mm thee Oprtiiing Keeren en Kinder-Confectie. H i Je AFSLAG mWortelen, enz. p lij IMG, (rartaiP. de Wit), Hof B 25. Alkmaar. J. H. A. KUHL. J. B0SSERT Hzn., 1 s Huismoeders! j Wat gebruikt u voor de u asch Alleen verkoop A. GROOT Nz., Noorderbank Alkmaar. V K O F F I E wrrvf van Boter, Kaas 6n E i g r 6 n JST' VANAF DONDERDAG 3 AUGUSTUS OPRUIMING van een groote partij Kinderpakjes, Heeren- en Jongeheer en- costumes, Pantalons en restanten Cheviot en Bukskin, welke verkocht zullen worden 15 tot 40 percent beneden den gewonen prijs. ALKMAAR, Van de opruiming" HOF B worden geen goederen op zicht gegeven. 25. Steeds voorhanden P. DE J.H BeschuithoiM en Crème. beste roode Bessensap, Ml 1 KOK Pz„ UMOR en VREUGD Verkoop en Reparatie onder garantie DE 110LLANDSCIIE LELIE; (Johanna van Woude.) TU1YBR8MAGAZ1JN. bij J. JONG Noordscharwoude. J. JONG 't Yeld. W. BUISMAN Obdam. Wed. G. KLAVER -Spanbroek. C. PANNEKEET Hoogwoud. J. KEIZER Broek op Laugendijk. Burgemeester en Wetliouders der ge meente NOORDSCHAR WOUDE, brengen bij dezen ter kennisse van belangheb benden, dat vanaf den len MAANDAG in AUGUSTUS, in deze gemeente zal aanvan gen des namiddags ten half vijf ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. KROON Ma., D. DE GEUS, Wethouder. y Leest onze aanbieding, probeer de kwa- f y .5 liteiten en ge blijft ze gebruiken. y y Zachte groene zeep concur r eer ende f y Zachte gele zeep J kwaliteit. W J Koudwater-zeep, 27 ct. per doos. m J rjj Sunlichtzeep, per st. 7 ct. per doos 25 ct. y v Sanders zeep. I S Stuiverszeep, per st. 5, per doos 20 ct. f Moeder Shipton-zeep, 25 ets. p. doos. B a 5 en 6 ets. p. p ~i Bleek water, a 10 ets. p. kruik. F A N Bleekpoeder, p. 5 ons 10 ets., L A -g p. 5 pond, 8 ets. k fa Z Bleeksoda, 6 ets. per puk. A 'o Grove soda ,r i j Fijne 0 Pond a 10 cts" A g Ook verkrijgbaar houten en k zinlsen Waschborden en F 4 Ondines. 4 Aanbevelend, F 4 tl miTn l n J. F fa X A 4 rJl NOORDSCHARWOUDE. van de Geurige en goed water houdende THEEËN van R. J an so n i u s, Groningenhij Noordscharwoude. 16, 20 en 25 cent per ons. CredietenDeposito'sEffec tenCouponsProlongatieHy potheken. Voor iiilfchtinsren vervoese men «icli tot den Auesit der bank den lieer G. Wagenaar J.Grz., BROEK OP LANGEDIJK. J VAN E. R. JansoniusGroningen DOOR I fjfifj graden verhitte IJ gezuiverde 'DUU |ucht gebrand, uitsluitend in originale verpakking ver- krijgbaar bij GROOT Nz., Noordscharwoude, a 40 en 50 ct. per 5 ons. krijgbaar Vraag steeds prijsopgaaf NOORDSCHARWOUDE. Aanbevelend, Alle soorten: %akken. UienUaleii. Hek kierden. Pa kv loei. Paktouw. naaigaren. Ha veilles. Gewichten, Labels. Turfstrooisel. NOORDSCHARWOUDE. HHH?* Onder de inteekenaressen op den loopenden Jaargang van DE BAZAR, DA MESMODEGIDS, worden een AANTAL WERKTAFELTJES, verloot, uit een der eerste Meubelfabrieken van Europa. Deze Werktafels zijn zeer doelmatig van inrichting en sierlijk van uiterlijk. Zij die ingeteekend zijn of alsnog intee- kenen op 12 nummers van DE BAZAR, (Nos. 1 12; 13—24; 25—36; 37—48), ontvangen bij een der nummers 8, 20, 32 of 44 kosteloos een genummerd Premie- bewijs, recht gevende tot deelneming in de VERLOTING van eenige dezer keurige en practische Meubeltjesals boven nader omschreven. De verloting geschiedt ten overstaan van den WelEd. Gestr. Heer D. H. Senator, Notaris te 's-Gravenhage, na de verschijning van de nrs. 12, 24, 36 of 48 de uitslag der verloting zal o. a. in DE BAZAR worden bekend gemaakt. DE BAZAR is volgons de redactrice van deHollandsche Lelie, een MO DEBLAD, DAT ZIJ ALTIJD MET GE NOEGEN ONTVANGT". PRIJS PER 12 NUMMERS (met 6 sup plementen, geteekende snijpatronen) (le Uitgave) f 1.25per post fl.40. PROSPECTUS en PROEFNUMMER alom verkrijgbaar. Naar plattelandsgemeenten per post, na ontvangst van postwissel, intezenden aan het Hoofdbureel van DE BAZAR, Wagenstraat 100102, Den Haag. FABRIKANT YAN Nieuwe extra per heele fi. 20 ct. halve „II Mient B 6, ALKMAAR. MAGAZIJN van Horlogiën, Pendules, Regelateurs, Wekkers en Barometers, Goud, Zilver, Diamanten, Koralen en Haarwerken. ZIE ÉTALAGE. Inkoop hoogste waarde. Bij den ondergeteekende verschijnt iederen Woensdag: Weekblad voor Dames Nlevr. S KI. C. van Wermeskerken-Junius 1 „De llollaudsche Lelie" is het eenige Week blad in Nederland voor Dames uit de hoog- 1 ste en beschaafdste kringenlet hierop voor uwe advertentiën. Prijs per jaargang f 4,50 fr. p. p. f5- Proefnummers gratis, Amsterdam. L. J. VEEN. is het nieuwste, kouiiekste, vroolijk- ste en grappigste Voordrachten hoek, met een rijke keuze gloednieuwe Voor drachten, komieke Scènes, enz. enz. Prijs f0.50. Franco per post f0.55. INHOUD Een koopman in geluk. De ontevre den huisknecht. Gul. - Een minnebrief. Een liefdesverklaring. - Onschuldig. - Onverdiend. Een slimmerd. - De klagende Janus. - O, die wereld. - Levie Brillenaar. Trouwlustig. Izak Poets. - Opgelicht. Hannes Goedbloed. Een voordracht. Een wereldburger. - Gelijk of geen gelijk. Jan Onge luk. Gelukkige Piet. De huurkoetsier. - De vrooljjke Diender. - Een slimmerd. - De menschen- •kenner. De voddenraper. - Voor zjjn plezier uit. De beleedigde onschuld. - Gesnapt. Die daar! De sterrenwichelaar. Q/A splinternieuwe, komieke stukken, ge- qU schikt voor alle vroolijke partijen, feesten, enz. Het geheele boek van 80 bladzijden wordt na toe zending van postwissel a /"0.55 of van elf blauwe postzegels goed verpakt franco per post toegezonden door J. D. DIJK, Uitgever, Groningen, Nieuwe Kijk-in-'t Jatstraat. Prachtige Lectuur voor de Huiskamer levert het Katholieke II 65 cent per kwartaal, per post 80 ct. Het vorig jaar was de aanvraag zoo groot, dat nog voor het einde van de jaargang reeds alles was uitverkocht. De eerste aflevering van den nieuwen jaar gang bevat: Levend Begraven. De Zoon van den Zand boer. Eenmaal in *t Leven. Houtvester Rcichert. Een edele Wraak. Moeders afscheid. De Scheepsjongen De bedrogen Duivel. Allerlei. Raadsels enz. Abonne menten worden aangenomen bij alle Boekhande laren of bij den Uitgever P. STOKVIS-WATERREUS, 's-Rosch. Gedrukt bij J. H. KEIZER, Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 4