EXTRA-NB „Nienwe Langen E E T I- T V Uitgever J. H. KEIZER. van den Heer F. F. F. ALS BURGEMEESTEE DER GEMEENTE OlS BIJVOEGSEL van de „Nieuwe Langeilijkcr Couranl' ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1899. Zaak Haas -Van Hall. De uitspraak. Woensdag werd dit proces, hetwelk eenig is en misschien eenig zal blijven in de annalen, een uit Zwitserland om politieke redenen uitge weken magistraat, die twee jaar later huwde. Van zijn acht kinderen traden er vijf in den echt. en hun kindereu, voor zooverre zij nog voegsel aan „de Amsterdammer" (de groene) was toegevoegd. Chamberlain en President Kruger spelen een partijtje schaak, maar de stand der stukken J aelig en ister van ïim van ipel gade ïtie„Ik de Di it- shington or admi- i corres- gedrukte de Ver- Duitsch- t de ad- zal wor- s V onlusten _jhtBin- "generaal mds Ko- ^linigheid deren en rWjeh voor |*n bouw- r te ma- een paar zouden oeten op- en nog n aan het g betalen jj)"L eeds in den vroegen morgen was Oudkarspel in feestdos. Allerwege wapperde vroolijk de drie- kleur, op 't gelaat der burgerjj las men feestvreugde. I Eerepoorten waren opgericht, versieringen aange bracht, alles wijst op een feestdag. De reden daartoe weten we: Oudkarspels burgerij zou heden haren nieuwen Burgemeester ontvangen en vele pogingen werden gedaan, dit te doen op waardige wijzewant men verheugt zich in 't feit, een eigen burgemeester te zullen heb ben, een Burgemeester voor de gemeente Oudkarspel alleen. We willen trachten in 't onderstaande van dezen feestdag voor Oudkarspel een zoo getrouw mogelijk verslag te leveren. Met den trein, die ongeveer half twaalf aan 't station Noord- scharwoude aankomt, zou Zijn Edel Achtb. arriveeren. Te 10 uur vertrok eene eerewacht van 48 ruiters met 8 commissa rissen van orde naar genoemd station en stelde zich daar in dubbele rij op. Een goed half uur later begaf zich daarheen de Hoofd-commissie van ontvangst in een rijtuig, voorafgegaan door een landauwer, waarin de beide wethouders, en bestemd voor de ontvangst van Z.Ed.Achtb. Aan de burgerij was ver zocht zich niet op weg naar het station te begeven, doch in de gemeente te blijven, aan welk verzoek bereidwillig werd voldaan. Bij de aankomst van den trein werd Z.Ed.A. op het perron verwelkomd door de Ed. Achtb. heeren De Boer en Pranger, Weth. der gem. Oudkarspel; in de wachtkamer had de voor stelling plaats aan en van de Hoofdcommissie van ontvangst. Een luid hoera weerklonk, toen Z.Ed.A. het station verliet en zich naar het voor hem bestemde rijtuig begaf. De stoet, die zich daarna in beweging zette, was op de vol gende wijze samengesteld 2 comm. van orde te paard, 2 Ruiters, dragende 't Wapen van Oudkarspel en de driekleur, 20 Ruiters, paarden gedekt, ruiters getooid met oranjesjerp, 1 Landauwer, waarin den EdelAchtb. heer P. F. F. Fhurhop, Burgemeester van Oud karspel, de Ed.Achtb. heeren De Boeren Pranger, Weth. van Oudkarspel en den WelEd. Heer Yis, lid van de Hoofdcomm. van ontvangst; 1 rijtuig, waarin de voorz. van de Feestcomm. Ds. Stramrood, Dr. Vogelenzang en de heer C. Eecen Gz., leden van de Hoofdcomm., benevens de Secretaris van Hilver sum en een Zwager van den Burgemeester, die ZEd.Achtb. vergezelden, 2 comm. van orde, 26 Ruiters, als boven, met 4 comm. ter zijde en 2 comm. van orde ter sluiting van den stoet. Aan den ingang van het dorp stond een groot deel der burgerij en toen ZEd.Achtb. binnenreed, weerklonk een hoera uit veler mond. Voor de hier opgerichte eereboog werd halt gehouden, en had ZEd.Achtb. gelegenheid het „Welkom" in den top der boog te lezen niet alleen, maar ook te hooren in den vorm eener fanfare hem toegebracht door Oud-Karspels fanfarecorps „Eendracht maakt macht", onder voorzitterschap van den heer J. G. Dresselhuizen, en directeurschap van den heer K. Kos. Bij deze aankomst werd door den heer Levendig van Dirkshorn, de gelegenheid waargenomen om eene fotogra fische opname te doen. Voor de stoet verder ging, gaf het fanfarecorps nog een tweetal nummers ten beste, nl. 't Wil helmus en 't Wien Neêrlandsch bloed. Daarna werd dit corps in den stoet opgenomen, en onder de tonen der muziek werd nu de tocht voortgezet tot het Ge meentehuis. De gevel hiervan was keurig versierd een paar honderd gekleurde vetglazen zullen heden avond zeker een goed courant" verschijnt. I c. bruin en brons, de y°9nnnS die °P£aaf SS* er in het tweede kwar- Een adellijke erfenis, taal dOOOO bezoekers geweest. in 1798 vestigde zich te Oosterhout (N.-B.) Welvaart deel haar schatten mee, Vrijheid doe ons vroolijk leven. Heil U! in Oudkarspels oord! Heil U! zfi ons aller woord! Welkom hier! welkom hier in onze dreven! 't Spreekt van zelf, dat Z. E. A. een exemplaar van dit lied was aangeboden. Na uitgestapt te zijn, bedankte Z. E. A. 't zanggezelschap met eene buiging en den leider van den zang met een hartelijken handdruk, waarna men de zaal binnen gaat, waar Oudkarspels Gemeentebestuur zijne vergadering houdt. Daar zou de officiëele verwelkoming plaats hebben, daar zou de nieuwbenoemde Burgemeester worden geïnstalleerd. Reeds was het bekend geworden, dat dit niet zou geschieden in openbare zitting, wat niet wegneemt, dat wij met be scheiden aandrang hebben verzocht, deze plechtigheid te mogen bijwonen, teneinde de burgerij in kennis te kunnen stellen, met de wijze, waarop Z. E. A. door den Raad werd ontvan gen doch vooral ook, om weer te kunnen geven, de woorden, die door Z. E. A. bij de aanvaarding van zijn gewichtig ambt tot den Raad, als vertegenwoordigende de burgerij, gesproken zouden worden. Wij zagen in deze plechtigheid de kern van 't feest en meenden, dat ons verslag niet volledig mocht genoemd worden, indien we daarvan geene melding maakten. Tot onze groote teleurstelling evenwel kon men niet besluiten de pers toe te laten, zoodat we moeten volstaan met de mededeeling van datgene, wat ons omtrent dit officiëele gedeelte van be voegde zijde is meegedeeld geworden. Door den heer O. Eecen, als oudste raadslid werd Z. E. A. het „welkom" namens den Raad en de burgerij in de gemeente Oudkarspel toegeroepen. Spreker hoopt, dat de komst van Z. E. A. in de gemeente niet alleen voor hem, doch ook voor de burgerij van blijvende waarde mag zijn. Z. E. A. antwoordt hierop, dat zijnerzijds geen middelenon- beproefd zullen worden gelaten, om het welzijn der gemeente Oudkarspel te bevorderen, dat hij alles zal aanwenden, wat kan strekken tot bevordering van de welvaart van Oudkar spels burgerij. Door den heer Prijs, gemeente-veldwachter wordt vervolgens de eerewijn voorgediend. De heer Prijs stelt zich zei ven aan Z. E. A. voor, daarbij hopende en wenschende, dat hij steeds zal mogen rekenen op den steun van Z. E. A. in zijne soms moeilijke taak. Z. E. A. geeft hierop ten antwoord, dat wanneer hij in den veldwachter dezer gemeente een man zal mogen leeren kennen,die ten allen tijde toont een goed ambtenaar te zijn, deze dan ook zeker kan zijn van zijn steun. De heer C. Eecen stelt een dronk in op 't welzjjn van den Burgemeester en verbindt daaraan de installatie van Z. E. A. in zijne functie als Burgemeester der gemeente Oudkarspel. Een tweede dronk wordt door den heer Eecen ingesteld, die nende ter bevestiging van Z. E. A. in diens ambt. Hij verzocht den Burgemeester bij dien dronk voor te gaan, opdat de ge meente en raadsleden hem volgen, en spreekt daarna den wensch uit, dat Z. E. A. in vele opzichten een voorbeeld moge geven, zoowel aan den Raad als aan de burgerij zijner ge meente, zoodat men, zijne voetstappen volgende, zeker moge wezen in eene goede richting voort te gaan. De Burgemeester geeft hierop te kennen, dat niet alleen zijn afgelegde eed hem zal nopen voor de gemeente en de ge meentenaren te zijn wat hij vermag, doch dat hij 't zich tot een duren plicht acht, zijne krachten te wijden aan de belan gen .van OudkarsneL hcvolkinsu. o—o ..SO lila en de 15 wynrood. j£rUger's tactvol optreden, gaf aan den teekenaar Braakensiek het idéé tot eene teeke- ning aan de hand, die de vorige week als bij- de tocht voortgezet. Hier werd de terugtocht aanvr de beste orde werd volbracht. Bij het raadhuis a^8ter^ 111 stapte men uit, terwijl tevens de stoet werd Hoewel nu volgens het programma de receptie qe ratten hebben, achtten de raadsleden eene kleine afwjjkin. Wie er lijk en werd de Burgemeester uitgenoodigd in de een val koffie te gebruiken. Tot ons, en ongetwijfeld veler, leedwezen wer wel niet ernstig, maar toch storend incident eenigJitleope11! gedaan aan de feestvreugde, die bij Oudkarspels burgPee'e v®.r" !oning ten buiten de gemeente, getracht ruzie te veroorzaken n8 hij heen spelsche knapen, die zich, naar men ons verzekerde, 'ot nog toe kalm wisten te houden, wat evenwel niet kon v^et welke dat eene kleine vechtpartij volgde, en een gedieï'3^en* wat al te gedienstige) geest bracht eene extra tijditudarls gemeester en Wethouders, die 't noodig oordeelder naar 't locaal van den hr. Nap te begeven, de plade onder- twist ontstond. Dit gaf vertraging in den goeden g kenvelen, 't wachten moede, begaven zich naar -erklaard, ning, zoodat tenslotte de Feestcommissie zich genoPresident bij monde van den hr. Vis mee te deelen, dat de jrjf' moet uitgesteld tot 71 .'2 uur. (De hr. Vis maakte van df® °Pen" heid gebruik, om met ernst te waarschuwen tegfgterine' van sterken drank, opdat in de feestzaal geene i.i,, van d® zouden gehoord worden, opdat er geene storing me Javaan in de feestvreugde, opdat eindelijk aan de buite: toond mocht worden," dat Oudkarspel niet is, wa;ige Boeto 't heeft willen uitmaken). genaamd, Hoewel door dit incident het feest niet als misl^ beschouwd te worden, deed 't ons zeer leed voor ellichaam sie, die met zooveel tact het programma had sajn maken. voor Oudkarspels burgerij, jong en oud, die, altl deelen naar hetgeen wy mochten aanschouwen (er1 ,°P ^eze tot ongeveer 10 uur zooveel doenlijk nauwlettend1*1 en u ur en ma- slaan) haren nieuwen Burgervader op alleszins wa^ aan te heeft weten te ontvangen, die der commissie in alstblokken, terzijde heeft gestaan, om de uitvoering van het» geweren te doen slagen; doch 't deed ons vooral ook leed,r vertoon* op dit verslag. De maatregelen toch waren zóó g<" doo^^ms nog op den feestavond dit extra-nummer onzer «k schuurt feestzaal verspreid had kunnen worden, indien 't^ geregeld afgewerkt had kunnen worden. Thans m'emgenten tevreden stellen met Oudkarspels burgerij eerst 1^ Trfj zjjn' 't verslag van haar feest te doen geworden. jaar nog De opschorting van de festiviteit maakte we onJaten door door eens hier en daar een kijkje te nemen. Hadnte"eiSen" al verlusligd in 't aanschouwen der versieringen, i t, j j lL u >m Baden reeds genoemd, thans hadden we nog evon geleeelukki£e locaal van den heer Van Zalinge in oogenschouvren bosch „Eenvoudig doch netjes," beter uitdrukking wetei inwoners vinden, zoowel voor deze versiering, als voor di^6 kunnen eiders zagen. Tt^chen Verfrischt en verkwikt stroomde een groot deel de kolfbaan van den heer Slotemaker binnen, toetfngen on- 7 uur geopend werd. Door de goede zorgen d< zijn aan- commissie, was weldra ieder gezeten en toen een1! dat der van aanvang der receptie had geslagen, verbeidde^ meer ongeduld de burgerij haren Burgervader. F^t °r en welluidend fanfare verwelkomde Z.Ed.A. in de die mede „eenvoudig doch netjes" was versierd. ,esj se(]ert nemen van Z.Ed.A. op den eerezetel, werd dooijiders, die W.inn.„.NeC''•la/uispoorweg op den Jungfrau. Een der ingenieurs, wien nooit iets gescheeld had, begon, nadat hij tien dagen op een hoogte van 8000 voet had door-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 5