en vertoefde langen tijd bij den Heer C. Kroon, die met in gang van den 10 dezer zijn ervol ontslag heeft aangevraagd en verkregen. Het nieuwe hoofd der gemeente liet zich tevens aan enkele raadsleden voorstellen en omtrent een en ander inlichten. In den namiddag vertrok de Heer Fuhrhop weder naar Hilversum, de plaats zijner inwoning. De Heer P. Leegwater te Oudkarspel, j.l. Donderdagavond bezig zjjnde het wielrijden te leeren, had het ongeluk te water te geraken en in zijn val zijn been te breken. De Heer J. G. Vogelenzang, arts aldaar, verleende de eerste hulp en lag een voorloopig verband. De toestand van den patiënt, schijnt, naar wij vernemen, thans zeer bevredigend te zijn. Rattenverdelging. Gedurende de maand Juli zijn te Oud-Karspel gevangen 544 ratten; te Zuidscharwoude 581 stuks. Van den 21 April tot op den 5 Aug., met welken datum de inlevering is gesloten, zijn te Noordscharwoude 2492 ratten gedood. Op den 29ste Juli jl. is van de werf „Ni- colaas Witsen," van de firma W. F. Stoel en Zoon te water gelaten, een Langedijker kofschip, voor rekening van den heer J. Dirkmaat te Broek op Langedijk. Op de Statuten der Naam looze Land bouw en Handelsvereeniging „Langedijk en Omstreken" te Broek op Langedijk, is de Koninklijke goedkeuring verkregen, en vonden heden plaat sing in de Staatscourant. Rupsen op koolplanten. Als de rupsen op koolplanten komen en deze beschadigen, begiet men de bladeren met pekel. De kool ondervindt daarvan geen nadeel, maar voor het ongedierte is het zout doodelijk vergif. Het zout kan tevens dienst doen als bemesting. Voor een tuintje misschien zeer geschikt, maar of dit middel in de toepassing zou blijken van waarde te zijn voor groote koolvelden, wij ge- looven, dat het antwoord spoedig is gegeven. Over de rupsenplaag zijn nu reeds kolommen vol geschreven, maar nog altijd niettegenstaande de vele en zoo men misschien ook meende af doende middelen, keert die plaag ook elk jaar in min of meer ernstig karakter terug. Het zal wel zoo blijven. Gedurende de Maand Juli 1899 zijn op het Hulpkantoor te Zuidscharwoude, in de Rijkspostspaarbank ingeschreven 69 inlagen, uit- Burgelijke Stand. jr. Trijntje Kerkmeer oud 1 jr. Cornelia de Geus bijna 32 jr. Gemeeute Broek op Langedijk. Ingeschreven van 1—31 Juli 1899. Bevallen: M. KostelijkWagenaar, d. A. de Jongh—Butter, z. A. Glas—Slot, d. A. Vroegop— de Boer, z. OndertrouwdGeene. Gehuwd: G. Stam van Oud-Karspel, 30 jr. en M. Kroon, 26 jr. Abr. Schoon, 28 jr. en M. Kok, 26 jr. OverledenGeene. Gemeente Koedijk. Ingeschreven van 1—31 Juli 1899. GeborenGrietje, d. van Pieter ten Bruggen- cate en Grietje Keppel. Jacob, z. van Klaas Ha ringhuizen en Antje Commandeur. Overleden Levenloos aangegeven d. van Lou- rens van Veen en Alida Groen. Jacob de Boer, 10 w. Neeltje Bregman, echtgen. van Willem Ridder, 33 jaren. Gemeente Noordscharwoude. Ingeschreven van 131 Juli 1899. Geboren: Pieter, z. v. A. Swager en Maartje Vlam. IJf, z. v. IJf de Lange en Anna Kos. Gerritje, d. v. H. v. Essen en G. Muller. Ger- brand, z. G. Duijves en P. Deutekom. OndertrouwdGeene. Getrouwd: Jan Barten 21 j. en A. C. Leven dig 27 j. Jan Peijs 24 j. en Maartje Boon. 24 j. Hendrik Swager 22 j. en Antje Nieuwland 24 j. Pieter Schuitemaker 25 j. en Maartje van Wij- land 22 j. OverledenGrietje Keppel, d. van Jan Kep pel en G. Muller, 21 j.. Anna Sijpheer, wed. P. de Wit. Gemeente Oud-Karspel. Ingeschreven van 1—31 Juli 1899. Geboren: Jannetje, d. van Pieter Bakker en Neeltje Dubbeld. Trijntje, d. van W. Kosteljjk en Aaltje Bood. Geertruida Alida, d. van Mathijs Eecen Jzn. en Dieuwertje van der Stok. Willem, z. van C. Duijs en Cornelia Bet. Getrouwd: P. Ootjers, 27 jr. en M. Wijn, 31 jr. J. Dekker, 21 jr. en T. Wortel, 24 jr. Overleden: Arie Deugd oud 79 jr., weduwn. van Neeltje Grootewal. Gemeente Zuidscharwoude. Ingeschreven van 1—31 Juli 1899. Geboren: Maria, d. v. M. Zijp en M. Appel man. Simon, z. v. P. Goedhart en A. de Jong. Dieuwertje, d. v. K. Grootjes en E. Kramer. Cornelia Elisabeth, d. v. C. de Jong en P. Klin- kert. Hendrik, z. v. C. Klingeier en N. IJver. Ondertrouwd: T. Kliffen en T. de Ruiter. C. Groot en M. v. Twuijver. GetrouwdT. Kliffen en T. de Ruiter. Overleden: Pieter Zut oud 57 jr. Pieter v. Twuijver oud 62 jr. August, Ernst, Louis Eiler- man oud 6 mnd. Hendrika de Lange oud 11/i Advertentiën. Heden overleed na een kortstondig lijden, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot, de Heer c. ih: UEUi p/,, in den- ouderdom van bijna 32 jaren. Wed. C. DE GEUS— Kroon. Zuidscharwoude, 30 Juli '99. Heden overleed na een geduldig lijden van vele weken, in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde Zuster en Tante, ©rietje Paar I berg-, Wed. G. SLOTEMAKER, in den ouderdom van ruim 60 jaren. Uit aller naam G. PAARLBERG. C. MEURS. Noordscharwoude, 31 Juli '99. Op ZONDAG 13 AUGUSTUS a.s., 1 hopen onze geliefde Oom en Tante Klaas Bruijn en Aagje Hopman, den dag te herdenken, waarop zjj voor I I S.f> jaar- door den band des huwelijks werden vereenigd. Hunne liefhebbende Oom- en Tantezeggers ARIE OOTJERS. JAN OOTJERS. ANTJE SMIT. TRIJNTJE SMIT. Noordscharwoude, Aug. '99. De Notaris B. VAN DER VEEN, te Schoorldam, zal op Woensdag SO September- 1899, voormiddags 10 uur, in de herberg de bonte Os" te K O E D IJ K, in het openbaar verknopen te Oudkarspel, sectie A, No. 220, groot 3 bunders, 78 roeden, 40 ellen, in 12 perceelen. Breeder bij billetten, waarin de kaart wordt opgenomen. Eigendom van Mej. C. VERWER, echtgen. van den heer G. NIEUWLAND. Direct gevraagd bij een weduwnaar met één kind, op een dorp een winkelzaak drijvende. Br. fr. onder letters W. K. O. aan het bureau van dit blad te NOORDSCHAR WOUDE. en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3