I Brieven uit „de Streek," Plaatselijk Nieuws. Groote Verkooping op Woensdag 16 Augustus 1899, AFBRAAK, Notaris M. G0UVERNE, het Huis met Tuingrond i. HUIS EN 2- Huis met Boet, 3. BOÏÏWBBOTO es TÏÏII, 4. Bouwlanden Water, Te koop gevraagd: weer genotvol. Wat genoten de kinderen bij het zien der zeehonden en bruinvisschen, welke zich telkens boven het water vertoonden. De reis ging weer voorspoedig en te Enkhui zen aangekomen had geen der kinderen, even min als des morgens, ook maar eenig gevoel van zeeziekte gehad. Te kwart over acht arriveerden de reizigers weder in hunne woonplaats. Zonder twijfel zal deze leerrijke en genotvolle tocht den kinderen lang in het geheugen blijven. Deze mooie reis van Sint Pankras tot Stavo ren nu kost voor de kinderen ieder slechts 77V2 cent, zoodat er nog 22x/2 cent voor vertering overbleef. De reis naar Haarlem, IJmuiden en omstreken kostte 2 jaar geleden met vertering en al slechts 80 cent, die naar Don Helder het vorige jaar 6 7 V2 cent- Voor weinig geld hebben de leerlingen dus met een groot gedeelte van ons vaderland kennis gemaakt. Eene tiendquestie. Uit Heer Hugowaard schrijft men aan het „N. v. d. D.": „In de laatste jaren doen zich in deze ge meente herhaaldelijk moeilijkheden voor bij de tiendheffing. Het tiendrecht schijnt hier een bij zonder eigendom te zijn van eenige personen in en buiten deze plaats. Vele landeigenaars en ge bruikers beschouwen de tiendplichtigbeid als een drukkenden last, waarbij nog komt, dat men niet het overtuigend bewijs ontvangt, dat men werke lijk verplicht is deze tienden te voldoen. De rechthebbenden gaan meestal zelf de te velde staande vruchten schatten, en naar de uit komsten daarvan worden dan de tienden geschat. Deze tienden bedragen, naar men ons mededeelde, ongeveer x/25 van geheele opbrengst; doch meermalen gaf die schatting aanleiding tot ge schillen tusschen de tiendgerechtigden en de tiendplichtigen. Van zeer vele perceelen werd in den loop der jaren de tiendplicht afgekocht. Meestal deed men dit van weiland, terwijl de afkoop voor bouwland aanzienlijk hooger is dan voor weiland. Volgens ons verstrekte opgaven bedraagt de afkoop voor bouwland f70 a f80 per H.A., hetgeen voor velen bezwaarlijk is op te brengen. Verschillende personen betwijfelen of de tiendplicht, door hen „de tiende penning" ge noemd, in deze gemeente recht van bestaan heeft doch stellige zekerheid daaromtrent heeft men tot heden nog niet verkregen. Wel weigerden soms enkelen het tiendrecht te voldoen; doch in den regel was dan een schrijven door een procureur voldoende om hen tot betaling te nopen, zoodat de kwestie zelve nog steeds onopgelost is gebleven. Thans echter schijnt men tot die oplossing te zullen komen. Op aansporing van de heeren P. Wonder Pzn., Jc. Met en Jc. Smit Pzn., is in de afgeloopen week eene vergadering belegd, waartoe alle tiendplichtigen alhier waren uitge- noodigd. Niet minder dan 60 personen hadden aan die uitnoodiging gehoor gegeven; wel een bewijs, dat deze zaak veler belangstelling wekt. Een der tiendplichtigen deelde zijne ervaring ten opzichte van de tiendheffing van het jaar 1898 mede. Hij had geweigerd dat jaar zijne tienden te voldoen en zich niet door een procu- reursschrijven daartoe laten bewegen. Hij be weerde wèl de tienden te willen voldoen, mits hem de documenten werden getoond, welke de rechten der tiendheffers voldoende staven. De tienden over 1898 waren door hem thans nog niet voldaan, en hij denkt er ernstig over eene afdoende beslissing uit te lokken. Wijl bij afkoop van de tienden geen volledige notariëele acte kon worden verstrekt, meent spreker, dat de rechten der tiendheffers in deze gemeente op zeer zwakke gronden berusten. Dit was ook de meening van verschillende an dere sprekers, die allerlei ervaringen mededeelden, welke men ten aanzien van de tiendheffing had opgedaan. Daarbij kwamen ten sprakogevallen van verlaging, vrijstelling van betaling, afkoop, gerechtelijke vervolging, enz. Men is nu van gevoelen, dat een oplossing van de vraag mogelijk zal zijn, indien allen de handen ineenslaan ten einde gezamenlijk op te treden. De ervaring heeft reeds geleerd, dat po gingen van den éénling tot niets leiden, wijl een enkel persoon zwicht uit vrees voor mogelijke hooge kosten. Eene presentielijst werd door allen geteekend, en met algemeene stemmen werd besloten tot het benoemen van eene commissie, welke een uitgebreid onderzoek zal instellen naar de gron den, waarop de tiendheffers hunne rechten hand haven. Eveneens werd met algemeene stemmen besloten het advies dezer commissie af te wachteD, alvorens men dit jaar overgaat tot het voldoen van de tienden. Uit de stemming bleek, dat tot leden dezer commissie gekozen waren de heeren die deze vergadering hadden bijeengeroepen, en voorts de heeren Jn. Rooker, Cs. de Boer en Jc. Zuurbier. Voordat deze vergadering uiteenging, werd er op gewezen, dat het zeer in het belang van de zaak geacht moet worden, dat ook de niet ter vergadering aanwezige tiendplichtigen worden aangespoord tot aansluiting, opdat de commissie kan handelen namens al de tiendplichtigen in deze gemeente." Gids Alkmaar e. o. De vereeniging „Alcmaria" heeft voor tien cents een gidsje voor deze gemeente en om streken verkrijgbaar gesteld. Het is bewerkt door den heer P. Rus, onderwijzer, te Amster- am, die er in geslaagd is, op hoogst onderhou- endo en beknopte wijze het wetenswaardige voor den bezoeker mede te deelen. Het boekje evat, behalve 18 bladzijden tekst, 4 kaartjes: Ie Situatie van Alkmaar; 2e Plattegrond van idem; 3o Wandelkaart van Alkmaar naar Heilo Plattegrond van het Bergerbosch. De uitgave geschiedt bij de firma Herms. Coster Zoon te Alkmaar. Kegelwedstrijd. De einduitslag van den kegelwedstrijd, in het lokaal „de Unie" gehouden, luidt als volgt „G. G. P." Amsterdam, 299 p.„Twee duif jes," id. 292 p.„Koekoek," id. 279 p. „B. A. L.", Alkmaar, 273 p.; „Kegellust," Noordscharwoude, 271 p. „De Vaste hand", Amsterdam, 271 p.; „De Kroon," Haarlem, 262 p.„Op de plank," Amsterdam, 260 p.„de Vliegende Hollander,'' Haarlem, 259 p.„Vriend schap," Amsterdam, 256 p.„Hout of Fout," Helder, 254 p. en „PoedelhaatAmsterdam, 252 p. Negenprijs, „G. G. P.", Amsterdam, met 13 negens achtenprijs, „Koekoek", id. met 8 achten; treffersprijs, „B. A. L.", Alkmaar, met 45 tref fers. De consolatieprijs viel ten deel aan den heer D. Blom, Noordscharwoude. De verschillende prijzen werden den 6 dezer, des avonds, door den heer 11. van den Berg, voorzitter van de club „de Unie," met een toe- passeljjk woord den overwinnaars overhandigd. De eere-wedstrijd tusschen de winnende clubs wordt den 13 Aug. a.s. mede op de banen van „de Unie" gehouden, waarmede dit kegelconcours alsdan besloten wordt. Zaak Haas—Van Hall. Mr. Van Hall en Haas zullen beiden in hoo ger beroep komen van het vonnis, door de Recht bank te Amsterdam gewezen. Aardappelziekte. In enkele streken in Friesland vertoont zich de aardappelziekte. De aangetaste velden hebben een doodsch aanzien, en het loof verspreidt een onaangenamen reuk. Men tracht door besproeiing zooveel mogelijk de voortplanting der ziekte tegen te gaan. Het alcoholisme voor den rechter. Het drankmisbruik verschaft onzen rechters heel wat werk. Laten wij ons dit met behulp van de onlangs verschenen „Gerechtelijke Sta- stistiek over 1897" eens in cijfers voor oogen stellen. In ons land zijn in genoemd jaar door de 107 kantongerechten in 't geheel veroordeeld 100436 personen, w. 0. wegens overtreding van de Drank wet of de daarmede in verband staande artike len van het Wetb. v. Strafr. 32342, terwijl nog 229 personen door betaling der maximum-boete de vervolging voorkwamen. Derhalve nagenoeg een derde, zegge een derde deel van al de behandelende zaken. En dat ook bij de overige twee derde deelen de sterke drank zijn rol heeft gespeeld, laat zich gissen. Belangwekkend is eene van de bijlagen der statistiek, een tabel in kleuren aangevende het aantal veroordeelden wegens openbare dronken schap (art. 426 en 453 Wetb. v. Strafrecht) in de verschillende kantons. Op 10000 personen der bevolking werden we gens drankwetovertredingen gemiddeld in het Rijk veroordeeld 53 personen. Het kleinste fer was dat van 't kanton Medemblik met 5, het grootste dat van 't kanton 's-Hertogenbosch met 225 personen. XCIV. 310 Augustus. Verschillende omstandigheden hebben er too bijgedragen, dat de aanvoer aan de markt te Bovenkarspel in deze week belang rijk minder was, dan in de daaraan voorafgaande. Ten eerste is niet alleen de fijne bloemkool ge heel opgeruimd, doch ook de voorraad grove is nog slechts van geringe beteekenis. De muisjes aardappelen ruimen ook al aardig op en worden slechts voor een deel door blauwen vervangen. De geheele aanvoer van bloemkool en roode, witte en savoye kool bedroeg deze week om streeks 75000 stuks, waarvan 25000 stuks sluit- kool. De aanvoer van aardappelen, bestaande uit muisjes, blauwen en blanke ronden bedroeg 13541 halve H.L. Vooral Maandag, Dinsdag en Woensdag was het aanbod van groenten en aard appelen belangrijk minder, wat moet worden toe geschreven aan de kermis te Grootebroek. De Grootebroeker kermis is n.l. niet alleen voor de jongelui een feest van beteekenis, waarnaar ver langend wordt uitgezien, ook anderen spreken daarover weken te voren, dagen daarna. De veld arbeid wordt er naar geregeld, ja, desnoods ge schorst, om ongestoord de kermis te kunnen vie ren. Valt de kermis in het drukst van den bloemkooltijd, toch zal er gedurende dien tijd slechts eene beperkte aanvoer plaats vinden en na afloop van dit feest kan men er op rekenen, dat de bloemkool te groot, dus niet op tijd ge sneden is. Ditmaal kon men echter kermisvieren, zonder dat het bedrijf er onder leed. De bloem kool was grootendeels weg en wat er nog van te veld staat is van zoo geringe kwaliteit, dat er niet veel aan valt te bederven. Ook het aardappelrooien is zoo vergevorderd, dat men daarmede geen haast meer behoeft te maken, terwjjl door de langdurige droogte het onkruid geene gelegenheid heeft voort te woe keren, zoodat ook aan de bestrijdidg daarvan, geene zorgen behoeven te worden gewijd. Evenals gedurende de vorige week was de handel, zoowel in bloem-en sluitkool, als in aard appelen zeer levendig. Hoe slecht de kwaliteit der bloemkool ook is, toch werden daarvoor hooge prijzen bedongen. Vrijdag en Zaterdag werd t 4,50 a f9,25 besteed. Maandag, Dinsdag en Woens dag varieerde de prijs van f4,50 tot f8, terwijl hedenmorgen van f 4,50 tot f 5,50 per 100 stuks werdt bedongen. Roode, Witte en Savooyekool, waarvan de marktprijs in de vorige week eene sterke nijging tot dalen vertoonde, werden nu weder gretig gekocht, waardoor ook weder iets hoogere prijzen konden worden bedongen. Dinsdag en Woensdag varieerde de wittekool van f5,50 f6,75 en de roode van f4,50 tot f6,50, terwijl hedenmorgen, bjj zeer beperkten aanvoer omstreeks f 1 per 100 stuks minder werd bedongen. Muis jesaardappelen zijn nog steeds in trek en worden sedert eukele dagen tegen iets hoogere prijzen, voor verzending naar Duitschland, gekocht. Werd daarvoor in de vorige week slechts bij uitzonde ring fl en f 1,05 besteed, thans wordt tegen fl vlug gekocht, terwijl voor mooie partijen gaarne fl,05 wordt besteed. Ook de blauwen, die reeds tot f0,70 waren gedaald worden thans weder iets hooger, n.l. op f0,75 a f 0,80 gemijnd. Aan de markten te Broekerhaven en Enkhui zen wordt eveneens vlug verkocht en ook de aan voer is daar nog vrij belangrijk. Alleen te Hoog- karspel valt over aanvoer en bedongen prijzen niet te roemen. Te broekerhaven neemt het aanbod van peren dagelijks i£ omvang toe, doch de kwaliteit daar van laat zeer veel te wenschen over. Vooral de Dirkjesperen zij n zeer klein van stuk en veelal zwart gevlekt, of wormstekig. Het zwellen der vruchten wordt dan ook door de langdurige droogte zeer tegengehouden. Goudballen en Noord-IIol- landscho Suikerperen zijn vrij voldoende van grootte en gaaf. De prijzen die thans voor pe ren worden besteed zijn hoog, doch de aanvoer is nog to ongeregeld en het aangebodene veelal te ontijdig, om aan deze prijzen eenige waarde toe te kennen. De peren varieerden van f 1,75 tot f3, de appels van f2,75 tot f3,15 per y2 HL. K. De Heer G. Smelik, onderwijzer alhier, hoopt a.s. Dinsdag den 15 Augustus, den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jaar werd aangesteld. In die reeks van jaren heeft de heer Smelik door zijn tactvol optreden als onderwijzer niet alleen de toegenegenheid der jeugd weten te verwerven, maar ook de achting zijner oud-leerlingen, der geheele burgerij verkregen en verdiend. Zij voor velen deze dag eene aan gename herinnering aan den vriendschappeljjken omgang met den jubelaris, voor den heer Sme lik zij deze dag een onvergetelijke stonde in zijn leven, waarop hem de achting, de liefde en de vriendschap, die men hem toedraagt, en de hartelijke belangstelling in zijn 25-jarig ju bileum als onderwijzer uit den boezem der bur gerij daadwerkeljjk moge blijken. Bij testamentaire beschikking van Mej. de wed. G. Slotemaker, is naar wij vernemen, aan de Geref. Kerk te Noordscharwoude f 1500, aan die te Broek op Langendijk f500.— vermaakt. Biirgelijke Stand. Gemeente Haringcarspel. Ingeschreven van 1—31 Juli 1899. Geboren Arie, z. van Hendrik Smit en Grietje Hoogvorst. Afra Margaretha, d. van Gerrit En- tes en Ililletje Ylaar. Overleden: Jan, z. van Jan Renooy en Guurtjo Frai, 4 m. Gerrit, z. van Jan Boekei en Stijntje Tesselaar, 4 m. Anna Laurencia, d. van Willem Strooper en Guurtje Baas, 2 m. Grietje Blokker, echtgen. van Cornelis Roos, 64 j. Teunis Ilooge- boom, wednr. van Cornelia Stoop, 70 j. Gemeente Oude Niedorp. Ingeschreven van 1—31 Juli 1899. Geboren Cornelia Johanna, d. van Klaas Por- tegijs en Maria Borst. Geertruida, d. van Cor nelis Schonten en Jannetje Borst. OverledenKlaas Over, wednr. van Antje Hoogland, 82 j. Pieter Dekker, echtgen. v. Ha- rijtje Smit, 82 j. Grietje Overman, echtgen. v. Simon Stam, 42 j. Agatha, d. van Jan Wiering en Wilhelmina Jansen, 9 in. Gemeente Nieuwe Niedorp. Ingeschreven van 1—31 Juli 1899. OndertrouwdJan Biersteker en Geertje Blom. Geboren: Pieter, z. van Cornelis Helder en Trijntje Blom. Johanna, d. van Cornelis Out en Jansje Eeken. Overleden Gerardus Nicolaas Yerhage, echt gen. van Jansje Veen, 65 jaar. Gemeente St. Pancras. Ingeschreven van 1—31 Juli 1899. GeborenPieter, z. van Maarten Schuit en Jannetje Tegel. Anna, d. van Adam Konijn en Jantje Rood. Guurtje, d. van Cornelis Verweel en Antje Wiedijk. Wilhelmina, d. van Klaas Groen en Willemtje Stins. Overleden: Gerrit Keizer Wz., 14 j. Gemeente Heer Hugowaard. Ingeschreven van 1—31 Juli 1899. Geboren Hendricus, z. van Jacob Veenboer en Antje Beers. Cornelis, z. van Jacob Troost- heide en Maartje Gutter. Veronica, d. van Cor nelis Appelnun en Geertje Nipshagen. Cornelis, z. van Jan Jongkind en Elisabeth Briefjes. Geer tje, d. van Hendrik Kaal en Jantje Kuilemau. Overleden: Trijntje, d. van Maartje de Wit en Guurtje Schoen, 21 j. Willem Vader, echtgen. van Baafje Boot, 55 j. Gemeente Sint Maarten. Ingeschreven van 131 Juli 1899. Geboren: Wilhelmus, z. v. KlaasKljjbroek en Neeltje Kraakman. Catharina, d. v. Simon Stoop en Elisabeth Visser. Ondertrouwd en Gehuwd: Geene. Overleden: Aagtje Siewertsen, oud 29 j., d. v. Jan Siewertsen en Trijntje Dissel. Levenloos aan gegeven kind van Willem Rus en Jannetje Biank- Ad vertentiën. "Voor de v< ondervonden bij gelegenheid van ons huwelijk op den 10 dezer, betuigen we, ook namens onze wederzijdsche familie, onzen hartelij ken. dank. J. J. STURM en G. STURM—Borst. Oudkarspel, 11 Aug. 1899. j Op den 16 AUGUSTUS a.s. hopen mijne geliefde Oom en Tante Jan Slotemaker Kz. en Guurtje de Geus, j hunne Si5-jarijge Echtver- j eenig-ing- te herdenken. Hun toegenegen Neef K. SLOTEMAKER Cz. J Noordscharwoude, 12 Aug. 1899. Op verlangen zal wegens familieom- standigheden deze dag in alle stilte wor- j den herdacht. Ondergeteekende zal op Dinsdag J5 Augustus Receptie houden op de bovenkamer van den Heer D. STAM te Noord-Schar- woude, 's avonds van 6 tot 8 uur. G. SMELIK. 's morgens te 9 uren, om en Iiij liet café van den Heer W. IVAAGH, te SCHOORLDAM, van een belangvijke partij bestaande uit: BALKEN, BATTINGS, DEE LEN, SCHROODEN, RIGGELS, KOZIJNEN met RAMEN, PANEEL en andere DEUREN, PLATEN, LATTEN, KAPHOUT, DAKPAN NEN, enz. Op den dag des verkoops te zien. Deurw. KLEIX. te Alkmaar, zal verkoopen op Woensdag 23 Augustus 1899, te OUDORP, in het café van den heer K. MORSCH, des middags 12 uur, tegenoveivde R. K. Kerk in soctie A no. 487 groot 52 aren, 21 centiaren te ZUIDSCHARWOUDE in het café van den heer K. VAN KLEEF, des avonds 7 uur aan de Achtergracht te Zuidscharwoude, sectio C, no. 1390, groot 0.02,90. in tweeën bewoond, naast no. 1, sectie O, nos. 1244, 1245 en ged. 1556, groot onge veer 0.03.00. 8 naast en achter het vorige, sectie C, no. 1556 ged. groot ongeveer 0.03.50. bij de Schippersloot te Zuidscharwoude, sectie B, nos. 45 en 46, groot 0.03.22. Zie de biljetten. BOUWTERREIN aan den Langen dijk, liefst aan 't water of aan den Straatweg. Aanbiedingen, met opgave van verlangden prijs en de afmetingen van lengte en breedte, schriftelijk in te zenden onder letters B. B., bij den uitgever van dit Blad. HAAST IJ! HAAST IJ! Daar ik een der grootste Magazijnen gekocht heb van ongeveer 5000 Ileeren Hoeden, in alle kleuren, zullen dezelve voor een fabelach- tigen prijs verkocht worden, voor den spotprijs van 92 CENT, werkelijke waarde 3 en 4 gulden en nu 92 Cent. HAAST U. HAAST TJ. In de Manufacturen-Magazijnen VAN D. ©PIER, Achterstr., tegenover den heer Elzas, den kruidenier en Zaadmarkt, bij den Kooltuin te Alkmaar. HAAST U. HAAST U. DAT IS GOEDKOOP. DAT IS GOEDKOOP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1899 | | pagina 3