Marktberichten. gebracht, over een zeer onaangenaam gevoel in den mond te klagen. De ziekte uitte zich in het begin door hevige trekken en schokken der tandzenuwen. Yan uur tot uur nam de pijn in hevigheid toe. Het tandvleesch en de wangen zwollen zoodanig op, dat het gelaat van den ingenieur onkenbaar was. Vijf dagen duurde deze toestand en daarna verdween de ziekte even langzaam, als zij verschenen was. Merk waardigerwijze bleven geen gebreken in de tan den achter. De Zwitsersche ingenieurs en de Ita- liaansche arbeiders zijn alle door deze vreemd soortige, onbekende ziekte aangetast. Huwelijken van inlandsche Hoofden. In het „Soer. Hdbld." doet de redacteur de heer Bartelds, de nadeelen uitkomen, verbonden aan het trouwen van inlandsche Hoofden met Solosche Prinsessen. „De financiën, schrijft hij o. a., van geen en kelen Javaanschen regent zijn tegen een huwelijk met een Solosche Pricses bestand. Behalve dat de laatsten spilziek zijn, hebben zij nog haren nasleep van ooms en neefjes en ouders ook, die van den eersten dag af komen teren op de kas van den gelukkigen echtgenoot. Zij wonen niet bij hem in, daarvoor zouden zij zich te hoog achten en boven dien er is maar één Soerakarta, één Keizersstad op Java. Doch zij scheren hem niet minder. Bij elke gelegenheid komen soeroans van Solo, voor name hongerlijders met groot gevolg, die zich eenige weken komen vetmesten in de kaboepaten en dan met alle mogelijke caudeau's beladen weer naar huis te gaan. De regent betaalt voor die menschen niet enkel de reiskosten heen en terug, maar geeft hun ook nog een flinke sangoe mee. Hoe grooter de sangoe, hoe eerder komen ze terug. Het zou grievend zijn hier namen te noemen. Maar wij kunnen aan de Regeering de verzeke ring geven, en dat kunnen hare ambtenaren ook indien zij weten, dat de Landvoogd de waarheid wenscht, dat de regenten, die met Solosche prin sessen zijn gehuwd, geleidelijk financieel achter uit zijn gegaan, een enkele zelfs reeds arm ge worden is. De anderen zullen hem trouwens wel volgen in die lijn. En wat verarmde en steeds op zeer zware lasten zittende regenten voor de bevolking kunnen zijn het zal wel niet noo- dig zijn te verwijzen naar de „Max Havelaar". Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat de oud resident van Madioen de heer Ravenwaay, den Gouverneur-Generaal Yan der Wjjck daarop wees en tot loon voor zijn waarheidsliefde smadelijk aan den dijk werd gezet." Yoorts merkt de schrijver nog op, dat de be volking binnen korter of langer tijd de kosten van zulke huwelijken draagt en dat bovendien de stille vijandschap, welke het Solosche Hof nog immer tegen ons koestert en koesteren moet, ook tot de Hoofden doordringt, die toch al meent de heer B. zeer weinig reden hebben om ingenomen te zijn met het bestuursbeleid der laatste Regeerings-periode, waarin geen po ging om hun positie en toekomst te „beknibbe len is verzuimd". Raar het oordeel van den heer Bartelds kun nen de residenten veel doen, om deze huwelijken te verhin deren. Want een regent zal niet licht tegen den wensch van de Regeering tot een hu welijk voor zich of voor zijn kinderen overgaan. De Transvaalsche Volksraad heeft, in weerwil van president Kruger's bemoeiingen, met 16 tegen 12 stemmen het wetsontwerp verwor pen, waarin Joden en Katholieken gelijke poli tieke rechten worden verleend met de leden der protestantsche staatskerk. In Transvaal zijn de Israëlieten en Katholieken van het kiesrecht uit gesloten, terwijl zij geen openbare ambten mo gen bekleeden. Te Benevento, Italië, is eene roover- bende gevangen genomen, welke bestond uit vier vrouwen. Haar worden ten laste gelegdéén moord, drie pogingen tot moord, drie verwondin gen en een lange lijst van diefstallen. De bende werd aangevoerd door Signora Pernara Saveno. Aan den beruchten Sardinischen bandiet Monti, die 37 moorden op zijn geweten heeft en op wiens hoofd een prijs is gesteld van 200,000 lireis het dezer dagen, toen men meende hem in een bosch bij Sassari nauw omsingeld te hebben, an dermaal gelukt te ontsnappen. Aan de kerkdeur te Sassari vond men later eene proclamatie van hem aangeslagen met de mededeeling, dat hij den oorlog tegen de maatschappij aanvaardt en ieder, die hem in handen valt, zal ombrengen. Ongenoode gasten. Dezer dagen ontvluchtten uit de gevangenis te Kleef 2 gevangenen, respectievelijk veroordeeld tot 9 en 10 jaar gevangenisstraf. Beiden hadden zich doorgang verschaft, door een meter dikke muur steen voor steen weg te ruimen, lieten zich vervolgens langs de bliksemafleider naar beneden glijden zonder de aandacht van de dubbel aanwe zige wacht te trekken. Men vermoedt, dat beiden in de richting van Holland zijn gevlucht. De „Globe" vestigt de aandacht op het zonderlinge verschijnsel, dat onmiddeljjk na het eindigen der vredesconferentie Rusland een groot leger samentrek, in Midden-Azië. Ongeveer 65,000 manschappen moeten in Turkestan ge reed zijn om te trekken óf naar het Zuiden, óf naar het Zuid-Oosten, óf naar het Oosten. De onafhankelijkheid van Perzië is, volgens het ge noemde blad, sterk bedreigd; want de Czaar heeft zjjn leger slechts in beweging te zetten om den Shah tot eiken prijs den vrede te doen koo- penen die prijs zal dan waarschijnlijk bestaan in een spoorweg door Perzië, die Rusland direct met de Perzische Golf verbindt. Uit Sint Petersburg wordt geseind, dat de concessie tot het leggen van een spoorweg, van Rhest naar Teheran, welke in 1887 aan een Russische maatschappij werd verleend en reeds tweemaal verlengd is, door de Perzische regee ring nogmaals tot 1904 is verlengd. aan het Engelsche volk worden aangeboden, het welk wjj hier in zijn geheel afdrukken. Wij laten daaronder ruimte, voor ongeveer 4 handteekeningen, voor abonné en medelezers, met beleefd verzoek, indien men met volle instem ming dit manifest begroet, dit, met de noodige handteekeningen voorzien, aan ons bureau te willen inzenden, zoo spoedig mogelijk. Voor ver dere opzending zullen wij zorg dragen. De Red. Aan het Volk van Groot-Brittanniè Wij Nederlanders, verwant aan U door een gemeenschappelijken oorsprong, door overeen komst in geschiedenis en traditiën, door gelijk soortige zeden en staatsinstellingen, ontleenen aan deze verwantschap, waarop wij trotsch zijn, de vrijmoedigheid om uitdrukking te geven aan den on weerstaan baren aandrang van ons hart en de diepe overtuiging van ons verstand, dat er bij velen uwer een sterke neiging bestaat een schro melijk onrecht te begaan jegens het volk der Zuid-Afrikaansche Republiek, eene loot van on zen gemeenschappelijken Germaanschen stam, een volk zwak in aantal, maar sterk door de deugden, welke door alle Angelsaksers op den hoogsten prijs worden gesteld: moed, onafhan kelijkheidszin, zelfbewustheid en godsdienstzin. Wij doen een beroep op uw dieper besef van rechtvaardigheid en edelmoedigheid, wanneer wij U toeroepen Laat af van de pogingen, door sommigen uwer geldmannen en Staatslieden beproefd, om dit volk te belemmeren in de geleidelijke ontwik keling van eigen aard en aanleg en te onder werpen aan uwen wil. Laat af van het zoeken en aangrijpen van aan leidingen en voorwendsels om U te mengen in zijne aangelegenheden, omdat het deze op andere wijze regelt, dan U redelijk en wenscheljjk schjjnt. Laat overigens dit volk zich natuurlijk ontwik kelen, zelf den geest des tjjds ondergaan, die onver mijdelijk voortdrijft op den weg van vooruitgang in stoffeljjk en goesteljjk opzicht en elke geweld dadige stoornis veroordeelt, omdat z|j de geljjde- ljjke ontwikkeling veeleer vertraagt dan bevordert. W|j vragen u dit dringend, niet alleen omdat eene andere politiek leiden moet tot geweld, bloed storting, broedermoordmaar ook omdat daar door het recht geschonden, de naam van Britsche rechtvaardigheid geschandvlekt, van Britsche scherpzinnigheid ondermjjnd en die van Britsche grootmoedigheid tot een spotternij gemaakt wordt. PREDIKBEURTEN. NED. HERV. GEM. OUD-KARSPEL. Zondag 6 Aug. v.m. 9,30 cis. Stramrood. NED. HBRV. GEM. NOORDSCHARWOUDE. Zondag 6 Aug. v.m. 9.30 ds. Habbema. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Zondag 6 Aug. niet ontvangen. NED. HER Y. GEM. ZUIDSOHARWOUDE. Zondag 6 Aug. v.m. 9.30 u. ds. De Boer van Dirkshorn. NED. HERY. GEM. BROEK OP LANGEDIJK. Zondag 6 Aug. v.m. 9 u. n.m. 2 u. ds. Gemser. GEREFORMEERDE KERK. (Z u i d e r k e r k.) Zondag 6 Aug. v.m. 9.30 n.m. 2.30, ds. Notten van Velp. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zondag 6 Aug. v.m. 9.30 n.m. 2.30, DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Zondag 6 Aug. v.m. 9.30, ds. J. D. de Stoppe laar, Theol. Cand. te Leiden. NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE HEER HUGO WAARD. Zondag 6 Aug v.m. 9,30 u. ds. Brink. Zondag 13 Aug, v.m. 9.30 u. ds. Brink. Van wege de Nederl. Zuid-Afrikaansche V ereeniging te Amsterdam, zal een manifest SCHAGEN, den 3 Aug. 1899. 11 Paardenf 75 f 200 1 Veulen 90 Ossen 14 Stieren 70 140 16 Geldekoeien (magere) 100 130 50 Idem (vette) 160 250 10 Kalf koeien 130 190 Vaarzen 60 100 Graskalveren. 18 Nuchtere Kalveren 6 16 70 Schapen (magere) 12 15 90 Idem (vette) 20 23 Overhouders 90 Lammeren 9 13 5 Bokken en Geiten 1 50 7 24 Varkens (magere). 7 11 19 Vette varkens p. kilogr.„ 0 32 0 65 Biggen 2 50 5 Konfinen 15 0 Kippen Eenden 75 7000 Kipeieren (per 100) 2 50 3 600 Eendeieren 3 1000 Boter (Kilogram) 95 1 350 Kaas n 0 30 0 05 De handel in magere geldekoeien en kalf koeien was heden stug. ffij een belangrijke aanvoer van vette koeien was de handel redelijk goed en hielden de prijzen der vorige week zich staande: lequaliteitgold31 ets. p. '/a kilogram. In vette schapen was de handel trek kende bij lagere prijzen. Ook in lammeren was wei nig omzet. De prijzen der vette varkens hielden zich staande. ALKMAAR, 4 Aug. 1899. Aangevoerd: 507 stapels Kaas, wegende 168622 Kg. Kleine 125 Commissie f 22,50 Middelbare f 23,50. ALKMAAR, 5 Aug. 1899. Aangevoerd 6 Paarden f 70,— a f 325 9 Koeien f 130 a 190; 20 Nuchtere kalveren f 8.a f16. 0 Vette Kalveren f 0,af 0,per kilo f0.aO, 121 Schapen f 10,a f20,:0 Lammeren f a Vette varkens per kilo f0,a f 0,— 57 Magere varkens f 9.a f 13.— 323 Biggen f 4. - a f650; 2 Bokken f 3.— a f 6.— 3 kleine id.f 0.75 a f 1.25. Boter per halve K.G. f 0 45 a f0.55. Aardappelen fl.25 at 2.25 per zak; bieten f0.— uien f2.50 a t 0.00 Bloemkool f3.00 a f8,— per 100 wortelen per 100 bos 2.— roode kool f 8. a f 0,— savooische f 0.— a f0,— Koolrapen f 0, Meirapen 10.— per 100 bos. Peien f2,50 a f4,— Appelen f0, - a f0.— Pruimen f0 a f0,— per mandje. Witte kool f0 Kippen f 0.20 a f 1.00; eendent0.30 a f 0,80 konijnen f0.15ai'0.70 kippeneieren f2.90 a fJ3.50 eendeneieren f3.— a 0.— kuikens f 0.10 a f 0.90 Broek op Langedijk. Marktbericht van 29 Juli tot 4 Aug. 1899. 29 Juli 38700 bos Wortelen f 1,a f 1,60 46000 stuks Bloemk. - 3,25 a - 7, 2de soort bl. - 1,50 a - 3,— bos Uien - 0,— a - 0,— 152 mn. Aardap. - 0,55 a - 0,85 31 Juli 26400 bos Wortelen- 0,95 a - 1,40 56000 stuks Bloemk. - 3,25 a - 6^25 2de soort bl. - 1,80 a - 3,— bos Uien - 0,a - 0, 34 mn. Aardap. - 0,65 a - 0,90 1 Aug. 16630 bos Wortelen- 1,a - 1,50 51200 stuks Bloemk. - 4,— a - 9,25 2de soort bl. - 2,50 a - 3,75 bos Uien - 0,a - 0, 105 mn. Aardap. - 0,50 a - 0,90 2 Aug. 28000 bos Wortelen - 1,a - 1,50 60500 stuks Bloemk. - 3,75 a - 7,75 2de soort bl. - 2,— a - 3,50 bos Uien - 0,— a - 0,— 107 mn. Aardap. - 0,55 a - 1,05 3 Aug. 8900 bos Wortelen - 1,a - 1,30 58500 stuks Bloemk. - 3,a - 6,50 2de soort bl. - 1,80 a - 2,80 bos Uien - 0,— a - 0, 13 mn. Aardap. - 0,75 a - 0, 4 Aug. 13300 bos Wortelen - 1,a - 1,60 62700 stuks Bloemk. - 3, a - 6,50 2de soort bl. - 1,40 a - 2,80 bos Uien - 0,a - 0,- 106 mn. Aardap. - 0,40 a - 0,80 In 't geheel werden aangevoerd 131930 bos wortelen, 334900 stuks Bloemkool, zonder over- tal, en 517 mn. aardappelen, per 17y2 kilo. Ook werden nog 2400 bos uieu geveild, die gemiddeld f 1,10 a f 1,60 opbrachten. 32965 stuks Roode kool die gemiddeld f4,50 a f7,— kon opbrengen. Maandag en Donderdag stonden gelijk met de prijs. Sint Pankras. Marktbericht van 29 Juli tot 4 Aug. 1899. 29 Juli 206 mn. Aardap. f0,40 a f0,80 kl. part. Bloemk. - 2,60 a - 4,75 84500 Slaboonen - 0,35 a - 0,40 p. 1000 31 Juli 127 mn. Aardap. -0,60 a -0,75 kl. part. Bloemk. -1,70 a -4,50 91000 Slaboonen - 0,30 a - 0,35 p. 1000 bos Uien - 0,a - 0, Tuinb. - 0,— a - 0,— p. 1000 1500 Snijb. - 0,50 a - 0,— p. 1000 1 Aug. 176 mn. Aardap. -0,60 a -0,80 kl. part. Bloemk. - 3,25 a - 0,— 143000 Slaboonen - 0,25 a- 0,325p. 1000 Tuinboonen - 0,per 100 Snijb. - 0,— a - 0,— p. 1000 2 Aug. 129 mn. Aardap. -0,65 a -0,80 kl. part. Bloemk. - 2,20 a - 5,25 bos Uien - 0,p. 100 bos. 155200 Slaboonen - 0,275 a - 0,325p. 1000 2000 Snijb. - 0,40 a - 0,— p. 1000 Tuinb. - 0,— a - 0,— p. 1000 675 bos Wortelen - 1,20 p; 100 bos. 3 Aug. 57 mn. Aardap. - 0,65 a - 0,75 kl. part. Bloemk. - 2,80 a - 0, 56000 Slaboonen - 0,325a- 0,35 p. 1000 4 Aug. 182 mn. Aardap. -0,65 a -0,80 kl. part. Bloemk. - 1,80 a - 3,75 bos Uien - 0,— a - 0, 157700 Slab, per 1000 -0,20 a -0,25 Tuinboonen -0.— p. 1000 3750 Snijb. - 0,50 a - 0,— p. 1000 Aardappelen per 171/2 K.G., en Bloemkool per 100 stuks. Noordscharwoude. Marktbericht van 31 Juli tot 5 Aug. 1899. 31 Juli 13243 stuks Bloemk. - 3,a - 5,50 1 Aug. 9662 stuks Bloemk. - 4,a - 7, 2 Aug. 13782 stuks Bloemk. - 5,a - 8,50 3 Aug. 12248 stuks Bloemk. - 3,50 a - 7,25 4 Aug. 10875 stuks Bloemk. - 3,50 a - 7, 5 Aug. 22178 stuks Bloemk. - 3,— a - 5,75 De markt aan het Station Noordscharwoude. Marktbericht van 31 Juli tot 5 Aug. 1899. Per 35 K.G. 31 Juli Groote muizen f0,75 a f0,95 Graafjes - 0,a - 1.15 blauwe -0,— a -0,80 Aanvoer J/2 H.L. 1 Aug. Groote muizen f 0,85 a f 1, Graafjes -1.— a -1.10 blauwe - 0,— a - 0,90 Aanvoer 1/2 H.L. 3 Aug. Groote muizen f0,90 a f 1,05 Graafjes -0,90 a -1.10 blauwe - 0,90 a - 1,— Aanvoer l/2 H.L. 5 Aug. Groote muizen f0,80 a f 0,90 Graafjes - 1,_ a - 1.30 blauwe - 0,85 a - 0,95 Aanvoer l/2 H.L. Maandag werd door den heer J. de Boer te Heer Hugowaard een partijtje groene komkom mers aan de markt gebracht, dat verkocht werd voor 60 cent. Aangevoerd ongeveer 25000 slaboonen a 30 ct. per 1000. 2 mandjes augurken, k 1.00 per 5 L. witte Aalbessen 9 a 12 ct. per K.G. Aardappelmarkt stug. GROENTENVERVOER. Yan 31 Juli tot 5 Aug. zijn van het station Heer- hugowaard 60 wagons groenten verzonden, van het station Noordscharwoude 70 waggons. ALLERLEI. Het gevaar van besmetting doorvliegen. Meer nog dan van de kanonnen en granaten der Spanjaarden, heeft het Amerikaansche leger op Cuba te lijden gehad van typheuse koortsen, buikloop enz. Nauweljjks hadden de Amerika nen hun regimenten te Chickamauga, Jackson ville enz. verzameld, of deze ziekten begonnen de gelederen te decimeeren. Was het wonder, dat men nauwkeurig onder zocht waardoor de besmetting plaats greep? De conclusie, waartoe een speciaal daarvoor aangestelde commissie, bestaande uit de dokters Lee, Vaughan en Shakspeare kwam, was, dat nog aan het drinkwater, noch aan die zaken, waardoor veelal besmetting wordt veroorzaakt, de ziekten moesten worden toegeschreven, doch alleen aan de gewone huisvlieg, musea domestica De oorzaak, waardoor deze commissie tot die conclusie kwam, is niet ver te zoeken. De vlie gen azen b|j voorkeur op de excementen van menschen en dus ook op die van lijders aan ty pheuse koortsen en buikloop, waarin zich mil- lioenen microben bevinden. Deze microben wor den door de vliegen overgebracht op het eten der soldaten, wat nu heel smakelijk klinkt. Op deze wijze werden alle pogingen om de ziekten te keeren, verijdeld. Overigens was er reeds door andere geleerden gewezen op het gevaar van be smetting door vliegen. Limmonds en Savtchenko vonden in het lichaam en in de uitwerpselen der vliegen de kommavorraige cholera-bacil, die niets van haar besmettende eigenschappen in het spijs verteringskanaal dezer insecten verloren had. Han- kin deed dezelfde waarneming in Indië.Boven- dien ontdekte hij, dat, wanneer er een vlieg in een kan melk, waarin geen bacillen aanwezig waren, was verdronken, ook de melk geïnfec teerd was. In Egypte heerscht een chronische oogziekte, de korrelige oogziekte genoemd. Men treft de menschen, die aan deze ziekte lijden, overal aan met hun zwerende roode, met etter bedekte oogleden. Onophoudelijk worden de arme oogljj- ders geplaagd door vliegen, die om hun oogen zwermen en zich er voortdurend opzetten. Dok ter Howe, die vermoedde dat de vliegen de ver spreiders dezer kwaal waren, ving er eenige, plaatste ze op een gelatine-plaat en bemerkte spoedig, dat overal, waar ze haar pooten hadden neergezet, zich in de gelatine geheele kolonies bacillen ontwikkelden, gelijk aan die, welke als oorzaak der oogziekte worden beschouwd. Twee dokters uit Nancy, dr. Spillmann en dr. Haushalter plaatsten eenige vliegen, die zich langen t|jd te goed hadden gedaan in een kwis pedoor van een teringlijder, onder een glazen klok. Den volgenden morgen waren er verschei dene dood. Uit het bacteriologisch onderzoek bleek, dat zoowel in de lichamen als in de uitwerpselen der insecten, die als grijsachtige vlekjes op het glas zaten, zich teringbacillen bevonden. Uit een en ander blij kt, dat het gevaar van besmeiting door vliegen volstrekt niet gering is. Vliegen en muggen (want te dezen opzichten zjjn deze broertje en zusje) zjjn brutale gasten, die moeieljjk te weren zijn. Letterljjk alles is van hun gading, overal zitten ze op of inop de plafonds, op het behangsel, op de meubelen, op ons brood, op de randen onzer glazen enz. De Amerikaansche dokters hadden wel geljjk deze insecten als oorzaak van velerlei besmetting te beschouwen. Wanneer ontwaken de vogels? Een vogelliefhebber, die gedurende een ge- heelen zomer acht verschillende vogels is nage gaan, geeft op die vraag het volgende antwoord De vink is het vlugst van allen hjj begint reeds één uur na middernacht te zingen. Dan volgt de basterd-nachtegaal, die zich tusschen 2 en 3 uur laat hooren vervolgens de zwarte lijs ter of merel, tusschen 3 en 4 uur; de cosmopo- litische musch is luierzjj begint eerst omstreeks 5 uur te tjilpen. Als de jongen geboren zjjn, staan de vogels over het algemeen vroeger op dan ge woonlijk, om voedsel voor hun kroost te zoeken. Een bastaard-nachtegaal die in een kooi is opge sloten, begint vaak midden in den nacht b|j kunstlicht te zingenh|j houdt echter weer op zoodra hij zjjn vergissing bemerkt. Indien het moeieljjk is voor ons de gebreken te onderkennen van degenen, die wjj liefhebben hoeveel meer moeite moeten wjj ons dan wel niet geven om onze eigen gebreken te leeren kennen. De vrouw is een zwakker wezen, zegt men dit juist moest een rede zjjn, dat men haar heur misstappen eerder moest vergeven dan aan een man. De verveling is eene ziekte, waarvan het ge not meer de oorzaak dan het geneesmiddel is. Vreugde en leed zjjn, als ze op het ljjf vallen, een tweesnjjdend zwaard en er behoort een ste vig hoofd en hart toe, ze van ons af te wenden. De kunst wjjst den weg, die naar de vol maaktheid leidt. Al is er verschil van rang of stand, een eer- Ijjk man blijft altijd een eerljjk man. De liefde maakt dikwijls een slachtoffer op een oogenblik, dat deze er volstrekt niet aan denkt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 9