Nieuwstijdingen. blijven wachten. Als allen 't belang er van inzien en hunne medewerking geven, is ze waarschijnlijk wel mogelijk. Allicht zal dan eene maatschappij te vinden zijn, die bereid is, ze als eene voor haar winstgevende zaak aan te leggen en te exploiteeren. Voordat we echter verdere stappen doen ten einde hiertoe eene degelijke vennootschap te bewegen, dienen wij te weten, op hoeveel aansluitingen zulk eene waterleiding waar schijnlijk zou kunnen rekenen. Dat zal natuurlijk afhangen van dekoston. Zeker, maar omgekeerd zullen de kosten na tuurlijk afhangen van het aantal aansluitingen. Hoe meer woningen worden aangesloten, noe lager de kosten per woning worden, 't Is moeilijk te begrooten, maar waarschijnlijk zal het abonnement per woning en per kraan niet minder dan vijf gulden (f '5.-) en niet meer dan vijftien gulden (f 15,-) per jaar bedragen. Teneinde nu voortgang aan de zaak te geven, is ons plan den bode rond te zenden langs de huizen der ingezetenen. Laat dan ieder, die zijne woning waarschijn lijk zou laten aansluiten bijaldien zulk eene leiding tot stand kwam, hem dit mededeelen en daartoe op zijn lijst teekenen. We zeggen: die zijne woning waarschijnlijk zou laten aan sluiten, omdat we niemand willen binden en eene bevestigende verklaring dus wettelijk tot niets verplicht. Het is ons verlangen alleen, te weten, hoeveel kans op levensvatbaarheid ons plan zou hebben, om, met die wetenschap gewapend, ons met meer vrijmoedigheid en recht van spreken te kunnen wenden tot in- dustrieelen die er verdere uitvoering aan zou den willen geven. Mochten er zijn, die zich ook zonder zulk een voorbehoud zouden willen verplichten tot aansluiting, mits de kosten een maximum van 15 gulden per jaar niet overschrijden, dan zou dit afzonderlijk kunnen worden genoteerd. Laat inmiddels ieder ons plan overdenken en besprekenwege hij daartegenover zijn oordeel over de bestaande behoefte en zijn persoonlijk belang; en dit niet alleen, maar ook daarbij het belang van minder goed be huisde medeburgers. De droge weken, die deze zomer ons bracht, geven daartoe gereede aan leiding. Laat een ieder met de zijnen, het antwoord dat hij geven zal, overwegen en afspreken, opdat ook bij afwezigheid van den huisvader, onze bode niet vergeefs aan de deur zal ko men, en we over eenigen tijd met zekerheid mogen weten, of de Langedijk al dan niet verlangt naar eene eigene duinwaterleiding. Namens de Commissie a. h. F. C. FLEISCHER. FESTIVAL te Winkel, bij het 10-jarig bestaan van Winkel's Fan farecorps, gehouden op Zondag 6 Augus tus, op het terrein bij „de Zwaan" van den Heer P. Buy. Zondag, voormiddag half 10, bevond zich de feestcommissie met de leden van Winkel's Fan farecorps op het Feestterrein, alles werd in oogen- schouw genomen en 't oordeel was, dat het ge- heele terrein uitstekend in orde was gebracht, waarvoor een woord van lof toekomt aan den heer P. Buy, die kosten noch moeite had ont zien. Het weer was uitstekend en van alle kan ten kwamen ze aan de 265 leden van Fanfare- en Harmonie-gezelschappen met hunnen aanhang, de vele vreemdelingen, die getuigen wilden zijn van alles, wat op den 6en Augustus te Winkel zou zijn te genieten, daarbij de inwoners van Winkel en men kan zich een denkbeeld vor men van de drukte, die er heerschte. Ook de tram SchagenWognum heeft krachtig meege werkt, want niet minder dan 20 trams deden op 6 Augustus Winkel aan en ze waren alle overvol. Om 10 uur waren de 14 deelnemende gezel schappen op 't feestterrein aanwezig, waar ze door den Voorzitter der Feestcommissie, den Heer A. J. Onnekes, werden welkom geheeten. Hij wees in zijn rede op de groote macht, die mu ziek en in het algemeen de kunst, op den mensch uitoefent, hoe zij de gewaarwordingen van het verstand overplant op het gevoel, hoe zij opbeurt in droevige zoowel als in vroolijke omstandig heden. Wie de kunst liefheeft, wordt door haar veredeld, waar harmonie der tonen is, daar is geen plaats voor wanklanken. Met den wensch, dat het samenzijn van zooveel beoefenaars der muziek do kunst ten goede zou mogen komen, verklaarde do Voorzitter, het festival voor ge opend. De Heer Egmond van Enkhuizen trad voor de muziektent, wenschte Winkel's Fanfarecorps geluk met zijn 10-jarig bestaan, constateerde, dat het corps succes heeft gehad op zijn in de statuten uitgedrukt strevenBevordering van het muzikale leven, want op Winkel's voetspoor zijn andere vereenigingen als Bovencarspel, Enk huizen enz. ontstaan en overhandigde den Direc teur, den Heer A. Egmond, namens het Stede lijk Muziekcorps van Enkhuizen, een prachtige krans, die door dezen aan het vaandel werd ge hangen. Kwart over 10 werd de optocht opgesteld, die uit drie afdeelingen bestond en wela. Winkel, Kolhorn en Wieringerwaardb. Beets, Ouden dijk, Oud-Karspel, De Gouw, Spanbroek en Ab- bekerk; c. Warmenhuizen, Medemblik, Oude Niedorp, Wieringen en Koedijk. Voor elke af- deeling liepen drie leden der Feestcommissie, kenbaar aan een donkerrood roset. Om half elf was de opstelling afgeloopen en ging het voor waarts onder de vroolijke tonen der muziek (ge regeld speelden 2 gezelschappen, die vergenoeg van elkander verwijderd waren, dus elkaar niet hinderden) naar den tuin van den eere-voorzit- ter der Feestcommissie, den Heer Abr. Sloos. Hier werd eenige oogenblikken vertoefd, gespeeld ea daarna begaf de optocht zich Daar het West- eind, over het erf van den heer T. Kos, toen naar het Oosteind, door den tuin van den Voor zitter der Feestcommissie, waar hetzelfde plaats had als bij den Eere-\ oorzitter, en terug naar het Feestterrein, waar ze te half 12 aankwam en ontbonden werd. Te half een werd het feestterrein voor 't pu bliek opengesteld, dat reeds geruimen tijd had staan wachten en nu zich haastte om goede plaatsen te verkrijgen. Daarvoor was ruimschoots gelegenheid, want het geheele terrein was met stoelen en banken bezet en toch moesten velen staan of wat wel zoo aangenaam was, in het gras gaan zitten of liggen. We gelooven het niet ver mis te hebbeD, als we het aantal personen op ongeveer 1600 schatten. Om één uur had de uitvoering plaats van „La Première," door alle werkende leden van alle deelnemende Gezelschappen, onder directie van den heer A. Egmond, welke uitvoering uitstekend slaagde. De verschillende gezelschappen gaven nu de door hen aangekondigde nommers te hoo- ren en daarvan kan niet anders gezegd worden dan ze speelden goed. Had 't een wedstrijd ge golden, dan was critiek natuurlijk op zijn plaats, doch hier past niet anders dan een woord van waardeering voor alle gezelschappen, ook voor de jongere, die kranig voor den dag kwamen. En moesten we gaan bewonderen, we weten niet wie de meeste lof zou toekomen. Daarom alleen dit: maakte „Winkel" een goed begin met zijn „Czaar und Zimmerman," „Oudkarspel" gaf een waardig slot aan het uitstekend en door ieder met onverdeeld genoegen aangehoord programma. De verloting der uitgeloofde premiën had plaats, waarvan de uitslag was: Abbokerk f30, Beets f20, Koedijk f 10 en Wieringen de door de firma W. Hampe te Amsterdam geschonken Solo-cornet. Door den Voorzitter van Winkel's fanfarecorps, den heer D. Kruit, werden de pre miën uitgereikt en daarna door den voorzitter der Feestcommissie de deelnemende gezelschappen bedankt voor alles wat ze te genieten hadden gegeven, het publiek voor de waardige wijze, Briais hertrouwd met een zuster van mijnheer De Prabert, mejuffrouw Blanche, een voortreffelijke vrouw, maar die nu ook reeds eenige jaren dood is. Mjjnheer De Briais overleefde zjjn tweede vrouw niet lang en op die wijze kwam mejuffrouw De Briais, nu geheel wees geworden, onder voogdijschap van mijn heer Bernard De Prabert en werd in zijn gezin op genomen. Mejuffrouw De Briais is dus bijna niet ver want aan de familie De Prabert en zij zal dat gezin ook zonder eenig leedwezen verlaten, hoewel zy zeer veel eerbied en achting heeft voor het hoofd er van, haar voogd. O! des te beter, des te betèr, zeide Martineau, want gy zoudt niet kunnen gelooven, luitenant, hoe ongelukkig ik het vinden zou, wanneer mejuffrouw De Briais maar in eenige betrekking stond tot den leelijken gluiperd, dien zij oom Jacques noemen. Oom Jacques! herhaalde Filip op een toon waar uit de diepste afkeer sprak. Ja. Jacques Hilson, D. H. Duizend duivels, luitenant, wat zegt ge daar? riep Martineau uit, terwjjl hjj opsprong en zulk een ruk aan de teugels gaf, dat het paard begon te steigeren. Jacques Hilson, D. H. dat zijn de letters die in de kast gegraveerd staan van het horloge, dat ik daar boven op de rotsen gevonden heb, op dezelfde plaats waar Helaas ja, mijn brave Martineau, de ellendeling, dien ik verdenk de balken van den vlonder te heb ben doorgezaagd, die mij van morgen ondereen rots blok heeft willen verpletteren, die ellendeling is Jacques Hilson. Maar luitenant, dan hebben wij hemriep Marti neau. Hoe meer ik er over nadenk, hoe vaster ik overtuigd ben dat mijn kogel dien schelm getroffen heeft. Hjj is geteekend en zoodra wy' op Saint-Co- lomban komen, zullen wy hem kunnen aanwijzen. Inderdaad, gij hebt geljjk, Martineau, het zou een overtuigend bewys zijn. O! die schurk, die schavuit! Maar wat heeft hjj dan toch tegen u, luitenant? Dat is doodeenvoudig. Zijn neef, Aurélien De Pra bert, bemint mejuffrouw Marguerite De Briais en nu wil men in rajj een begunstigden medeminnaar uit den weg ruimen. Het eerljjke gezicht van Martineau werd vuurrood waarop 't getoond had feest te kunnen vieren en de feestelijke bijeenkomst gesloten. Des avonds te 8 uur begon het Bal-Champëtre op het fraai verlichte feestterrein en ook daarvan werd druk gebruik gemaakt. Den geheelen avond was de dansvloer van 12 Meter lang en 8 meter breed goed bezet en dus werd door velen de voorkeur gegeven aan een dansje in de open lucht bij prachtig weder dan in een afgesloten ruimte. Winkels Fanfarecorps heeft zijn 10-jarig be staan luisterrijk gevierd, het kan met genoegen op dat tijdperk terugzien, het blijve nog lang voortwerken tot nut en veraangenaming van allen, op wie de muziek invloed kan uitoefenen. Winkel. Woensdag 9 Augustus werd in de kolfbaan van A. Wit een kolfwedstrijd ge- houden, waaraan 10 personen deelnamen. De prijs werd behaald door den heer P. Ha ringhuizen te Nieuwe Niedorp, de le premie door den heer Jac. Kuilman te Nieuwe Niedorp en de 2e premie door den heer S. Rentmeester te Winkel. Bij den 'biljartwedstrijd, eveneens bij A. Wit gehouden op den 9 Augustus, werd de prijs behaald door den heer P. Haringhuizen te Nieuwe Niedorp, de le premie door den heer S. Rent meester te Winkel en de 2e premie door den heer Jac. Haringhuizen te Oosterblokker. Afdeeling „Winkel" der vereeniging „de Niedorper Kogge". De vruchtenmarkt, die door de afdeeling den 15e AHgustus zou worden opengesteld, zal op dien datum niet worden gehouden, omdat ver wacht kan worden, dat de aanvoer dan nog te gering zal zijn. De afdeeling heeft daarom be sloten nog eenigen tijd te wachten en in geen geval de markt te beginnen voor den 22 Augustus. Men schrijft ons uit Heer Hugowaard: Een voorbeeld ter navolging. Het gebouw, door de heeren Frank en Trom petter op het stationsterrein geplaatst, nadert meer en meer zijne voltooiing. Een gedeelte van dit gebouw beantwoordt reeds aan zijne bestem ming we bedoelen het: „Locaal voor het per soneel." We achten het een gelukkig denkbeeld van genoemde heeren, om in dit gedeelte van hun gebouw, eenvoudig ingericht, eene gelegen heid open te stellen, waar zij, die belust zijn met het laden der landbouwproducten, hunnen dorst kunnen lessen met een glas bier, cider of melk of een kop koffie. Ieder, die bij dat laden wel eens tegenwoordig was, weet, dat dit een dorstig werk schijnt te zijn; doch we weten ook, dat voorheen bij dit laden nog al eens iemand werd uitgezonden om „een spatje" te halen, soms bij flesschen tegelijk. Hieruit vloeiden vaak min der gunstige gevolgen voort; ja, men was soms getuige van wanordelijke tooneelen. Of er bij het laden aan 't station Noordschar- woude niet nog wel eens „een graantje gepikt" wordt? We gelooven van wel; doch dit is zeker, dat er thans van misbruik niet bespeurd wordt en zeker is t ook, dat de lading onder prettiger toon en met meer orde geschiedt dan voorheen. We weten zeer goed, dat, wie wil drinken dit toch doet, maar eene gelegenheid, als door ge noemde heeren opengesteld, moet van goeden in vloed zijn, wanneer althans het doel blijft het drankgebruik tegen te gaan. Ook beschouwen de landbouwers, die met hunne producten ter veiling komen, het als een voorzien in eene, vooral de zen zomer gevoelde, behoefte, dat genoemde hee ren hebben voldaan aan 't verzoek, om deze ge legenheid ook voor hen te willen openstellen. We achten eene gelegenheid als deze bij drukke laad- en losplaatsen zeer in 't belang van het volk mits men zich dan ook geheel blij ve onthouden van 't verstrekken van sterken drank. In plaats van een verloopen trambiljet ver scheurde iemand in de West-Friesche tram te Schagen bij vergissing een Muntbiljet van f 10. Bij hot schoonmaken van den wagen vond de conducteur de snippers, plakte ze zorgvuldig aan een en wisselde het biljet te Alkmaar in bij den rjjks-betaalmeester. Enkele dagen geleden stelde de conducteur de f 10 aan den eigenaar van het van verontwaardiging. O! wat schelmen, wat valsch canaille! schreeuwde hij. Neen maar, wacht eens, dat gaat zoo niet, ik zal dien Jacques straks den hals omdraaien. Geduld, mijn vriend, wy moeten onzen tijd afwach ten en zorgvuldig elk schandaal vermyden. Wij ko men heden no.' niet als wrekers op Saint-Colomban en behalve een paar woorden, die ik Jacques Hilson in het geheim zal toefluisteren, doen wy of wy van niets weten. Later zullen wy wel verder zien. Begrepen, luitenant, maar wees verzekerd dat ik over u zal waken alsof ge een kruitmagazijn waart. Vooral dien Jacques Hilson zal ik niet uit het oog verliezen, maar intusschen houd ik my van de dom- men. Moeder Natuur heeft me nogal een onnoozel gezicht gegeven en dat zal me hier uitmuntend by *a pas komen. Ik reken op u, Martineau, als op myn besten vriend. Ik had nooit kunnen denken, dat er achter dat on- noozele gezicht waar ge moeder Natuur zoo dank baar voor zjjt, zulk een heldere geest schuilde en dat er zoo'n goed hart woonde in dat lange lichaam, maar nu weet ik het en parbleu, ik zal het goed onthouden. Kom kom, luitenant, ge zoudt me waarachtig nog verwaand maken, zeide Martineau. Om zich afleiding te geven, begon hjj het paard met luid geschreeuw aan te sporen en dat was niet eens overbodig, want Bruintje nam er hoe langer hoe meer zijn gemak van en liop half te dommelen zyn lemoen. Het rijtuig was nu juist op het bergvlak aange komen, de weg werd gemakkeljjker en nu ging het draf naar Saint-Colomban. Omstreeks half drie stapte Filip Dormelles voor het hooge, wit marmeren tordes van het kasteel uit het tentwagentje. Ik zal intusschen eens door het geheele kasteel rondloopen, zeide Martineau, misschien doe ik wel een of andere ontdekking, die ons van pas kan ko men. Dat is goed, mijn beste Martineau, maar wees voorzichtig, sprak Filip. Geen nood, luitenant. Filip ging de vestibule in en vroeg aan een la kei, die daar op post stond, of mjjnheer De Prabert te spreken was. De bediende antwoordde, dat hjj het wel geloofde mijnheer De Prabert had op zjjn kamer gedejeuneerd en was niet uitgegaan. Goed, doe maar geen moeite, ik weet den weg, zeide Filip, toen de lakei hem wilde aandienen. Hjj ging door een geheel net van gangen en be klom ten slotte een smalle trap, die toegang ver leende tot den toren van het kasteel. Op de tweede verdieping van den toren was een groote kamer, waarvan de muren behangen waren met kaarten, teekeningen en plans waar in het mid den een zwaar eikenhouten, twee persoons schrijf tafel stond, die met een boekenkast, een rookkastje en eenige lederen stoelen en fauteuils het geheele ameublement uitmaakte. Dit was het heiligdom van Bernard De Prabert, ver verwijderd van de ontvang-salons en feestzalen, stil en rustig; daar werkte, peinsde en rookte de meester van Saint-Colomban, in gezelschap van zijn onafscheideljjken Pnybarrau. Filip Dormelles klopte aan de deur van dit vertrek. De stem van Puybarrau antwoordde Binnen 1 Filip trad binnen. Bernard De Prabert en Puybarrau zaten tegen over elkaar aan het schrjjfbureau, in eikenhouten fauteuils met zwart leer bekleed en hooge rugleu ning. Een open sigarenkistje stond voor hen en zij rookten als om strijd, zoodat het vertrek, niettegen staande het vrij hoog en groot was, vol tabaksrook stond. Beiden waren vol jjver aan het werk en sche nen door het binnenkomen van Filip niet in een gesprek gestoord te worden. Het gelaat van Bernard De Prabert was nog wat bleeker dan gewoonlijk, zijn oogen stonden dof en de wenkbrauwen waren gefronst. Toen hij den jongen officier zag, betrok zjjn gelaat nog meer, hij stond halverwege van zjjn stoel op en aarzelde de hand aan te nemen, die Filip hem toestak, als schaamde hij zich. U, luitenant Dormelles. stamelde hij, u Oik dank u, dat ge nog bjj mij wilt komen. De luitenant drukte harteljjk de hand van den muntbiljet ter hand. Hij werd hiervoor flink be loond. Zaterdag 5 Aug. 1S99 vergaderde in het lokaal van A. Strooper te Tuitjenhorn de af deeling „Harenkarspel" van de Naaml. Land bouw- en Handelsvereeniging „Langedijk en om streken." De mededeeling van het Hoofdbestuur, dat het, nu op de gewijzigde Statuten de Konin klijke goedkeuring verkregen was, zijn functiën aan een nieuw Hoofdbestuur wenschte over te dragen, maakte deze vergadering noodig. Een slechte tijd, om landbouwers op eene vergade ring te krijgen dat gaat in den winter beter. Toch viel de opkomst niet tegen20 van de 60 leden hadden aan de oproeping gehoor gegeven. Er moest door de afdeeling een lid aangewe- ttQ om zittin» to nemen in het nieuwe Hoofdbestuur der Vereeniging. Blijkbaar waren de aanwezigen het niet met elkander eens, wie daarvoor wel de meest geschikte persoon zou zijn, want eerst na twee stemmingen en een herstem ming was de Heer J. Slot daartoe verkozen. Het tweede, op de convocatie-biljetten voor komende punt: „Dekking van het tekortover 1898" werd op voorstel van den Voorzitter uitgesteld tot eene beter bezochte vergadering. De Secretaris verontschuldigde zich over de late toezending der convocatie-biljetten. Debrief van het Hoofdbestuur werd 1 Aug. door hem ontvangen en reeds 8 Aug. zou de vergadering met het nieuwe Hoofdbestuur plaats hebben een week tijd dus, om den dag der vergadering te bepalen, de vergadering uit te schrijven en te houden. Bij de sluiting der vergadering deelde de voor zitter mede, dat men reeds druk bezig is met het uitdiepen van de Botersloot en het verbete ren van het vaarwater te Kalverdijk. Hij voegde er den wensch aan toe, dat dit eerste resultaat van het bestaan der afdeeling vele belangheb benden, die nog altijd buiten de Vereeniging staan, tot aansluiting te bewegen. Dinsdag j.I. ontdekte men in de schuur van den brandstof handelaar C. Hopman, aan het Oude-Niedorper Verlaat, een begin van brand, en wel in een stapel briquetten. Broei ing schijnt de oorzaak geweest te zijn. Spoedig was de brandspuit op de plaats des gevaars en met vereende krachten gelukte het 't vuur te dooven. Hoewel door dit vlug en krachtig op treden een gevaarlijke brand is voorkomen, schijnt toch eene aanzienlijke hoeveelheid briquetten ge heel waardeloos te zijn geworden. Sint Pancras. Gisteren (Vrijdag) maak ten de ieerlingen der hoogste klasse van de Openbare School alhier een schoolreisje naar Friesland. De kinderen hadden een geheel jaar gespaard en 1 gulden bij elkaar gebracht. Beladen met de noodige consumptie in mandjes en „stikken- zakken", vertrokken de jongelui des morgens kwart over 6 van hier over Obdam en Hoorn naar Enkhuizen. Daar begon het belangrijkste gedeelte van de reis Een zeereis toch was door geen der kinderen ooit gemaakt en voor de meesten zal dit waarschijnlijk ook wel de eerste en de laatste reis zijn over de groote plas. De lucht zag er betrokken uit en er viel nog al wat regen tijdens de zeereis. Dat zag er dus slecht uit voor de kleinen, die nog heel wat zouden te wandelen hebben. Na den aankomst te Stavoren bleef het echter gelukkig den heelen dag droog. Na het gebruik van een glas melk te Stavoren en van de noodige inkoopen in een snoepwin kel, welke altijd heel spoedig door de jeugd is gevonden, werd de wandeling aanvaard over den Zuiderzeedijk, over het Roode Klif naar Rijs, het landgoed van Jhr. van Swinderen. In één woord prachtig is dit gedeelte van Gaasterland met zijn groote wouden en mooie lanen. Na daar eenigen tijd te hebben vertoefd werd de terugreis aanvaard over Bakhuizen, llemelun en Warns naar de spoorweghalte van dezen naam. Hier stapten de kinderen weder in den trein, die hen in een minuut of wat naar Sta voren bracht. De zeereis naar Enkhuizen was grijsaard. Het is altyd een genoegen en een eer voor my, zeide hy, door u ontvangen te worden. Zelfs nu ge alles weet? Zelfs na het schandaal van gisteravond vroeg Bernard. Yooral na hetgeen gij het schandaal van gis teravond noemt, is mijn achting voor u toege nomen. In hetgeen er verteld wordt, was niets dat u noodzaakte tot de bekentenis, die ge gedaan hebt. Weinig mannen zouden tot zooveel eerlijk heid en rondborstigheid in staat gevonden wor den. Yoor de misdaad van uw broeder, reeds ten halve uitgewischt door den tijd, kunt gij toch nooit verantwoordelijk gesteld worden. Gij hebt meer nog gedaan dan de plicht u voorschreef en ik begrijp niet, dat ge u ook maar in een enkel opzicht over het gebeurde behoeft te schamen. Precies hetzelfde wat ik hem vanmorgen ook al een paar malen heb gezegd, sprak Puybarrau. Uw woorden doen mij goed, luitenant Dormel- zeide Bernard, en ik dank u er voor. Hij stak een versche sigaar op en verzonk weder in zijn somber gepeins. Gedurende eenige minuten heerschte er stil zwijgen in het vertrek, een stilzwijgen, dat voor Filip bijzonder pijnlijk was, daar hij niet goed wist, hoe hij het onderwerp zou aanroeren, dat heden het hoofddoel van zijn bezoek op Saint- Colomban was. Om dit stilzwijgen af te breken, trachtte Puybarrau met hem over zijn werk te spreken, maar de luitenant was op het oogenblik weinig gestemd tot dit onderwerp en antwoordde slechts met een enkel woord. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 2